Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (510) z dnia 20.03.2020
Poradnik VAT
nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Ważne zmiany w VAT od 1 kwietnia 2020 r.
» Przekształcony plik JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców Obecnie obowiązujące deklaracje VAT-7 i VAT-7K od 1 kwietnia 2020 r. będą składane w postaci nowego pliku JPK_VAT (...)
str. 4
II.
Zmiany w obrocie paliwami opałowymi - komunikat MF
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. skończy się okres przejściowy na stosowanie obowiązujących do 31 marca 2020 r. zasad sprzedaży oleju opałowego bez obowiązku rejestracji (...)
str. 6
III.
Projekt rozporządzenia w sprawie informacji podsumowującej
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off (...)
str. 7
IV.
Przedłużenie terminu stosowania PKWiU 2008 do niektórych przepisów ustawy o VAT
Do 31 marca 2020 r. na potrzeby krajowych przepisów podatkowych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Podmioty zobowiązane do przesyłania nowego pliku JPK_VAT
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 9
2.
Forma składania nowego pliku JPK_VAT
Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją wyjaśniło, że będą obowiązywały dwa warianty nowego JPK_VAT: JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz (...)
str. 10
3.
Obligatoryjne dane w części ewidencyjnej
» Oznaczenia identyfikujące dostawę niektórych towarów i usług oraz specjalne procedury W JPK_V7M i JPK_V7K w części ewidencyjnej w zakresie podatku należnego będzie trzeba podawać (...)
str. 10
4.
Korygowanie błędów w nowym pliku JPK_VAT
Zgodnie z art. 109 ust. 3e ustawy o VAT w terminie 14 dni od dnia: stwierdzenia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze (...)
str. 12
VI.
Informacja Ministerstwa Finansów w zakresie nowego pliku JPK_VAT
W związku z obowiązkiem składania przez dużych przedsiębiorców począwszy od rozliczenia za kwiecień 2020 r. nowego przekształconego pliku JPK_VAT (obejmującego zarówno deklarację, jak i ewidencję (...)
str. 13
1.
Dostęp podatników do wydanych decyzji WIS
Wiążąca informacja stawkowa to decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Przypomnijmy, że od 1 listopada (...)
str. 14
2.
Wybrane decyzje WIS z podziałem na stawki VAT
W związku z uruchomieniem ww. wyszukiwarki oraz w celu zaznajomienia podatników z prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących stawek VAT przedstawiamy wybrane z opublikowanych dotychczas decyzje WIS (...)
str. 15
VIII.
Zasady rozliczenia VAT przy wykupie samochodu z leasingu operacyjnego
Podmioty gospodarcze mogą wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, która dla celów VAT traktowana jest jako świadczenie usług. (...)
str. 18
1.
Przekazanie samochodu na potrzeby osobiste podatnika
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT uznaje się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Zaliczyć (...)
str. 18
2.
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego do majątku firmowego
W ustawie o VAT nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od nabycia (wykupu) samochodu (będącego przedmiotem leasingu), po (...)
str. 21
IX.
Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na cele prywatne
Spółka cywilna w 2003 r. zakupiła nieruchomość z zamiarem użytkowania w działalności opodatkowanej. Czynność korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 (...)
str. 22
1.
Skutki podatkowe przekazania nieruchomości na cele osobiste i jej późniejszej sprzedaży
Opodatkowaniu podatkiem VAT w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. (...)
str. 22
2.
Opodatkowanie użytkowania budynku na cele prywatne oraz dostawy nieruchomości dokonywanej przez spółkę
Druga możliwa sytuacja zdefiniowana została w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi, iż za odpłatne świadczenie usług uznaje się również (...)
str. 23
X.
Wyrok NSA w sprawie odliczania VAT od usług gastronomicznych i hotelowych nabywanych w celu odsprzedaży
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane (...)
str. 24
XI.
Rozliczenie VAT w związku z utylizacją towarów handlowych
Podmioty prowadzące działalność handlową często zmuszone są do likwidacji towarów przeterminowanych, uszkodzonych czy też zalegających w magazynie. W celu utylizacji, towary te przekazywane są do (...)
str. 26
1.
Czy przekazanie towarów do zniszczenia podlega opodatkowaniu VAT?
