Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (589) z dnia 01.07.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 13 (589) z dnia 01.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Dopłaty i zyski zatrzymane w spółce jako koszt podatkowy
Stopa referencyjna NBP stanowi podstawę do obliczenia kwoty hipotetycznych odsetek możliwej do ujęcia w kosztach podatkowych spółki będącej podatnikiem CIT. W ostatnim dniu roboczym 2022 (...)
str. 4
1.1.
Określenie wysokości kosztu
Preferencję podatkową zachęcającą podatników do zatrzymywania zysków w spółce czy też wnoszenia do niej dopłat reguluje art. 15cb updop. Stosownie do art. 15cb ust. 1 (...)
str. 4
1.2.
Zakres podmiotowy
Omawiana preferencja adresowana jest do spółek będących podatnikami CIT. Ustawodawca, w art. 4a pkt 21 updop określa, jak należy rozumieć pojęcie "spółka" stosowane w treści (...)
str. 5
1.3.
Zasady zaliczania hipotetycznych odsetek do kosztów
Koszt podatkowy można ustalić na etapie ustalania zaliczek Ustawa o CIT nie precyzuje momentu, w którym hipotetyczne odsetki mogą być potrącone jako koszt podatkowy. Prawo (...)
str. 6
1.4.
Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Podatnicy nie mogą uwzględniać w kosztach hipotetycznych odsetek, jeśli dany podatnik lub podmiot z nim powiązany dokonał czynności prawnej albo powiązanych czynności prawnych bez uzasadnionych (...)
str. 9
1.5.
Z interpretacji organu podatkowego
Zyski zatrzymane a zyski przeniesione na właściwy kapitał We wniosku do organu podatkowego o interpretację podatnik zadał pytanie, czy zgodnie z art. 15cb updop wnioskodawca (...)
str. 10
1.6.
Wniesienie dopłaty do spółki w formie potrącenia wierzytelności - wyrok WSA
W związku z formą w jakiej zostały wniesione dopłaty (potrącenie z pożyczką udzieloną przez wspólników), spółka nie ma prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu (...)
str. 12
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a ceny transferowe i certyfikat rezydencji
W informacji Ministerstwa Finansów z 22 maja 2023 r. przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy (ID informacji 546283 zamieszczonej na stronie eureka.mf.gov.pl) resort odpowiedział na (...)
str. 13
2.2.
Ulga na innowacyjnych pracowników
W informacji Ministerstwa Finansów z 26 maja 2023 r. przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy (ID informacji 546366 zamieszczonej na stronie eureka.mf.gov.pl) resort odniósł się (...)
str. 14
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Nowelizacja przepisów o podatku dochodowym
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1059 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)
str. 15
1.1.
Ustawa o PIT
Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko bez limitu dochodów Na podstawie art. 27f ust. 2 pkt 1 updof, ulga prorodzinna na jedno dziecko przysługuje, o ile (...)
str. 15
1.2.
Ustawa o CIT
Prowadzenie i przesyłanie ksiąg Podatnicy CIT prowadzący księgi rachunkowe będą obowiązani prowadzić te księgi przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego te (...)
str. 19
1.3.
Ustawa o zryczałtowanym podatku
Wyższy limit przychodów z prywatnego najmu dla małżonków Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku, przychody z prywatnego (...)
str. 20
2.
Opublikowano ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1114 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (...)
str. 22
3.
Rekompensaty wypłacane producentom rolnym wolne od PIT
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1130 opublikowano ustawę z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa . Przewiduje ona m.in. (...)
str. 22
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Różnice kursowe
Spółka z o.o. w 2021 r. wpłaciła w euro zaliczkę na poczet nabycia urządzenia. W 2022 r. dokonała kolejnej wpłaty zaliczki, a w 2023 r. (...)
str. 23
1.2.
Odstąpienie od umowy
Czy w związku z odstąpieniem od umowy i zwrotem zaliczki wpłaconej w euro na poczet zamówionego urządzenia, po stronie otrzymującego ten zwrot powstaną podatkowe różnice (...)
str. 25
2.
