Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (583) z dnia 01.04.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 7 (583) z dnia 01.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opodatkowanie dywidend wypłaconych w 2023 r.
Dywidenda jest częścią zysku spółki kapitałowej, przeznaczonego do wypłaty jej wspólnikom. Zarówno na gruncie ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT dywidenda opodatkowana jest (...)
str. 4
1.1.
Wypłata osobom fizycznym
Dywidenda otrzymana przez osobę fizyczną stanowi u niej przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updof. Jak wynika (...)
str. 4
1.2.
Przychód podatników CIT
Przychody z tytułu dywidendy stanowią dla podatnika CIT przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 updop. Na podstawie (...)
str. 5
1.3.
Zwolnienie od podatku dywidend wypłacanych podatnikom CIT
Dywidenda na rzecz wspólnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » Spółka (...)
str. 5
1.4.
Dywidenda wypłacona przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT
Dochód spółki z tytułu podzielonego zysku Jak wynika z art. 28m ust. 1 pkt 1 updop, opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód odpowiadający wysokości (...)
str. 7
2.
Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich wspólników - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W Dz. Urz. Min. Fin. z 2023 r. pod poz. 17 opublikowano interpretację ogólną nr DD5.8203.7.2022 Ministra Finansów w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i (...)
str. 10
3.
Praca zdalna świadczona w miejscu zamieszkania nie pozbawia pracownika podwyższonych kosztów - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Od 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Wolne od CIT przychody podmiotu realizującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 412 opublikowano ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na (...)
str. 12
2.
Kolejne rozbudowanie listy krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 236 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i (...)
str. 12
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Fiskus przychylny firmom wdrażającym programy propagujące zdrowy styl życia pracowników
W świetle definicji kosztów, o której mowa w art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione (...)
str. 13
2.
Skutki podatkowe refakturowania usług
Firma A jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, w której mieści się zakład produkcyjny. Wynajmuje tę nieruchomość firmie B. Firma A jest obciążana kosztami odbioru odpadów, które (...)
str. 15
2.1.
Przychód u wystawiającego refakturę
Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 14 ust. 1 updof wynika, że za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały (...)
str. 15
2.2.
Koszt w firmie obciążanej refakturą
Drugi z poruszonych w treści pytania problemów dotyczy kosztów powstających w firmie B, tj. w firmie, która obciążana jest kosztami wywozu odpadów przez firmę A (...)
str. 16
3.
Składki ZUS jako koszt podatkowy - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1433859] Co w sytuacji gdy składki ZUS opłacone w terminie zaliczone zostały do kosztów w miesiącu zapłaty, a nie w miesiącu, za które należne było (...)
str. 18
4.
Strata w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych/inwestycji w obcym środku trwałym
W 2015 r. spółka poniosła nakłady na nieruchomość w wynajmowanym na czas określony budynku. Ponadto w 2015 r. wybudowała na dzierżawionym gruncie nawierzchnię utwardzoną, która (...)
str. 19
5.
Limitowanie kosztów z tytułu amortyzacji samochodu osobowego nabytego na współwłasność
Małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze kupili samochód osobowy (inny niż elektryczny oraz napędzany wodorem), który będą wykorzystywać w swoich firmach. Auto stanowi wspólność majątkową małżonków. (...)
str. 21
6.
Samochód używany przez pracownika do celów mieszanych a dochód z ukrytych zysków w estońskim CIT - wyrok WSA
Brak jest uzasadnionych podstaw prawnych do przyjęcia, że opodatkowanie użytkowania przez pracowników samochodów, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej, powinno odbywać się (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Termin przekazania do urzędu skarbowego pobranej zaliczki na podatek
Dotychczas wynagrodzenia za dany miesiąc zakład pracy wypłacał pracownikom ostatniego dnia każdego miesiąca. Termin wypłaty wynagrodzeń został jednak przesunięty na 10 dzień następnego miesiąca. W (...)
str. 25
2.
Uwzględnianie dodatkowej kwoty zmniejszającej podatek w razie obniżenia u pracownika składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
Pracownik złożył oświadczenie, że zamierza rozliczyć się wspólnie z żoną. W związku z tym przy obliczaniu zaliczki na podatek stosujemy mu dodatkową kwotę zmniejszającą podatek. (...)
str. 25
2.1.
Stosowanie kwoty zmniejszającej
Płatnik będący zakładem pracy w rozumieniu art. 32 updof obliczając zaliczki na podatek od osób zatrudnionych na umowę o pracę, pomniejsza te zaliczki o kwotę (...)
str. 26
2.2.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
Zaliczki nie pomniejsza się obecnie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale konieczne jest jej obliczenie w wysokości 9% podstawy wymiaru i pobranie z wynagrodzenia (...)
str. 26
2.3.
