Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 23 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.059 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (585) z dnia 01.05.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 9 (585) z dnia 01.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wypłaty zysku wspólnikom spółki komandytowej
Objęcie od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r.) spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych spowodowało zmiany w sposobie opodatkowania przychodów (...)
str. 4
1.1.
Dwie kategorie wspólników spółki
Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W praktyce oznacza (...)
str. 4
1.2.
Spółka jako płatnik podatku od wypłacanych zysków
W przypadku komandytariusza będącego osobą fizyczną przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. (...)
str. 5
1.3.
Przychody komandytariusza - osoby fizycznej
Zwolnienie z PIT 50% przychodów komandytariusza (nie więcej niż 60.000 zł) W myśl art. 21 ust. 1 pkt 51a updof, wolne od podatku dochodowego są (...)
str. 6
1.4.
Przychody komandytariusza - podatnika CIT
Zwolnienie z CIT 50% przychodów komandytariusza (nie więcej niż 60.000 zł) Na podstawie art. 22 ust. 4e updop, zwalnia się od podatku kwotę stanowiącą 50% (...)
str. 8
1.5.
Pomniejszenie podatku komplementariusza
Przy wypłacie zysków komplementariuszom zastosowanie znajduje art. 30a ust. 6a i 6b updof oraz art. 22 ust. 1a i 1b updop. Z przepisów tych wynika, (...)
str. 10
1.6.
Inne zagadnienia
Uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej Jeżeli swoje zobowiązanie wobec wspólnika z tytułu wypłaty należnego mu zysku spółka komandytowa ureguluje w formie rzeczowej, to zgodnie z (...)
str. 11
2.
Podatkowe rozliczenie energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta - odpowiedź Ministerstwa Finansów
Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się zasady rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne (net-billing). W związku z tym Czytelnicy w pytaniach nadsyłanych do (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Świadczenie na rzecz członków rodziny zmarłego funkcjonariusza lub żołnierza ma wpływ na ulgę dla seniorów
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 658 opublikowano ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub (...)
str. 13
2.
Organ podatkowy wyznaczony do przekazywania 1,5% zryczałtowanego podatku na rzecz OPP
Na podstawie art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Moment opodatkowania estońskim CIT dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu estońskim CIT. Posiada samochody osobowe, które są używane do celów mieszanych. W związku z tym jest zobowiązana ustalać dochód z (...)
str. 14
2.
Faktury korygujące - wybrane zagadnienia
2.1.
Przekształcenie podmiotu
2 listopada 2022 r. spółka jawna osób fizycznych przekształciła się w spółkę z o.o. W listopadzie i grudniu 2022 r. oraz styczniu 2023 r. spółka (...)
str. 15
2.2.
Zmiana formy opodatkowania
W styczniu 2023 r. spółka z o.o. wystawiła faktury korygujące z tytułu udzielenia kontrahentom rabatów potransakcyjnych na towary nabyte od niej w 2022 r. Od (...)
str. 17
3.
Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie
Jesteśmy szpitalem niepublicznym działającym w formie spółki z o.o. W lutym 2023 r. otrzymaliśmy nieodpłatnie od wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego (przekazany przez (...)
str. 20
4.
Koszty nauki członków rodziny menedżera - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatki na edukację dziecka wysokiej klasy menedżera są w spółce kosztem uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca (...)
str. 21
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Ulga dla seniora u zleceniobiorcy, który nie przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych
Na umowę zlecenia zatrudniamy 66-letniego mężczyznę, który równocześnie świadczy pracę na podstawie umowy o pracę w innym podmiocie. Ma on ustalone prawo do emerytury, ale (...)
str. 23
2.
Zaliczka na podatek od kwoty wyrównanego zleceniobiorcy wynagrodzenia
Wyliczając w styczniu 2023 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy, zastosowałam błędną (za niską) stawkę godzinową. W kwietniu 2023 r. dokonałam wyrównania i wypłaciłam mu różnicę. Czy zaliczkę (...)
str. 25
3.
