Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (604) Z DNIA 20.02.2024
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (582) z dnia 20.03.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wybrane problemy podatników na estońskim CIT w wyjaśnieniach resortowych
Ryczałt od dochodów spółek (zwany dalej także estońskim CIT lub ryczałtem) jako alternatywna forma opodatkowania w stosunku do klasycznego CIT funkcjonuje w obrocie prawnym od (...)
str. 4
1.1.
Przesłanki warunkujące opodatkowanie ryczałtem
Udział w spółce cywilnej Na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 5 updop, podatnik może podlegać opodatkowaniu estońskim CIT, o ile nie posiada udziałów (akcji) (...)
str. 4
1.2.
Ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością
Transakcje z podmiotami powiązanymi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.303.2022.2.AP stwierdził, że na gruncie analizowanej przez niego (...)
str. 7
1.3.
Opodatkowanie zysków
Zyski wypracowane przed opodatkowaniem estońskim CIT Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w której zapytała, czy w związku z przekształceniem spółki wypłata (...)
str. 9
1.4.
Odpowiedź na interpelację poselską
Do niektórych zagadnień związanych z opodatkowaniem estońskim CIT odniósł się również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 2 stycznia 2023 r., nr DD8.054.7.2022 (...)
str. 10
2.
Przedłużenie niektórych terminów dla podatników CIT
W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 5 z br., w artykule pt. "Ministerstwo Finansów zamierza przesunąć o 3 miesiące obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za 2022 r." (...)
str. 13
3.
Ujęcie w podatkowej księdze kosztu w dacie otrzymania dowodu jego poniesienia nie jest błędem - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W Dz. Urz. Min. Fin. z 2023 r. pod poz. 21 opublikowana została interpretacja ogólna nr DD2.8202.3.2022 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2023 r. (...)
str. 13
4.
Informacje podatkowe za 2022 r. składane do 31 marca 2023 r.
Do 31 marca 2023 r. spółka nieruchomościowa obowiązana jest przekazać do urzędu skarbowego informację PIT-N1 albo CIT-N1 (w zależności od jej statusu), a podatnicy PIT (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Sposób regulowania należności a moment powstania przychodu dla celów podatku dochodowego
Podatnik CIT świadczy usługi dzierżawy części powierzchni dachu. Obecnie zawarł nową umowę dzierżawy na 10 lat. Przewiduje ona, że czynsz najmu ma być uiszczany kwartalnie. (...)
str. 15
2.
Zasady ustalania kosztów podatkowych w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku niepodlegających amortyzacji
Spółka z o.o. posiada nieruchomości mieszkalne zaliczone do środków trwałych. Są one wynajmowane i z tego tytułu spółka uzyskuje przychody. Od 2023 r. odpisy amortyzacyjne (...)
str. 17
3.
Wydatki na zakup bonów podarunkowych
Spółka z o.o. zakupiła 12 bonów podarunkowych do księgarni (każdy o wartości 200 zł). Następnie przekazała je osobom chętnym do udziału w badaniu wykonywanym przez (...)
str. 19
4.
Kosztów związanych z roboczą wizytą kontrahenta nie cechuje reprezentacyjny charakter
Pracownicy zagranicznego kontrahenta, z którym spółka z o.o. nawiązała współpracę handlową, zamierzają przyjechać do spółki w celu zapoznania się z firmą, w szczególności z cyklem (...)
str. 21
5.
Podatek dochodowy w orzecznictwie
5.1.
Wartość odzysków z likwidacji środków trwałych nie jest przychodem - wyrok NSA
Wartość odzyskanych części pochodzących z likwidacji w pełni umorzonych środków trwałych, które następnie zostaną wykorzystane do budowy nowego środka trwałego, nie stanowi przychodu z nieodpłatnych (...)
str. 22
5.2.
Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności - wyrok WSA
Postanowienie o nieściągalności wierzytelności, która ma zostać uznana za koszt podatkowy, musi dotyczyć tej wierzytelności, a nie wierzytelności innego podmiotu. Tak wynika z wyroku WSA (...)
str. 23
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Zwrot kosztów zakupu okularów przez pracownika
W firmowym regulaminie pracy mamy zapis, że pracodawca zwraca pracownikom koszty zakupu okularów. Taki zwrot przysługuje, jeżeli lekarz w wyniku badań profilaktycznych bądź lekarz w (...)
str. 25
1.1.
Przychód pracownika ze stosunku pracy
Dokonany przez pracodawcę zwrot wydatków, które pracownik poniósł na zakup okularów, co do zasady, generuje u tej osoby przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu art. (...)
str. 25
1.2.
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy
W myśl ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów do kosztów tych można zaliczyć wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (zwiększenia ich wysokości) lub zachowania (...)
str. 26
2.
Dwie wypłaty w jednym miesiącu - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1436460] Pracownik miał wypłaconą pensję za styczeń zgodnie z regulaminem 10.02.2023 r. Z końcem lutego skończyła się mu umowa, a ostatnia wypłata była 28.02.2023 r. (...)
str. 27
3.
