Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (509) z dnia 10.03.2020
Poradnik VAT
nr 5 (509) z dnia 10.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ogólne zasady wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej
» Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz (...)
str. 4
2.
Paragon z NIP jako faktura uproszczona
Zasadą jest dokumentowanie transakcji pomiędzy podatnikami VAT za pomocą faktur. W praktyce niektóre transakcje dokumentowane są fakturami uproszczonymi, opiewającymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo (...)
str. 5
II.
Przechowywanie dowodów potwierdzających weryfikację kontrahenta w białej liście - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Jedną z przesłanek dochowania należytej staranności w transakcjach krajowych jest sprawdzanie kontrahentów w funkcjonującym od 1 września 2019 r. elektronicznym wykazie podatników VAT (tzw. białej (...)
str. 7
III.
Adres biura wirtualnego w zgłoszeniu VAT-R jako przesłanka odmowy rejestracji
Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. W formularzu tym podatnicy podają m.in. w części B2 (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Przesyłanie deklaracji VAT łącznie z informacją o ewidencji w formie JPK
Każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia z VAT) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, (...)
str. 9
2.
Struktura jednolitego pliku JPK_VAT z deklaracją
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej ( https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk ) opublikowało nową wersję struktury JPK_VAT z deklaracją miesięczną/kwartalną) oraz broszurę informacyjną. Z broszury informacyjnej wynika, iż będą (...)
str. 9
V.
Obowiązki podatnika w przypadku utraty prawa do zwolnienia z VAT
Zwolnienie z podatku VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, tj. podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w (...)
str. 12
1.
Przekroczenie limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z VAT
Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę 200.000 zł, (...)
str. 12
2.
Sprzedaż towarów lub usług wyłączonych ze zwolnienia z VAT
Jeśli podatnik wykona jedną z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to traci prawo do zwolnienia z VAT w momencie jej (...)
str. 13
3.
Rejestracja podatnika tracącego zwolnienie z VAT
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia zobowiązany jest do dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym. Zgodnie z art. (...)
str. 14
4.
Czy możliwy jest powrót do zwolnienia z VAT?
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie do niego powrócić, nie wcześniej niż po upływie (...)
str. 15
VI.
Kiedy transakcje między podmiotami powiązanymi mogą mieć wpływ na rozliczanie VAT?
W praktyce czynni podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi. Wówczas ustalając cenę sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi muszą zwrócić uwagę na (...)
str. 16
1.
Powiązania mające znaczący wpływ na decyzje gospodarcze
Powiązania to relacje występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z kolei podmiotami powiązanymi w świetle ww. przepisów ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT) są: 1) podmioty, (...)
str. 16
2.
Powiązania wynikające ze stosunku pracy
W ustawie o VAT nie zdefiniowano powiązań wynikających ze stosunku pracy. Jednakże kwestie związane z zatrudnieniem regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (...)
str. 18
VII.
Sukcesja podatkowa a obowiązek złożenia deklaracji VAT
Problem sukcesji podatkowej w przypadku przekształceń podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nie został uregulowany w ustawie o VAT, w związku z czym wszelkie zasady związane z (...)
str. 19
VIII.
Obowiązek opodatkowania zaliczek przy przejęciu inwestycji przez dewelopera - wyrok NSA
W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, że firmy deweloperskie sprzedają niezakończone inwestycje innym firmom deweloperskim. Jednakże czasami przed sprzedażą danej inwestycji od przyszłych nabywców lokali (...)
str. 21
IX.
Dokumentowanie usług remontowo-budowlanych
» Faktury zaliczkowe Jako czynny podatnik VAT podpisałem z innym podatnikiem VAT umowę w zakresie wykonania usługi remontowo-budowlanej wymienionej w załączniku nr 15 do ustawy (...)
str. 23
X.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Wielostronna kompensata a stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
Czy przy kompensatach wielostronnych można korzystać ze zwolnienia z mechanizmu podzielonej płatności wynikającego z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT? W myśl art. 108a (...)
str. 25
2.
Oznaczenie "ex" przy PKWiU
W załączniku nr 15 do ustawy o VAT wymienione zostały towary i usługi sklasyfikowane według PKWiU podlegające obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności. Przy części z nich (...)
str. 26
3.
Rozliczenie przez nabywcę korekty faktury z odwrotnym obciążeniem
W październiku 2019 r. kupiłem towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. W rozliczeniu za ten miesiąc rozliczyłem zarówno VAT należny, jak (...)
str. 27
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz rolnika ryczałtowego
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy sprzedaży m.in. na rzecz rolników ryczałtowych. Do końca 2019 r. sprzedaż taką dokumentowaliśmy fakturą dołączając do niej paragon. Czy możemy (...)
str. 28
2.
Zapłata na rachunek z białej listy a zwolnienie ze stosowania kasy
W prowadzonej działalności dokonujemy sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych. Płatność za te usługi otrzymujemy na nasz rachunek bankowy wymieniony na białej liście podatników. Czy (...)
str. 29
3.
Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z kasy a możliwość wystawienia faktury na rzecz przedsiębiorcy
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy sprzedaży biletów lotniczych i korzystamy ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania (na podstawie poz. 42 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień). (...)
str. 31
4.
Stosowanie kasy fiskalnej bez możliwości drukowania NIP nabywcy na paragonie
W prowadzonej działalności użytkujemy kasę starego typu, która nie ma możliwości technicznych drukowania na paragonie NIP nabywcy. Czy w tej sytuacji możemy sprzedaż dokonywaną na (...)
str. 32
5.