Premia uznaniowa kosztem podatkowym
W spółce z o.o. obowiązuje regulamin premiowania pracowników. Przewiduje on możliwość wypłat premii pracownikom za dany miesiąc w terminie do 10 dnia miesiąca następnego. Premie (...)
str. 25
3.
Remont czy inwestycja w obcym środku trwałym
Spółka z o.o. wzięła w najem budynek niemieszkalny. Na podstawie zawartej umowy najmu jest zobowiązana na własny koszt przeprowadzać w nim remonty oraz naprawy, a (...)
str. 27
4.
Moment potrącalności składki na pracowniczy program emerytalny
Spółka z o.o. opłaca na rzecz swoich pracowników składki na pracowniczy program emerytalny. Składka ustalana jest w okresach miesięcznych w wysokości nieprzekraczającej 7% wynagrodzeń pracowników (...)
str. 29
4.1.
Wpłaty na PPE
Pracownicze programy emerytalne (PPE) funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 710). (...)
str. 29
4.2.
Składka jako koszt
Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 29
5.
Usunięcie wady towaru
Przedsiębiorca (podatnik PIT) w ramach rękojmi uznał reklamację klienta (konsumenta), dokonał naprawy towaru i dostarczył go klientowi. Czy koszty naprawy oraz koszty transportu towaru do (...)
str. 31
5.1.
Reklamacje zgłaszane przez konsumentów
Należy zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2023 r. regulacje dotyczące zgłaszania przez konsumentów reklamacji w ramach rękojmi zawarte zostały w ustawie z dnia 30 (...)
str. 31
5.2.
Koszty w PIT
Na podstawie art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem (...)
str. 32
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Moment powstania przychodu z wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
Zatrudniam pracownika, który w ramach autozapisu stał się uczestnikiem PPK. Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacam ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. W związku z tym wpłat (...)
str. 33
2.
Zapłata zaległych składek ZUS za byłego pracownika (zleceniobiorcę) a obowiązek wystawienia PIT-11
Spółka zapłaciła składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za byłych pracowników i zleceniobiorców, które powinny być sfinansowane przez te osoby. Czy należy im wystawić (...)
str. 35
3.
Koszty uzyskania przychodu z umowy o dzieło
Firma zawarła trzy umowy o dzieło, w ramach których dojdzie do przeniesienia praw autorskich. Dwie spośród nich dotyczą utworów wyrażonych słowem, a jedna utworu fotograficznego. (...)
str. 36
3.1.
Kwalifikacja do źródła przychodów
Umowa o dzieło została uregulowana w art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do (...)
str. 37
3.2.
Wysokość kosztów przysługujących podatnikowi
W przypadku przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof (w tym z umowy o dzieło), koszty określa (...)
str. 38
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wycinką drzew i krzewów
Spółka z o.o. kupiła grunt, który ujęła w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Być może w przyszłości wybuduje na nim salon samochodowy, (...)
str. 39
2.
Czy można amortyzować środek trwały w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?
Podatnik ma zamiar na pewien czas zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Czy w okresie zawieszenia może rozliczać odpisy amortyzacyjne od posiadanych środków trwałych? Amortyzacji nie podlegają (...)
str. 40
3.
Z interpretacji organu podatkowego
3.1.
Środek trwały udostępniony kontrahentowi
Dokonane odpisy amortyzacyjne od środka trwałego przekazanego do używania kontrahentowi, wykorzystywanego przez niego wyłącznie przy świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorcy udostępniającego środek trwały, stanowią koszty (...)
str. 41
3.2.
Wyjaśnienie pojęcia "pojazd samochodowy"
Motocykl wyścigowy, zaliczony do grupy 740 KŚT, może zostać zamortyzowany w ramach jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przewidzianego m.in. dla małych podatników. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 42
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Inwestowanie w kształcenie pracowników
Podatnicy, którzy chcą rozwijać swoje firmy oraz utrzymać ich wysoką pozycję rynkową, dążą do pozyskania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej. Często decydują się również na finansowanie różnego (...)
str. 44
1.1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w świetle przepisów prawa pracy
Jak wynika z art. 17 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z kolei w rozumieniu art. 103 1 K.p., pod pojęciem (...)
str. 44
1.2.
