Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 23 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.059 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (600) z dnia 20.12.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Amortyzacja składników majątku w 2024 r.
Od nowego roku wejdą w życie korzystne dla podatników zmiany przepisów pozwalające wybranym grupom podatników na amortyzację z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej (w maksymalnej wysokości (...)
str. 4
1.1.
Nowe regulacje w zakresie indywidualnej stawki obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.
Indywidualne stawki amortyzacyjne dla budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli - ogólne zasady Stosownie do art. 22j ust. 1 updof i art. 16j ust. 1 updop, (...)
str. 4
1.2.
Limity jednorazowych odpisów amortyzacyjnych
Amortyzacja dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych podatników W myśl art. 22k ust. 7 updof i art. 16k ust. 7 updop, jednorazowo odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 8
2.
Od 1 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać podatek minimalny
Minimalny podatek dochodowy został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2022 r. poprzez dodanie art. 24ca do ustawy o CIT. Jednak ustawodawca zawiesił obowiązywanie tej regulacji (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Przedłużono termin do złożenia informacji TPR-C i TPR-P
U podatników, których rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, ustawowy termin złożenia informacji TPR-C i odpowiednio TPR-P za rok podatkowy upływa z końcem jedenastego miesiąca (...)
str. 12
2.
Stawki karty podatkowej w 2024 r.
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1279 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i (...)
str. 12
3.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2024 r.
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1337 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń (...)
str. 12
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Zapewnienie pracownikowi wyżywienia w trakcie podróży służbowej
Pracownicy spółki z o.o. odbywają podróże służbowe na terenie kraju. Po powrocie przedkładają faktury wystawione na spółkę za noclegi oraz wyżywienie. Zdarza się, że koszty (...)
str. 13
1.1.
Regulacje kodeksowe dotyczące podróży służbowych
Przepisy Kodeksu pracy określają, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (...)
str. 13
1.2.
Koszty wyżywienia
Mając na uwadze powołane wcześniej regulacje, zakładamy, że spółka nie stosuje przepisów rozporządzenia, lecz posiada wewnętrzne przepisy normujące zasady rozliczania należności z tytułu podróży służbowych (...)
str. 14
1.3.
Dokumentowanie kosztów
Przepisy ustawy o CIT wprost nie regulują kwestii związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych. Z treści art. 9 ust. 1 updop wynika, że podatnicy są jednak (...)
str. 14
2.
Faktura w dwóch walutach a różnice kursowe
Spółka z o.o. otrzymała fakturę z tytułu importu usług wystawioną w euro. Zawiera ona dodatkową informację wyrażającą wartość transakcji w złotych. Spółka nie posiada rachunku (...)
str. 15
3.
Rozpoznanie przychodu z tytułu niespłaconych zobowiązań
Z końcem roku spółka z o.o. zakończy działalność i zostanie wykreślona z KRS. Posiada nieprzedawnione zobowiązanie z tytułu pożyczki, które nie zostanie jej umorzone. Czy (...)
str. 16
4.
Utrata prawa do odliczenia VAT
Firma dokonała zakupu towaru, który udokumentowała paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy. Wydatek przekroczył 450 zł. VAT naliczony nie podlega odliczeniu. Czy nieodliczona kwota VAT może (...)
str. 17
5.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wpłat do PPK, gdy uczestnikiem PPK jest zleceniobiorca
Spółka z o.o. dokonuje wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (PPK). Uczestnikiem PPK jest osoba, z którą spółka zawarła umowę zlecenia. Jest ona jednocześnie pracownikiem spółki. (...)
str. 19
6.
MPP dla płatności powyżej 15.000 zł kwalifikowanych do kosztów podatkowych - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1468078] Przelewu środków powyżej 15 tys. zł z tytułu zawartej transakcji dokonano w systemie podzielonej płatności (MPP). Kontrahent w momencie przekazywania mu tej płatności był (...)
str. 21
7.
Kary umowne za opóźnienia w realizacji umów mogą obciążać koszty podatkowe - wyrok NSA
Okoliczność poniesienia kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu usługi nie wyklucza tej kary z kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku NSA z 24 (...)
str. 22
8.
Opłata warunkująca zawarcie umowy to koszt jednorazowy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Opłata warunkująca zawarcie kontraktu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Jest to koszt jednorazowy, który powinien być zaliczony do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.1.
Zasady ustalania zaliczek na podatek
Zasady poboru zaliczek na podatek u osób zatrudnionych na umowę o pracę w charakterze kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych są analogiczne (...)
str. 24
1.2.
Zwolnienie od podatku
Zwróć uwagę! Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy. (...)
str. 24
1.3.
Wyłączenie z oskładkowania
Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym wprowadziła także zmiany w zakresie wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W ustawie z dnia 16 (...)
str. 25
1.4.
