Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (527) z dnia 10.12.2020
Poradnik VAT
nr 23 (527) z dnia 10.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ( www.rcl.gov.pl ) zamieszczono projekt z dnia 16 października 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego (...)
str. 4
II.
Darowizna sprzętu komputerowego ponownie z 0% stawką VAT - projekt rozporządzenia
W myśl § 10a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Transakcje spółek komunalnych z wyłącznym udziałem JST
Oznaczenie TP stosuje się do istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 (...)
str. 7
2.
Dostawa towarów dla krewnych byłego małżonka
Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (a także VAT) podmioty powiązane to m.in.: podmioty, na które wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do (...)
str. 8
1.
Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT
W związku z panującą epidemią zakład pracy chronionej (czynny podatnik VAT) planuje zakupić pracownikom (osobom niepełnosprawnym) usługę wykonania testów w kierunku obecności koronawirusa lub usługę (...)
str. 9
2.
Obowiązek oznaczania w JPK_V7M/JPK_V7K dostawy maseczek
Czy dostawę jednorazowych maseczek ochronnych należy oznaczać w JPK_V7M kodem GTU_09? Wśród podatników pojawiły się wątpliwości czy sprzedaż jednorazowych maseczek ochronnych udokumentowanych fakturami powinna być (...)
str. 10
V.
Praktyczne rozliczanie faktur na gruncie przepisów ustawy o VAT
1.
Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W sierpniu 2020 r. kontrahent wystawił na moją firmę fakturę potwierdzającą zakup towarów, (...)
str. 12
2.
Ustalenie kwoty sprzedaży przy stosowaniu procedury VAT marża
Prowadzę galerię, w której sprzedaję dzieła sztuki. Rozliczam podatek na zasadzie procedury VAT marża. Czasami na życzenie klienta, za dodatkową opłatą organizujemy transport. Usługa transportowa (...)
str. 12
3.
Anulowanie faktur i określenie momentu ich rozliczenia
Omyłkowo wystawiliśmy fakturę dotyczącą transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca (towar nie został dostarczony). Kontrahent zwrócił nam fakturę z adnotacją "bez księgowania". Jesteśmy w (...)
str. 14
1.
Zwrot podatku na rachunek VAT bez względu na stosowanie MPP
Zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku (...)
str. 15
2.
Zaliczenie kwoty zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych bez odrębnego wniosku
Jeżeli u podatnika nie występują zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, koszty upomnienia ani (...)
str. 16
3.
Prawo do przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe
W przypadku wystąpienia w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podatnik może nadwyżkę tę wykazać jako kwotę do przeniesienia na następny (...)
str. 17
VII.
Warunki zwolnienia z opodatkowania usług związanych z edukacją
Spółka z o.o. zajmuje się prowadzeniem kursów przygotowujących do matury i egzaminu ósmoklasisty, udziela korepetycji oraz świadczy usługi nauczania języków obcych. W tym celu zatrudnia (...)
str. 18
1.
Usługi w zakresie kształcenia i wychowania
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwolnione z opodatkowania są usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu (...)
str. 18
2.
Usługi prywatnego nauczania wykonywane przez nauczyciela
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwolnione z opodatkowania są usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, (...)
str. 19
3.
Nauka języków obcych jako czynność zwolniona z VAT
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług (...)
str. 19
1.
Na czym polega umowa franczyzy?
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że nie ma wyodrębnionych norm prawnych regulujących kwestie związane z prowadzeniem działalności w ramach umowy franczyzy. Tego rodzaju umowy nie (...)
str. 20
2.
Sprzedaż towarów w imieniu i na rzecz franczyzodawcy
Kwestia rozliczania podatku należnego z tytułu sprzedaży towarów franczyzodawcy rozpatrywana była przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2020 r., (...)
str. 21
3.
Prawo do odliczenia VAT przez franczyzobiorcę
Czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych . Kwotę podatku naliczonego (...)
str. 22
IX.
Opodatkowanie umów subpartycypacji - TSUE zdecyduje o zwolnieniu z VAT
Zgodnie z art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Działalność gastronomiczna a stosowanie kas rejestrujących
Od 1 stycznia 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas (...)
str. 24
2.
Jakie usługi gastronomiczne będą podlegały ewidencjonowaniu w kasie on-line?
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych podkreślają, że aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy podmioty prowadzące sprzedaż żywności zobowiązane są do stosowania kas on-line należy (...)
str. 25
1.
Faktury wystawiane do sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w kasie
Prowadzimy sprzedaż towarów w sklepie internetowym i korzystamy ze zwolnienia przedmiotowego (tj. ze względu na formę dokonywanej płatności) z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej. Sprzedaż (...)
str. 27
2.
Sprzedaż bezrachunkowa w JPK_VAT z deklaracją
Korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży (usług) w kasie ze względu na wysokość osiąganych obrotów. W jaki sposób sprzedaż taką wykazać w JPK_V7M? Co do (...)
str. 29
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Raport fiskalny w JPK_VAT z deklaracją
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Sprzedaż tę w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczam symbolem RO. Czy w polu (...)
str. 29
2.
Świadczenie usług na rzecz podopiecznych fundacji
Podatnik świadczy usługi fizjoterapeutyczne m.in. na rzecz dzieci, które zrzeszone są w różnych fundacjach. Płatnikiem jest fundacja, która dokonuje refundacji poniesionych kosztów z subkonta podopiecznego. (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Zasady funkcjonowania systemu zwrotu podatku podróżnym
Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanymi dalej (...)
str. 33
2.
