Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (523) z dnia 10.10.2020
Poradnik VAT
nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Ważne zmiany w VAT od 1 października 2020 r.
» Nowy JPK_VAT z deklaracją w formie JPK_V7M i JPK_V7K od rozliczenia za październik 2020 r. Wszyscy podatnicy VAT rozliczając podatek VAT za październik 2020 (...)
str. 4
II.
Szansa na obniżenie podatku VAT od biletów kolejowych i autobusowych - odpowiedź na interpelację poselską
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, usługi lądowego transportu pasażerskiego objęte są stawką 8%. Przedmiotem interpelacji poselskiej nr 6388 (pismo z dnia 18 maja (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Odliczanie VAT od usług gastronomicznych nabywanych w celu odsprzedaży - wyrok WSA
W myśl zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary (...)
str. 7
1.
Sprzedaż nieruchomości a zwolnienie z VAT
Co do zasady, sprzedaż nieruchomości jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. W niektórych przypadkach, czynność ta może jednak korzystać ze zwolnienia z VAT. Zwolnienie od podatku (...)
str. 9
2.
Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy dostawie używanej nieruchomości
Podatnicy sprzedający używane nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 10-11, mają w pewnym zakresie możliwość wyboru: czy opodatkować sprzedawaną nieruchomość, czy też nie. Podatnik może (...)
str. 10
3.
Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania transakcji możliwe także u notariusza - wyrok WSA
Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania budynku, w przypadku, gdy do dostawy dochodzi w dacie zawarcia aktu notarialnego i w tym akcie notarialnym strony złożyły zgodne (...)
str. 11
V.
Ulga na złe długi w pytaniach Czytelników
1.
Różne terminy płatności wynikające z umowy i faktury
W dniu 1 września 2020 r. została zawarta umowa, z której wynika, że kontrahent ma uregulować należność za wykonaną usługę remontową do dnia 30 października (...)
str. 12
2.
Odstąpienie od dochodzenia należności ze względu na epidemię a możliwość skorygowania podatku należnego
Gmina wynajmuje pomieszczenia. Z tego tytułu zawiera umowy najmu. W drodze uchwały postanowiła o odstąpieniu od dochodzenia należności od podmiotów, które złożą wniosek w tej (...)
str. 13
1.
Faktury objęte obligatoryjnym MPP
Zgodnie z obowiązującym art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa (...)
str. 16
2.
Wyłączenie obowiązku stosowania MPP w przypadku potrąceń wzajemnych
Z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT wynika, że w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia (...)
str. 17
3.
Nowe możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik może dokonywać płatności z rachunku VAT m.in.: kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, zobowiązania wobec urzędu skarbowego (...)
str. 17
4.
Uwolnienie środków z rachunku VAT
Na wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych przez podatnika z rachunku VAT, na wskazany przez niego rachunek (...)
str. 18
5.
Brak sankcji przy regulowaniu płatności w MPP
Obecnie jeśli podatnik dokonuje zapłaty zobowiązania wynikającego z otrzymanej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej (...)
str. 18
1.
Moment ujęcia faktur korygujących in minus w deklaracji VAT
W dniu 20 sierpnia 2020 r. spółka otrzymała fakturę zakupu wystawioną 5 sierpnia br. Następnie w dniu 2 września br. wpłynęły dwie faktury korygujące do (...)
str. 19
2.
Darowizna gospodarstwa rolnego a obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego
Jestem czynnym podatnikiem VAT prowadzącym gospodarstwo rolne. Zamierzam przekazać ww. gospodarstwo rolne na rzecz córki (czynnego podatnika VAT), która otrzyma zarówno grunty rolne niezabudowane, jak (...)
str. 22
VIII.
Wiążąca informacja stawkowa - zmiany planowane od 1 stycznia 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. planowane są istotne zmiany w ustawie o VAT. Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)
str. 23
1.
WIS zawierająca klasyfikację towaru według PKWiU
Zgodnie z art. 42a ustawy o VAT, wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo (...)
str. 23
2.
Odmowa wydania decyzji
W myśl art. 42b ust. 3 ustawy o VAT, podmiot występujący o wydanie WIS składa oświadczenie - pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (...)
str. 23
3.