Wydatki na kształcenie jako koszty uzyskania przychodów
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników nie zostały ujęte w art. 23 updof stanowiącym katalog kosztów i wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe. Nie jest to (...)
str. 45
1.3.
Ewidencja kosztów u pracodawcy prowadzącego podatkową księgę
W sytuacji gdy wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów, powinny zostać ujęte w ewidencji księgowej. Prowadzący tę ewidencję w postaci podatkowej (...)
str. 46
1.4.
Ulga na sponsoring - działania w obszarze wsparcia nauki i szkolnictwa wyższego
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie art. 26ha updof, który określa zasady i warunki stosowania tzw. ulgi na sponsoring. Jej adresatami są (...)
str. 47
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Możliwość uznania zapłaty na rachunek wirtualny za koszt podatkowy
Podatnik opłaca zobowiązania wobec dostawców za dostarczane towary i materiały za pośrednictwem tzw. wirtualnego rachunku bankowego. Rachunek ten nie jest ujęty na tzw. białej liście, (...)
str. 48
2.2.
Prowizja pośrednika przy memoriałowej metodzie ewidencji kosztów
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której m.in. wynajmuję nieruchomości. Pozyskiwaniem najemców zajmuje się pośrednik, któremu jest wypłacane wynagrodzenie prowizyjne, gdy doprowadzi do zawarcia umowy najmu. (...)
str. 49
2.3.
Zakup usługi doradztwa
W związku z planowanym przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. podatnik zamierza skorzystać z usług doradcy podatkowego. Czy poniesione koszty będzie mógł uwzględnić (...)
str. 50
2.4.
Podatek od wartości dodanej nie jest kosztem podatkowym
W trakcie zagranicznego wyjazdu służbowego podatnik ponosił wydatki (np. na opłaty parkingowe i drogowe), których wartość obejmuje podatek od wartości dodanej. Czy w podatkowej księdze (...)
str. 50
2.5.
Wspólnik spółki cywilnej bez prawa do rozliczenia kosztów towarów nabytych od "samego siebie"
Spółka cywilna nabyła towary handlowe od wspólnika, który likwidował jednoosobową działalność gospodarczą. Czy przy rozliczaniu dochodu z udziału w zyskach spółki, wspólnik ten może uwzględnić (...)
str. 51
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Wypłata zysku przez spółkę komandytowo-akcyjną
Osoba mająca miejsce zamieszkania w Belgii jest w Polsce komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka zamierza wypłacić mu dywidendę. Czy słusznie uważa, że jako płatnik zryczałtowanego podatku (...)
str. 52
2.
Opodatkowanie wynagrodzenia menedżera-obcokrajowca
Polska spółka zawarła kontrakt menedżerski z obywatelem niemieckim, który w Niemczech posiada swoją rezydencję podatkową. Menedżer 4 dni w miesiącu wykonuje swoje obowiązki w Polsce, (...)
str. 55
2.1.
Podatek u źródła
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek (...)
str. 55
2.2.
Informacja IFT-1/IFT-1R
Polski płatnik będzie miał obowiązek sporządzenia i przesłania nierezydentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imiennej informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego (...)
str. 57
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Podstawowe zasady funkcjonowania ulgi
Zasady i warunki stosowania tzw. ulgi na sponsoring regulują przepisy art. 26ha updof i art. 18ee updop, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Jej adresatami (...)
str. 58
1.2.
Wsparcie w obszarze działalności sportowej
Zwróć uwagę! Koszty, które podatnicy mogą odliczać w ramach ulgi na sponsoring, zostały określone przepisami ustaw podatkowych, a ich katalog ma charakter zamknięty. Rodzaje kosztów (...)
str. 59
1.3.
