Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (594) z dnia 20.09.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Wyłączenie z kosztów podatkowych
Ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów wymaga ustalenia, czy: jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie (...)
str. 4
1.2.
Zapłata przez inwestora wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
Stanowisko organu podatkowego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.192.2023.2.AS uznał, że wydatki z tytułu odpowiedzialności inwestora wobec (...)
str. 6
1.3.
Wypłata minimalnego zysku właścicielowi hotelu
WSA w Warszawie w wyroku z 18 października 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 619/22 (orzeczenie nieprawomocne) odniósł się do sytuacji spółki, której przedmiotem działalności (...)
str. 7
1.4.
Spłata zobowiązania innej osoby
Spłata kredytów (zarówno kwoty głównej spłacanych zobowiązań, jak i części odsetkowej) zaciągniętych przez osobę sprzedającą przedsiębiorstwo nie jest u nabywcy kosztem uzyskania przychodów. Tak wynika (...)
str. 8
2.
Korekty faktur po przejściu na estoński CIT - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa poruszającymi problematykę rozliczania faktur korygujących otrzymanych po przejściu na estoński CIT do faktur wystawionych w okresie, (...)
str. 9
3.
Do 30 listopada 2023 r. należy złożyć informację o cenach transferowych (TPR-C, TPR-P) za 2022 r.
Przypominamy, że na podstawie art. 11k ust. 1 updop i odpowiednio art. 23w ust. 1 updof podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej (...)
str. 10
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Krótszy okres amortyzacji dla niektórych budynków i budowli
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1787 opublikowano ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 11
2.
Zmiany dostosowujące przepisy ustaw o podatku dochodowym do nowych rozwiązań w K.s.h.
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1705 opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz (...)
str. 12
2.1.
Podział przez wyodrębnienie
Podział przez wyodrębnienie polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek (...)
str. 12
2.2.
Połączenie bez przyznania udziałów (akcji)
Dla Prenumeratorów GOFIN f Tekst Kodeksu spółek handlowych dostępny w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Z kolei nowy art. 515 1 § 1 K.s.h. wprowadził możliwość połączenia (...)
str. 13
2.3.
Połączenie, podział, przekształcenie transgraniczne spółek
Znowelizowany § 1 1 w art. 491 K.s.h. stanowi, że spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą się łączyć ze spółką zagraniczną, o której mowa w (...)
str. 13
2.4.
Pozostałe zmiany
W ustawie o CIT art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. g po nowelizacji stanowi, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z (...)
str. 15
3.
Nowelizacja przepisów w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego objęła też ustawy podatkowe
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1723 opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem (...)
str. 15
3.1.
Zmiany w ustawie o CIT
W art. 12 ust. 1 pkt 2 updop po wyrazach "samorządowe zakłady budżetowe" dodano wyrazy "i instytucje gospodarki budżetowej". Oznacza to, że do przychodów nie (...)
str. 15
3.2.
Zmiany w ustawie o PIT
W art. 14 updof dodano ust. 9, na mocy którego podatnik będzie mógł zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej dotacje, subwencje, dopłaty, inne nieodpłatne świadczenia (...)
str. 16
3.3.
Zmiany obejmujące PIT i CIT - nowelizacja do nowelizacji
W powołanej na wstępie ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmian wprowadzanych od 1 stycznia (...)
str. 17
4.
Składka solidarnościowa w kosztach uzyskania przychodów
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1785 opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie (...)
str. 18
5.
Rekompensaty dla poszkodowanych pacjentów wolne od PIT
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1675 opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku (...)
str. 19
6.
Wyższa składka na rzecz związków zawodowych odliczana od dochodu
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1667 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych (...)
str. 19
7.
Drobne zmiany w zwolnieniach podatkowych PIT
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1617 opublikowano ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych (...)
str. 19
8.
Po raz kolejny wydłużono termin wpłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1611 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu (...)
str. 20
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wydatki nieskutkujące powstaniem dochodu opodatkowanego estońskim CIT
Spółka z o.o. stosuje opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Ponosi wydatki m.in. na rzecz kontrahentów. Składają się na nie koszty spotkań biznesowych (w tym usług (...)
str. 21
1.1.
Świadczenia na rzecz kontrahentów
Ze stanu faktycznego opisanego w treści pytania wynika, że spółka ponosi wydatki na rzecz kontrahentów. Składają się na nie koszty spotkań biznesowych (w tym usług (...)
str. 21
1.2.
Darowizna a społeczna odpowiedzialność biznesu
Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna ma (...)
str. 22
2.
