Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 159.023 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 23 (545) z dnia 01.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Drodzy Czytelnicy To już przedostatni numer Ubezpieczeń i Prawa Pracy w bieżącym roku kalendarzowym, który chciałabym Państwu polecić. Jestem przekonana, że również w nim, tak (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Wynagrodzenie pracownika z uwzględnieniem limitów składkowo-podatkowych obowiązujących w 2021 r.
1) Pracownik uzyskuje wysokie wynagrodzenie i w grudniu 2021 r. przekroczy ono roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Jak rozliczyć składki ZUS za (...)
str. 5
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie wypłaty wynagrodzenia w dwóch terminach po zmianach wynikających z Polskiego Ładu
Pracownicy otrzymują premię i wynagrodzenie zasadnicze w dwóch terminach. Od 1 stycznia 2022 r., dokonując obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, pracodawca do wynagrodzeń części pracowników (...)
str. 9
3.
Termin zapłaty przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej za grudzień 2021 r. i jej odliczenie od podatku
Prowadzę działalność gospodarczą samodzielnie i z tego tytułu opłacam tylko składkę zdrowotną. Działalność jest opodatkowana według skali podatkowej. Od nowego roku nie będzie już możliwości (...)
str. 12
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby współpracującej po zawarciu z nią umowy o pracę
Z przedsiębiorcą bezumownie współpracuje jego żona. Z tytułu współpracy podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż jest równocześnie zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o (...)
str. 13
2.
Ubezpieczenia pracownika zatrudnionego na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE
Zamierzamy zatrudnić na podstawie umowy o pracę obywatela Portugalii. Miejscem wykonywania pracy będzie wyłącznie Portugalia. Na jakich zasadach będzie podlegał on ubezpieczeniom społecznym? Pracownik z (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdy nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Wynagrodzenie pracownika przekroczyło we wrześniu 2021 r. roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego (18.000 zł) otrzymuje on premie kwartalne zmniejszane (...)
str. 16
2.
Czy wartość pieniężna szczepień przeciw grypie podwyższy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?
1) Umowa o pracę pracownika zostanie rozwiązana z dniem 31 grudnia 2021 r. Pod koniec października 2021 r. pracownik ten poważnie zachorował, otrzymując zwolnienie lekarskie (...)
str. 18
3.
Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Pracownik jest wynagradzany według stawki godzinowej, a ponadto otrzymuje dodatki: za pracę zmianową, za pracę w nocy oraz stały dodatek funkcyjny, przyznany na kilka miesięcy (...)
str. 20
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka
1) Dziecko pracownika (w wieku 8 lat) wraz z całą klasą zostało skierowane do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy za czas opieki? (...)
str. 22
2.
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika - obywatela Ukrainy, który zachorował krótko po zawarciu umowy o pracę
Od połowy listopada 2021 r. na podstawie umowy o pracę zatrudniamy obywatela Ukrainy (w wieku 39 lat), dla którego jest to pierwsza praca w Polsce. (...)
str. 24
V.
EMERYTURY I RENTY
1.
Zasady przeliczania podstawy wymiaru emerytury lub renty po zmianach od 1 stycznia 2022 r.
Pracownik od 2012 r. pobiera emeryturę. ZUS obliczył wysokość tego świadczenia od podstawy wymiaru z 20 lat wybranych z całego okresu pracy. W naszym zakładzie (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Aneksowanie umowy zawartej na okres próbny
W dniu 1 października br. zawarliśmy z pracownicą umowę na okres próbny, która zakończy się 31 grudnia 2021 r. Jesteśmy zdecydowani tę osobę zatrudnić na (...)
str. 28
2.
Wypowiedzenie umowy na czas określony zawartej z naruszeniem limitów 3/33
Zatrudniliśmy pracownicę na czas określony od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. W dniu 26 października 2021 r. złożyliśmy jej oświadczenie o (...)
str. 29
3.
Zatrudnienie na czas określony byłego pracownika w świetle limitów 3/33 - checklista
Zawarliśmy umowę na czas określony z byłym pracownikiem, zatrudnionym w naszej firmie w ramach umowy tego samego rodzaju od 11 stycznia do 17 lipca 2016 (...)
str. 30
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Roszczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o dzień wolny za sobotnie święto
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracujący tylko w niektóre dni tygodnia, wystąpił z żądaniem udzielenia dnia wolnego za tegoroczny pierwszy dzień Bożego Narodzenia, (...)
str. 32
2.
