Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (578) z dnia 20.01.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu
W 2022 r. nasze Wydawnictwo wielokrotnie występowało do Ministerstwa Finansów o udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. W niniejszym opracowaniu prezentujemy (...)
str. 4
1.2.
Odpowiedzi na interpelacje poselskie
Ulga na robotyzację W interpelacji poselskiej nr 32498 zapytano, czy w ramach ulgi na robotyzację można odliczyć wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych przed (...)
str. 6
2.
Informacje/deklaracje PIT i CIT za 2022 r. składane przez płatników do urzędu skarbowego do końca stycznia 2023 r.
Płatnicy PIT i CIT zobowiązani są do sporządzenia za 2022 r. informacji/deklaracji, które prezentujemy w tabeli. Rodzaj sporządzanej informacji/deklaracji płatnik PIT* ) płatnik CIT** ) (...)
str. 9
3.
Rozliczanie składek ZUS od wynagrodzeń za 2022 r. wypłaconych w 2023 r. - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Wydawnictwa
Ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 ze (...)
str. 10
4.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że urząd skarbowy zastosuje najkorzystniejsze rozliczenie PIT za 2022 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl w artykule pt. "Niskie Podatki - urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika" poinformowało, że podobnie jak w latach (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Ograniczono stosowanie ulgi na robotyzację
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2745 opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji (...)
str. 12
2.
Kwota zwrotu opłat za gaz w części przypadającej na VAT - wolna od podatku dochodowego
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2687 opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w (...)
str. 12
3.
Ułatwienia podatkowe dla niektórych przedsiębiorców
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2754 opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Ustawa (...)
str. 13
4.
Zmiany w zwolnieniach CIT
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2640 opublikowano ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty (...)
str. 14
5.1.
Publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształcony w spółkę kapitałową
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2660 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 14
5.2.
Umorzona subwencja z PFR
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2706 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 14
5.3.
Kredyt hipoteczny
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2743 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 15
6.
Odliczenie składki zdrowotnej w 2023 r.
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 1238 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na (...)
str. 15
7.
Podwyższono stawki za 1 km przebiegu pojazdu
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 5 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania (...)
str. 15
8.
Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na 2023 r.
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 1260 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy (...)
str. 15
9.
Naczelnik właściwy do przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP
Na podstawie art. 45c ust. 1 updof, naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku (...)
str. 16
10.
Wyłączenie stosowania mechanizmu pay & refund - nowe rozporządzenia
Podatek dochodowy od osób fizycznych W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2834 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w (...)
str. 17
11.
Drobna zmiana w zwolnieniach podatkowych PIT
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 28 opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących (...)
str. 19
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Koszty usług niematerialnych z lat ubiegłych rozliczane w bieżących kosztach uzyskania przychodów
1) Spółka z o.o. ponosiła w 2018 r. koszty z tytułu nabywania usług niematerialnych od podmiotów z nią powiązanych. Koszty te do celów podatkowych były (...)
str. 20
2.
Samochód demonstracyjny używany powyżej roku
Spółka z o.o. (dealer samochodowy) ma na stanie auta demonstracyjne, które zostały zakupione w celu odsprzedaży, dlatego po ich zakupie nie zostały ujęte w środkach (...)
str. 22
3.
Benefity dla osób pracujących na podstawie umów typu B2B
Firma zamierza przekazywać karty multisport osobom, z którymi zawarła umowy typu B2B. Nastąpi to na takich samych zasadach, jak dla jej pracowników, tj. połowę wydatków (...)
str. 23
4.
Przychód ze sprzedaży kart przedpłaconych
Firma (podatnik PIT) prowadzi myjnię samochodową. Klientom sprzedaje karty przedpłacone, które pozwalają na wielokrotne korzystanie z myjni. Nie mają one terminu ważności. Organy podatkowe rozstrzygają, (...)
str. 25
5.
Nieodpłatne otrzymanie infrastruktury przesyłowej wodno-kanalizacyjnej
W wyniku budowy obwodnicy zostanie zlikwidowane istniejące ujęcie wody. W to miejsce powstanie hydrofornia wraz z nowymi urządzeniami oraz wodociągiem o długości około trzech kilometrów (...)
str. 27
6.
Wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w kosztach podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeśli uiszczenie wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest działaniem racjonalnym, nakierowanym na osiągnięcie przychodów, to kwota takiego wynagrodzenia może być zaliczona do kosztów uzyskania (...)
str. 28
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Pobór zaliczki na podatek od wynagrodzenia członka zarządu w 2023 r. z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej
W ustawie o PIT przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób (...)
str. 30
2.
