Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 23 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.059 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 14 (590) z dnia 20.07.2023
Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Dodatek nr 12
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14
z dnia 20.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przekazanie prywatnego samochodu osobowego na stan środków trwałych
Podatnik w 2023 r. zamierza wprowadzić samochód, zakupiony w 2018 r. do celów prywatnych, do środków trwałych nowo powstającej działalności gospodarczej. Dysponuje fakturą zakupu tego (...)
str. 3
2.
Zakup budynku wraz z gruntem
Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik kupił nieruchomość zabudowaną (budynek wraz z gruntem). W akcie notarialnym wartość gruntu i budynku określona została w łącznej kwocie. W (...)
str. 4
3.
Wartość początkowa środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej podjętej po przerwie
W tym roku wznowiłem działalność gospodarczą. Poprzednią działalność zlikwidowałem dwa lata temu. W działalności wykorzystywałem i teraz też będę wykorzystywać lokal użytkowy. Chcę ponownie zaliczyć (...)
str. 5
4.
Amortyzacja składników majątku otrzymanych w spadku
Podatnik zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odziedziczone urządzenia. Spadkodawca nie prowadził działalności gospodarczej i składniki te nie były przez (...)
str. 6
5.
Składniki majątkowe otrzymane przez podatnika w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Jak należy ustalić wartość składników majątku nabytych przez spółkę z o.o. w ramach wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wydzielonej z prowadzonej jednoosobowej działalności (...)
str. 7
6.
Data dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego
Podatnik PIT rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania maszyn ogrodniczych. W jakim momencie może zacząć amortyzację tych maszyn: w dacie zakupu, czy w dacie (...)
str. 7
7.
Częściowa likwidacja środka trwałego
Podatnik ma magazyn w dawnej hali fabrycznej. Kominy w tym budynku uległy degradacji. Wobec tego trzeba je zlikwidować (nie były one wykorzystywane przez podatnika). Budynek (...)
str. 8
7.1.
Obniżenie wartości początkowej
Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji, które określałyby sposób ustalenia wartości początkowej likwidowanej części środka trwałego, a także nie posługują się wprost pojęciem (...)
str. 8
7.2.
Rozliczenie likwidowanej części
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 6 updof i art. 16 ust. 1 pkt 6 updop, straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni (...)
str. 9
8.
Zaniechanie inwestycji z przyczyn niezależnych od podatnika
Podatnik PIT nabył na potrzeby swojej firmy prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem (halą magazynową). Przed oddaniem budynku do używania poniósł nakłady na jego (...)
str. 9
9.
Sprzedaż składnika majątku po wycofaniu go z działalności gospodarczej
W lipcu 2023 r. sprzedałem garaż, który w 2022 r. wycofałem z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej do majątku prywatnego. Czy sprzedaż muszę rozliczyć w (...)
str. 10
10.
Stosowanie limitu jednorazowej amortyzacji
Nowo założona spółka z o.o. kupiła używaną linię produkcyjną. Chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji. Czy musi zamortyzować środek trwały w 100%, czy może tylko częściowo (...)
str. 11
11.
Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego sfinansowanego ze środków funduszu inwestycyjnego
W 2021 r. spółka z o.o. wypracowała zysk, który w 2022 r. uchwałą zgromadzenia wspólników wyłączyła od podziału między wspólników i przeznaczyła go na wyodrębniony (...)
str. 12
12.
Wydatki na remont
Spółka z o.o. zamierza wyremontować maszynę produkcyjną. Czy wydatki na prace o charakterze remontowym stanowią koszty uzyskania przychodów jednorazowo, tj. w dacie ich poniesienia, pomimo (...)
str. 13
13.
Koszty sporządzenia biznesplanu a wartość początkowa
Na potrzeby uzyskania kredytu hipotecznego na budowę hali magazynowej spółka z o.o. musiała przedłożyć w banku biznesplan. Czy wydatki poniesione na usługę sporządzenia biznesplanu powinny (...)
str. 14
14.
Wykorzystywanie w jednoosobowej działalności środków trwałych otrzymanych po likwidacji spółki
Podatnik (osoba fizyczna) po likwidacji spółki cywilnej kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej. Na jej potrzeby wykorzystuje składniki majątku otrzymane w związku z likwidacją tej spółki. Są (...)
str. 15
15.
Podwyższenie uprzednio obniżonej stawki amortyzacyjnej
Podatnik CIT parę lat temu obniżył stawki amortyzacyjne stosowane do amortyzacji środków trwałych z grupy 1 i 2 KŚT. Czy jest możliwe podniesienie tych stawek (...)
str. 15
16.
Koszty energii elektrycznej zużytej w trakcie budowy budynku
Od kilku lat buduję budynek, w którym będą lokale użytkowe. Czy wydatki poniesione na zużycie energii elektrycznej mieszczą się w jego wartości początkowej, jeśli budynek: (...)
str. 16
17.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy na okres 3 lat. Po dwóch latach przekazał w drodze cesji prawa do tej umowy innemu przedsiębiorcy, (...)
str. 17
18.