Czy awaria kasy fiskalnej uniemożliwia dokonywanie sprzedaży?
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu jednej kasy, która uległa awarii. Czy pomimo to możemy dokonywać sprzedaży, a po usunięciu awarii wszystkie transakcje (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Projektowane zmiany w rozliczaniu transakcji w obrocie z zagranicą
Państwa członkowskie - w tym również Polska - zostały zobowiązane do zaimplementowania postanowień dyrektywy Rady 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w (...)
str. 34
1.
Magazyn call-off stock
W tym miejscu należy wyjaśnić, że z dniem wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę 2018/1910 nastąpi zmiana w terminologii - obecnie w polskiej ustawie o (...)
str. 34
2.
Transakcje łańcuchowe
W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, zaproponowano m.in. dodanie art. 22 ust. 2b ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku transakcji łańcuchowej, wysyłka lub transport (...)
str. 35
3.
Wymogi materialne dla zastosowania stawki 0% do WDT
Wymóg posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, stanowi obecnie - zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości (...)
str. 36
XIII.
Miejsce opodatkowania dostawy i montażu linii produkcyjnej
Wykonaliśmy dwa zlecenia na rzecz amerykańskiej firmy: usługę specjalistycznego montażu linii produkcyjnej trwale połączonej z nieruchomością na terytorium Francji, a także dostawę całej konstrukcji podobnej (...)
str. 38
1.
Charakter usług montażowych
Usługa opisana w pytaniu wprawdzie ma pewien związek z nieruchomością, ale nie jest to związek na tyle ścisły i istotny, aby można było uznać, że (...)
str. 38
2.
Dostawa towarów wraz z instalacją
Sytuacja wygląda nieco inaczej gdy przedmiotem wykonanego przez polską firmę świadczenia jest nie tylko montaż, ale również dostawa maszyn. Co do zasady dostawa towarów przemieszczanych (...)
str. 40
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Usługi reklamowe świadczone dla fundacji spoza UE
Czy usługi reklamy, promocji i public relations świadczone na rzecz amerykańskiej fundacji podlegają opodatkowaniu w Polsce czy w USA? W przypadku świadczenia usług opisanych w (...)
str. 41
2.
Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług transportowych
Świadczymy usługi transportowe korzystając często z usług wykonywanych przez podwykonawców. W jaki sposób ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług podwykonawców na naszych (...)
str. 43
3.
Nabycie usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów drogą morską
Wysłaliśmy naszego pracownika do Danii, aby dostarczył nasze towary zagranicznemu klientowi. Transport odbywał się naszym służbowym samochodem. W trakcie podróży nasz pracownik korzystał z przeprawy (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Prawidłowe ustalenie miejsca opodatkowania danej usługi jest bardzo ważnym zagadnieniem od którego zależy, w którym państwie określone świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu i co się z (...)
str. 47
2.
Interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowe
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na łamach "Poradnika VAT", organy podatkowe dość szeroko interpretują pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dla zagranicznych firm, które korzystają w (...)
str. 48
3.
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE
Organy podatkowe w naszym kraju, kierując się przesłankami wskazanymi przez TSUE i korzystając z bogatego orzecznictwa w tym zakresie, szczegółowo analizują zakres i sposób działań (...)
str. 49
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Rolnik ryczałtowy w świetle ustawy o VAT
Rolnik ryczałtowy to rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie (...)
str. 51
2.
Dokumentowanie dostawy produktów rolnych
W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy sprzedaż powinna być dokumentowana fakturą wystawioną nie przez sprzedawcę, ale przez nabywcę towarów (...)
str. 52
3.
Zasady rozliczania zryczałtowanego zwrotu podatku
Zgodnie z art. 115 ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór faktury korygującej oznaczonej wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Faktura korygująca wystawiana jest przez dostawcę lub usługodawcę w przypadkach, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, tj. gdy po wystawieniu (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Sprzedaż i nabycie paliw opałowych - obowiązki rejestracyjne
Z dniem 31 marca 2020 r. kończy się okres przejściowy dla warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, związany ze sprzedażą i kupnem paliw (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zakup samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności mieszanej
Na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej mamy zamiar kupić samochód osobowy, który będzie również wykorzystywany do użytku prywatnego. Czy możemy odliczyć cały VAT z faktury dokumentującej (...)
str. 61
2.
Niska wartość transakcji a płatność na rachunek spoza białej listy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mogę dokonać płatności na rzecz podatnika VAT czynnego lub zwolnionego na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście (...)
str. 61
3.
Brak sankcji przy zapłacie w ratach za towary objęte MPP
Spółka (czynny podatnik VAT) otrzymuje od czynnych podatników VAT faktury potwierdzające nabycie towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, opiewające na kwotę brutto (...)
str. 63
4.
Słomki makaronowe biodegradowalne - jaka stawka VAT przy ich sprzedaży?
W ramach prowadzonej działalności sprzedaję słomki makaronowe biodegradowalne (sklasyfikowane w PKWiU 10.73.11.0). Czy zarówno obecnie, jak i od 1 kwietnia br. są one opodatkowane 5% (...)
str. 65
5.
Opłata za nieterminowy zwrot książek do biblioteki
Jesteśmy biblioteką publiczną (samorządową instytucją kultury). Za nieterminowy zwrot książek do biblioteki naliczana jest kara finansowa. Czy wpłata taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? W myśl (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu określenia proporcji
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2020 r., pod poz. 289 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.