Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 21 (597) z dnia 01.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kary umowne - wybrane problemy
W praktyce gospodarczej niekiedy nie da się uniknąć opłat o charakterze sankcyjnym, np. kar umownych czy odszkodowań. Powodem powstawania zobowiązań z tego tytułu może być (...)
str. 4
1.1.
Regulacje prawne
Dla Prenumeratorów GOFIN f Tekst Kodeksu cywilnego dostępny w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Kara umowna została unormowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Z treści art. 483 K.c. (...)
str. 4
1.2.
Opóźnienia w realizacji umowy
Czy nieterminowe wykonanie świadczenia to wada? NSA w wyroku z 7 czerwca 2023 r., sygn. akt II FSK 2961/20 orzekł, że przepis art. 16 ust. (...)
str. 5
1.3.
Odstąpienie od umowy
Innym zagadnieniem budzącym wątpliwości jest kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy. Tego rodzaju kara wprost nie została wykluczona z kosztów uzyskania przychodów na podstawie (...)
str. 7
1.4.
Kary w estońskim CIT
Według estońskiego modelu opodatkowania ponoszonych wydatków/kosztów nie rozpatrujemy wprost w oparciu o przepisy odnoszące się do klasycznego opodatkowania dochodów. Ryczałt od dochodów spółek będący alternatywną (...)
str. 10
2.
Opublikowano wzory informacji o cenach transferowych
Przypominamy, że 30 listopada 2023 r. (w przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) upływa termin złożenia informacji TPR-C i odpowiednio TPR-P za (...)
str. 12
3.
Wybór estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego a termin sporządzenia sprawozdania finansowego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT), zwanym dalej też ryczałtem, może podlegać podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli (...)
str. 13
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Leasing finansowy w walucie obcej - różnice kursowe
Firma zawarła umowę leasingu spełniającą warunki przewidziane w ustawie podatkowej dla leasingu finansowego. Wartość przedmiotu leasingu (maszyny) została określona w umowie i na fakturze w (...)
str. 14
1.1.
Klasyfikacja podatkowa opłat leasingowych
Umowa leasingu, popularnie zwana leasingiem finansowym, musi spełniać łącznie warunki określone w art. 23f ust. 1 updof i art. 17f ust. 1 updop. W leasingu (...)
str. 14
1.2.
Wartość początkowa środka trwałego
W przypadku leasingu finansowego, tak samo jak w przypadku zakupu za gotówkę, korzystający powinien wprowadzić leasingowany środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 14
1.3.
Różnice kursowe naliczone po przyjęciu środka trwałego do używania
Podstawą do rozliczenia leasingu finansowego w podatku dochodowym jest faktura na całą wartość środka trwałego. Na jej podstawie podatnik oblicza wartość do naliczania odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 16
2.
Skutki podatkowe wyburzenia firmowego budynku
Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości, tj. gruntu, na którym posadowiony jest budynek magazynowy. Składniki te stanowią środki trwałe w firmie. Budynek jest dość stary (...)
str. 18
2.1.
Koszty rozbiórki
W przypadku wyburzenia danego obiektu w związku z zamiarem wzniesienia nowego, stanowiącego środek trwały, przyjmuje się, że koszty takiego wyburzenia są kosztami bezpośrednio związanymi z (...)
str. 18
2.2.
Niezamortyzowana wartość
Odnosząc się do wątpliwości dotyczących możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości likwidowanego budynku, należy wskazać na ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 (...)
str. 19
3.
Spłata odsetek przejętych aportem
Podatnik PIT wniósł do spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa wchodzi m.in. środek trwały oraz zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej (...)
str. 20
4.
Apartamenty na wynajem
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania mieszkań. Zamierza kupić kolejny lokal (apartament) przeznaczony na wynajem. W lokalu będą przeprowadzone prace wykończeniowe i dopiero (...)
str. 21
4.1.
Czynsz opłacany przed oddaniem lokalu do używania
Na podstawie art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem (...)
str. 21
4.2.
Koszty mediów
W rozpatrywanej sytuacji będziemy mieć do czynienia z lokalem, w którym będą prowadzone prace wykończeniowe i dopiero po ich sfinalizowaniu lokal stanie się kompletny i (...)
str. 22
4.3.
Wydatki na wyposażenie
Lokal zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt AGD oraz meble, których jednostkowa wartość nie przekroczy 10.000 zł. Tego typu składniki majątku nabyte na potrzeby prowadzonej działalności (...)
str. 22
4.4.
Amortyzacja
Niestety nie możemy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy nabyty apartament będzie podlegać amortyzacji podatkowej. Aby rozstrzygnąć tę kwestię, trzeba przede wszystkim właściwie go sklasyfikować. Służy (...)
str. 23
4.5.
Przychód ze sprzedaży
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej są różne. Zależą od tego, czy lokal ma status mieszkalnego czy niemieszkalnego. Przychód ze sprzedaży lokalu (...)
str. 23
5.