Koszty uzyskania przychodu u członka zarządu zatrudnionego jednocześnie na umowę o pracę
Członek zarządu spółki z o.o. pełni swą funkcję na podstawie powołania. Jednocześnie jest on pracownikiem spółki, ale w ramach umowy o pracę wykonuje inne obowiązki. (...)
str. 29
4.
Podatkowe konsekwencje przekazania pracownikowi upominku - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przekazania pracownikowi upominku z okazji narodzin dziecka nie należy traktować jako nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT, lecz jako darowiznę, do której stosuje się (...)
str. 30
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Estoński CIT a degresywna metoda amortyzacji
Spółka z o.o. w 2022 r. przeszła na opodatkowanie w formie estońskiego CIT. Czy obecnie może amortyzować środki trwałe metodą degresywną? W ramach stosowanych zasad (...)
str. 32
1.1.
Określenie wysokości zysku (straty)
Na mocy art. 28d ust. 1 pkt 1 updop, podatnik opodatkowany estońskim CIT jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie (...)
str. 32
1.2.
Metody amortyzacji w czasie opodatkowania ryczałtem
Z powołanych objaśnień podatkowych wynika, że dla celów estońskiego CIT spółka powinna kontynuować amortyzację dla celów bilansowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. Analogiczne zasady powinna (...)
str. 33
2.
Amortyzacja po zmianie formy opodatkowania
Podatnik prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą od 1 stycznia 2023 r. zmienił formę opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Być może w przyszłości (...)
str. 34
2.1.
Prowadzenie wykazu/ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby (...)
str. 34
2.2.
Wpływ zmiany formy opodatkowania na amortyzację
Zgodnie z art. 22i ust. 5 updof, podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy (...)
str. 35
3.
Aport przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi prawo autorskie do oprogramowania - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeśli prawo autorskie do oprogramowania nie było amortyzowane przez podmiot wnoszący aport w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi prawo autorskie do oprogramowania, to spółka (...)
str. 35
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rozliczenie roczne przedsiębiorcy korzystającego z ulgi dla seniorów
W 2022 r. po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 154 updof podatnicy mogli nabyć prawo do zwolnienia od podatku nazywanego ulgą (...)
str. 38
1.1.
Ogólne przesłanki nabycia prawa do odliczenia
Omawiana preferencja podatkowa polega na zwolnieniu od podatku dochodowego, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, przychodów osiąganych z następujących tytułów: z pracy (...)
str. 38
1.2.
Rozliczenie w zeznaniu
Przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie na zasadach określonych w ustawie o PIT, czyli przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatkiem liniowym, rocznego rozliczenia podatku dochodowego dokonują odpowiednio w (...)
str. 38
2.
Elektroniczna forma prowadzenia podatkowej księgi
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Nie jestem podatnikiem VAT. Od kiedy muszę prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów przy użyciu programów komputerowych? W (...)
str. 40
3.
Wpływ na podatek dochodowy rocznej korekty VAT naliczonego dokonanej w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
W trakcie 2022 r. podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, w ramach której wykonywał czynności opodatkowane i zwolnione od VAT. Czy skoro działalność jest w dalszym (...)
str. 41
4.
Składki przedsiębiorcy opłacane na dobrowolne ubezpieczenia społeczne
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jako emeryt nie podlegam z tytułu tej działalności obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, a jedynie dobrowolnie. Czy składki na dobrowolne ubezpieczenia (...)
str. 43
5.
Rozwiązanie współpracy biznesowej z byłym pracodawcą - wybór formy opodatkowania
Do maja 2022 r. podatnik był zatrudniony na umowę o pracę, a od czerwca 2022 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Kapitalizacja odsetek a podatek u źródła
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę od udziałowca, którego siedziba jest za granicą. Na koniec roku naliczone odsetki od tej pożyczki zostały skapitalizowane. Czy od skapitalizowanych (...)
str. 45
1.1.
Zwolnienie od podatku
W pierwszej kolejności, przed analizą danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy spojrzeć na art. 21 ust. 3 updop. Na podstawie tego przepisu płatnik podatku (...)
str. 45
1.2.
Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Gdy odsetki płacone są na rzecz podmiotu zagranicznego będącego podatkowym rezydentem państwa, z którym Polska posiada zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zakres opodatkowania w (...)
str. 47
1.3.
Obowiązki płatnika
Jeżeli w stanie faktycznym spółka nie ma obowiązku pobrania podatku od skapitalizowanych odsetek, to i tak jest zobowiązana sporządzić informację IFT-2R . Tak wynika z (...)
str. 47
2.1.
Odliczenie od zagranicznego przychodu 30% diety
Od 1 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. pan Piotr pracował w Holandii na podstawie umowy o pracę zawartej z tamtejszym pracodawcą (w (...)
str. 48
2.2.
Wykazywanie dochodów zagranicznych w zeznaniu
Czy pracując w Wielkiej Brytanii i uzyskując tylko tutaj dochody, muszę składać zeznanie podatkowe w Polsce? Z pytania nie wynika, czy pytający posiada polską czy (...)
str. 50
2.3.
Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów
Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce. W 2022 r. pracował w Grecji. Przebywał tam krócej niż 183 dni. Pozostałą część roku spędził w Polsce, gdzie (...)
str. 51
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulgi podatkowe w rozliczeniu przedsiębiorców za 2022 r.
W 2022 r. rozszerzony został katalog ulg podatkowych pozwalających na pomniejszenie podstawy opodatkowania. Adresatami większości nowych ulg są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jednak w tej (...)
str. 52
1.1.
Katalog odliczeń od dochodu (przychodu) i podatku
W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy, z jakich ulg mogą korzystać przedsiębiorcy w zależności od formy opodatkowania (z pominięciem karty podatkowej), dokonując odliczeń od dochodu (przychodu) (...)
str. 52
1.2.
Odliczenia "z terminem ważności" do końca 2022 r.
Przedsiębiorcy (z wyjątkiem stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej) mogą odliczać od dochodu/przychodu, wykazane w załączniku PIT/O darowizny na: na przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa (...)
str. 54
2.
Dochody osiągane przez podatnika przed i po ukończeniu 26 roku życia - wykazanie w zeznaniu
Podatnik po ukończeniu studiów przez trzy miesiące 2022 r. przebywał za granicą (w Niemczech) na praktykach. W tym czasie otrzymywał wolne od podatku stypendium w (...)
str. 54
2.1.
Stypendium w programie Erasmus+
Analizując sytuację podatnika przez pryzmat przychodów, jakie osiągał w 2022 r., w pierwszej kolejności zwracamy uwagę, że stypendia stanowią przychody z innych źródeł, o których (...)
str. 55
2.2.
Zagraniczna odpłatna praktyka studencka
Kolejnym tytułem, z którego podatnik otrzymywał przychody w 2022 r. była odpłatna zagraniczna praktyka studencka. Fakt, że dochody z praktyki osiągał za granicą (w Niemczech), (...)
str. 55
2.3.
Ulga dla młodych podatników - zakres i ujęcie w zeznaniu
Na koniec odniesiemy się do przychodów uzyskanych przez podatnika z umów zlecenia, które podlegają opodatkowaniu w takim zakresie, w jakim nie będą objęte tzw. ulgą (...)
str. 56
3.
Składniki majątku nabyte przed 2022 r. a prawo do ulgi na robotyzację - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odpisy amortyzacyjne dokonywane w latach 2022-2026 od robotów przemysłowych, a także maszyn i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem, są objęte ulgą na robotyzację, nawet jeżeli (...)
str. 57
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podmioty powiązane
Trzy osoby fizyczne (dwóch braci i szwagier) są jednocześnie wspólnikami dwóch spółek jawnych, z udziałami wynoszącymi w każdej z nich po 33,33%. Spółki te dokonują (...)
str. 59
1.1.
Powiązania pomiędzy spółkami
Za powiązane uważa się m.in. takie podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, na które wywiera znaczący (...)
str. 59
1.2.
Powstanie obowiązku dokumentacyjnego
Stosownie do regulacji wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., obowiązek sporządzenia przez podmiot powiązany lokalnej dokumentacji cen transferowych może powstać, jeśli wartość transakcji kontrolowanej o (...)
str. 59
1.3.
Lokalna dokumentacja cen transferowych
W przypadku gdy wartość transakcji kontrolowanej o jednorodnym charakterze przekroczyła próg dokumentacyjny i nie zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 23z updof, to (...)
str. 60
1.4.
Informacja o cenach transferowych (TPR)
Podmioty powiązane, które: obowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizują transakcje kontrolowane zwolnione z (...)
str. 61
1.5.
Obowiązujące terminy
Zasadniczo oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacja TPR za 2021 r. powinny być złożone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. (...)
str. 61
2.
Brak podatku należnego pozbawia prawa do opłacania zaliczek w uproszczonej formie
Czy spółka z o.o. może w 2023 r. opłacać zaliczki na podatek w uproszczonej formie, jeśli w zeznaniu za 2021 r. całość podatku należnego wykazanego (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki na prace remontowe jako koszty podatkowe
Spółka z o.o. zamierza przeprowadzić kapitalny remont maszyny produkcyjnej. Czy wydatki na prace o charakterze remontowym stanowią koszty uzyskania przychodów jednorazowo, tj. w dacie ich (...)
str. 63
2.
Sprzedaż towarów handlowych poniżej ceny zakupu
Spółka z o.o. ma zawarte umowy na stałą dostawę towarów dla odbiorców. W związku z inflacją zdarza się, że kupuje niektóre towary po cenie wyższej (...)
str. 63
3.
Wynajem składnika majątku po likwidacji firmy
Podatnik posiada pawilon (kiosk) handlowy. W 2022 r. stanowił on środek trwały i był przez podatnika amortyzowany w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Czy (...)
str. 64
4.
Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem kilku aktów dziedziczenia
W 2023 r. podatnik zamierza sprzedać działkę budowlaną, którą nabył w 2018 r. w drodze spadku. Również spadkodawczyni (matka) weszła w posiadanie tej działki w (...)
str. 65
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.04.2023 r. (piątek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za marzec 2023 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.