Regulacje wspólne w zakresie PIT i składek ZUS
Na potrzeby ustalania zwolnień podatkowych i wyłączeń z oskładkowania, do dni pobytu za granicą nie zalicza się: dni urlopu wypoczynkowego, okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim (...)
str. 26
2.
Podatkowe skutki umorzenia najemcy zaległego czynszu
Spółka komunalna (100% udziałów gminy) jest właścicielem lokali mieszkalnych i użytkowych. W jej ewidencji figuruje szereg najemców, którzy zalegają z płatnością czynszu. Należności spółki są (...)
str. 28
3.
Koszty uzyskania przychodów w trakcie roku i w PIT-11
Pracownikowi zatrudnionemu pod koniec listopada 2023 r. wypłaciliśmy 8 grudnia 2023 r. pierwsze wynagrodzenie za pracę. Wyniosło ono 230 zł. W jakiej wysokości uwzględnić mu (...)
str. 30
4.
Opodatkowanie należności biegłego sądowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Otrzymane przez biegłego sądowego wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście. Sąd (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Dostosowanie systemu informatycznego do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur
Czy wydatki poniesione w związku z modyfikacją systemu informatycznego w celu umożliwienia wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) powodują powstanie nowej wartości (...)
str. 32
2.1.
Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego (art. 22h ust. (...)
str. 33
2.2.
Przejście z metody degresywnej na liniową
Amortyzacja metodą degresywną polega na tym, że podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych maleje z roku na rok, ponieważ od wartości początkowej środka trwałego odejmuje się dokonane (...)
str. 33
2.3.
Obniżenie lub podwyższenie stawki amortyzacyjnej
Podatnicy mogą dokonywać obniżenia stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu na zasadach określonych w art. 22i ust. 5 updof i art. 16i ust. 5 updop. Przepisy (...)
str. 33
2.4.
Zastosowanie współczynnika podwyższającego
Początek roku to także odpowiedni czas na dokonanie zmian w amortyzacji środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. Modyfikacja ta dotyczy wyłącznie podatników, którzy amortyzują wymienione (...)
str. 35
3.
Przeznaczenie środka trwałego do sprzedaży - moment zakończenia amortyzacji
Spółka z o.o. jest dealerem samochodów. Posiada dużo aut zastępczych i demonstracyjnych, będących środkami trwałymi. Dany samochód w pewnym momencie przestaje być używany jako zastępczy (...)
str. 35
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zamknięcie podatkowej księgi za 2023 r.
U podatników, którzy dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ustalają na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, koniec roku podatkowego to czas, w którym ciążą (...)
str. 37
1.1.
Dwa sposoby podsumowania zapisów
W związku z zamknięciem podatkowej księgi podsumowaniu podlegają zapisy dokonane w kolumnach od 7 do 14. Z objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (...)
str. 37
1.2.
Spis z natury - zakres, wycena i wpis do księgi
Spis z natury służy wykazaniu ilościowego i wartościowego stanu towarów wchodzących w skład majątku firmy, takich jak: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, (...)
str. 38
1.3.
Ustalenie dochodu/straty za rok podatkowy
Czynnością, która kończy proces związany z zamknięciem podatkowej księgi, jest ustalenie dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. W ust. 22 objaśnień zawartych w załączniku nr (...)
str. 40
2.
Moment potrącalności kosztów zakupu wyposażenia
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali. Jeden z lokali nie został jeszcze wykończony i oddany do użytku, a nabyłem już do niego wyposażenie. Wartość (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Koszty opłaty rejestracyjnej
Kupiłem nowy samochód osobowy, który zamierzam zaliczyć do środków trwałych. Jak rozliczyć opłatę rejestracyjną, jeżeli samochód będzie używany do celów mieszanych? W opisanym przypadku pełną (...)
str. 42
3.2.
Zbycie środka trwałego otrzymanego w darowiźnie
Wykorzystuję w działalności gospodarczej środek trwały otrzymany w darowiźnie. Odpisów amortyzacyjnych dokonywałem na zasadach kontynuacji, tj. z uwzględnieniem odpisów dokonanych przez darczyńcę. Obecnie po zamortyzowaniu (...)
str. 42
3.3.
Niezapłacone faktury bez wpływu na spis z natury
W grudniu 2023 r. upłynął 90-dniowy termin na opłacenie kwot z faktur zakupu towarów handlowych, których koszt wpisałem w księdze w kolumnie 10 - "Zakup (...)
str. 43
3.4.