"Parametry podatkowe" przy obliczaniu zaliczki na potrzeby obniżenia składki zdrowotnej
Obliczając zaliczkę na potrzeby obniżenia składki zdrowotnej, pracodawca powinien zastosować "parametry podatkowe" obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., czyli np. miesięczną kwotę zmniejszającą podatek (...)
str. 27
3.
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle i statutu. Zgodnie ze statutem zarząd cechu składa się ze starszego cechu, podstarszego i członka. Na mocy uchwały (...)
str. 28
4.
Moment stosowania u pracownika ulgi dla seniorów
Pracownik 17 lutego 2023 r. ukończył 65 lat i w tym samym dniu złożył pracodawcy oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi dla seniorów. Czy (...)
str. 30
5.
Respektowanie przez zleceniodawcę oświadczeń złożonych przez zleceniobiorców - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W przypadku umowy zlecenia stosunek prawny nie ustaje z chwilą wykonania zlecenia, lecz z chwilą, gdy strony umowy zlecenia wykonają względem siebie zobowiązania. Zatem w (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Składniki majątku podlegające amortyzacji
Dla Prenumeratorów GOFIN G Klasyfikacja Środków Trwałych dostępna w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl » Stosownie do art. 22 ust. 8 updof i art. 15 ust. 6 updop, (...)
str. 33
1.2.
Warunek kompletności i zdatności do użytku
Środek trwały podlega amortyzacji, w sytuacji gdy w dniu przyjęcia do używania jest kompletny i zdatny do użytku. Przepisy prawa podatkowego nie regulują, co należy (...)
str. 33
1.3.
Klasyfikacja środków trwałych
Jak wynika z objaśnień wstępnych do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. poz. (...)
str. 34
2.
Budynek mieszkalny przeznaczony na działalność gospodarczą bez możliwości amortyzacji
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystuje budynek mieszkalny na tę działalność (biuro rachunkowe, sklep, hostel). Czy w 2023 r. ten budynek może być amortyzowany? Jeśli (...)
str. 36
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Strata na towarach handlowych
Podatnik na potrzeby działalności gospodarczej prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Niekiedy dokonuje przeceny lub likwidacji niepełnowartościowych i uszkodzonych towarów handlowych. Czy jest obowiązek ujęcia (...)
str. 38
1.1.
Ujęcie zakupu towarów w podatkowej księdze
W rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem (...)
str. 38
1.2.
Skutki przeceny
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ponosi ryzyko, że nie znajdzie nabywców na towary handlowe, a w efekcie poniesie stratę ekonomiczną, nie odzyskując środków włożonych w ich (...)
str. 38
1.3.
Utrata/likwidacja
Nie należą do rzadkości przypadki, gdy sprzedaż towarów handlowych przestaje być możliwa z uwagi na wystąpienie pewnych okoliczności faktycznych (np. trwałego zniszczenia/uszkodzenia, utraty wskutek kradzieży) (...)
str. 39
2.
Zużycie produktów na cele promocji działalności
W ramach działalności gospodarczej podatnik prowadzi warsztaty kulinarne. Wartość artykułów spożywczych nabytych na potrzeby zajęć wpisuje w podatkowej księdze w kolumnie 10. W celu zużycia (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Darowizna poleasingowego samochodu osobowego
W listopadzie 2022 r. po upływie okresu umowy leasingu samochodu osobowego, podatnik dokonał jego wykupu. Do lutego 2023 r. nadal korzystał z tego samochodu na (...)
str. 41
3.2.
Kara finansowa za zerwanie umowy
W ramach działalności gospodarczej zawarłem umowę zlecenia (jako zleceniodawca), w której zastrzeżono stałe składniki wynagrodzenia. W efekcie należało wypłacić te świadczenia zleceniobiorcy, mimo że w (...)
str. 42
3.3.
Składki od wynagrodzeń pracowniczych
Wynagrodzenia za pracę są wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne pracowników od tych wynagrodzeń finansowane przez pracodawcę (płatnika) są opłacane ustawowo (...)
str. 43
3.4.
Koszty spotkania integracyjnego z udziałem osób współpracujących
Zatrudniam pracowników na umowę o pracę. W związku z ekspansją firmy będę też zawierał umowy o współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Dla poprawy (...)
str. 44
3.5.
Podatek od nieruchomości dotyczący gruntów przeznaczonych pod inwestycje
Jako przedsiębiorca nabyłem grunt pod inwestycję związaną z budową budynku z lokalami na wynajem. Ze względów finansowych inwestycja nie została podjęta, a z posiadaniem gruntu (...)
str. 44
4.
Skutki zatrudnienia na umowę o pracę przez spółkę jawną wspólnika tej spółki - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatki spółki jawnej ponoszone w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę jednego z jej wspólników mogą być uwzględniane w rozliczeniu podatkowym jako koszty (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Rozliczenie dochodów przez osoby pracujące za granicą
 PIT GOFIN 2022 do sporządzenia rocznych zeznań podatkowych dostępny w Programie DRUKI Gofin Osoby fizyczne mają czas do 2 maja 2023 r., by złożyć (...)
str. 47
1.1.