Składki na polisę ochronno-inwestycyjną dla pracownika
Spółka z o.o. planuje przystąpienie do programu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK), którym objęci będą jej pracownicy. UFK to wydzielony fundusz aktywów (...)
str. 24
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Zaliczka pracownicza po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Na wysokość dochodu pracownika, będącego podstawą opodatkowania, wpływ mają m.in. potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. W niniejszym (...)
str. 25
1.1.
Składki podlegające ograniczeniu
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce (...)
str. 25
1.2.
Obliczenie zaliczki na podatek
Przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie wpływa na sposób obliczenia zaliczki na podatek, a jedynie wysokość dochodu. Nadal podstawą naliczenia zaliczki (...)
str. 25
2.
Podróże członka zarządu a PIT i ZUS
Jak w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS uwzględniać podróże służbowe członka zarządu firmy, jeżeli: a) pełni on funkcję tylko na podstawie (...)
str. 27
2.1.
Kwalifikacja przychodu na gruncie ustawy o PIT
Stosownie do art. 11 ust. 1 updof, przychodami - co do zasady - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz (...)
str. 27
2.2.
Świadczenia zwolnione od podatku dochodowego
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 updof, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: a) podróży służbowej pracownika, b) (...)
str. 28
2.3.
Składki ZUS
W sytuacji gdy członek zarządu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, co do (...)
str. 29
3.
Rozliczanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez pracownika - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podatkowe rozliczenie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia może nastąpić za pośrednictwem płatnika na podstawie art. 41b updof lub samodzielnie przez podatnika na podstawie art. 26 ust. (...)
str. 30
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Amortyzacja używanych lub ulepszonych środków trwałych
Obecnie nie ma możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, dlatego dalsze wyjaśnienia dotyczą stawek amortyzacyjnych dla budynków niemieszkalnych. Podstawową metodą amortyzacji budynków niemieszkalnych jest metoda liniowa przy (...)
str. 33
1.2.
Skrócenie okresu amortyzacji w gminie o wysokim bezrobociu - nowe regulacje od 1 stycznia 2024 r.
Podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie (...)
str. 34
2.
Zakup składnika majątku na raty
Spółka z o.o. kupiła na raty maszynę produkcyjną o wartości przekraczającej 10.000 zł. W umowie sprzedaży znajduje się postanowienie, że sprzedawca zastrzega sobie prawo własności (...)
str. 35
3.
Czy dopuszczalna jest wsteczna zmiana stawek amortyzacyjnych? - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podatnicy nie są uprawnieni do modyfikowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w dowolnym dla siebie momencie i za dowolny okres w przeszłości według (...)
str. 36
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Skutki wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej i przekazania na cele osobiste
Wycofanie składników majątku z działalności gospodarczej może nastąpić z różnych przyczyn i w każdym czasie. W sytuacji gdy dany składnik stanowił środek trwały, takie zdarzenie (...)
str. 38
1.1.
Przesunięcie do majątku prywatnego
U osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą majątek osobisty i firmowy stanowią jedną całość. Decyzja o wycofaniu danego składnika z działalności oznacza więc jedynie zmianę sposobu (...)
str. 38
1.2.
Zaprzestanie amortyzacji i wykreślenie z ewidencji
Wycofanie z działalności gospodarczej środka trwałego nie powoduje konieczności dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym był on wykorzystywany w tej działalności (por. interpretację (...)
str. 39
1.3.
VAT należny i korekta VAT naliczonego
Wycofanie środka trwałego na cele prywatne może wywołać określone skutki na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...)
str. 39
2.
Szkolenia zapewniane osobom świadczącym usługi w ramach umów B2B
Realizacja projektów skłania niekiedy firmy do tworzenia zespołów złożonych z pracowników oraz pozyskanych ekspertów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Umowy o współpracę (typu B2B) z (...)
str. 40
2.1.
Koszt podatkowy
Na potrzeby podejmowanych projektów spółka jawna zamierza finansować odpowiednie szkolenia specjalistyczne zleceniobiorcom współpracującym w ramach umów B2B. Będą to zarówno szkolenia branżowe (np. z określonego (...)
str. 40
2.2.
Udział w szkoleniu jako przychód
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach umowy o współpracę wykonuje zlecenia na rzecz firm. Zdarza się niekiedy, że zleceniodawcy zapewniają mu szkolenia, np. z (...)
str. 41
3.
Łączenie działalności gospodarczej z pracą na etacie - wybór formy opodatkowania
Podatnik jest informatykiem-programistą. Obecnie pracę świadczy w ramach stosunku pracy. Ponadto w 2023 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, z której opłaca podatek w formie ryczałtu (...)
str. 43
3.1.
Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego
Na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym do kwestii utraty prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w opisanym stanie faktycznym odnosi się art. 8 ust. 2. Przepis (...)
str. 43
3.2.