Zakup dodatkowej gwarancji na sprzęt AGD
Podatnik PIT prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów kupił telewizor za kwotę 9.999 zł netto. Wykupił też dodatkową gwarancję na ten sprzęt za 1.200 zł. (...)
str. 18
19.
Nakłady na obcy środek trwały wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochód ciężarowy objęty w leasing operacyjny. W samochodzie zainstalowano dodatkową zabudowę, której wartość przekracza 20.000 zł. (...)
str. 19
20.
Wpływ PCC na wartość początkową składnika majątku
Nabycie przez podatnika PIT lokalu użytkowego potwierdza akt notarialny. Notariusz go sporządzający pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Czy podatek ten należy zaliczyć do wartości (...)
str. 20
21.
Sprzedaż środka trwałego, przy amortyzacji którego stosowano obniżoną stawkę amortyzacyjną
W spółce z o.o. kilka lat temu zadecydowano o obniżeniu stawek amortyzacyjnych stosowanych przy amortyzacji środków trwałych do 1%. Jak w tej sytuacji należy ustalać (...)
str. 21
II.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zakup licencji na program komputerowy
Spółka z o.o. nabyła licencję na program komputerowy, która zostanie zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych. Na koszty wdrożenia składa się m.in. koszt zapoznania pracowników (...)
str. 22
2.
Nabycie praw autorskich
Kontrahent wystawił spółce z o.o. dwie faktury: za przeniesienie praw autorskich do filmu i za produkcję filmu. Jest to film reklamowy. Przeniesienie praw autorskich jest (...)
str. 23
2.1.
Prawa autorskie jako wartości niematerialne i prawne
W myśl art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c updop, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania (...)
str. 23
2.2.
Ustalenie wartości początkowej
Nabyte prawa autorskie do filmu reklamowego, o przewidywanym okresie wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dłuższym niż rok spółka z o.o. powinna zaliczyć do wartości (...)
str. 24
2.3.
Wartość niematerialna i prawna do 10.000 zł
Dodajmy, że w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, podatnik ma do wyboru jedno z trzech rozwiązań, tj.: ująć je w (...)
str. 25
3.
Zmiana ceny licencji nabytej na raty
Spółka akcyjna w 2021 r. zakupiła licencję, która stanowi wartość niematerialną i prawną. Sprzedawca w umowie określił wartość licencji. Została ona przyjęta za jej wartość (...)
str. 25
4.
Stawka amortyzacyjna dla know-how
Spółka z o.o. nabyła (umowa kupna) wartość niematerialną i prawną w postaci know-how. Według jakiej stawki ją amortyzować? Maksymalna stawka amortyzacyjna dla know-how wynosi 20%. (...)
str. 27
5.
Niezamortyzowana wartość znaków towarowych po zaprzestaniu ich wykorzystywania
W planach jest, że część obecnie używanych znaków towarowych przestanie być wykorzystywana przez spółkę i zostanie zastąpiona nowo utworzonymi znakami towarowymi lub innymi znakami towarowymi, (...)
str. 28
6.
Amortyzacja wartości firmy
Dwa lata temu spółka z o.o. kupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wartość składników aktywów była niższa od zapłaconej ceny zakupu. Spółka przyjęła do używania środki trwałe (...)
str. 29
6.1.
Wartość firmy podlegająca amortyzacji
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uznaje wartość firmy za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji bez względu na przewidywany okres używania. Przy czym (...)
str. 29
6.2.
Ustalenie wartości początkowej
Stosownie do art. 16g ust. 2 updop, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (albo nominalną wartością akcji (...)
str. 29
6.3.
Odpisy amortyzacyjne
Jeżeli w omawianym przypadku cena nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wyższa niż wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, to podatnik jako nabywca (...)
str. 31
7.
Zakończone prace rozwojowe
Spółka z o.o. ponosi koszty na wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej, którą będą zakończone prace rozwojowe. Czy nakłady takie jak: koszty lekarza medycyny pracy związane (...)
str. 32
7.1.
Warunki uznania za wartość niematerialną i prawną
Jak wynika z art. 15 ust. 4a updop, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: w miesiącu, w którym zostały poniesione albo (...)
str. 32
7.2.
Zasady ustalania wartości początkowej
Koszt wytworzenia Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej wymaga ustalenia jej wartości początkowej. W myśl art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za wartość początkową środków (...)
str. 33
8.
Ustalenie ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej
Spółka zleciła kontrahentowi przygotowanie pakietów szkoleń e-learningu dla kontrahentów i pracowników z zakresu zasad bezpieczeństwa na terenie spółki. Całość autorskich praw majątkowych do tego utworu (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.