Wyłączenie ochrony wynikającej z posiadanej WIS
Zgodnie z art. 42c ust. 1 ustawy o VAT, WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w odniesieniu do: 1) towaru będącego (...)
str. 24
4.
Termin ważności WIS
Na mocy art. 42h ustawy o VAT, wydane WIS mogą wygasnąć z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT lub zostać uchylone bądź zmienione (...)
str. 25
IX.
Dostawa odpadów - ewidencjonowanie i rozliczanie VAT
W procesie produkcyjnym zakładu energetyki cieplnej powstaje odpad (mieszanka popiołowo-żużlowa) o kodzie 10 01 80. W związku z jego nadmiarem podatnik zamierza nieodpłatnie przekazać go (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Problemy z ujmowaniem sprzedaży paragonowej w nowym JPK_VAT
Nowy JPK_VAT składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej obowiązuje od 1 października 2020 r. Natomiast elementy nowego JPK_VAT określa obowiązujące również od tego dnia (...)
str. 29
1.
Wykazywanie sprzedaży paragonowej w nowym JPK
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 29
2.
Oznaczanie faktur do paragonów symbolem FP
Zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (oznaczone kodem FP) są (...)
str. 30
3.
Dokumentowanie sprzedaży fakturami przez podatnika zwolnionego z obowiązku stosowania kasy
W przypadku podatników niezobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży w kasie (np. korzystających ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z ewidencjonowania) dokumentujących dokonaną sprzedaż fakturami, sposób ich ujęcia (...)
str. 31
1.
Umieszczanie NIP nabywcy na paragonach w świetle ustawy o VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 32
2.
Wystawianie faktur do paragonów w interpretacjach indywidualnych
» Zwrot paragonu fiskalnego Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 września 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.473.2020.2.JM Rozstrzygana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła podatnika (...)
str. 33
3.
Korekta błędnego NIP na paragonie - wyjaśnienie MF
W związku z licznymi wątpliwościami podatników w zakresie obowiązku umieszczania NIP nabywcy na paragonie fiskalnym w celu umożliwienia wystawienia faktury Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw (...)
str. 34
1.
Ewidencja zwrotu towaru bez danych nabywcy
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż dokonywaną na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Zdarza się, że klienci zwracają zakupiony towar, reklamują go lub też (...)
str. 35
2.
Brak podpisu nabywcy w protokole zwrotu towaru
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy sprzedaży obuwia sportowego. Sprzedaż taką dokonujemy w sklepie stacjonarnym, jak i w systemie wysyłkowym. Zapłata dokonywana jest głównie kartą płatniczą. (...)
str. 37
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE - skutki w podatku VAT
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ("Zjednoczone Królestwo") wystąpiło z Unii Europejskiej w dniu 1 lutego 2020 r. Tego dnia weszła w życie zawarta (...)
str. 38
1.
Regulacje dotyczące dostaw towarów
Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy UE dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i przemieszczania towarów przestaną obowiązywać w stosunkach między państwami członkowskimi a Zjednoczonym Królestwem (np. brak wewnątrzunijnych (...)
str. 38
2.
Transakcje realizowane z Irlandią Północną
Po zakończeniu okresu przejściowego wszystkie przepisy unijne dotyczące podatku VAT w odniesieniu do transakcji dotyczących towarów (dostawy towarów, wewnątrzunijne nabycia towarów, eksport i import towarów) (...)
str. 39
3.
Tabelaryczne ujęcie zasad opodatkowania transakcji towarowych po okresie przejściowym
W poniższej tabeli podsumowano traktowanie pod kątem VAT, różnych możliwych scenariuszy realizowanych dostaw towarów. Przemieszczenie towarów Rodzaj transakcji GB → UE Import w państwie unijnym (...)
str. 39
4.
Opodatkowanie usług po okresie przejściowym
Po zakończeniu okresu przejściowego, w przypadku gdy miejsce świadczenia usługi będzie się znajdowało w państwie członkowskim, świadczenie usługi będzie podlegało opodatkowaniu VAT w tym państwie (...)
str. 40
5.
Wnioski o zwrot podatku VAT
Podatnicy unijni, którzy chcą ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego - powinni korzystać z portalu elektronicznego utworzonego (...)
str. 41
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup towarów na terytorium kraju od zagranicznego dostawcy
Kupiliśmy od czeskiego kontrahenta towar, który został wysłany z magazynu w Polsce. Sprzedawca wystawił nam fakturę, w której podał swój czeski i polski numer VAT (...)
str. 41
2.
