Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (598) z dnia 20.11.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Przekazuję Państwu jeden z ostatnich w tym roku numerów PRZEGLĄDU PODATKU DOCHODOWEGO. Jesteśmy z Państwem od wielu lat. Dziękuję za te wszystkie lata (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Ustalenie przychodu
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowaniu podlega m.in. wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia. Definicja Pojęcie "nieodpłatne świadczenia" nie jest zdefiniowane w ustawach o podatku dochodowym. Było (...)
str. 5
1.2.
Kiedy nieodpłatne świadczenie nie zwiększa przychodów?
Podatnik PIT Na gruncie ustawy o PIT wolna od podatku jest m.in.: wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w (...)
str. 7
1.3.
Świadczenie bez zapłaty - praktyczne przykłady
Pożyczka Zgodnie z art. 720 ust. 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy (...)
str. 9
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Moment opodatkowania nadwyżki wynagrodzenia estońskim CIT
Na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 updop, opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega wysokość ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków). Przez ukryte (...)
str. 12
2.2.
Kwestie podatkowe związane z pozwami frankowymi
W informacji przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy (ID informacji 566670), a zamieszczonej 23 października 2023 r. na stronie https://eureka.mf.gov.pl, Ministerstwo Finansów odniosło się do (...)
str. 12
3.
Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) ma być wydłużony o 3 miesiące
U podatników, których rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, termin złożenia informacji TPR-C i odpowiednio TPR-P za 2022 r. upływa 30 listopada 2023 r. Na (...)
str. 13
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zaniechano poboru PIT od przychodów ekspertów oddelegowanych do pracy w instytucjach UE
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2091 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 14
2.
Określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2024 r.
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2335 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z (...)
str. 14
3.
Lista krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1158 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Dotacja na zgłoszenie znaku patentowego a przychód podatkowy
Spółka poniosła w 2022 r. wydatki na zgłoszenie znaku towarowego. Jednocześnie wnioskowała do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o dotację na niektóre działania (...)
str. 15
2.
Udział własny w szkodzie
Spółka z o.o. w ramach umowy najmu długoterminowego wynajmuje samochód osobowy. Ubezpieczenie OC i AC jest zawarte przez najemcę. Spółka w 2023 r. dostała notę (...)
str. 17
3.
Nakłady na cudzą infrastrukturę poniesione w ramach inwestycji
Inwestor (spółka z o.o.) planuje prace budowlane polegające na zabudowie gruntu. Na części tej nieruchomości znajduje się sieć elektroenergetyczna, której właścicielem jest PGE. Lokalizacja odcinka (...)
str. 19
4.
Koszt zakupu ubrania roboczego
Ubranie robocze dla pracownika kupiliśmy w maju 2023 r., ale pracownik został zatrudniony od 1 czerwca 2023 r. W którym miesiącu powinnyśmy byli zaliczyć do (...)
str. 21
5.
Raty leasingowe za okres niedysponowania przedmiotem leasingu
Przedsiębiorca (podatnik PIT) zawarł w październiku 2023 r. umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł. Wraz z jej zawarciem (...)
str. 22
6.
Nieodliczony VAT z tytułu nabycia usługi noclegowej
Spółka z o.o. kupiła usługę noclegową od kontrahenta zagranicznego. Obejmowała ona nocleg na terenie Polski. Spółka rozlicza import usług. Czy VAT naliczony z tytułu importu (...)
str. 24
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Wpłata do PPK finansowana przez zleceniodawcę - zaliczka na podatek dochodowy zleceniobiorcy
Podpisaliśmy umowę zlecenia. Zleceniobiorca przystąpił do PPK. Wynagrodzenie należne mu za dany okres wypłacamy do 10 dnia następnego miesiąca, a składki do PPK od tego (...)
str. 26
1.1.
Regulacje ustawy o PPK
Zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) oraz finansowania i dokonywania wpłat do PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych (...)
str. 26
1.2.
Pobór zaliczki
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są - co do zasady - otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym (...)
str. 27
2.
Umowa zlecenia a drugi próg podatkowy - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1466704] Mam pracownika na umowę o pracę, który wszedł już w drugi próg podatkowy. Podpisał też umowę zlecenia na 1.000 zł. Czy powinnam liczyć podatek (...)
str. 27
3.
Wynagrodzenie za udostępnienie wizerunku dziecka pracownika
Spółka z o.o. zawarła z pracownikiem umowę, której przedmiotem jest zgoda na udział jego dziecka w sesji fotograficznej i udostępnienie wizerunku tego dziecka. Umowa jest (...)
str. 28
4.