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto na (...)
str. 26
2.
Korekta VAT odliczonego przy zakupie towarów przekazanych do utylizacji
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czynnemu podatnikowi VAT (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XII.
Od 1 kwietnia br. nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur do paragonów
Uwaga Na podstawie uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. Tarczy Antykryzysowej, obowiązek rozliczania VAT na podstawie nowego pliku JPK_VAT przesunięto na 1 lipca 2020 (...)
str. 28
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Wystawienie faktury z NIP do paragonu bez tego numeru
Dokonujemy sprzedaży towarów na rzecz rolników - czynnych podatników VAT. Faktury (z NIP nabywcy) są generowane automatycznie, a w ślad za tym drukowany jest paragon (...)
str. 30
2.
Zaprzestanie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
W prowadzonej działalności gospodarczej (tartak) od kilku lat posiadamy kasę starego typu. Nie skorzystaliśmy z prawa do odliczenia ulgi z tytułu jej zakupu. Od ponad (...)
str. 31
3.
Dostawa towarów w systemie wysyłkowym a kasa fiskalna
W 2018 r. zlikwidowaliśmy kasę fiskalną. Obecnie zamierzamy dokonywać wysyłkowej sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych. Zapłatę za towary będziemy otrzymywać na nasz rachunek bankowy (...)
str. 33
4.
Nieterminowy przegląd techniczny kasy on-line
Jakie sankcje w świetle obowiązujących przepisów grożą mi za nieterminowe dokonanie przeglądu technicznego kasy on-line? W myśl art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy o (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Dokumenty wymienione w ustawie o VAT
Warunki umożliwiające zastosowanie stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, (...)
str. 35
2.
Dowody ustanawiające wzruszalne domniemanie
Wątpliwości podatników wzbudza zmiana przepisów unijnych dotyczących warunków umożliwiających zastosowanie obniżonej stawki VAT do WDT. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje bowiem unijne rozporządzenie wykonawcze (...)
str. 36
3.
Udokumentowanie wywozu i dostarczenia towarów do nabywcy - checklista
√ Jeśli sam wywozisz towar, lub zlecasz transport przewoźnikowi, sprawdź czy posiadasz co najmniej dwa z poniższych dokumentów: podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za (...)
str. 38
XV.
Czytelnicy pytają
1.
Stawka VAT na dostawę towarów poddawanych przerobowi przed wywozem
Jesteśmy producentem opakowań, które nabywa m.in. nasz kontrahent unijny. Przed ich wywozem z kraju, pakowane są do nich elementy gry planszowej produkowane przez inną polską (...)
str. 39
2.
Usługa budowlana świadczona dla polskiego nabywcy poza terytorium kraju
Polski przedsiębiorca świadczy usługi budowlane na nieruchomości w Belgii na rzecz innej polskiej firmy, która jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT wyłącznie w Polsce. Usługobiorca (...)
str. 40
3.
Opodatkowanie kosztów transportu towarów dostarczanych w ramach WDT
Sprzedajemy swoje wyroby w ramach WDT. Na fakturze ujmujemy w odrębnej pozycji koszty transportu. W jaki sposób należy je opodatkować? W praktyce, dostawcy bardzo często (...)
str. 42
4.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a rejestracja VAT UE
Czy dokonując sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na terytorium Niemiec powinienem zarejestrować się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych? O sprzedaży wysyłkowej będziemy mówili w sytuacji, gdy (...)
str. 43
5.
Import usług dokonywany przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
Dokonuję zakupu usług reklamowych w mediach społecznościowych świadczonych przez firmę z Irlandii. Czy mam obowiązek rozliczenia importu usług z tego tytułu jeśli jestem podatnikiem zwolnionym (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
XVI.
Zastosowanie właściwego kursu walut do przeliczania faktur
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania podatku VAT określone zostały w art. 31a ustawy o VAT, który stanowi, że (...)
str. 47
1.
Właściwy kurs waluty dla faktury zaliczkowej przy płatności w MPP
Podatnik sprzedaje odbiorniki telewizyjne kontrahentom krajowym. Są to towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT pod poz. 64. Należność z tytułu sprzedaży (...)
str. 47
2.
