Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 13:13 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 58.878 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika-przedsiębiorcy, który ukończył wiek emerytalny
Pracownica w wieku powyżej 60 lat jest równocześnie wspólnikiem w spółce jawnej. Do końca stycznia 2022 r. pobierała ona emeryturę z ZUS, natomiast od 1 (...)
str. 4
2.
Oskładkowanie i opodatkowanie pracownika delegowanego do pracy za granicę
1) Nowy pracownik od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r. został oddelegowany do pracy w Niemczech. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia (...)
str. 6
3.
Opłacanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę
1) Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych. Jaka powinna być podstawa wymiaru składki zdrowotnej za kwiecień br., jeśli w styczniu br. przychód (...)
str. 8
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w razie podjęcia zatrudnienia przez przedsiębiorcę
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W okresie podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym może (...)
str. 11
2.
Pobieranie zasiłku macierzyńskiego jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera zasiłek macierzyński. W tym okresie nadal ma wypłacaną premię, która jest uzależniona od wyniku firmy. Czy premia podlega (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wynagrodzenie z poprzedniej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego
1) Z pracownikiem zawarliśmy umowę o pracę na czas określony od 4 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., a kolejną podpisaliśmy 29 kwietnia (...)
str. 14
2.
Zaprzestanie wypłaty premii nie zawsze wpływa na wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Od 1 kwietnia 2022 r. z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) skreślono załącznik dotyczący Funduszu Premiowania. Dodatkowe szczegóły opisujące zasady przyznawania premii określał Regulamin Premiowania, (...)
str. 16
3.
Dodatek stażowy w podstawie wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego
Pracownica samorządowa 30 kwietnia 2022 r. nabyła prawo do pierwszego dodatku stażowego (5%) w czasie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą przypadającą na okres ciąży. Termin (...)
str. 17
4.
Uzupełnianie dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku
Pracownicy sfery budżetowej otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczane jako 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje. W jakich okolicznościach (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu zasiłkowego w razie niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży
Pracownica od 1 grudnia 2021 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby, przy czym absencja chorobowa przypadała/przypada na okres ciąży do 8 stycznia (...)
str. 21
2.
Zasiłek macierzyński za okres urlopów związanych z rodzicielstwem dla rodziców adopcyjnych
Pracownica przyjęła na wychowanie dziecko w wieku 4 lat i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie. Chciałaby skorzystać z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czy ma (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Skutki podpisania umowy o pracę po dniu przystąpienia do pracy
Pracownik został zatrudniony na czas określony od 5 stycznia do 30 kwietnia 2022 r. Strony ostatniego dnia trwania umowy postanowiły kontynuować zatrudnienie, w konsekwencji w (...)
str. 25
2.
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 K.p. z pracownikiem, któremu po zwolnieniu lekarskim udzielono urlopu wypoczynkowego
Bezpośrednio po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni) pracownik był nieobecny w pracy z powodu następujących po sobie nieobecności w pracy: 19 dni urlopu wypoczynkowego, 18 (...)
str. 26
3.
Wskazanie w umowie o pracę wynagrodzenia w rocznej wysokości
Zamierzamy nawiązać stosunek pracy z osobą będącą wysokiej klasy specjalistą. Negocjacje w zakresie jej wynagrodzenia prowadzone były w odniesieniu do płacy rocznej. Czy w umowie (...)
str. 27
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy w podróży służbowej
1) Pracownicy zwyczajowo wykonujący pracę od poniedziałku do piątku (od 8 00 do 16 00 ), zostali wysłani w kilkudniową podróż służbową w celu wykonania (...)
str. 28
2.
Warunki zastosowania zadaniowego czasu pracy
Na mocy obwieszczenia pracodawca wprowadził zadaniowy system czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach "zwykłych" i kierowniczych, jednomiesięczny okres rozliczeniowy, porę nocną od 22 00 (...)
str. 30
3.
Indywidualny harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu, dla którego zamierzamy wprowadzić różne dni i godziny pracy w danym tygodniu. Na każdy miesiąc będziemy tworzyć harmonogram pracy. Czy (...)
str. 32
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w razie krótkiego zatrudnienia - checklista
Pracownik był zatrudniony od 1 do 31 maja br. i w tym czasie nie skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeśli (...)
str. 34
2.
Prawo do diety i ryczałtu za nocleg kierowcy wykonującego przejazdy krajowe
Czy spółka zobowiązana jest do wypłaty kierowcom diet i ryczałtów za nocleg, jeśli nie przedłożą faktury za nocleg? Jeśli tak, to proszę o podanie jakie (...)
str. 36
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Okres archiwizowania dokumentacji pracowniczej, w tym powstałej przed 2019 r.
Pracodawca rozpoczął archiwizowanie dokumentów gromadzonych od 2002 r. Wśród nich są listy płac (karty wynagrodzeń, karty przychodów, karty zasiłkowe), dokumenty, na podstawie których była ustalana (...)
str. 39
2.
Sprostowanie świadectwa pracy
Do zakładu pracy zgłosił się pracownik z prośbą o sprostowanie świadectwa pracy, które zostało mu wydane kilka lat temu. Czy pracodawca powinien wydać mu taki (...)
str. 40
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Kryterium stażowe przy przyznawaniu pracownikom dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS
Pracodawca z początkiem 2022 r. rozpoczął prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w regulaminie tego funduszu może uzależnić przyznanie dofinansowania do wypoczynku od okresu zatrudnienia (...)
str. 41
2.