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej podjęta po upływie roku podatkowego, w którym pracownik zachorował
Nasza firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Pracownica przedłożyła zaświadczenie wydane w czerwcu 2023 r. przez państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu (...)
str. 30
5.
Zwrot pracownikom będącym w podróży służbowej opłat za płatne parkingi i autostrady - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zwrot pracownikom będącym w podróży służbowej udokumentowanych kosztów związanych z wykorzystaniem w tej podróży samochodu prywatnego, takich jak opłaty za płatne parkingi i autostrady, stanowi (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Budowla wybudowana na cudzym gruncie jako podlegający amortyzacji środek trwały
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dzierżawiła od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą budynki i budowle. Za zgodą wydzierżawiającego utwardziła część działki, na (...)
str. 34
2.
Amortyzacja aparatu fotograficznego
Spółka z o.o. kupiła nowy aparat cyfrowy do celów firmowych, czyli głównie do wykonywania zdjęć wytworzonych towarów do dokumentacji, a także do uaktualnienia strony internetowej. (...)
str. 36
3.
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych
Zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych (oraz prawa do nich) został wprowadzony Polskim Ładem od 2022 r. Przepisy wprowadzające tę zmianę przewidywały możliwość amortyzacji wymienionych (...)
str. 37
3.1.
Badanie zgodności przepisów o zakazie amortyzacji z Konstytucją RP
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Chodzi o naruszenie zasady ochrony praw nabytych. Wielu podatników złożyło wnioski o interpretację indywidualną w celu uzyskania (...)
str. 38
3.2.
Stanowisko prezentowane przez sądy
Przepis niezgodny z Konstytucją - korzystne stanowisko WSA WSA w Łodzi wydał wyrok z 27 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 258/23 (orzeczenie nieprawomocne), (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.1.
Rata leasingowa nie jest kosztem z tytułu używania samochodu
Na potrzeby działalności gospodarczej wykorzystywany jest samochód osobowy z napędem silnikowym, którego wartość nie przekracza 150.000 zł. Auto jest używane do celów mieszanych na podstawie (...)
str. 40
1.2.
Mandat wystawiony na przedsiębiorcę
Podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Po kontroli przeprowadzonej przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) zostałem (...)
str. 40
1.3.
Wycena przecenionych towarów handlowych w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego
Prowadzę działalność handlową. Na stanie sklepu znajdują się meble kupione kilka lat temu, które stanowiły element ekspozycji. Pomimo przeceny nie znalazły nabywcy. Według jakich cen (...)
str. 41
1.4.
Sporządzenie PIT-4R po przejęciu pracowników
Podatnik od 1 stycznia 2024 r. w trybie art. 23 1 Kodeksu pracy przejmie pracowników od innego zakładu pracy. Który zakład pracy będzie obowiązany sporządzić (...)
str. 42
1.5.
Przychody młodego pracownika
Zatrudniam w ramach stosunku pracy pracownika, który nie ukończył 26 roku życia. W listopadzie br. przychody tej osoby z pracy na etacie przekroczyły limit zwolnienia, (...)
str. 42
2.
Zwrot składki zdrowotnej ujętej w kosztach podatkowych
Przedsiębiorca w 2023 r. kontynuuje opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów osiąganych z jednoosobowej działalności gospodarczej. Składki na własne ubezpieczenie zdrowotne płacone z tytułu tej działalności zalicza (...)
str. 43
2.1.
Zasady rozliczania składki
W 2022 r. najpierw uchylono przepisy pozwalające podatnikom na zmniejszenie podatku o kwotę nieprzekraczającą 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie od 1 (...)
str. 43
2.2.
Stanowisko resortu finansów
Brak przepisów szczególnych określających podatkowe skutki rocznego rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne sugeruje, że w tym zakresie należy stosować ogólne zasady. Oznacza to, że zwrot (...)
str. 44
2.3.
Moment korekty kosztów
Z okoliczności sprawy opisanej przez podatnika wynika, że w 2023 r. kontynuuje on prowadzenie działalności gospodarczej, w której w roku poprzednim i bieżącym opłaca podatek (...)
str. 45
3.
Wystąpienie wspólnika ze spółki w ocenie organów podatkowych
3.1.
Koszty kredytu zaciągniętego na spłatę udziału kapitałowego
Spłata udziału kapitałowego na rzecz wspólnika występującego ze spółki stanowi przejaw rozliczeń między wspólnikami. Wykonanie tego zobowiązania nie ma związku z działalnością samej spółki i (...)
str. 46
3.2.