Okres i forma przechowywania informacji PIT-11 przez płatnika
W 2022 r. zatrudnialiśmy kilku pracowników, którym sporządziliśmy informacje PIT-11. Czy mamy obowiązek przechowywania tych informacji? Jeśli tak, to przez jaki okres i w jakiej (...)
str. 26
4.
Używanie służbowego samochodu do celów prywatnych przez wspólnika spółki jawnej będącego pracownikiem tej spółki
Wspólnik spółki jawnej, który jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, używa samochodu służbowego (o mocy silnika powyżej 60 kW) również do celów (...)
str. 27
4.1.
Zatrudnienie wspólnika spółki na podstawie umowy o pracę
Zasadniczo nie ma przeszkód natury prawnej, aby spółka jawna zatrudniła swojego wspólnika na podstawie umowy o pracę, której przedmiotem jest wykonywanie innych czynności niż prowadzenie (...)
str. 28
4.2.
Kwalifikacja podatkowa przychodu na gruncie ustawy o PIT
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami - co do zasady - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym (...)
str. 28
5.
Umorzenie kosztów zastępstwa procesowego dłużnikowi - osobie fizycznej
Wobec właściciela mieszkania ze spółdzielczym prawem do lokalu, który zalegał z płatnościami, spółdzielnia skierowała sprawę do sądu o nakaz zapłaty wraz z wnioskiem o zwrot (...)
str. 29
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynków
Od początku 2022 r. funkcjonuje ograniczenie dla spółek nieruchomościowych w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy (...)
str. 31
1.2.
Stanowisko organów podatkowych
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazywały, że wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. zmiana do art. 22 ust. 8 updof i art. 15 ust. (...)
str. 32
1.3.
Pierwsze wyroki WSA - korzystne dla podatników
S Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl » W kwestii interpretacji art. 15 ust. 6 updop pojawiło się już kilka (...)
str. 32
2.
Podwyższona stawka amortyzacyjna dla urządzenia poddanego szybkiemu postępowi technicznemu
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem i wprowadziłem do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wycinarkę plazmowo-gazową do metalu ze zdalnym sterowaniem. Dzięki (...)
str. 33
3.
Częściowa likwidacja środka trwałego
W dawnej hali fabrycznej podatnik ma magazyn. Kominy w tym budynku uległy degradacji. Wobec tego trzeba je zlikwidować (nie były one wykorzystywane przez podatnika). Budynek (...)
str. 34
3.1.
Obniżenie wartości początkowej
Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji, które określałyby sposób ustalenia wartości początkowej likwidowanej części środka trwałego, a także nie posługują się wprost pojęciem (...)
str. 34
3.2.
Rozliczenie likwidowanej części
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 6 updof i art. 16 ust. 1 pkt 6 updop, straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni (...)
str. 35
4.
Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego w wyniku konieczności poniesienia zasądzonych kosztów
W celu realizacji inwestycji spółka z o.o. zawarła umowę z konsorcjum, które zobowiązało się do kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego. Za porozumieniem stron doszło do odstąpienia (...)
str. 35
4.1.
Wartość początkowa po otrzymaniu wyroku
Za koszt wytworzenia środka trwałego uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do jego wytworzenia: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za (...)
str. 36
4.2.
Korekta kosztów podatkowych
W myśl art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych dokonuje się: począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, (...)
str. 36
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zmiana proporcji udziałów w spółce jawnej w trakcie roku a rozliczenie podatku dochodowego
Jesteśmy spółka jawną, której wspólnikami są osoby fizyczne. Z dniem 1 listopada 2022 r. do spółki przystąpiło dwóch wspólników, w rezultacie czego pozostałym wspólnikom zmienił (...)
str. 37
1.1.
Regulacje Kodeksu spółek handlowych
Dla Prenumeratorów GOFIN f Tekst Kodeksu spółek handlowych dostępny w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Spółka jawna jest spółką osobową, której zasady funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek (...)
str. 37
1.2.