Sprzedaż nieruchomości a przychody decydujące o kontynuowaniu opłacania ryczałtu ewidencjonowanego
Jestem przedsiębiorcą stosującym opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W bieżącym roku sprzedałem nieruchomość użytkową, którą w 2021 r. wycofałem z działalności gospodarczej. Czy przychód z (...)
str. 44
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Wynajem samochodu za granicą od polskiego pośrednika
Firma wynajęła samochód osobowy pracownikowi, który będzie w podróży służbowej za granicą. W tym celu skorzystała z międzynarodowej sieci wynajmu pojazdów. Fakturę za najem pojazdu (...)
str. 45
2.
Czy od opłaty za monitor do wyświetlania prezentacji multimedialnej należy pobrać podatek u źródła?
Wynajęliśmy w USA monitor do wyświetlania prezentacji multimedialnej naszej spółki. Za usługę zapłaciliśmy amerykańskiej firmie. Czy ta opłata podlega w Polsce podatkowi u źródła? Jeżeli (...)
str. 46
2.1.
Wypłata należności na rzecz zagranicznego podmiotu
W stosunku do niektórych dochodów osiąganych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (niemających w Polsce rezydencji podatkowej) ustawodawca wprowadził obowiązek poboru podatku (...)
str. 47
2.2.
Zakres wyrażenia "urządzenie przemysłowe"
Ustawodawca nakazuje opodatkowanie przychodów z tytułu należności "za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu", lecz nie określa, co należy (...)
str. 47
2.3.
Przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Jak wynika z pytania, odbiorcą dokonywanych przez krajową firmę płatności za korzystanie z urządzenia jest rezydent podatkowy USA. W omawianym przypadku należy więc uwzględnić regulacje (...)
str. 48
2.4.
Obowiązki spoczywające na płatniku
W stanie faktycznym, którego dotyczy pytanie, spółka może nie pobrać podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem (...)
str. 49
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Składki ZUS z prowadzonej działalności a kwota zwrotu ulgi na dziecko
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od dochodu z tego tytułu opłaca podatek liniowy, a ponadto w związku z prowadzoną działalnością podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i (...)
str. 50
1.1.
Mechanizm zwrotu ulgi
Z omawianej preferencji podatkowej można skorzystać nawet, gdy kwota przysługującego odliczenia nie znajduje pokrycia w obliczonym podatku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mechanizmu zwrotu nieodliczonej (...)
str. 50
1.2.
Składki z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym
Odnosząc się do sytuacji podatnika przedstawionej w pytaniu, należy potwierdzić, że nie może on zastosować ulgi na dzieci w zeznaniu PIT-36L , rozliczając podatek na (...)
str. 51
2.
Przy uldze na ekspansję ważny jest cel udziału w targach - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję podlegają określone koszty ponoszone z tytułu udziału w targach krajowych i zagranicznych, w których podatnik bierze udział jako wystawca (...)
str. 53
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Sprzedaż udziałów spółki z o.o. na estońskim CIT
Spółka z o.o., której udziałowcami są osoby fizyczne, od dwóch lat korzysta z estońskiego CIT. W tym roku planowana jest sprzedaż spółki osobie prawnej. Czy (...)
str. 56
2.
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Jednostka samorządu terytorialnego posiada ponad 90% udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Ponadto zastępca prezydenta miasta jest członkiem rady nadzorczej tej spółki. Czy po (...)
str. 57
3.
Podatek od zaliczek wypłaconych na poczet dywidendy w spółce opodatkowanej estońskim CIT - interpretacja organu podatkowego
Spółka z o.o. wypłacająca wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku osiągniętego w trakcie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT), może przy ich (...)
str. 59
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Czy brytyjski podatek od wartości dodanej może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
Czy w związku z wypożyczeniem za granicą samochodu osobowego od brytyjskiej firmy polski podatnik z faktury dokumentującej tę usługę powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 61
2.
Forma opodatkowania dla działalności indywidualnej oraz z tytułu udziału w spółce osobowej
Osoby fizyczne utworzyły spółkę jawną. Jako formę opodatkowania wybrały skalę podatkową. Jeden ze wspólników uzyskuje też przychody z działalności wykonywanej indywidualnie, które są opodatkowane ryczałtem (...)
str. 62
3.
Przesłanki utraty prawa do podatku liniowego
Z końcem 2023 r. podatnik rozwiąże stosunek pracy i od przyszłego roku podejmie działalność gospodarczą. Jako formę opodatkowania zamierza wybrać podatek liniowy. Czy jeśli w (...)
str. 63
4.
Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów
Podatnik w 2023 r. osiągnął wiek emerytalny. Nabył uprawnienia do emerytury, lecz jej nie pobiera. Nadal pracuje na etacie. Korzysta z ulgi dla seniorów. Czy (...)
str. 63
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - STYCZEŃ 2024 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 2.01.2024 r. (wtorek) sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych za 2022 r., o której mowa w art. 23zb ust. (...)
str. 64
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.