Rozliczenie z byłym wspólnikiem udziału w zysku ze spraw niezakończonych przed "opuszczeniem" spółki
Rozdysponowanie zysku spółki uwzględniające rozliczenia z byłym wspólnikiem, dotyczące ustalenia przypadającego mu zysku ze spraw niezakończonych, nie wpływa na opodatkowanie przychodów wspólnika, który pozostał w (...)
str. 47
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Wypożyczenie samochodu za granicą
Pracownik spółki z o.o. podczas podróży służbowej do Niemiec wynajął na miejscu samochód osobowy. Poruszał się nim wyłącznie na terenie Niemiec. Za najem została wystawiona (...)
str. 49
1.1.
Podatek u źródła od dochodów osiąganych na terytorium Polski
Z analizy art. 3 ust. 2a updof i art. 3 ust. 2 updop wynika, że podatkiem u źródła mogą zostać objęte tylko te dochody uzyskane (...)
str. 49
1.2.
Samochód jako urządzenie przemysłowe
Art. 29 ust. 1 updof i art. 21 ust. 1 updop dotyczą m.in. należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także (...)
str. 50
1.3.
Pobór podatku
W opisanej w pytaniu sytuacji zastosowanie ma umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (...)
str. 51
1.4.
Obowiązki informacyjne
Gdy odbiorcą należności jest osoba fizyczna, która nie jest polskim rezydentem podatkowym - płatnik ma obowiązek: 1) do końca stycznia następnego roku podatkowego przesłać do (...)
str. 52
2.
Gdzie jest opodatkowany dochód z pracy rezydenta niemieckiego wykonywanej na terenie Niemiec?
Spółka mająca siedzibę na terytorium Polski zatrudniła na umowę o pracę programistę, który na stałe mieszka w Republice Federalnej Niemiec. W kraju zamieszkania ma rezydencję (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Rodzaj osiąganych przychodów jako warunek korzystania z ulgi dla młodych
Ulga dla młodych ma na celu zachęcić i ułatwić wejście na rynek pracy osobom, które nie ukończyły 26 roku życia. Preferencja ta polega na zwolnieniu (...)
str. 54
1.1.
Świadczenia od sponsora
Na zwolnienie przychodów z opodatkowania może liczyć młody sportowiec, który otrzymuje świadczenia na podstawie umowy sponsoringu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 54
1.2.
Zlecenie na tworzenie oprogramowania
Gdy w umowie dotyczącej stworzenia programu komputerowego z przeniesieniem praw autorskich do programu nie wyszczególniono honorarium za przeniesienie tych praw, całe wynagrodzenie należy uznać za (...)
str. 55
1.3.
Stypendia
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.257.2023.1.JG nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że skoro nie ukończył on (...)
str. 55
1.4.
Usługi trenerskie
Pełnienie funkcji trenera piłkarskiego stanowi działalność wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 updof, a do przychodów osiąganych z tego rodzaju aktywności (...)
str. 56
2.
Uprawnienie do ulgi rehabilitacyjnej u podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
Uprawnieni podatnicy mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Pozwala ona na odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek podatkowy w razie odpłatnego zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą - checklista
Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa (...)
str. 59
2.
Fundacja rodzinna nie płaci CIT od otrzymanej darowizny
Fundator fundacji rodzinnej (osoba fizyczna) wpisanej do KRS jest udziałowcem w spółce z o.o. Zamierza podpisać z fundacją umowę darowizny, na mocy której dokona na (...)
str. 61
3.
Obowiązek sporządzania informacji o realizacji strategii podatkowej nie dotyczy podatników na estońskim CIT - interpretacja organu podatkowego
Podatnicy ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) nie są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Ujęcie wydatków pracowniczych w kosztach podatkowych
Pracodawca w ramach nagrody za dobrze wykonaną pracę przekazał pracownikom karnety uprawniające do wstępu na mecze sportowe. Ich zakup sfinansował ze środków obrotowych. Czy poniesione (...)
str. 63
2.
Moment wykazania w podatkowej księdze faktury dokumentującej zakup towarów handlowych
W październiku 2023 r. otrzymałem fakturę (wystawioną w tym samym miesiącu) dokumentującą zakup towarów handlowych, które do mojej firmy zostaną dostarczone w listopadzie 2023 r. (...)
str. 63
3.
Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu świadczonych usług na rzecz spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę członka zarządu (nie jest on wspólnikiem spółki). Zawarła z nim także, jako przedsiębiorcą, umowę o (...)
str. 64
4.
Rozliczenie wydatku na nabycie składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych. Na potrzeby firmy został nabyty autoklaw o wartości 5.500 zł. Czy mam obowiązek wpisania go do ewidencji (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.12.2023 r. (czwartek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za listopad 2023 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.