Skutki w rozliczeniu podatku dochodowego
Z pytania wynika, że wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne. W takiej sytuacji podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy spółki jawnej, a nie ta (...)
str. 37
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Prowadzenie księgi w przedsiębiorstwie wielozakładowym
Prowadzę lokal gastronomiczny. Dochód z tej działalności ustalam na podstawie podatkowej księgi. Zamierzam otworzyć kolejny lokal gastronomiczny, ale w innej miejscowości. Czy dla tego lokalu (...)
str. 39
2.2.
Sprzedaż składnika majątku wycofanego z działalności
W 2022 r. wycofałem z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej do majątku prywatnego garaż. Sprzedałem go w kwietniu 2023 r. Czy sprzedaż muszę rozliczyć w (...)
str. 39
2.3.
Przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania
Nie uregulowałem części swoich zobowiązań cywilnoprawnych. Z końcem 2022 r. uległy one przedawnieniu. Czy z tego tytułu należało ustalić przychód? Przedawnione zobowiązanie stanowi przychód podatkowy. (...)
str. 40
2.4.
Niepełna wpłata na ZFŚS
Podatnik tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W maju 2023 r. przypada termin wpłaty kwoty stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów na Fundusz na 2023 r. (...)
str. 40
2.5.
Koszty okresowych szkoleń kierowców
Prowadzę działalność transportową. Przewozy realizują kierowcy posiadający wymagane uprawnienia. Utrzymanie uprawnień wymaga odbycia przez nich okresowych szkoleń. Zdecydowałem o sfinansowaniu tych szkoleń pracownikom. Czy wydatki (...)
str. 41
2.6.
Ujęcie spóźnionej faktury kosztowej w podatkowej księdze
W lutym br. złożyłem zamówienie na odzież i obuwie robocze. Zostało ono zrealizowane, ale fakturę zakupu otrzymałem dopiero po monicie u dostawcy (w kwietniu br.). (...)
str. 41
3.
Stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla informatyków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Usługi związane z oprogramowaniem to nie tylko usługi dotyczące tworzenia czy rozwoju programów komputerowych. W przypadku gdy podatnik świadczy usługi związane z tworzeniem i rozwojem (...)
str. 42
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Umowa z Gruzją
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 563 opublikowano umowę między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od (...)
str. 45
1.2.
Umowa z Malezją
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 582 opublikowano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania (...)
str. 46
2.
Przychód nierezydenta z przeniesienia autorskich praw majątkowych a podatek u źródła
Zawarliśmy umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą mającą miejsce zamieszkania w Ukrainie. Na podstawie wspomnianej umowy osoba ta ma wykonać dwa rysunki, (...)
str. 47
3.
Rozliczenie przez nierezydenta dochodów uzyskanych w 2022 r. na podstawie umowy zlecenia
W styczniu 2022 r. obywatel Ukrainy rozpoczął pracę w naszej firmie na podstawie umowy zlecenia. Nie przedłożył certyfikatu rezydencji. Wobec tego przez część roku (do (...)
str. 49
4.
Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy
Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym od 1 stycznia 2023 r. pracuje na umowę o pracę w niemieckiej firmie. Umowę zawarła z firmą mającą siedzibę (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga na terminal płatniczy
W 2022 r. rozszerzony został katalog ulg podatkowych, których adresatami są przedsiębiorcy będący podatnikami PIT i CIT. Wprowadzona została m.in. ulga na terminal płatniczy, której (...)
str. 52
1.1.
Zasady stosowania
Uprawnieni podatnicy Ulga na terminal jest skierowana do podatników PIT (przedsiębiorców) opodatkowanych: według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Spośród podatników CIT (...)
str. 52
1.2.
Limity odliczenia
Kwota odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty dochodu (przychodu) uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź z przychodów innych niż z zysków (...)
str. 53
1.3.
Czas obowiązywania
Zasadniczo ulga na terminal może być stosowana przez dwa kolejne lata podatkowe. Jak wskazują regulacje zawarte w art. 26hd ust. 1 updof i art. 18ef (...)
str. 54
1.4.
