Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.994 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (516) z dnia 20.06.2020
Poradnik VAT
nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowa matryca stawek VAT
Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) lub (...)
str. 4
2.
Wiążąca informacja stawkowa gwarancją ochrony podatnika
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Jednakże dopiero od 1 lipca 2020 (...)
str. 5
3.
Rozliczanie importu towarów w deklaracji podatkowej
Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495), od 1 lipca 2020 r. (...)
str. 5
4.
Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej w VAT
Od 1 lipca br. ustawodawca planuje wprowadzić zmiany w zakresie zasad wyłączenia odpowiedzialności solidarnej w VAT w przypadku płatności na rachunek spoza białej listy. Powyższe (...)
str. 5
5.
Nowa procedura magazynu call-off stock
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o (...)
str. 5
6.
Zmiana warunków stosowania stawki VAT 0% do WDT
Z uwagi na konieczność dostosowania polskich przepisów ustawy o VAT do postanowień dyrektywy Rady 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w (...)
str. 6
II.
Nowy JPK_VAT dopiero od 1 października 2020 r.
W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, mocą (...)
str. 6
III.
Wirtualne kasy fiskalne dla wybranych branż
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 7
IV.
Nowe możliwości współpracy największych podatników z Szefem KAS już od 1 lipca 2020 r.
Od 1 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
V.
Korygowanie JPK_VAT wraz z deklaracją
Od rozliczenia za lipiec 2020 r. (lub trzeci kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy zarejestrowani podatnicy VAT czynni mieli składać wyłącznie w (...)
str. 9
1.
Nowe zasady korygowania JPK_VAT
Jeżeli w nowym JPK_VAT wraz z deklaracją wysyłanym za dany okres występować będą jakiekolwiek błędne dane (w części deklaracyjnej lub ewidencyjnej) lub podatnik skoryguje transakcję (...)
str. 9
2.
Termin korygowania ewidencji
Zgodnie ze znowelizowanym art. 109 ust. 3e ustawy o VAT podatnicy zobowiązani będą przesyłać korektę ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 (...)
str. 11
3.
Kary za błędne ewidencjonowanie
W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej przez podatnika ewidencji błędów, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, organ podatkowy wzywać będzie podatnika do (...)
str. 11
4.
Korekta z tytułu ulgi na złe długi w nowym JPK_VAT
Zasady rozliczenia podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone przez ustawodawcę w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Zgodnie z (...)
str. 12
1.
Sankcje dla nabywców dokonujących zapłaty poza MPP
» Dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty podatku Jeżeli pomimo istniejącego obowiązku, nabywca nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik (...)
str. 13
2.
Odpowiedzialność solidarna w VAT przy płatnościach poza białą listą
Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny (...)
str. 15
3.
Prawo do odliczenia VAT przy regulowaniu należności poza MPP i białą listą
Czy przelew należności wynikającej z faktury na kwotę przekraczającą 15.000 zł (niezależnie od tego czy potwierdza nabycie towarów/usług z załącznika nr 15 do ustawy o (...)
str. 17
1.
Odliczenie VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu
W działalności gospodarczej użytkuję samochód osobowy, który początkowo wykorzystywałem na cele mieszane. W dniu 18 listopada 2019 r. złożyłem informację o zmianie wykorzystania tego samochodu (...)
str. 18
2.
Informacja VAT-26 dla samochodów typu van
Czy mam prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od eksploatacji i używania samochodu typu van bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów VAT i złożenia (...)
str. 19
3.
Sprzedaż samochodu przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT
Świadczymy usługi ubezpieczeniowe, które podlegają zwolnieniu przedmiotowemu VAT. Z tego tytułu przez okres 2 miesięcy 2020 r. osiągnęliśmy obrót w wysokości 400.000 zł. Na potrzeby (...)
str. 20
VIII.
Interpretacja ogólna MF w sprawie stawki VAT na wykonanie trwałej zabudowy meblowej
W dniu 27 maja 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT3.8101.2.2020 w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do świadczenia polegającego (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Możliwość stosowania kas wirtualnych od 1 czerwca 2020 r.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 23
1.
Jakie podmioty mogą stosować kasy mające postać oprogramowania?
W § 1 rozporządzenia w sprawie podatników używających kasy w postaci oprogramowania określono, iż kasy wirtualne mogą być używane przez podatników świadczących niżej wymienione usługi: (...)
str. 24
2.
Kasy ogólne i o zastosowaniu specjalnym
Kasy rejestrujące, jak wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas w postaci oprogramowania ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju (...)
str. 25
3.
Prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą kas wirtualnych
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas w postaci oprogramowania podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży (...)
str. 26
4.
Postępowanie w przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży lub zakończenia działalności gospodarczej
W przypadku utraty kasy podatnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o utracie, powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli (...)
str. 27
1.
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 28
2.
Problemy z dokonaniem korekty sprzedaży paragonowej
Od dłuższego czasu organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru (usługi) z zawyżoną stawką VAT, która (...)
str. 28
XI.
Paragon z NIP jako faktura uproszczona - interpretacje organu podatkowego
W świetle obowiązujących przepisów wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Zmiany do ustawy o VAT w transakcjach z zagranicą
Przypomnijmy, iż państwa członkowskie UE - w tym również Polska - zostały zobowiązane do zaimplementowania postanowień dyrektywy Rady 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. (...)
str. 33
1.
Procedura magazynu call-off stock
W tym miejscu należy wyjaśnić, że z dniem wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę 2018/1910 nastąpi zmiana w terminologii - obecnie w polskiej ustawie o (...)
str. 33
2.