Wykluczenie z opłacania podatku liniowego
W zaprezentowanym stanie faktycznym w 2024 r. podatnik będzie miał możliwość wyboru podatku liniowego. W zakresie tym zastosowanie znajduje art. 9a ust. 3 updof. Wynika (...)
str. 44
4.
Pensja dyrektorska sfinansowana dotacją podlega opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu - zmiana interpretacji organu podatkowego
Dotacja oświatowa w części przeznaczonej na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w postaci przedszkola i pełniącej jednocześnie funkcję dyrektora tej placówki, nie jest przychodem (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Podatek u źródła z tytułu odsetek od pożyczki
Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od spółki mającej siedzibę w Malcie (nieposiadającej zakładu ani stałej placówki w Polsce). Spółki nie są ze sobą powiązane. Przed (...)
str. 46
1.1.
Pobór podatku od wypłacanych odsetek w świetle przepisów ustawy o CIT - ogólne zasady
W art. 21 updop wymienione zostały określone rodzaje należności, których wypłata przez podmioty polskie zagranicznym podmiotom podlegającym w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu rodzi obowiązek poboru (...)
str. 46
1.2.
Ważność certyfikatu rezydencji
W myśl art. 4a pkt 12 updop, certyfikat rezydencji to dokument urzędowy: potwierdzający dla celów podatkowych miejsce siedziby podatnika, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej (...)
str. 47
1.3.
Dochowanie należytej staranności
Ustawodawca w art. 26 ust. 1 updop wymaga dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków m.in. zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. (...)
str. 48
1.4.
Uwzględnienie postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Regulacje dotyczące podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem zawartych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 updop). (...)
str. 49
1.5.
Sporządzanie informacji i deklaracji
W opisanym przypadku spółka każdorazowo wypłacając odsetki, będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła według stawki 20% lub 4% (o ile na moment każdorazowej wypłaty (...)
str. 50
2.
Obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy w Niemczech - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Firma, która oddelegowała do pracy w Niemczech swoich pracowników, jest zobowiązana do odprowadzenia w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń oddelegowanych (...)
str. 51
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Samochód osobowy wykorzystywany na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej
Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest dla podatników będących osobami niepełnosprawnymi oraz podatników mających na utrzymaniu takie osoby (w rozumieniu art. 26 ust. 7e updof). W ramach (...)
str. 54
1.1.
Przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej
Jak wynika z art. 26 ust. 7a pkt 2 updof, za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej uważa się wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów (...)
str. 54
1.2.
Używanie samochodu
Na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 updof, ulgą rehabilitacyjną objęte są wydatki z tytułu używania samochodu, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty (...)
str. 55
2.
Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków formalnych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W sytuacji gdy kredyt mieszkaniowy nie został zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, to wydatkowanie przychodu na spłatę tego kredytu nie wyczerpuje przesłanki (...)
str. 58
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Sporządzanie lokalnej dokumentacji cen transferowych
W wyniku konkursu ogłoszonego na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej, szpital SPZOZ zawarł z innym szpitalem SPZOZ umowę na wykonywanie różnego rodzaju badań (...)
str. 60
1.1.
Podmioty powiązane
Za powiązane uważa się m.in. takie podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, na które wywiera znaczący (...)
str. 60
1.2.
Obowiązek dokumentacyjny
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy - w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które (...)
str. 61
2.
Czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności może być opodatkowana 10% estońskim CIT?
Podatnik PIT 1 września 2023 r. przekształcił jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. Z tym dniem spółka wybrała opodatkowanie według modelu estońskiego. Czy ma (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Otrzymanie dofinansowania a limit przychodów uprawniający do stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. w 2023 r. ma status małego podatnika. W związku z tym stosuje 9% stawkę CIT. W tym roku otrzymała dofinansowanie na pokrycie (...)
str. 65
2.
Nie ma podatku u źródła od nabycia biletów lotniczych
Firma zamierza kupić od zagranicznego przewoźnika bilet lotniczy z Polski do USA. Czy płacąc za niego, trzeba będzie pobrać podatek u źródła? Płacąc za bilet (...)
str. 65
3.
Czy wydatek na zakup soczewek kontaktowych dla przedsiębiorcy jest kosztem uzyskania przychodów?
Przedsiębiorca wykonuje zawód księgowego w ramach własnej działalności gospodarczej. W związku z wielogodzinną pracą przy komputerze planuje zakup soczewek kontaktowych z filtrem niebieskim. Czy wydatek (...)
str. 66
4.
Udzielanie rabatów przez podatnika prowadzącego działalność nierejestrową
Świadczę przez internet usługi tłumaczenia tekstów. Na razie pozyskałem tylko kilka zleceń. Przychody z tego tytułu były nieznaczne, więc nie rejestrowałem działalności gospodarczej. Zamierzam jednak (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.