Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (604) Z DNIA 20.02.2024
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (586) z dnia 20.05.2023
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Ustalanie różnic kursowych
Sposób w jaki ustala się różnice kursowe, został określony w art. 14b ust. 1 i 2 updof oraz art. 9b ust. 1 updop. Stosownie do (...)
str. 4
1.2.
Różnice kursowe od przychodu
Różnice kursowe powstają, w sytuacji gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP będzie: niższa od wartości (...)
str. 6
1.3.
Różnice kursowe od kosztu
Dla Prenumeratorów GOFIN H Kalkulatory różnic kursowych dostępne w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl » W przypadku kosztów dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w (...)
str. 9
1.4.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Stosownie do art. 24c ust. 2 pkt 3 updof i art. 15a ust. 2 pkt 3 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeśli wartość otrzymanych lub (...)
str. 10
1.5.
Różnice kursowe związane z operacjami finansowymi w formie udzielenia/otrzymania kredytu/pożyczki
Różnice kursowe u kredytobiorcy/pożyczkobiorcy Generalnie wydatki na spłatę kredytów/pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od nich, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Przy czym, jeżeli kredyt/pożyczka zaciągnięta (...)
str. 11
2.
Zmiany podatkowe procedowane w Sejmie
2.1.
Skrócenie okresu amortyzacji dla niektórych budynków niemieszkalnych oraz budowli
W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
str. 13
2.2.
Świadczenie wspierające będzie wolne od PIT
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o świadczeniu wspierającym (druk sejmowy nr 3130). Z uzasadnienia do tego projektu wynika, że proponowany akt prawny ma (...)
str. 14
3.
Prace senackie nad nowelizacją przepisów o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym
3.1.
Prywatny najem, ulga prorodzinna i rehabilitacyjna, przesyłanie ksiąg i inne zmiany
W Senacie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3025), zwaną dalej (...)
str. 14
3.2.
Pomoc w ramach programu Pierwsze Mieszkanie wolna od PIT
Pod obrady Senatu trafiła ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (druk sejmowy nr 3096). Jej przepisy wdrażają rządowy program Pierwsze Mieszkanie mający (...)
str. 17
4.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
4.1.
Stosowanie ulgi dla rodzin 4+ do przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu
Podatnik w 2022 r. prowadził działalność gospodarczą, z której osiągnął przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu ewidencjonowanego. Ma on prawo do tzw. ulgi dla rodzin 4+. (...)
str. 18
4.2.
Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne
Polski Ład wprowadził regulacje dające możliwość odliczania (w limitowanej wysokości) składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców stosujących opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz opłacających kartę (...)
str. 19
4.3.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze podlegają amortyzacji podatkowej
Od 1 stycznia 2023 r. wyłączono możliwość amortyzacji nieruchomości i praw o charakterze mieszkalnym. Na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o CIT ( załącznika (...)
str. 20
4.4.
Pracownik świadczący pracę w miejscu zamieszkania ma prawo do podwyższonych kosztów
Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, pracodawca stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli pracownik złożył mu oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone (...)
str. 20
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Nowelizacja ustawy o fundacji rodzinnej - skutki w PIT i CIT
Na temat zasad opodatkowania fundacji rodzinnej i jej beneficjentów pisaliśmy w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 8 z 2023 r., w artykule pt. "Fundacja rodzinna" . (...)
str. 21
1.1.
Opodatkowanie beneficjentów
Zgodnie z opublikowanymi przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej przychody uzyskiwane przez beneficjentów fundacji będą zaliczane do przychodów z innych (...)
str. 21
1.2.
Zwolnienie fundacji od CIT
Fundacja, z pewnymi wyjątkami, zostanie objęta podmiotowym zwolnieniem od CIT (nowy art. 6 ust. 1 pkt 25 updop). Do tych wyjątków, na mocy ustawy nowelizującej, (...)
str. 22
1.3.
Inne zmiany
Poza tym, na mocy ustawy nowelizującej: koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem bezpośrednio lub pośrednio środków finansowych (np. pożyczek) od fundacji rodzinnej nie będą objęte (...)
str. 22
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Należności za czas podróży członka zarządu
Członek zarządu pełni swą funkcję na podstawie powołania, zgodnie z uchwałą podjętą w tej sprawie przez radę nadzorczą. Uchwała przewiduje, że spółka pokrywa członkowi zarządu (...)
str. 23
1.1.
Diety i ryczałty za nocleg w kosztach uzyskania przychodów
Osoba fizyczna może pełnić funkcję członka zarządu w spółce kapitałowej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy też z tytułu samego powołania jej do (...)
str. 23
1.2.