Ustalanie wskaźnika ograniczającego opłaty leasingowe w kosztach
Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł (nie będzie to pojazd elektryczny ani napędzany wodorem). W umowie (...)
str. 23
3.
Rozliczenie rabatu posprzedażowego uzyskanego w walucie obcej
Kontrahent z Niemiec przyznał spółce z o.o. rabat posprzedażowy w formie "credit note", który obejmuje kilka otrzymanych przez nią faktur zakupowych. Kiedy w związku z (...)
str. 25
4.
Podwyżka opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
Spółka z o.o. nie zgodziła się z dokonaną przez gminę podwyżką opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Powstały w tej sprawie spór toczący się przed samorządowym (...)
str. 27
4.1.
Zasady potrącalności kosztów
Koszty bezpośrednio związane z przychodem Odnosząc się do momentu zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wskazać należy, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, (...)
str. 27
4.2.
Korekta kosztów
Problem poruszony w treści pytania dotyczy zagadnienia odnoszącego się do kosztów pośrednio związanych z przychodami. Jak wynika z powołanych wcześniej przepisów, takie koszty są kwalifikowane (...)
str. 28
5.
Wystrój firmy
Spółdzielnia mieszkaniowa w budynku swojej siedziby na jednej z głównych ścian zamontowała dwa duże zdjęcia panoramiczne osiedla mieszkaniowego. Czy koszty wykonania i montażu tych zdjęć (...)
str. 29
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Obliczenie obciążeń podatkowo-składkowych po przekroczeniu 30.000 zł dochodu u pracownika, któremu nie pobierano zaliczek na podatek
Pracownik złożył wniosek o niepobieranie mu zaliczek na podatek. W trakcie roku jego dochód przekroczy jednak 30.000 zł. Jak obliczyć obciążenia podatkowo-składkowe za miesiąc, w (...)
str. 30
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, otrzymywane za udział w posiedzeniach rady, kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Do takich przychodów (...)
str. 32
2.1.
Pobór zaliczki na podatek
Od wynagrodzenia członka rady nadzorczej płatnik pobiera zaliczkę na podatek według stawki 12% (art. 41 ust. 1 updof). Możliwe jest też zastosowanie wyższej stawki, tj. (...)
str. 32
2.2.
Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego
Jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z członkiem rady nadzorczej nie przekracza 200 zł i członek rady nie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełni (...)
str. 33
2.3.
Oskładkowanie wynagrodzenia
Członek rady nadzorczej wynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 13 (...)
str. 34
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Składniki majątku, które mogą być jednorazowo zamortyzowane
Stosownie do art. 22k ust. 14 updof i art. 16k ust. 14 updop, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych (...)
str. 35
1.2.
Zasady amortyzacji
Podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 zł pod warunkiem, że: wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej (...)
str. 36
1.3.
Zaliczka zapłacona na poczet nabycia środka trwałego
W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, o którym mowa odpowiednio w art. 22k ust. 14 updof i art. 16k ust. (...)
str. 37
2.
Remont budynku przed oddaniem go do używania
Spółka z o.o. kupiła budynek, który został wyremontowany przed oddaniem go do używania. Czy wydatki poniesione w trakcie jego remontu na wodę, prąd i gaz (...)
str. 38
3.
Przystosowanie lokalu niemieszkalnego na potrzeby mieszkalne a możliwość amortyzacji
Podatnik w 2023 r. kupił lokal opisany w akcie notarialnym jako "niemieszkalny". Składa się on z trzech pomieszczeń, w tym z pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Czy po (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zbycie lokalu mieszkalnego wynajmowanego w ramach działalności
W 2013 r. małżonkowie nabyli do majątku wspólnego lokal mieszkalny. Małżonek, który prowadził działalność gospodarczą, wprowadził ten lokal na stan firmy. Ujął go w ewidencji (...)
str. 40
2.
Środki z budżetu otrzymane za pośrednictwem agencji wykonawczej
Podatnik jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymał premię z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stanowiła ona zwrot wydatków (...)
str. 41
3.
Ryczałt ewidencjonowany u lekarza prowadzącego działalność
Lekarze wykonują swój zawód zwykle, pracując na etacie bądź prowadząc praktykę lekarską. Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym, w (...)
str. 42
4.
Brak adnotacji potwierdzenia przyjęcia towaru na dowodach zakupu
Prowadzoną działalność gospodarczą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zorientowałem się, że pracownik nie zamieszczał na fakturach adnotacji o dacie przyjęcia dostawy towarów (...)
str. 45
5.