Nadgodziny wspólnika spółki z o.o. zatrudnionego na stanowisku prokurenta
Jeden ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zatrudniony w tej spółce na stanowisku prokurenta. Inny został powołany do jednoosobowego zarządu (jest prezesem spółki), swoje (...)
str. 33
3.
Rozliczenie pracy wykonywanej w sobotę przez pracownika niepełnoetatowego
Pracownik jest zatrudniony na 7/8 etatu, objęty jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym i organizacją pracy od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie. W jedną z sobót (...)
str. 35
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie charakteru premii uznaniowej i jego wpływ na niektóre świadczenia ze stosunku pracy
1) Pracownik od kilku lat co miesiąc otrzymywał oprócz wynagrodzenia zasadniczego również premię uznaniową w wysokości 20% tego wynagrodzenia. Czy premię tę należy wliczyć do (...)
str. 36
2.
Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych oraz od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy w razie zróżnicowanego wymiaru godzin
1) Pracownik złożył pracodawcy pisemne upoważnienie do potrącania z wynagrodzenia rat pożyczki z KZP oraz ZFŚS. Po ich dokonaniu jego wynagrodzenie jest niższe niż minimalne. (...)
str. 38
3.
Potrącenia z dwóch wypłat w ciągu jednego miesiąca
Pracownik, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, na początku miesiąca otrzymał nagrodę, a pod koniec wynagrodzenie za pracę. Jak należało ustalić kwotę potrącenia? (...)
str. 41
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Wystawienie świadectwa pracy przed rozwiązaniem umowy o pracę
Pracownik 22 listopada 2021 r. zaprzestał przychodzenia do pracy. Dział kadr otrzymał polecenie wystawienia świadectwa pracy. Jaką datę powinien podać jako ostatni dzień zatrudnienia? Wystawianie (...)
str. 42
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Udzielanie urlopu w razie niezdolności do pracy
1) Pracownicy po długotrwałej chorobie (pobieraniu świadczeń chorobowych) ZUS przyznał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ponieważ zgłosiła ona chęć powrotu do pracy, (...)
str. 44
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy w jego trakcie pracownik korzystał z opieki nad chorym dzieckiem
Chcielibyśmy, aby pracownicy do końca roku kalendarzowego wykorzystali należny im urlop. Jeden z nich, który ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, do tej pory (...)
str. 45
3.
Dopuszczalność rezygnacji z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego
1) Pracownica, która jest główną księgową urodziła dziecko. Chciałaby jednak po porodzie jak najszybciej wrócić do pracy. Kiedy będzie to możliwe? Zasadniczo pracownica ma prawo (...)
str. 46
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Ustalenie liczby osób zwalnianych dla wdrożenia procedury zwolnień grupowych
1) Obecnie zatrudniamy 85 osób. Ze względu na trudności finansowe zmuszeni będziemy zwolnić dużą grupę pracowników. Chcąc uniknąć stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych chcielibyśmy dokonywać (...)
str. 48
2.
Rozliczenie kosztów obiadu podczas krajowej podróży służbowej
Pracownik po odbyciu podróży służbowej przedłożył fakturę za hotel, która zawierała dwie usługi: nocleg ze śniadaniem w cenie (180 zł) oraz obiad (30 zł). Czy (...)
str. 50
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Obowiązek utworzenia jadalni w zakładzie pracy i jej wyposażenie
Zatrudniamy przeciętnie 50 pracowników. Zgodnie z przepisami mamy obowiązek zapewnić pracownikom jadalnię. Jakie warunki powinno spełniać to pomieszczenie? Czy należy wyposażyć je w lodówkę oraz (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
W okresie stanu epidemii z powodu COVID-19 wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK na PUE ZUS
Umowa o zarządzanie PPK zawierana jest przez podmiot zatrudniający nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby (...)
str. 53
2.
Przesunięcie terminu dokonania wpłaty do PPK, gdy przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
Na początku grudnia 2021 r. podpiszemy umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników. Wypłat wynagrodzeń dokonujemy 30. dnia danego miesiąca, zatem już (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Podmioty uprawnione do zatrudniania osób pozbawionych wolności
1. Podmioty uprawnione do zatrudniania osób pozbawionych wolności Osobę skazaną można zatrudnić odpłatnie lub bezpłatnie. W zakresie zatrudnienia odpłatnego ustawa z dnia 6 czerwca 1997 (...)
str. 56
2.