Projektowane zmiany w procedurze TAX FREE
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, który przewiduje nowelizację przepisów dotyczących procedury (...)
str. 34
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Korygowanie WNT po upływie 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego
Wykazałem WNT (podatek należny i naliczony), w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Po upływie czterech miesięcy okazało się, że (...)
str. 36
2.
Premia pieniężna otrzymana od nabywcy towarów
Sprzedajemy nasze wyroby m.in. kontrahentowi z Francji w ramach WDT. Zgodnie z umową, francuski nabywca przyznał nam bonus pieniężny za terminową realizację dostaw, co zostało (...)
str. 39
3.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od podmiotu powiązanego w nowym JPK_V7M
Czy faktury dotyczące WNT od jednostki powiązanej należy oznaczać w nowym JPK_V7M symbolem TP? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Obowiązki podatników VAT w zakresie informowania o schematach podatkowych (MDR)
Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - (...)
str. 42
1.
Podstawowe definicje związane z MDR
Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 16 Ordynacji podatkowej uzgodnienie to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół (...)
str. 42
2.
Zidentyfikowane podmioty i ich zadania
Pojęcie udostępnienia (oferowanie uzgodnienia, zawarcie umowy o przekazaniu uzgodnienia, przekazanie informacji o uzgodnieniu) zostało określone w art. 86a § 1 pkt 15 Ordynacji podatkowej, zaś (...)
str. 43
3.
Ustalenie obowiązku raportowania
Obowiązek informowania o schematach podatkowych powstaje w sytuacji, gdy uzgodnienie spełnia definicję schematu podatkowego transgranicznego, a w przypadku innych schematów, również kryterium kwalifikowanego korzystającego. Podkreślenia (...)
str. 45
4.
Możliwość wydania interpretacji podatkowej w zakresie informowania o schemacie podatkowym
Podkreślenia wymaga fakt, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowej w zakresie obowiązku informowania o schematach podatkowych, twierdząc, że (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?
Aby ustalić według jakich zasad w stosunku do wykonanej czynności należy rozpoznać obowiązek podatkowy, podatnik powinien w pierwszej kolejności sprawdzić czy do konkretnej czynności mają (...)
str. 47
1.
Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego
Ogólna zasada dotycząca ustalania obowiązku podatkowego w VAT określona została w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tej regulacji, obowiązek podatkowy powstaje (...)
str. 47
2.
Obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem zapłaty
Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, otrzymanie całości lub części zapłaty (lub otrzymanie całości lub części dotacji, subwencji (...)
str. 48
3.
Otrzymanie zaliczki a obowiązek podatkowy w VAT
Otrzymanie przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty) powoduje - zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w (...)
str. 49
4.
Kiedy wystawienie faktury wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego?
Na mocy art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - o ile fakturę wystawiono terminowo. Dotyczy (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Procedura VAT marża w świetle ustawy o VAT
W art. 120 ustawy o VAT określone zostały zasady szczególnej procedury w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio (...)
str. 51
2.
Dokumentowanie dostawy towarów używanych
Stosując procedurę opodatkowania wynikającą z art. 120 ustawy o VAT należy dokonaną czynność udokumentować fakturą VAT marża (przy towarach używanych będzie ona oznaczona jako: "procedura (...)
str. 51
3.
Ewidencja sprzedaży towarów używanych w kasie rejestrującej
Podatnik dokonujący sprzedaży towarów, dla których podstawą opodatkowania jest marża stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy o VAT ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganej przez (...)
str. 52
4.
Prezentacja w nowym JPK_VAT dostaw towarów używanych opodatkowanych na zasadzie marży
Na łamach naszego czasopisma pisaliśmy już w jaki sposób należy wykazać dostawę towarów opodatkowanych na zasadzie marży w JPK_VAT z deklaracją. Niemniej jednak podatnicy mają (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zwolnienie od akcyzy węglowodorów gazowych przeznaczonych na cele opałowe
Spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją energii cieplnej zamierza kupować gaz na potrzeby ogrzewania kotłowni gazowej. Czy może skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego i (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zapłata należności na rzecz faktora w MPP
Czy dokonując zapłaty w ramach obowiązkowego MPP faktorowi należy podawać nazwę i NIP dostawcy towarów, czy nazwę i NIP faktora? Na fakturze wskazane jest konto (...)
str. 60
2.
Możliwość zastosowania zwolnienia w związku ze sprzedażą gruntu a dane zawarte w studium uwarunkowań
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT i zamierzamy sprzedać dwie działki, które posiadamy w użytkowaniu wieczystym. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ze studium uwarunkowań (...)
str. 61
3.
Odliczenie VAT od zakupu przyczepy
Na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej (usługi przewozowe) nabyłam przyczepę do przewozu koni. Czy z faktur związanych z użytkowaniem tej przyczepy (naprawy, wymiana opon, itp.) mam (...)
str. 62
4.
Skutki podatkowe obniżenia czynszu za najem lub odstąpienia od jego pobierania
W związku z epidemią zarząd powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za najem lub o jego obniżeniu. Czy w przypadku odstąpienia całkowicie od (...)
str. 64
5.
Opodatkowanie podatkiem VAT tantiem
Jaką stawką VAT są opodatkowane tantiemy otrzymane przez reżysera filmu od organizacji zbiorowego zarządzania ZAPA? Jaka stawka VAT będzie właściwa dla tantiem otrzymanych przez tekściarza (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2020 r., pod poz. 2038 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.