Moment zaliczenia wypłacanych należności do kosztów
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłacanych członkowi zarządu z tytułu odbywanych przez niego podróży w sprawach służbowych uzależniony jest od zakwalifikowania tych należności (...)
str. 24
2.
Rozliczenie składek ZUS, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym
Przepisy ustawy o CIT dotyczące momentu ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS w części finansowanej przez pracodawcę uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2023 r. (...)
str. 25
3.
Łączenie spółek - przychody w spółce przejmującej
Nastąpiło połączenie dwóch polskich spółek z o.o. poprzez przeniesienie całości majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu (...)
str. 26
4.
Wyjazdy służbowe przedsiębiorcy
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której realizuje usługi poza siedzibą firmy (na terenie całego kraju). W tym celu odbywa podróże samochodem ciężarowym stanowiącym (...)
str. 27
4.1.
Diety
Osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych tych osób oraz osób z nimi współpracujących. W (...)
str. 27
4.2.
Kilometrówka
Natomiast inaczej niż sugeruje to Czytelnik w zadanym pytaniu, należy rozpatrywać koszty ponoszone z tytułu poruszania się w podróży służbowej samochodem, w tym przypadku samochodem (...)
str. 29
5.
Polisa AC w firmowych kosztach
Spółka z o.o. wykupiła polisę AC dla samochodu osobowego wykorzystywanego w firmie do celów mieszanych. Wartość samochodu jest podana w kwocie brutto (tj. wraz z (...)
str. 29
6.
Zwrot nadpłaconego VAT może mieć wpływ na przychód - interpretacja organu podatkowego
Kwota zwrotu nienależnie zapłaconego VAT powinna zwiększyć przychód podlegający opodatkowaniu CIT. Kwota oprocentowania nadpłaconego VAT niezwróconego w terminie nie jest przychodem podatkowym. Tak wynika z (...)
str. 30
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.1.
Oskładkowanie przychodu
Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby (...)
str. 31
1.2.
Podatkowe rozliczenie składek przez przedsiębiorcę
Wszystkie składki ubezpieczeniowe osoby współpracującej finansuje w całości przedsiębiorca. Możliwość oraz sposób ich podatkowego rozliczenia uzależnione są od formy opodatkowania przedsiębiorcy. Szczegóły w tabeli. Rozliczenie (...)
str. 32
1.3.
Opodatkowanie wynagrodzenia
Dla celów podatkowych osoba zatrudniona na umowę o pracę traktowana jest jako pracownik. Bez znaczenia jest fakt, że na potrzeby składek ZUS uznawana jest za (...)
str. 32
2.
Prezent dla pracownika z okazji jubileuszu pracy
Pracodawca zamierza kupić ze środków obrotowych zegarek i wręczyć go pracownikowi z okazji jubileuszu pracy. Czy wartość tego zegarka należy doliczyć do przychodów pracownika ze (...)
str. 34
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego
Podatnik 7 lat temu kupił budynek przemysłowy z przeznaczeniem na wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem najmu mają być lokale użytkowe. W tym celu (...)
str. 36
2.
Amortyzacja miejsca postojowego w garażu
Spółka z o.o. przed 1 stycznia 2022 r. nabyła lokal mieszkalny z przeznaczeniem na wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Razem z tym lokalem nabyła (...)
str. 37
3.
Środek trwały wykupiony z leasingu a indywidualna stawka amortyzacyjna - wyrok WSA
Pojazdy wykupione po zakończeniu umów leasingu nie mieszczą się w definicji używanych środków trwałych. W konsekwencji nie można stosować do nich przyspieszonej amortyzacji podatkowej. Tak (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Sprzedaż samochodu przez cesjonariusza
Po śmierci męża podatniczka przystąpiła do umowy leasingu samochodu osobowego na podstawie umowy cesji zawartej z firmą leasingową. Po opłaceniu rat leasingu wykupiła go z (...)
str. 41
2.
Ryczałt od benefitów otrzymanych przez przedsiębiorcę
Podatnik będący lekarzem w ramach prowadzonej działalność gospodarczej świadczy usługi na rzecz podmiotu medycznego. Zawarty kontrakt określa wynagrodzenie podatnika, od którego płaci ryczałt ewidencjonowany w (...)
str. 42
3.
Skutki w podatku dochodowym związane z rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy za 2022 r.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), opłacający z tego tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne, muszą dokonać rozliczenia tej składki za 2022 r. Jest to związane ze (...)
str. 43
4.
Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy - ujęcie w kosztach i księdze
W związku z wypadkiem przy pracy pracownik doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i nie mógł być nadal zatrudniany na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy. Rozwiązano z (...)
str. 46
5.
Rozliczenie kosztów możliwe pomimo braków formalnych faktury - interpretacja organu podatkowego
Faktura, która nie zawiera daty jej wystawienia, może być ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (...)
str. 48
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Podatek u źródła od usług projektowych
Spółka z o.o. zamówiła usługę u zagranicznego kontrahenta. Polega ona na opracowaniu projektu koncepcyjnego rozbudowy budynku produkcyjnego. Czy płatność z tytułu prac projektowych mieści się (...)
str. 49
2.1.
Stosowanie mechanizmu pay and refund
Przy poborze podatku u źródła obowiązuje tzw. mechanizm pay and refund. Jego istota sprowadza się do konieczności poboru podatku u źródła według stawki podstawowej, a (...)
str. 51
2.2.
Niedochowanie terminu złożenia oświadczenia - odpowiedź na interpelację poselską
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów udzielił w ostatnim czasie odpowiedzi na interpelację poselską nr 39620 w sprawie systemu poboru podatku u źródła. W piśmie z (...)
str. 52
3.
Wykazanie prawidłowej kwoty przychodu zagranicznego kontrahenta w IFT-2R i CIT-10Z - odpowiedź na interpelację poselską
IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP. CIT-10Z to deklaracja (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga na ekspansję
Spółka jawna osób fizycznych, której przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów instalacyjnych, podejmowała w 2022 r. działania mające na celu zwiększenie sprzedaży własnych wyrobów. Z tego (...)
str. 54
1.1.
Odliczenie związane z działalnością gospodarczą
W przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną (m.in. spółka jawna osób fizycznych), to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się (...)
str. 54
1.2.
Koszty uprawniające do ulgi
Ulga jest realizowana poprzez odliczenie od dochodu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W art. 26gb ust. 7 updof wyróżniono (...)
str. 55
1.3.
Wymóg zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów
Odnosząc się do kwestii zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów jako warunku nabycia (utrzymania) prawa do ulgi na ekspansję, warto zauważyć, że przepisy nie obligują do (...)
str. 56
2.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przy dochodzie nieprzekraczającym 30.000 zł
Podatnik otrzymał z organu rentowego informację PIT-11A. Oprócz przychodów z emerytury w wysokości niepowodującej obowiązku pobrania zaliczek na podatek, organ ten wykazał kwotę zwróconych nienależnie (...)
str. 56
3.
Ulga termomodernizacyjna u małżonków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Nie jest możliwe odliczenie wydatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej w przypadku posiadania faktury wystawionej na małżonka, jeżeli nie jest on współwłaścicielem domu, w którym jest (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Estoński CIT - pobór podatku od wypłacanej dywidendy
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku w tzw. estońskim CIT spółka jest zobowiązana zapłacić ryczałt do końca trzeciego miesiąca roku (...)
str. 59
2.
Dywidenda z zagranicy w CIT-8 za 2022 r.
Polska spółka z o.o. posiada udziały w spółce amerykańskiej. Z tego tytułu w 2022 r. uzyskała dywidendę, od której w USA został pobrany 15% podatek (...)
str. 60
3.
Obowiązek złożenia informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej
Spółka z o.o. jest spółką nieruchomościową, w której 100% udziałów posiada gmina miejska. Czy spółka powinna złożyć informacje o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Na podstawie zgodnej woli stron spółka z o.o. rozwiązała stosunek pracy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym. Zawarła z nim porozumienie, w którym zobowiązała się do (...)
str. 63
2.
Zaliczenie do kosztów odpisu przekazanego na wyodrębniony rachunek ZFŚS
W 2023 r. pracodawca spoza sfery budżetowej po raz pierwszy utworzył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W maju 2023 r. na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS przekaże (...)
str. 63
3.
Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
Spółka z o.o. podjęła decyzję o zapewnieniu pracownikom oraz ich rodzinom możliwości częściowo odpłatnego korzystania z wybranego pakietu medycznego. Pakiety te finansowane są ze środków (...)
str. 64
4.
Dzierżawa gruntów rolnych na cele nierolnicze
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Posiadam również gospodarstwo rolne, z którego przychody nie podlegają opodatkowaniu. Część gruntów rolnych zamierzam wydzierżawić pod budowę wiatraka. Czy (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - CZERWIEC 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.06.2023 r. (środa) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za maj 2023 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.