Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 9 (555) z dnia 01.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zliczanie okresów choroby i zatrudnienia dla celów stosowania art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p., z uwzględnieniem stanowiska MRiPS na pytania naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p., jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, a jego niezdolność (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika wykonującego umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą
Z pracownikami uczelni zawieramy niekiedy umowy zlecenia. Zdarza się więc, że na początku miesiąca otrzymują oni wynagrodzenie za pracę ("z góry"), a w trakcie bądź (...)
str. 6
2.
Składka zdrowotna od wynagrodzenia chorobowego wypłaconego za pierwszy dzień miesiąca będący ostatnim dniem zatrudnienia
Pracownik zatrudniony na czas określony do 1 kwietnia 2022 r., od tego dnia był niezdolny do pracy, co potwierdza zaświadczenie lekarskie dostępne na PUE ZUS. (...)
str. 10
3.
Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia kierowcy wykonującego zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów po zmianach
Pracownik jest kierowcą odbywającym przewozy do innych krajów UE. Od 2 lutego br. nie wykonuje on już zagranicznych podróży służbowych, a dokonując rozliczeń składkowo-podatkowych mamy (...)
str. 12
4.1.
Od 13 kwietnia 2022 r. zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców
Z dniem 13 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy art. 10, 35 i 36 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy (...)
str. 15
4.2.
Ustalenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę, gdy w jednym z miesięcy zanotował stratę
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Składki na ubezpieczenia społeczne zalicza do kosztów podatkowych. W styczniu br. przychód z działalności wyniósł 5.000 zł, (...)
str. 18
5.
Obliczenie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych w razie obowiązywania różnych stawek
Na początku maja br. uregulujemy zaległe składki ZUS. Jak ustala się kwotę odsetek za zwłokę w razie zmiany stawki odsetek? Od nieopłaconych w terminie składek (...)
str. 18
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.1.
Likwidacja składnika wynagrodzenia uwzględnianego dotychczas w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Do końca lutego 2022 r. pracownicy otrzymywali premie w stałej miesięcznej wysokości 600 zł, zmniejszane nieproporcjonalnie za okresy nieobecności w pracy spowodowane chorobą, opieką lub (...)
str. 21
1.2.
Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Od 1 maja 2022 r. do regulaminu wynagradzania wprowadzono dodatek frekwencyjny, zmniejszany nieproporcjonalnie za czas nieobecności w pracy z powodu choroby lub opieki nad chorym (...)
str. 22
2.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego premii przysługującej za okresy dwumiesięczne
W zakładzie pracy od 1 października 2021 r. do 30 listopada 2022 r. realizowany jest projekt, za który odpowiedzialny jest jeden z pracowników. Jego postępy (...)
str. 24
3.
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego, gdy opieka nad dzieckiem przypada w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Od 11 kwietnia 2022 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, który jest wynagradzany stałą stawką miesięczną oraz stawką akordową. W miesiącu tym sprawował (...)
str. 25
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po likwidacji działalności gospodarczej
Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą do 31 marca 2022 r. Z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Na początku kwietnia 2022 r. zachorował i (...)
str. 27
2.
Podział limitu zasiłku z tytułu opieki nad chorym ojcem pomiędzy pracownika i jego rodzeństwo
Ojciec pracownika jest osobą schorowaną i często potrzebuje opieki, którą na co dzień sprawuje siostra pracownika. Ostatnio ZUS odmówił jej zasiłku opiekuńczego na chorego ojca, (...)
str. 29
IV.
Emerytury i renty
1.
Emerytura pomostowa po zmianach obowiązujących od 20 kwietnia br.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 z późn. zm.), dalej (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Prawo do wydłużenia okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania
Pracodawcy ze względów finansowych groziła likwidacja i w związku z tym zmuszony był sukcesywnie zwalniać pracowników. W ostatnim czasie otrzymał jednak duże zamówienie, które może (...)
str. 33
2.
Czasowe powierzenie pracownikowi wykonywania pracy na innym stanowisku
Wobec braków kadrowych w jednym z działów chcielibyśmy na pewien czas zatrudnić pracownika z innego działu. Czy jest to możliwe, a jeżeli tak, jak można (...)
str. 34
3.
Czy do limitu 3/33 wliczać umowy zawarte w celu odbycia szkolenia specjalistycznego przez lekarza rezydenta?
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę od 1 lutego 2019 r. do 18 maja 2021 r. (27 m-cy i 18 dni) lekarza rezydenta w celu (...)
str. 35
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.1.
Podstawa wynagrodzenia urlopowego po długiej nieobecności w pracy
Pracownica, która od 5 lat była nieobecna w pracy z powodu korzystania z uprawnień związanych z urodzeniem dzieci, po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego na ostatnie z (...)
str. 37
1.2.
Wysokość wynagrodzenie za urlop pracownika delegowanego
Zatrudniamy pracowników na terenie kraju, delegując ich czasowo co kilka tygodni do pracy na terenie Niemiec, za odpowiednio podwyższonym wynagrodzeniem. Według jakiej stawki obliczać im (...)
str. 39
2.
