Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przesunięto obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg
ZMIANA USTAWY W Dzienniku Ustaw z 15 czerwca 2022 r. pod poz. 1265 opublikowano ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 4
2.
Do 1 sierpnia 2022 r. podatnicy PIT powinni przekazać sprawozdanie finansowe za 2021 r. do Szefa KAS
Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, stosownie do art. 45 ust. 5 updof, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Ogólne zasady wyceny produktów w koszcie wytworzenia
Produkty to wytworzone lub przetworzone przez jednostkę rzeczowe aktywa obrotowe zdatne do sprzedaży (wyroby i usługi) lub w toku produkcji, jak również półprodukty (por. art. (...)
str. 5
2.
Rodzaje zdolności produkcyjnych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo
Dla Prenumeratorów GOFIN Krajowe Standardy Rachunkowości, w tym KSR nr 13, dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl Według KSR nr 13 zdolności produkcyjne, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w (...)
str. 6
3.
Sposób ustalenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na przykładzie liczbowym
Niewykorzystanie zdolności produkcyjnych ma miejsce, gdy normalne zdolności produkcyjne jednostki są wyższe od wykorzystanych. Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, stanowiący część stałych kosztów pośrednich produkcji, przypadający (...)
str. 7
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Skutki odwołania stanu epidemii dla podatników podatku od przychodów z budynków
Nasza jednostka od czerwca 2022 r. zobowiązana jest obliczać podatek od przychodów z budynków. Jak ujmować w księgach rachunkowych naliczenie i zapłatę tego podatku?
str. 10
1.
Zniesienie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków
Podatnicy PIT i CIT przez pewien okres byli zwolnieni z podatku od przychodów z budynków. Zwolnienie obejmowało przychody podlegające opodatkowaniu, ustalone za okres: 1) od (...)
str. 10
2.
Ustalanie zobowiązania z tytułu podatku od przychodów z budynków
Budynki, od których płaci się podatek od przychodów oraz wysokość przychodów z budynków Kwestię opłacania podatku od przychodów z budynków regulują przepisy art. 24b updop (...)
str. 10
3.
Odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa w kwestii ujęcia w księgach rachunkowych podatku od przychodów z budynków
Ministerstwo Finansów w piśmie z 14 marca 2018 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa wyjaśniło, jak należy ujmować w księgach rachunkowych podatek od przychodów (...)
str. 12
4.
Przykłady rozliczenia podatku od przychodów z budynków w księgach rachunkowych podatników CIT i PIT
Podatek od przychodów z budynków w księgach rachunkowych podatników CIT W księgach rachunkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku (...)
str. 13
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wątpliwości związane z ustalaniem zmiany stanu produktów
Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność polegającą na administrowaniu obiektami sportowymi. Przychody uzyskujemy w 90% ze sprzedaży biletów na te obiekty. Prowadzimy ewidencję kosztów na (...)
str. 17
1.
Funkcjonowanie zamkniętego kręgu kosztów i zmiany stanu produktów przy pełnej ewidencji kosztów
W jednostkach stosujących pełną ewidencję kosztów (czyli konta zespołu 4 i 5) i sporządzających porównawczy rachunek zysków i strat, wszystkie koszty są księgowane na odpowiednich (...)
str. 17
2.
Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie zmiany stanu produktów na koniec roku obrotowego
Przykład I. Założenia: Od stycznia do grudnia 2022 r. jednostka prowadząca działalność polegającą na administrowaniu obiektami sportowymi poniosła koszty rodzajowe w kwocie: 1.000.000 zł, które (...)
str. 18
3.
Sprawdzenie zgodności zmiany stanu produktów w ciągu roku, bez zamykania kont
Przykład I. Założenia: Od stycznia do czerwca 2022 r. jednostka prowadząca działalność polegającą na administrowaniu obiektami sportowymi poniosła koszty rodzajowe w kwocie: 600.000 zł, które (...)
str. 19
1.
Rodzaje bonów oraz zasady ich opodatkowania w świetle przepisów o VAT
Rodzaje bonów Bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku (...)
str. 21
2.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży bonów
Dla celów podatku dochodowego przychód powstanie w dacie wykorzystania bonu poprzez nabycie towaru lub usługi. Nie ma w tym przypadku znaczenia sposób rozliczania sprzedaży bonów (...)
str. 23
3.
Przykłady rozliczenia sprzedaży bonów w zależności od ich rodzajów
Przykład Sprzedaż bonów różnego przeznaczenia (MPV) I. Założenia: Spółka "X" (czynny podatnik VAT), prowadząca galerię handlową, sprzedaje bony towarowe uprawniające do zakupu towarów we wszystkich (...)
str. 24
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.1.
Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na (...)
str. 26
1.2.
Charakterystyka i rodzaje sieciowych środków trwałych
Z pkt 5.11 KSR nr 11 wynika, że szczególną odmianą zbiorczego obiektu inwentarzowego, zespolonego funkcjonalnie, są sieciowe środki trwałe, w tym obiekty budowlane liniowe w (...)
str. 26
1.3.
Kryteria geograficzne, techniczne i historyczne uwzględniane przy tworzeniu obiektów sieciowych
Jednostka może tworzyć zbiorcze obiekty inwentarzowe, składające się z więcej niż jednego sieciowego środka trwałego, nawet gdy pojedynczo mają one istotną wartość, jednak pod warunkiem (...)
str. 28
2.
Wykorzystanie kapitału rezerwowego na zakup środka trwałego
Według uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. część zysku za 2021 r. zostanie przekazana na kapitał rezerwowy utworzony w celu realizacji inwestycji, jaką jest (...)
str. 29
3.
Wartość niematerialna i prawna otrzymana w formie darowizny
Nasza jednostka otrzymała w darowiźnie licencję na program komputerowy, która będzie używana w prowadzonej przez nas działalności jako wartość niematerialna i prawna. W jakiej kwocie (...)
str. 30
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Rok obrotowy jako najdłuższy okres sprawozdawczy
Jednym z elementów dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jest określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych (por. art. 10 ust. 1 pkt (...)
str. 32
2.
Regulacje prawne dotyczące roku podatkowego osób fizycznych i osób prawnych
Z ustawy o rachunkowości wynika, że rok obrotowy musi pokrywać się ze stosowanym przez jednostkę rokiem podatkowym. Zatem przy określaniu roku obrotowego uwzględnić należy również (...)
str. 33
3.
Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego i podatkowego
Generalnie każdy rok obrotowy powinien trwać 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych niezależnie od tego, czy jednostka przyjęła za rok obrotowy rok kalendarzowy, czy też inny okres (...)
str. 34
4.
Zmiany roku obrotowego i podatkowego w trakcie prowadzenia działalności
Jednostka może w trakcie kontynuowania działalności gospodarczej zmienić rok obrotowy. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, w przypadku zmiany roku (...)
str. 35
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości pracownikom działu księgowości
Jestem głównym księgowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Kierownik jednostki powierzył mi obowiązki i odpowiedzialność w zakresie czynności wymienionych w art. 54 ust. 1 ustawy o (...)
str. 36
2.
Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wyciągów bankowych
W urzędzie jednostki samorządu terytorialnego wyciągi bankowe dokumentują zapłatę faktur zakupu, list płac itp. Czy wyciągi bankowe, jako zewnętrzne obce dowody księgowe, powinny podlegać kontroli (...)
str. 38
3.
Zaniechanie zamieszczania ręcznej dekretacji na wyciągach bankowych
W urzędzie jednostki samorządu terytorialnego wyciągi bankowe są importowane z systemu bankowego do systemu księgowego, dekretowane i księgowane automatycznie przez program księgowy na podstawie zdefiniowanych (...)
str. 40
4.
Objęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny
Gmina objęła udziały w spółce kapitałowej i pokryła je w całości wkładem pieniężnym. W jaki sposób w księgach jednostki samorządu terytorialnego zaksięgować wartość objętych udziałów? (...)
str. 40
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Metoda pośrednia rachunku przepływów pieniężnych według KSR nr 1
1.
Podstawowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią
Zgodnie z ustawą o rachunkowości rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą pośrednią. Na czym polega metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych? W rachunku przepływów pieniężnych (...)
str. 42
2.
Wycofanie i wprowadzenie środków trwałych przez właściciela w firmie osoby fizycznej
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W 2021 r. właściciel (prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) wycofał z majątku firmy środek trwały oraz wprowadził (...)
str. 43
3.
Zmiana stanu kredytów obrotowych w rachunku bieżącym oraz kredytów inwestycyjnych
Jednostka posiada kredyt inwestycyjny i kredyt w rachunku bieżącym. Jak zaprezentować te kredyty w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią, w sytuacji gdy kredyt inwestycyjny (...)
str. 44
4.
Sprzedaż środka trwałego, którego wartość nie była w pełni zamortyzowana
Jednostka sprzedała środek trwały, którego wartość nie była w pełni zamortyzowana. Jak zaprezentować tę transakcję w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią? Wpływy ze sprzedaży (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kiedy można nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych?