PIT-11 dla pracownika na etacie równocześnie pobierającego emeryturę z ZUS
Firma zatrudnia na podstawie umowy o pracę osobę, która zaczęła pobierać emeryturę z ZUS przed 1 stycznia 2022 r. (tj. przed wejściem w życie Polskiego (...)
str. 32
3.
Nagrody wypłacane w ramach tzw. umowy patronackiej
Spółka podpisała ze szkołą tzw. umowę patronacką, w ramach której będzie wypłacała nagrody na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów klasy objętej patronatem. Uczniów mających (...)
str. 33
4.
Nadpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej
Spółka komandytowa w ciągu roku wypłaca komandytariuszowi zaliczkowo udział w zysku. Odprowadza z tego tytułu 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Jak powinna postąpić, w sytuacji gdy (...)
str. 34
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Aktualizacja wyceny środków trwałych
Wprowadzając środek trwały do firmy, należy ustalić jego wartość początkową. W zależności od tego, czy składnik majątku został kupiony, wytworzony czy przekazany w drodze darowizny, (...)
str. 36
2.
Amortyzacja instalacji fotowoltaicznej
Spółka z o.o. (mały podatnik) wynajmuje mieszkanie, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Wynajmujący wyraził zgodę, by w tym mieszkaniu spółka założyła instalację fotowoltaiczną. Przedmiotową instalację (...)
str. 37
3.1.
Podwyższenie stawki od początku roku podatkowego
Parę lat temu obniżyliśmy stawki amortyzacyjne stosowane do amortyzacji środków trwałych z grupy 1 i 2 KŚT. Czy jest możliwe podniesienie tych stawek od stycznia (...)
str. 39
3.2.
Zakończenie działalności na terenie SSE
Spółka z o.o. prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. W celu efektywniejszego wykorzystania przysługującego jej limitu pomocy publicznej obniżyła stosowane stawki amortyzacyjne w stosunku do (...)
str. 40
3.3.
Sprzedaż środka trwałego
Kilka lat temu w spółce z o.o. podjęto decyzję o obniżeniu stawek amortyzacyjnych stosowanych przy amortyzacji środków trwałych do 1%. Jak w tej sytuacji należy (...)
str. 41
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.1.
Uprawnieni do wstecznej zmiany formy opodatkowania
W związku z dokonaną w lipcu 2022 r., ze skutkiem od początku tego roku, obniżką podatku dochodowego według skali podatkowej (z 17% na 12%), wprowadzono (...)
str. 42
1.2.
Warunki do spełnienia
Skuteczność zawiadomienia Aby zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową była skuteczna, konieczne jest zachowanie wymogów określonych w przepisach ustawy (...)
str. 42
1.3.
Forma opodatkowania w 2023 r.
Uprawnieni podatnicy, którzy skorzystają z możliwości przejścia na opodatkowanie skalą podatkową dochodów/przychodów uzyskanych w 2022 r. z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym lub ryczałtem od (...)
str. 44
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Sprzedaż poleasingowego samochodu
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Po zakończeniu umowy leasingu samochodu osobowego wykupił go za kwotę 156.000 zł. (...)
str. 45
2.2.
Błąd co do ceny usługi - moment korekty kosztów
Firma otrzymała fakturę kosztową za usługę. Należność była zawyżona, więc wystąpiła o jej korektę. Na fakturze korygującej wskazano prawidłową (niższą) cenę usługi. W którym momencie (...)
str. 45
2.3.
Ponoszone opłaty administracyjne
Podatnik wykorzystuje w firmie samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auto jest używane do celów mieszanych, stąd obowiązują ograniczenia przy rozliczaniu kosztów związanych z (...)
str. 46
2.4.
Koszty spotkań biznesowych służących pozyskaniu kontrahentów
Firma poszukuje nowych kontrahentów. W trakcie spotkań z potencjalnymi kontrahentami, mających na celu przedstawienie oferty oraz proponowanego zakresu i warunków współpracy, serwowane są drobne posiłki. (...)
str. 47
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Pojęcie zagranicznego zakładu
Prowadzenie działalności w innym państwie może przyczynić się do powstania tzw. zagranicznego zakładu. W przypadku wykonywania działalności za granicą poprzez położony tam zakład zyski, jakie (...)
str. 48
1.2.
Przekazanie składników majątku do zagranicznego zakładu
Spółka z o.o. otwiera swój oddział na Litwie, który jest zagranicznym zakładem w rozumieniu ustawy o CIT i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oddział nie (...)
str. 49
1.3.
Koszty ogólne dotyczące zarówno zakładu, jak i centrali
Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu osiąga przychód z działalności w Polsce i w Niemczech (za pośrednictwem zagranicznego zakładu). Ponosi koszty zarządu spółką, w (...)
str. 50
1.4.