Refakturowanie międzynarodowych usług transportu towarów
Otrzymałem od firmy kurierskiej fakturę za usługi transportu towarów z Polski do Kolumbii w złotych polskich z zastosowaniem stawki VAT 0%. Usługę tę będę refakturował (...)
str. 43
3.
Publikacja elektroniczna na zagranicznym portalu
Zleciliśmy niemieckiej firmie w październiku br. odpłatną publikację artykułu na branżowej stronie internetowej. Otrzymaliśmy fakturę za tę usługę bez podatku VAT. Czy musimy opodatkować import (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Przesłanki przedłużenia terminu przekazania różnicy VAT na rachunek bankowy
Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wystąpi u podatnika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to ma on prawo wystąpić o jej zwrot na swój rachunek bankowy. (...)
str. 47
2.
Określanie daty zwrotu podatku
W postanowieniu o przedłużeniu terminu zwrotu organ podatkowy wskazuje również nowy termin zwrotu podatku VAT, zatem wskazuje dzień na jaki wydłuża termin zwrotu w stosunku (...)
str. 48
3.
Skuteczne doręczenie postanowienia przed upływem ustawowego terminu zwrotu
Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT powinno być doręczone podatnikowi przed upływem ustawowego terminu lub terminu uprzednio przedłużonego . Powyższe potwierdził WSA w wyroku (...)
str. 49
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Definicja ustawowa
Import usług - zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT - to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym (...)
str. 50
2.
Podmioty obowiązane do rozliczania importu usług
Podatnikiem zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT do budżetu państwa jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na rezultat takiej działalności. Z powyższego (...)
str. 51
3.
Ustalenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego
W imporcie usług podstawą opodatkowania zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 29a ustawy o VAT - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał (...)
str. 51
4.
Dokumentowanie importu usług
Import usług można dokumentować w dowolny sposób, np. poprzez sporządzenie odrębnego dokumentu księgowego, lub dokonanie stosownych wyliczeń na fakturze otrzymanej od kontrahenta. W strukturze ewidencji (...)
str. 52
5.
Terminy odliczania podatku naliczonego
Zasadą jest, że podatek należny od importu usług "przekształca się" w VAT naliczony podlegający odliczeniu (o ile zakup związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Podatnik (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru podatników VAT
Ustawodawca w art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT określił katalog przesłanek powodujących wykreślenie podmiotu z rejestru podatników VAT. Z art. 96 ust. (...)
str. 54
2.
Kiedy podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie zostaje wykreślony z rejestru VAT?
W myśl art. 96 ust. 9b ustawy o VAT, podatnik, który w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT, ma obowiązek przed (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego sprowadzonego do kraju przez osobę fizyczną
W przypadku samochodu osobowego, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
Jesteśmy zakładem gospodarki komunalnej gminy (zakładem budżetowym) i chcemy zakupić ciągnik rolniczy, który będzie przeznaczony do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Czy będziemy mieli prawo (...)
str. 60
2.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych a status rolnika ryczałtowego
Jako osoba fizyczna, na podstawie wpisu do CEIDG prowadzę hurtownię materiałów budowlanych. Jestem czynnym podatnikiem VAT i jednocześnie prowadzę księgi rachunkowe. Zakupiłem grunty rolne, sklasyfikowane (...)
str. 62
3.
Zakup posiłków profilaktycznych a prawo do odliczenia VAT
Na podstawie przepisów BHP jesteśmy zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom posiłków profilaktycznych. Czy mamy prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących ich nabycie? Z art. (...)
str. 63
4.
Dostawa regałów stalowych z półkami drewnianymi a MPP
Sprzedajemy regały stalowe z półkami drewnianymi. Faktury mają wartość powyżej 15.000 zł. Czy dostawa takich produktów objęta jest obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności? Czy regały stalowe (...)
str. 64
5.
Sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym firmy
W działalności gospodarczej wykorzystuję prywatny samochód osobowy (zakupiony na fakturę VAT marża), który wprowadziłem do środków trwałych. W trakcie jego używania ponoszę wydatki na bieżącą (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe wzory deklaracji VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 września 2020 r., pod poz. 1626, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.