Spełniamy wymogi określone w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro. Nasze sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Organ zatwierdzający naszej jednostki nie (...)
str. 49
2.
W jakim terminie sporządza się zestawienie obrotów i sald?
Zamykamy księgi rachunkowe za pierwszy rok obrotowy. Jak często powinniśmy sporządzać zestawienie obrotów i sald? Zestawienie obrotów i sald sporządza się miesięczne oraz za rok (...)
str. 49
3.
Jak rozliczyć w księgach VAT należny od towarów przekazanych w formie darowizny?
Przekazaliśmy w darowiźnie kilka laptopów stanowiących dla naszej spółki towary. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych VAT od nieodpłatnego przekazania towarów? W księgach rachunkowych kwotę (...)
str. 50
4.
Na jakich kontach ująć wpływ środków z dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów bieżącej działalności?
Otrzymaliśmy dotację z UE na bieżącą działalność. Na jakim koncie należy ewidencjonować wpływ dotacji, aby ułatwić rozliczenia środków wydanych na cele, na które została ona (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Możliwość nietworzenia rezerw na świadczenia pracownicze w spółce z o.o. posiadającej status jednostki małej
Spółka z o.o., której wspólnikami są dwie osoby fizyczne, przyjęła status jednostki małej. W 2022 r. sprawozdanie finansowe spółki będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. (...)
str. 52
2.
Udokumentowanie zwrotu kosztów odesłania nieodebranej przesyłki
Sprzedaliśmy towar przez internet za pobraniem. Klient nie odebrał zamówionego towaru i zwrócił nam koszty odesłania nieodebranej przesyłki. Jak udokumentować ten zwrot, jeśli koszty odesłania (...)
str. 53
3.
Ustalenie limitu przychodów osoby fizycznej dla potrzeb uzyskania statusu jednostki mikro
Prowadzę księgi rachunkowe firmy osoby fizycznej. Jak powinnam określić wielkość firmy w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. w formie uproszczonej dla jednostek mikro? (...)
str. 54
4.
Etapy rozliczenia wyniku finansowego w spółce z o.o.
Jesteśmy spółką z o.o., która powstała w 2021 r. Po raz pierwszy ustalaliśmy wynik finansowy za 2021 r. i w 2022 r. będziemy go rozliczać. (...)
str. 56
5.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym wyrobów gotowych przekazanych do własnych placówek handlowych
Prowadzimy działalność handlową i produkcyjną. Posiadamy magazyn materiałów do produkcji oraz chłodnie, w której przechowujemy wyroby gotowe do czasu przekazania ich do hurtowni. Nasz zakład (...)
str. 58
6.
Środki pieniężne pobrane przez wspólnika spółki komandytowej na cele prywatne
Wspólnik spółki komandytowej w ciągu roku, bez podstawy prawnej, płacił kartą firmową za prywatne wydatki oraz przelewał pieniądze z konta firmowego na konto prywatne. Zdarzały (...)
str. 59
7.
Rozliczenie zobowiązania wobec kancelarii prawnej z tytułu kosztów adwokackich
Nasza spółka otrzymała fakturę od kancelarii prawnej z tytułu kosztów adwokackich (opłata w postępowaniu sądowym). Kancelaria rozliczyła całą kwotę wynikającą z tej faktury z wpłatą, (...)
str. 60
8.
Ujęcie faktur na przełomie miesięcy w przypadku przyspieszonego zamykania okresów rozliczeniowych
W związku z koniecznością szybkiego przekazywania danych do pakietów konsolidacyjnych, spółka zamyka każdy miesiąc do 5. dnia roboczego kolejnego miesiąca. Jeśli do tego czasu spółka (...)
str. 61
9.
Odpisanie z ksiąg zobowiązania wobec wspólnika z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu
Spółka z o.o. w 2018 r. zaewidencjonowała należne członkowi zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji po stronie Wn konta zespołu 4, w korespondencji z (...)
str. 62
10.
Środki pieniężne otrzymane z gminnego ośrodka pomocy społecznej za pobyt obywateli Ukrainy
Nasza firma przyjęła kilku uchodźców z Ukrainy, zapewniając im nocleg. Czy środki pieniężne otrzymane z gminnego ośrodka pomocy społecznej tytułem zwrotu za pobyt uchodźców zaksięgować (...)
str. 64
11.
Przekazanie wynagrodzenia po zmarłym pracowniku do depozytu sądowego
W 2021 r. zmarł jeden z pracowników naszej firmy. Należne mu wynagrodzenie za ostatni miesiąc zostało zaksięgowane w koszty bilansowe i ujęte na koncie rozrachunkowym. (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.