Miejsce opodatkowania najmu nieruchomości położonych za granicą
Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, z której dochody są opodatkowane podatkiem (...)
str. 51
2.
Opodatkowanie zagranicznej emerytury
Przez wiele lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadziłem działalność gospodarczą. W 2022 r. przeszedłem na emeryturę i osiedliłem się na stałe w Polsce. Bank, (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Nowe objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie stosowania ulgi dla młodych podatników
Ulga dla młodych podatników wprowadzona została 1 sierpnia 2019 r., a objaśnienia podatkowe jej dotyczące wydano 14 kwietnia 2020 r. Od tego czasu zmianie uległ (...)
str. 55
1.1.
Istota ulgi i przesłanki jej stosowania
Ulga dla młodych to w istocie zwolnienie od podatku dochodowego dotyczące przychodów z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, otrzymanych przez (...)
str. 55
1.2.
Koszty podatkowe
Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów z pracy na etacie oraz kosztów uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy (...)
str. 57
1.3.
Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne
Z art. 26 ust. 1 pkt 2 updof wynika zasada, że odliczeniu od dochodu nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi m.in. przychód zwolniony od (...)
str. 59
1.4.
Ulga na dzieci
Korzystanie z ulgi dla młodych nie wyklucza możliwości korzystania z ulgi na dzieci, której zasady stosowania normuje art. 27f updof. Z objaśnień wynika, że jeżeli (...)
str. 59
1.5.
Obowiązki płatnika
Zakład pracy będący płatnikiem podatku dochodowego, stosuje ulgę dla młodych z mocy prawa. Oznacza to, że jeżeli na moment otrzymania przychodu z pracy na etacie, (...)
str. 59
1.6.
Roczne rozliczenie przychodów
Obowiązek złożenia zeznania podatkowego Podatnik, który uzyska przychody w całości wolne od podatku dochodowego w ramach ulgi dla młodych, nie ma obowiązku złożenia zeznania PIT-37 (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Opodatkowanie prywatnego najmu w 2023 r.
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące opodatkowania prywatnego najmu. Jest to konsekwencją wejścia w życie regulacji wprowadzonych mocą ustawy z dnia 29 (...)
str. 61
1.1.
Forma opodatkowania
Z art. 9a ust. 6 updof wynika, że dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, (...)
str. 61
1.2.
Oświadczenie małżonków
Podatnicy, którzy wynajmują składniki majątku prywatnego, rozliczają ryczałt od osiąganych przez nich przychodów. W przypadku gdy przychody z prywatnego najmu osiągają w ramach wspólnej własności (...)
str. 61
1.3.
Przychody z najmu
Jak wynika z art. 659 Kodeksu cywilnego, istota najmu polega na tym, że wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub (...)
str. 63
1.4.
Stawka ryczałtu i podstawa opodatkowania
Do przychodów z prywatnego najmu mają zastosowanie dwie stawki ryczałtu - 8,5% i 12,5%. Wysokość stawki, którą należy stosować przy obliczaniu podatku, zależy od wysokości (...)
str. 64
1.5.
Sposób opłacania ryczałtu
W 2023 r. ryczałt od przychodów z prywatnego najmu może być opłacany za okresy miesięczne. Możliwe jest również opłacanie ryczałtu za okresy kwartalne, z tym (...)
str. 65
2.
Ceny transferowe - tzw. transakcje rajowe
Firma kupuje towary od kontrahenta zarejestrowanego w Chinach. Zgodnie z fakturami wystawianymi przez niego płatności dokonuje na jego rachunek bankowy prowadzony przez bank w Hongkongu. (...)
str. 65
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki związane z naprawą wadliwego towaru
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów drewnianych. Na sprzedany towar udziela rękojmi i gwarancji. Zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych może dotyczyć wymiany wadliwego produktu (...)
str. 67
2.
Wypłata gotówki z konta walutowego a różnice kursowe
Spółka z o.o. wypłaci wspólnikowi wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów. Wypłata będzie realizowana z rachunku walutowego. Czy w tym przypadku powstaną podatkowe różnice kursowe (...)
str. 67
3.
Zasady ustalania pracownikowi przychodu z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych
Spółka dolicza do wynagrodzenia pracownika przychód z tytułu wykorzystywania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 400 zł miesięcznie. Pracownik przebywał kilkanaście dni (...)
str. 68
4.
Wycofanie wniosku o nieuwzględnianie kwoty zmniejszającej
W 2022 r. złożyłem do organu rentowego wniosek o obliczanie zaliczki na podatek od emerytury bez stosowania kwoty zmniejszającej. Obecnie chciałbym, aby organ ten uwzględniał (...)
str. 69
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.02.2023 r. (wtorek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.