Rozliczenie zbiorczej korekty WDT
Spółka w ramach działalności gospodarczej sprzedaje towary dla firmy z Francji (w ramach WDT). Zdarza się, że wskutek pomyłki w cenie przy wystawieniu faktury pierwotnej (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
XVII.
Kary i odszkodowania w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. (...)
str. 50
1.
Kara umowna jako zabezpieczenie wykonania świadczenia
Na mocy art. 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), (...)
str. 50
2.
Odszkodowania niepodlegające opodatkowaniu VAT
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 maja 2019 r., sygn. akt I FSK 672/17 stwierdził, iż odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytułu jakiejkolwiek działalności (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIII.
Rozliczenie ulgi na złe długi - sposób ujęcia w ewidencji zakupu VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jakie dane podatnik (wierzyciel i dłużnik) zobowiązany jest wykazać w JPK_VAT przy korekcie z tytułu ulgi na złe długi? Czy od (...)
str. 54
1.
Ujęcie korekty z tytułu ulgi na złe długi w pliku JPK_VAT
Na stronie internetowej ( www.podatki.gov.pl ) Ministerstwo Finansów zamieściło pytania i odpowiedzi dotyczące plików JPK_VAT przesyłanych za okresy do 31 marca 2020 r. przez duże (...)
str. 54
2.
Brak obowiązku stosowania oznaczeń przy korekcie ulgi na złe długi w nowym JPK_V7M
Z treści pytania wynika, że Czytelnik ma wątpliwości dotyczące stosowania oznaczeń przy korekcie z tytułu ulgi na złe długi w nowym JPK_V7M (przeznaczonym dla podatników (...)
str. 57
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIX.
Olej opałowy z obniżoną stawką akcyzy od kwietnia 2020 r. tylko dla podmiotów zarejestrowanych
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. skończy się okres przejściowy na stosowanie obowiązujących zasad sprzedaży oleju opałowego bez obowiązku rejestracji oraz obrotu olejem opałowym poza (...)
str. 58
1.
Rejestracja sprzedawców olejów opałowych
Przedsiębiorcy, zamierzający sprzedawać oleje opałowe, muszą zgodnie z art. 16b ustawy o podatku akcyzowym dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego we właściwym w sprawach akcyzy urzędzie skarbowym (...)
str. 58
2.
Obowiązki rejestracyjne podmiotów nabywających olej opałowy na cele grzewcze
Osoby lub podmioty, zamierzające nabyć olej opałowy powinny najpierw złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU we właściwym w sprawach akcyzy urzędzie skarbowym w celu uzyskania statusu (...)
str. 60
3.
Wyłączenie z obowiązku rejestracji
Zgodnie z art. 16c ustawy o podatku akcyzowym, jedynym przypadkiem, kiedy można nabyć olej opałowy bez uprzedniej rejestracji urządzeń grzewczych w urzędzie skarbowym, jest zakup (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Złożenie informacji VAT-26 po terminie
Podatnik w dniu 3 lutego 2020 r. zakupił samochód osobowy, który zamierza wykorzystywać wyłącznie do działalności gospodarczej. Informację VAT-26 złożył do urzędu skarbowego 14 lutego (...)
str. 61
2.
Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
Podatnik dokonał rejestracji dla potrzeb VAT w lipcu 2019 r. wskazując w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R miesięczny okres rozliczania deklaracji. Czy można złożyć aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego (...)
str. 62
3.
Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłem usługę transportową i otrzymałem fakturę z błędną stawką VAT (23% zamiast 0%). Kontrahent nie chce skorygować faktury. Czy mam prawo (...)
str. 63
4.
Sprzedaż budynku w stanie surowym
Spółka zamierza sprzedać budynek mieszkalny w stanie surowym otwartym o powierzchni 250 m 2 . Dom posiada wymurowane ściany nośne, strop oraz więźbę i pokrycie (...)
str. 64
5.
Opodatkowanie dopłaty otrzymanej przez nabywcę energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen prądu na rynku
Jesteśmy średnim przedsiębiorcą, czynnym podatnikiem VAT. Otrzymaliśmy dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, w formie pomocy de minimis, przyznane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Czy (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2020 r., pod poz. 9, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2020 r., pod poz. 291, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.