Zakres obowiązku podatkowego
Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego, tj. czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem (...)
str. 47
1.2.
Ustalenie dochodu do opodatkowania
Część przychodów jest wolna od podatku Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których (...)
str. 47
1.3.
Unikanie podwójnego opodatkowania
Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą kluczowe znaczenie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania, określona w umowie zawartej przez Polskę z państwem, w którym dana osoba (...)
str. 50
1.4.
Inne zagadnienia
Przeliczanie waluty Osoby uzyskujące przychody w walucie obcej powinny przeliczać je na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Warunki korzystania z odliczenia
Ulga termomodernizacyjna należy do ulg podatkowych realizowanych poprzez odliczenie od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Odnoszą się do niej regulacje art. 26h (...)
str. 54
1.2.
Ulga u małżonków
Art. 26h updof określa warunki nabycia prawa do ulgi termomodernizacyjnej przez konkretny podmiot, tj. podatnika. Uwzględniając tę okoliczność, w naszej ocenie, podatnik będący właścicielem budynku (...)
str. 54
1.3.
Niejednolite stanowisko organów podatkowych
Inne podejście w omawianej sprawie prezentuje resort finansów w artykule pt. "Ulga termomodernizacyjna", zamieszczonym na stronie www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna. Chodzi o odpowiedź na pytanie nr 4, dotyczące (...)
str. 55
2.
Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne przez wspólnika spółki komandytowej
Wspólnik spółki komandytowej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Czy składki na te ubezpieczenia, wpłacone przez spółkę do ZUS, będzie mógł odliczyć w przypadku osiągania przychodów z (...)
str. 56
3.
Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dotyczące lokalu mieszkalnego w zabytku nieruchomym
Posiadam lokal mieszkalny, który mieści się w zabytkowym wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Właściciele lokali tworzą wspólnotę mieszkaniową. W 2022 r. na jej rzecz płaciłem czynsz oraz (...)
str. 57
3.1.
Zasady realizacji odliczenia
Ulga na zabytki stanowi preferencję skierowaną do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków. (...)
str. 57
3.2.
Rozliczenie wydatku w kosztach oraz w ramach ulgi
Przechodząc do oceny sytuacji podatnika, należy zauważyć, że w art. 26hb updof brak jest zastrzeżenia, że ulga na zabytki nie przysługuje, w przypadku gdy nieruchomość (...)
str. 59
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
5% podatek z tytułu ulgi IP Box także należy uwzględnić w podstawie obliczenia uproszczonej zaliczki
Spółka prowadzi działalność, z której część dochodów opodatkowana jest 19% stawką CIT, a część 5% stawką podatku w związku z tzw. ulgą IP Box. Czy (...)
str. 60
2.
Którzy podatnicy CIT nie mogą stosować opodatkowania według 9% stawki podatku?
Przedsiębiorca wykonywał działalność na podstawie wpisu do CEIDG - prowadził 3 sklepy spożywczo-przemysłowe. Lokale, w których znajdowały się sklepy, stanowiły jego prywatną własność. W styczniu (...)
str. 61
3.
Zwolnienie od podatku dochodów przeznaczonych na cele statutowe
Związek spółek wodnych prowadzi całą obsługę prawną, rachunkową i merytoryczną (statutową) zrzeszonych gminnych spółek wodnych i ponosi wszystkie koszty z tym związane. Prowadzi również działalność (...)
str. 63
3.1.
Zasady tworzenia i finansowania spółek wodnych i ich związków
Odpowiadając na pytania, przypomnieć na wstępie należy, że zasady tworzenia i funkcjonowania spółek wodnych oraz ich związków regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 (...)
str. 63
3.2.
Stosowanie zwolnienia od CIT
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 46 updop, dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone i wydatkowane na ich cele statutowe są wolne od (...)
str. 64
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki na usługi prawne dotyczące obrony członków zarządu
W postępowaniu karnym dotyczącym działalności spółki z o.o. zakwestionowano faktury wystawione przez jednego z podwykonawców. Prokuratura stwierdziła, że nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i skierowała (...)
str. 65
2.
Brak faktury a możliwość potrącenia kosztu pośredniego
Spółka z o.o. chciałaby potrącić koszt podatkowy pośrednio związany z przychodami w wiarygodnie określonej kwocie na podstawie wewnętrznego dowodu księgowego. Czy dopuszczalne jest ujmowanie wydatku (...)
str. 65
3.
Ustalenie statusu małego podatnika na potrzeby jednorazowej amortyzacji
Podatnik PIT prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce jawnej osób fizycznych. W ramach indywidualnej działalności chciałby skorzystać z jednorazowej amortyzacji. Czy (...)
str. 66
4.
Limit odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej
W 2021 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyłem od dochodu wydatki w kwocie 53.000 zł. W 2022 r. chciałbym znów skorzystać z tej ulgi. Czy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.