Ekwiwalentność świadczeń
Według organów podatkowych nie każdy koszt poniesiony na finansowanie działalności sportowej podlega odliczeniu od podstawy obliczenia podatku. Ulga dotyczy tylko takich kosztów, które są kosztami (...)
str. 59
1.4.
Usługi medyczne formą wspierania klubu sportowego
Z kolei w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010. 28.2023.2.EJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii odliczania w ramach omawianej (...)
str. 60
1.5.
Sposób wykorzystania pomocy przez klub sportowy oraz forma prowadzenia przez niego działalności
W kolejnej interpretacji indywidualnej wyjaśniona została wątpliwość, czy na potrzeby odliczenia kosztów ponoszonych na finansowanie klubów sportowych podatnicy muszą analizować, czy przekazane wsparcie zostało faktycznie (...)
str. 61
1.6.
Wynagrodzenia zawodników klubu ponoszone przez spółkę niebędącą osobą prawną
Prawo do korzystania z ulgi na sponsoring, w przypadku gdy klub sportowy jest spółką kapitałową, potwierdza również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z (...)
str. 61
2.
Limit zwolnienia dotyczący świadczeń z ZFŚS u zatrudnionego emeryta
Firma zatrudniła ponownie osobę, która była jej pracownikiem. Przyczyną rozwiązania wcześniejszego stosunku pracy było przejście pracownika na emeryturę. Czy przyznawane temu pracownikowi świadczenia pieniężne z (...)
str. 62
3.
Data zlecenia przelewu środków określa moment wpłaty na IKZE - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wpłaty na IKZE dokonane w ostatnim dniu roku podatkowego można odliczyć od dochodu w zeznaniu składanym za ten rok podatkowy, niezależnie do tego, kiedy instytucja (...)
str. 63
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Koszty uzyskania przychodów przy uldze dla pracujących seniorów/rodzin 4+/powracających z zagranicy
W rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 r. podatnicy po raz pierwszy mogli skorzystać z nowych zwolnień od podatku dochodowego przewidzianych odpowiednio w art. 21 ust. (...)
str. 64
1.1.
Praca na etacie
Koszty uzyskania przychodów z pracy na etacie mają charakter zryczałtowany i są określone kwotowo za okresy miesięczne i roczne (art. 22 ust. 2 updof). Dla (...)
str. 64
1.2.
Umowa zlecenia
Koszty uzyskania przychodów osiąganych z umowy zlecenia są określone procentowo - 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia (...)
str. 66
1.3.
Działalność gospodarcza
Ulga dla pracujących seniorów, dla rodzin 4+ i dla powracających z zagranicy ma również zastosowanie do przychodów z działalności gospodarczej. Gdy w tym zakresie podatnicy (...)
str. 66
2.
Preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica poprzez korektę zeznania - interpretacja organu podatkowego
Skorzystanie z preferencyjnej formy opodatkowania dochodów przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci jest możliwe poprzez złożenie korekty zeznania. Korekta taka może być złożona do czasu (...)
str. 67
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Należności za czas podróży członka zarządu a ukryte zyski w estońskim CIT
Członek zarządu spółki z o.o. pełniący funkcję prezesa (jedyny jej udziałowiec) pełni swą funkcję na podstawie powołania. Zgodnie z uchwałą podjętą w tej sprawie otrzymuje (...)
str. 69
2.
Wykorzystywanie użyczonego samochodu
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, na potrzeby której na podstawie umowy użyczenia wykorzystuję samochód osobowy mojej partnerki. Czy w tej sytuacji powinienem wykazać przychód z działalności (...)
str. 70
3.
Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariusza
Spółka komandytowa, wypłacając w 2023 r. na rzecz komplementariusza zaliczki na poczet zysku, pobiera podatek według stawki 19%. Czy jest możliwość odzyskania nadpłaconego podatku od (...)
str. 70
4.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy
Usługi wynikające z umowy zlecenia wykonane zostały w maju 2023 r. i w ostatnim dniu tego miesiąca miała miejsce wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcy. Składki ZUS dotyczące (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.