Rozliczenie kosztu na podstawie faktury VAT marża bez NIP nabywcy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Koszt zakupu towaru od niemieckiego kontrahenta udokumentowany fakturą VAT marża bez numeru NIP podatnika (nabywcy) stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Tak wynika (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Pobór podatku
Ogólne zasady Podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania (tzw. nierezydenci), podlegają w naszym kraju (...)
str. 48
1.2.
Praktyka organów podatkowych
Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » Organy podatkowe generalnie uznają, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia (...)
str. 50
2.
Opodatkowanie zagranicznych emerytur wypłacanych w Polsce - odpowiedź na interpelację poselską
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 2 sierpnia 2023 r., nr DD4.054.6.2023 udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 42803 w sprawie podwójnego opodatkowania (...)
str. 52
3.
Obowiązki płatnika PIT przy realizacji programów twinningowych - objaśnienia podatkowe Ministra Finansów
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z 29 sierpnia 2023 r. pt. "Programy twinningowe a obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych". Twinning to program współpracy (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Kierunki wykładni przepisów regulujących ulgę na ekspansję
Ulga na ekspansję ma zachęcać podatników PIT i CIT prowadzących działalność gospodarczą do ponoszenia kosztów ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Koszty takie nie (...)
str. 54
1.1.
Definicja produktu - zakres podmiotowy ulgi
Omawiana preferencja pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Przez produkty na potrzeby ulgi na (...)
str. 54
1.2.
Przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych
Wytwarzanie produktów we własnym zakresie w ramach prowadzonej przez siebie działalności, to nie jedyny warunek, od którego przepisy podatkowe uzależniają możliwość skorzystania z ulgi na (...)
str. 55
2.
Prawo skorzystania z ulgi na dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Podatnik utrzymuje dziecko, które ma orzeczony stopień niepełnosprawności i jest pełnoletnie, ale nie ukończyło 25 roku życia. W 2022 r. otrzymywało ono rentę (15.889,16 zł) (...)
str. 56
3.
Jaki limit ulgi dla rodzin 4+ nabytej w trakcie roku u podatnika utrzymującego rodzinę?
Podatnik wychowuje wraz z żoną czworo małoletnich dzieci. Jedno z nich przyszło na świat w maju 2023 r. Żona zajmuje się opieką nad dziećmi, a (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Majątek likwidowanej spółki to przychód z kapitałów pieniężnych
Spółka komandytowa osób fizycznych zostanie zlikwidowana. Wartość pozostałego w spółce majątku będzie przekazana wspólnikom. Do jakiego źródła należy zakwalifikować uzyskany przez nich z tego tytułu (...)
str. 59
2.
Aport gruntu do nowej spółki z o.o. - skutki w PIT i CIT
Osoba fizyczna posiadająca grunty otrzymane w darowiźnie/spadku, zamierza utworzyć spółkę z o.o. i wnieść do niej aportem te grunty. Na dzień aportu będą to grunty (...)
str. 60
3.
Wątpliwości dotyczące sposobu wypełniania CIT-8ST - odpowiedź na interpelację poselską
Należny podatek dochodowy od podatnika CIT rozdziela się między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) (...)
str. 61
4.
Przychód, od którego zaniechano poboru podatku powinien obniżyć stratę podatkową - wyrok WSA
Przy ustalaniu wysokości straty podatkowej należy uwzględnić również przychód, od którego zaniechano poboru podatku dochodowego. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 19 lipca (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną w ramach programu "Mój elektryk"
Spółka z o.o. otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowanie do leasingu operacyjnego nowego samochodu elektrycznego. Czy raty leasingowe "pokryte" tym (...)
str. 63
2.
Sprzedaż towaru częściowo opłacanego bonem
Spółka z o.o. handluje materiałami budowlanymi. Zorganizowała promocję, której regulamin przewiduje, że każdemu z klientów po przekroczeniu odpowiedniego pułapu zakupu towarów udzielony zostanie rabat na (...)
str. 64
3.
Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych planują przekształcenie tej spółki w spółkę komandytową. Czy spółka komandytowa będzie uprawniona do korzystania z preferencyjnej stawki CIT (w wysokości (...)
str. 64
4.
Podatek od odprawy emerytalnej
Pracownik niebawem przejdzie na emeryturę. Czy od wypłaconej mu odprawy emerytalnej należy pobrać zaliczkę na podatek, czy zryczałtowany podatek dochodowy? Od odprawy emerytalnej płatnik powinien (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - PAŹDZIERNIK 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 2.10.2023 r. (poniedziałek) złożenie urzędowi skarbowemu zeznania PIT-CFC za 2022 r. i wpłata podatku należnego - 9.10.2023 r. (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.