Warunki zatrudniania osób pozbawionych wolności za wynagrodzeniem
2.1. Zasady ogólne Dyrektor zakładu karnego kieruje skazanego do zatrudnienia odpłatnego w oparciu o: 1) wykaz stanowisk skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych oraz pomocniczych, (...)
str. 56
2.1.
Zasady ogólne
Dyrektor zakładu karnego kieruje skazanego do zatrudnienia odpłatnego w oparciu o: 1) wykaz stanowisk skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych oraz pomocniczych, sporządzany przez jednostki (...)
str. 56
2.2.
Zatrudnienie na podstawie skierowania
Podstawową formę zatrudniania skazanych stanowi zatrudnienie na podstawie skierowania. Decyzję o skierowaniu skazanego do pracy podejmuje dyrektor zakładu karnego. W takim przypadku, jak wskazał Sąd (...)
str. 57
2.3.
Zatrudnienie na podstawie umowy
Osoby skazane mogą być również zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej. (...)
str. 57
2.4.
Wysokość wynagrodzenia
Zasady wynagradzania za pracę ustala się w porozumieniu zawieranym przez dyrektora zakładu karnego lub w umowie zawieranej przez skazanego. Przy skierowaniu skazanego do prac administracyjno-porządkowych (...)
str. 58
2.5.
Dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia
Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, przedsiębiorcy zatrudniający te (...)
str. 59
3.
Warunki nieodpłatnego wykonywania pracy przez osoby pozbawione wolności
Co do zasady praca wykonywana przez skazanego powinna być odpłatna. Wynika to z art. 102 pkt 4 K.k.w., który określając prawa przysługujące skazanym wskazuje, że (...)
str. 59
1.
Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych
Modyfikacje dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru Od 1 listopada 2021 r. poziom minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na mocy wyboru uległ zmianie. (...)
str. 61
1.1.
Modyfikacje dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru
Od 1 listopada 2021 r. poziom minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na mocy wyboru uległ zmianie. Dotyczy to: w urzędzie marszałkowskim: marszałka województwa, (...)
str. 61
1.2.
Podwyżki dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i umowy o pracę
Wyższy poziom maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługuje od 1 listopada 2021 r. pracownikom samorządowym zatrudnionym na mocy powołania (por. załącznik nr 2 rozporządzenia). (...)
str. 62
2.
Zmiany w wynagradzaniu pracowników państwowej sfery budżetowej
Możliwość przyznawania nagród W 2021 r. nie zostały utworzone fundusze nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla osób zatrudnionych w podmiotach publicznej sfery państwowej. (...)
str. 63
2.1.
Możliwość przyznawania nagród
W 2021 r. nie zostały utworzone fundusze nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla osób zatrudnionych w podmiotach publicznej sfery państwowej. To wykonanie dyspozycji (...)
str. 63
2.2.
Specjalne dodatki motywacyjne
Na mocy nowego art. 46a ustawy okołobudżetowej niektórzy pracownicy państwowej sfery budżetowej (por. lista na następnej stronie), mogą otrzymać specjalne dodatki motywacyjne, finansowane z utworzonego (...)
str. 63
2.3.
Mechanizm zwiększania wynagrodzeń
Przed 22 października 2021 r. instytucjonalnym utrzymaniem poziomu wynagrodzeń były objęte: NFZ, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, ZUS, KRUS i zarządzane przez (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zakres uszczelnienia zakazu pracy w handlu w niedzielę i święta - stanowisko GIP
W dniu 20 października 2021 r. opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz (...)
str. 65
2.
Nowe wzory deklaracji składanych do PFRON
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 października 2021 r. pod poz. 1939 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 (...)
str. 66
3.
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r.
Zgodnie z obwieszczeniem MRiPS z dnia 4 listopada 2021 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 wynosi (...)
str. 67
4.
Od 1 stycznia 2022 r. zmiany w ustawach o sus i zdrowotnej wynikające z Polskiego Ładu
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 67
5.
Będą ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców
W dniu 17 listopada br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany m.in. do ustawy z dnia 20 kwietnia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.