Nabycie przez pracownicę prawa do dodatku stażowego w czasie urlopu macierzyńskiego
1) Pracownica samorządowa przebywająca na urlopie macierzyńskim, poprzedzonym długotrwałą niezdolnością do pracy, osiągnęła staż uprawniający do pierwszego dodatku stażowego. Czy w okresie tego urlopu należy (...)
str. 40
3.
Dopuszczalność potrąceń na poczet należności egzekwowanych z różnego rodzaju odpraw
Pracownik, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, wkrótce otrzyma odprawę z tytułu powołania do służby wojskowej. Czy tego typu (...)
str. 42
4.
Uwzględnianie premii regulaminowej wypłacanej pracownikowi niepedagogicznemu przy obliczaniu niektórych świadczeń
Pracownicy niepedagogiczni szkoły samorządowej są uprawnieni do miesięcznej premii regulaminowej za czas efektywnie przepracowany (obniżanej m.in. za okres choroby) w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego. Jeżeli (...)
str. 43
5.
Czy należy wypłacić odprawę emerytalną dla długoletniego rencisty?
1) W październiku br. pracownik osiągnie powszechny wiek emerytalny i chce przejść na emeryturę rozwiązując dotychczasową umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Ponieważ legitymuje (...)
str. 45
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przechowywanie zgody na wysłanie informacji PIT-11 oraz RMUA drogą elektroniczną
Czy zgodę pracownika na wysłanie informacji PIT-11 i RMUA pocztą elektroniczną należy przechowywać w aktach osobowych? Przepisy art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. (...)
str. 46
2.
Termin sporządzenia oraz treść informacji o warunkach zatrudnienia
Wraz z podpisaniem z pracownikami umów o pracę generujemy informacje o warunkach zatrudnienia. Czy taka praktyka jest prawidłowa? Czy przekazane pracownikowi informacje mogą mieć charakter (...)
str. 48
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
1) Pracownica 26 maja br. zakończy urlop wychowawczy udzielony na 35 miesięcy. W lutym br. przysłała pocztą oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, które zakończy bieg 31 (...)
str. 50
2.
Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego
Pracownik korzystał z urlopów bezpłatnych odpowiednio od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz od 1 marca do 15 kwietnia 2022 r. (...)
str. 51
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.1.
Jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego, a możliwość odliczania diet
Czy przedsiębiorca wykonujący osobiście transport międzynarodowy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety na zasadach obowiązujących przed zmianą ustawy o czasie pracy kierowców? Co (...)
str. 53
1.2.
Przewóz promienisty jako przewóz dwustronny oraz wynagrodzenie pracownika
Czy w przypadku przewozu promienistego (gwiaździstego) zakładającego rozładunek towaru w kilku lokalizacjach należących do jednego klienta, operacja transportowa może być kwalifikowana jako przewóz dwustronny (bilateralny), (...)
str. 54
2.
Ustalanie czasu zagranicznej podróży służbowej, z noclegiem w państwie tranzytowym
Pracownik spoza sfery budżetowej został wysłany w podróż służbową do Hiszpanii, którą odbył samolotem z Berlina. Drogę na lotnisko odbył samochodem prywatnym, a przed wylotem (...)
str. 56
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Obniżenie kosztów związanych z bhp w zakładzie pracy
Jesteśmy dużym zakładem produkcyjnym. Na stanowiskach robotniczych często mamy rotację pracowników, co wiąże się wysokimi kosztami. Czy nowo zatrudnieni zawsze muszą przechodzić szkolenia oraz badania (...)
str. 57
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Możliwość wypłaty zgromadzonych środków przez uczestnika PPK w razie choroby członka rodziny
U syna pracownika (ur. 15 kwietnia 2004 r.) zdiagnozowano ciężką chorobę i leczenie potrwa kilka miesięcy. Ze względu na związane z tym koszty leczenia rozważa (...)
str. 59
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Zakres zmian oraz ich podstawa prawna
Od 29 maja 2022 r. zmianom ulegną obowiązki pracodawców w zakresie ewidencjonowania czasu pracy zatrudnionych kierowców. Nowe brzmienie art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia (...)
str. 61
2.
Ewidencja czasu pracy kierowcy w zależności od systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania
2.1. Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym systemie niż zadaniowy czas pracy, nieotrzymujący ryczałtów za nadgodziny i pracę w porze nocnej Od (...)
str. 62
2.1.
Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym systemie niż zadaniowy czas pracy, nieotrzymujący ryczałtów za nadgodziny i pracę w porze nocnej
Od 29 maja 2022 r., z nielicznymi wyjątkami omówionymi w pkt. 2.2. , ewidencja czasu pracy kierowców musi zawierać informacje dotyczące: liczby przepracowanych godzin, godziny (...)
str. 62
2.2.
Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zadaniowym czasie pracy, otrzymujący ryczałt za nadgodziny lub pracę w porze nocnej
W przypadku kierowców zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy oraz otrzymujących ryczałty za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej pracodawca nadal będzie miał prawo (...)
str. 64
3.
Kierowcy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i samozatrudnieni
Omówione wyżej zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy stosuje się odpowiednio wobec kierowców samozatrudnionych oraz wykonujących przewozy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych, o ile wykonują oni przewozy (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.