Inne zagadnienia
Odliczenie a koszty podatkowe Wydatki na zakup terminala płatniczego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne. (...)
str. 56
2.
Bony/kupony żywieniowe a zwolnienie od podatku
W ostatnich latach pracodawcy, którzy wobec braku zaplecza socjalnego realizowali obowiązek zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych poprzez wydawanie bonów, kuponów lub innych dowodów podlegających wymianie na (...)
str. 56
2.1.
Stanowisko organów podatkowych
Organy podatkowe forsowały stanowisko, że powołane zwolnienie nie ma zastosowania do otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i innych dowodów, które uprawniają do zakupu/uzyskania posiłków (...)
str. 56
2.2.
Wykładnia sądowa
Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 maja 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.213.2019.2.GG. W rozpatrywanej przez niego sprawie pracodawca wydawał pracownikom (...)
str. 57
2.3.
Stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Na zmianę podejścia do omawianego problemu przez organy podatkowe wskazuje interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 16 lutego 2023 r., nr DOP3.8222.11.2022.CNRU. W rozpatrywanej (...)
str. 58
3.
Odliczenie składek zdrowotnych z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym
Dochody z działalności gospodarczej opodatkowuję podatkiem liniowym. Opłacam z tytułu tej działalności składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy w limicie tych składek podlegających odliczeniu od dochodu (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Rozliczenie straty w przypadku rezygnacji z estońskiego CIT
Ze względu na rezygnację z estońskiego CIT przed upływem 4 lat od wyboru tej formy opodatkowania, spółka jest zobowiązana do skorygowania straty podatkowej rozliczonej w (...)
str. 59
2.
Zaległe zobowiązania uregulowane w trakcie roku nie są wykazywane w informacji CIT/WZ
Spółka w 2022 r. w związku z nieuregulowaniem zobowiązania zwiększyła dochód do opodatkowania. Po kilku miesiącach je uregulowała, więc pomniejszyła dochód o uregulowaną kwotę. Miało (...)
str. 60
3.
Podatek od przerzuconych dochodów
Polska spółka akcyjna (PL) ponosi koszty, o których mowa w art. 24aa ust. 3 updop na rzecz położonego w Polsce oddziału spółki akcyjnej z Czech (...)
str. 62
3.1.
Jakie płatności uznawane są za przerzucone dochody
W świetle treści art. 24aa ust. 2 updop, za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione przez polską spółkę bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego (...)
str. 62
3.2.
Koszty ponoszone na rzecz położonego w Polsce zagranicznego zakładu
Jak wynika z pytania, wątpliwości budzi kwestia stosowania omówionych przepisów oraz ewentualnego wyłączenia ich stosowania, w przypadku kiedy koszty ponoszone są przez polską spółkę na (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wynagrodzenia jako koszty kwalifikowane na potrzeby ulgi B+R
Spółka z o.o. w 2022 r. realizowała prace badawczo-rozwojowe. Czy w ramach ulgi badawczo-rozwojowej może w zeznaniu podatkowym uwzględnić 200% kosztów wynagrodzeń pracowników? Spółka może (...)
str. 65
2.
Korzyści podatkowe dla firm pomagających Ukrainie
W 2022 r. spółka z o.o. przekazała organizacji pożytku publicznego darowizny rzeczowe ofiarom wojny w Ukrainie. Czy może ich wartość rozliczyć w kosztach podatkowych, a (...)
str. 65
3.
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów zakupu towaru handlowego, którego termin ważności się skończył
Prowadzę sklep spożywczy. Czasami zdarza się, że upływa termin przydatności do spożycia sprzedawanej przeze mnie żywności (nie ma w tym niczyjej winy). Wówczas wycofuję ją (...)
str. 66
4.
Złożenie dwóch zeznań przez jednego podatnika
W 2022 r. osiągnąłem dochody z tytułu umowy zlecenia, które rozliczyłem w zeznaniu PIT-37. W 2022 r. prowadziłem również działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, dlatego (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.