Zastąpienie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki wynagrodzeniem za powtarzające się świadczenia niepieniężne
W dniu 21 kwietnia 2022 r. została podpisana zmiana umowy spółki z o.o. polegająca na tym, że prezes jej zarządu zamiast dotychczasowego wynagrodzenia za prowadzenie (...)
str. 43
3.
Zagraniczna podróż służbowa pracownika zatrudnionego na łączonym stanowisku kierowcy - montera
Czy w przypadku zatrudnienia na łączonym stanowisku pracy kierowcy - montera mebli pracownik może odbywać zagraniczne podróże służbowe? Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy, np. kierowcy-montera, (...)
str. 45
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z bhp po wprowadzeniu nowej maszyny
Pracodawca zakupił nową maszynę produkcyjną. Jakie w związku z tym obowiązki z zakresu bhp musi wypełnić? W myśl art. 237 4 K.p., pracodawca jest obowiązany (...)
str. 46
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Stosowanie przepisów specustawy dotyczących ważności orzeczeń o niepełnosprawności po odwołaniu stanu epidemii
Pracownika, który przedstawił pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia tego orzeczenia ( art. 2a ust. 1 (...)
str. 48
2.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika będącego obywatelem Ukrainy legitymującego się niepełnosprawnością
Pracodawca zatrudniając obywatela Ukrainy posiadającego ukraiński odpowiednik orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność nie może skorzystać w PFRON z dofinansowania do jego wynagrodzenia. Dopiero gdy posiada on polskie (...)
str. 51
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Od 4 czerwca br. zmiany w ustawie o PPK, w tym dotyczące przystąpienia do PPK osoby zatrudnionej
Generalnie z dniem 4 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich (...)
str. 52
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
1) Od 1 marca 2021 r. osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i spełniając warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty 30% minimalnego (...)
str. 56
2.
Ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia wykonywanej przez współmałżonka przedsiębiorcy
1) Od 1 marca 2021 r. osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i spełniając warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty 30% minimalnego (...)
str. 57
3.
Umieszczanie kodu literowego A na zwolnieniu lekarskim
Czy obecnie wpisywanie przez lekarza kodu literowego A na zwolnieniu lekarskim ma jakiekolwiek znaczenie dla płatnika zasiłków? Generalnie kody literowe (A, B, C, D, E) (...)
str. 58
4.
Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, gdy w trakcie jego pobierania ustał tytuł ubezpieczenia chorobowego
1) ZUS wypłaca pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne (przyznane na 6 m-cy, tj. do 20 lipca 2022 r.). Z dniem 16 czerwca 2022 r. rozwiązaniu ulegnie umowa (...)
str. 58
5.
Wynagrodzenie chorobowe w przypadku złożenia wniosku o urlop wychowawczy
Jedna z pracownic w trakcie wykorzystywania po urlopach związanych z rodzicielstwem zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego złożyła wniosek o urlop wychowawczy. W tym czasie na (...)
str. 59
6.
Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika
Pracownik nie podał numeru rachunku płatniczego i z tego względu wypłacamy mu wynagrodzenie do rąk własnych. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Zasadniczo dopuszczalne są obydwa (...)
str. 60
7.
Urlop okolicznościowy z powodu śmierci teściowej
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu okolicznościowego w związku ze śmiercią matki jej nieżyjącego męża. Czy ma prawo do wolnego dnia? Tak. Pracodawca (...)
str. 60
XII.
Samochód służbowy używany do celów prywatnych
Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego z możliwością korzystania z niego w celach prywatnych jest jednym ze świadczeń pozapłacowych, atrakcyjnym dla pracowników. Pracownik unika wydatku na zakup (...)
str. 61
1.
Koszty, które obciążają pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
Podstawowym kosztem, którym można obciążyć pracownika korzystającego z samochodu służbowego w celach prywatnych są naprawy powypadkowe. Powierzenie pracownikowi służbowego samochodu w drodze umowy powoduje, że (...)
str. 61
2.
Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych
Samochód służbowy, niezależnie od tego czy jest własnością pracodawcy, czy przedmiotem umowy leasingu lub najmu długoterminowego może być kwalifikowany jako mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem (...)
str. 63
3.
Dokumentacja związana z korzystaniem z pojazdów służbowych do celów prywatnych
Wątpliwości budzi to, czy w przypadku korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca powinien co miesiąc odbierać od pracownika oświadczenia dokumentujące zasadność (...)
str. 64
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 maja 2022 r. pod poz. 1062 ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. (...)
str. 66
2.
Większa grupa rolników i domowników będzie mogła pozostać w ubezpieczeniu w KRUS pomimo objęcia innym ubezpieczeniem społecznym
Rolnik lub domownik podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma (...)
str. 67
3.
Profil pracownika dla obywateli Ukrainy - kolejne zmiany w ustawie o pomocy uchodźcom
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 maja 2022 r. pod poz. 1087 opublikowano ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy (...)
str. 68
4.
Podwyżki wynagrodzeń w podmiotach leczniczych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania (...)
str. 69
5.
Badania okresowe, szkolenia wstępne, praca zdalna w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego - informacja GIP
Od 16 maja 2022 r. na obszarze Polski odwołano stan epidemii (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r., Dz. U. z 2022 r. (...)
str. 70
6.
Praca zdalna i badanie kontroli trzeźwości pracowników wkrótce w Kodeksie pracy - informacja RM
Rada Ministrów w dniu 24 maja 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzający zmiany m.in. do (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.