Przyporządkowanie transportu w łańcuchu dostaw
W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, zaproponowano m.in. dodanie art. 22 ust. 2b ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku transakcji łańcuchowej, wysyłka lub transport (...)
str. 34
3.
Warunki stosowania obniżonej stawki VAT 0% do WDT
Z uwagi na konieczność dostosowania polskich przepisów ustawy o VAT do postanowień tej dyrektywy, w ustawie nowelizującej proponuje się, aby w art. 42 ust. 1 (...)
str. 35
XIII.
Import towarów rozliczany od 1 lipca 2020 r. w deklaracji podatkowej
Podatnicy, którzy nie spełniają warunków do korzystania z możliwości rozliczania podatku VAT od importu towarów w deklaracji, są zmuszeni do zapłaty podatku VAT w terminie (...)
str. 36
XIV.
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego dotyczącego importowanych towarów
Otrzymaliśmy od firmy z Turcji rabat na zakupione wcześniej towary z uwagi na ilość dokonanych zakupów. Sprzedawca życzy sobie abyśmy wystawili fakturę sprzedaży dokumentującą otrzymaną (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Miejsce opodatkowania usług magazynowania towarów - wyrok NSA
Dla celów VAT miejsce świadczenia usług ustala się zgodnie z art. 28b-28n ustawy o VAT oraz § 3-4 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia. Usługi, które (...)
str. 40
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Realizacja zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi a podatek VAT
Na mocy art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) sprzedawca w ramach (...)
str. 44
1.
Wymiana towaru w związku z uznaną reklamacją
Sprzedawca wymieniając w ramach gwarancji (rękojmi) towar wadliwy na nowy dokonuje na rzecz nabywcy określonego świadczenia. Należy zatem ustalić, czy czynność wymiany towaru na wolny (...)
str. 44
2.
Naprawa towaru w ramach gwarancji
Naprawa wadliwego towaru w ramach gwarancji ma na celu przywrócenie właściwej jakości tej rzeczy. Podobnie jak wymiana towaru, jego naprawa jest również skutkiem zawartej wcześniej (...)
str. 46
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Obowiązek złożenia formularza VAT-Z przy likwidacji działalności gospodarczej
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT zobowiązani są m.in. do terminowego - zgodnego z obowiązującymi regulacjami - deklarowania obowiązku podatkowego od wykonanych (...)
str. 47
1.
Jak wypełnić formularz VAT-Z?
Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest - zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT - zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu (...)
str. 47
2.
Termin złożenia VAT-Z
W ww. przepisie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT ustawodawca nie wskazuje wprost terminu, w jakim należy złożyć zgłoszenie VAT-Z, ani też nie określa (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zakup alkoholu etylowego na cele związane z dezynfekcją
Czy zakup w okresie epidemii spirytusu jako środka odkażającego (kilka litrów) przez spółkę z o.o. rodzi obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym i rejestracji dla celów (...)
str. 50
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zakup mediów do gospodarstwa rolnego oraz domowego a odliczenie VAT
Jestem rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Posiadam faktury za zakup mediów wystawione na moje imię i nazwisko (bez NIP). Dokumentują one np. zakupy zużytej (...)
str. 53
2.
Symbol CN na fakturze sprzedaży
Na fakturach dokumentujących sprzedaż towarów opodatkowanych obniżoną 8% stawką VAT umieszczamy symbol PKWiU. Czy obecnie należy zastąpić PKWiU kodem CN? W świetle obowiązujących przepisów, wystawione (...)
str. 55
3.
Dłużnik w stanie upadłości a prawo do skorzystania z ulgi na złe długi
Jestem czynnym podatnikiem VAT i chciałbym skorzystać z ulgi na złe długi. Jak powinienem interpretować warunek niepozostawania przez dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego? Czy jest (...)
str. 56
4.
Właściwa stawka VAT dla robót budowlanych przy zabudowie bliźniaczej
Wykonuję roboty budowlane związane z budową budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. Jedna część zabudowy (budynek A) składa się z garażu (46% powierzchni użytkowej całego budynku), (...)
str. 57
5.
Dokument uprawniający do odliczenia VAT
Z tytułu zakupu towarów otrzymałam dokument o nazwie "specyfikacja do paragonu". Na dokumencie tym znajdują się zarówno dane naszej firmy, jak i sprzedawcy. Czy dokument (...)
str. 59
6.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów/usług sfinansowanych mikropożyczką
Jestem czynnym podatnikiem VAT i otrzymałem od starosty mikropożyczkę ze środków Funduszu Pracy. Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia towarów/usług sfinansowanych taką (...)
str. 61
7.
Zaliczka na poczet usług montażu instalacji fotowoltaicznej a MPP
Zamierzam założyć instalację fotowoltaiczną wykorzystywaną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Usługa ta została sklasyfikowana przez kontrahenta, który ma ją świadczyć w PKWiU pod symbolem 43.21.10.2 (...)
str. 62
8.
Stawka VAT na działalność rozrywkową
Prowadzę działalność rozrywkową polegającą na udostępnianiu możliwości zabawy w tzw. pokoju zagadek (escape room). Osoby kupujące bilet wstępu uczestniczą w rozwiązaniu przygotowanych zagadek, które pozwalają (...)
str. 63
9.
Przelew na rachunek powierniczy a prawo do odliczenia VAT
Jako przedsiębiorca i czynny podatnik VAT podpisałem umowę notarialną na zakup lokalu. Z umowy wynika, że zaliczkę i płatności mam wpłacać na rachunek powierniczy dewelopera. (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2020 r., pod poz. 957, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzeń akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2020 r., pod poz. 922, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.