Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 24 (600) z dnia 20.12.2023
Najciekawsze orzecznictwo z zakresu PIT i CIT
Dodatek nr 18
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24
z dnia 20.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Otrzymanie całej kwoty zapłaty przed wydaniem towaru klientowi
W sytuacji gdy przedsiębiorca otrzyma od klienta całą kwotę zapłaty przed wysłaniem mu towaru, przychód podatkowy powstanie w dacie otrzymania pieniędzy. Nazwanie takiej zapłaty zaliczką (...)
str. 3
2.
Wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania dla prezesa zarządu prowadzącego działalność gospodarczą
Wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania otrzymywane przez prezesa zarządu, stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, także wtedy gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Z uzasadnienia "Istota (...)
str. 4
3.
Sprzedaż nieruchomości nabytej na potrzeby działalności gospodarczej, ale w niej niewykorzystywanej
Sprzedaż nieruchomości niespełniającej definicji środka trwałego i niepodlegającej ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. (...)
str. 6
4.
Udział przedsiębiorcy w nieodpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez kontrahenta
Jeżeli przedsiębiorca korzysta z nieodpłatnego szkolenia zorganizowanego przez swojego kontrahenta, to u takiego przedsiębiorcy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń, zaliczany do przychodów z pozarolniczej działalności (...)
str. 7
5.
Data powstania przychodu w związku z nadpłatą podatku od nieruchomości
Przychód z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości powstaje w dniu faktycznego zwrotu nadpłaty. Z uzasadnienia "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji (...)
str. 9
6.
Wartość odzyskanych części pochodzących z likwidacji zamortyzowanych środków trwałych
Wartość odzyskanych części pochodzących z likwidacji zamortyzowanych środków trwałych, które zostaną później wykorzystane do budowy nowego środka trwałego, nie stanowi przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Z (...)
str. 10
7.
Wynajem nieruchomości wycofanej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z wynajmu nieruchomości wycofanej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej. Są to przychody z tzw. (...)
str. 11
8.
Wypłata zysku wypracowanego przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Wypłata podatnikowi z kapitału zapasowego zysku wypracowanego i opodatkowanego przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest neutralna podatkowo. Oznacza to, że w (...)
str. 13
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Zakup okularów korekcyjnych przez przedsiębiorcę
Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup okularów korekcyjnych, nawet wtedy, gdy będzie ich używał wyłącznie przy wykonywaniu działalności gospodarczej. Z (...)
str. 14
2.
Zapłata kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy
Poniesione przez przedsiębiorcę wydatki z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z kontrahentem stanowią koszt uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "(...) W pierwszej kolejności należy wskazać, że w (...)
str. 16
3.
Składka na ubezpieczenie GAP dotycząca samochodu osobowego
Jeśli wartość samochodu osobowego przyjęta dla celów ubezpieczenia jest wyższa niż 150.000 zł, to składka GAP nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w części, w jakiej (...)
str. 18
4.
Wydatki poniesione na podniesienie kwalifikacji zawodowych przyszłego przedsiębiorcy
Poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wydatki na podniesienie kwalifikacji zawodowych przyszłego przedsiębiorcy na studiach podyplomowych nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "Sporna w niniejszej (...)
str. 19
5.
Udział osób współpracujących z przedsiębiorcą na podstawie umów B2B w firmowych imprezach integracyjnych
Wydatki z tytułu udziału osób współpracujących z przedsiębiorcą na podstawie umów B2B w firmowych imprezach integracyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "Przedmiotem skargi jest (...)
str. 21
6.
Kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nieruchomości mieszkalnych
Podatnik ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać te odpisy do kosztów uzyskania przychodów na zasadach (...)
str. 24
7.
Zakup alkoholu do spożywania podczas spotkań z potencjalnymi klientami
Wydatek na zakup alkoholu spożywanego przez przedsiębiorcę podczas spotkań z potencjalnymi klientami nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest (...)
str. 25
8.
Zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne w części wynagrodzenia za czas choroby oraz urlopu stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d (...)
str. 27
9.
Kara umowna zapłacona za nieterminowe wykonanie robót
Kara umowna zapłacona za niezależne od podatnika opóźnienie w wykonaniu robót może być kosztem podatkowym. Z uzasadnienia "Spór w niniejszej sprawie sprowadza się do oceny (...)
str. 29
III.
OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO
1.
Zapłata za pracowników zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Zapłata przez pracodawcę (płatnika) zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, w której powinny być sfinansowane przez pracownika, nie stanowi przychodu podatkowego (...)
str. 31
2.
Nieodpłatne zakwaterowanie zapewnione pracownikom oddelegowanym
Wartość nieodpłatnego zakwaterowania zapewnionego pracownikom oddelegowanym stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy. Z uzasadnienia "Oś sporu pomiędzy stronami dotyczy podstawowego kryterium, które powinno być (...)
str. 32
3.
Przekazanie pracownikom bonów żywieniowych zamiast posiłków profilaktycznych
Przekazane pracownikom bony żywieniowe zamiast posiłków profilaktycznych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Z uzasadnienia "Kwestią sporną jest wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 11b (...)
str. 34
4.
Pokrycie przez pracodawcę kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy
Pokrycie przez pracodawcę kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy powoduje u pracownika powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Z uzasadnienia "(...) jeżeli pracownik ma świadczyć pracę w (...)
str. 35
5.
Zaliczka na poczet zysku wypłacona komplementariuszowi w trakcie roku podatkowego
Wypłacając komplementariuszowi w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. (...)
str. 37
6.
Odszkodowania wypłacone pracownikom na podstawie ugody pozasądowej
Odszkodowania wypłacone pracownikom na podstawie ugody pozasądowej nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Nie zmienia tego fakt, (...)
str. 39
7.
Opodatkowanie nagrody otrzymanej przez przedsiębiorcę biorącego udział w konkursie
Nagrody otrzymywane przez zwycięzców konkursów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą powinny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, (...)
str. 40
8.
Nagroda jubileuszowa a podstawa opodatkowania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji
Płatnik pobierając zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 updof, do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika z tytułu umowy (...)
str. 43
IV.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Podstawa opodatkowania w podatku od przychodów z budynków
Podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków nie należy pomniejszać o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Z uzasadnienia "Spór w niniejszej sprawie sprowadza się do odmiennego (...)
str. 44
2.
Stosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla pojazdów wykupionych z leasingu
Leasingobiorca po wykupieniu pojazdu po zakończeniu umowy leasingu nie może uznać go za używany środek trwały. Nie może więc go amortyzować z uwzględnieniem indywidualnej stawki (...)
str. 47
3.
Ustalenie statusu małego podatnika dla wspólników w spółce cywilnej
W sytuacji gdy spółka cywilna, w której wspólnikami są osoby fizyczne, w poprzednim roku podatkowym wygenerowała przychód w wysokości przekraczającej 2.000.000 euro, ale przychód każdego (...)
str. 49
4.
Pomniejszenie podstawy daniny solidarnościowej o straty z lat ubiegłych
Podatnik ustalając podstawę obliczenia daniny solidarnościowej, ma prawo uwzględnić straty z lat ubiegłych. Z uzasadnienia "Wnioskując o wydanie zaskarżonej interpretacji skarżący domagał się potwierdzenia, że (...)
str. 51
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.