Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (544) z dnia 20.08.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Ogólne zasady kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych
Koszty wynagrodzeń, zasiłków i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników są wydatkami ponoszonymi na rzecz pracowników i co do zasady stanowią u pracodawcy koszty uzyskania przychodów, (...)
str. 4
1.2.
Należności ze stosunku pracy
Stosownie do art. 22 ust. 6ba updof i art. 15 ust. 4g updop, należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia (...)
str. 5
1.3.
Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych
Zasady gromadzenia środków w PPK, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, (...)
str. 6
1.4.
Składki ZUS
Należności publicznoprawne związane z zatrudnianiem pracowników, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz (...)
str. 8
1.5.
Wynagrodzenia a wartość początkowa środka trwałego
Moment ujmowania w kosztach podatkowych należności ze stosunku pracy, składek ZUS i wpłat do PPK regulują art. 22 ust. 6ba, 6bb i 6bc updof oraz (...)
str. 9
1.6.
Pensje pracowników produkcyjnych
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe rozliczają koszty uzyskania przychodów w podziale na: koszty bezpośrednio związane z przychodami, co do zasady, potrącalne w tym roku podatkowym, w (...)
str. 10
1.7.
Koszty związane z wyjazdami służbowymi
Generalna zasada określona w ustawie o PIT i ustawie o CIT mówi, że aby dany wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych, musi on być poniesiony w (...)
str. 11
2.
Polski Ład w opublikowanym projekcie zmian do ustaw podatkowych
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 13
2.1.
Podwyższenie "kwoty wolnej od podatku" i progu podatkowego
Projekt ustawy nowelizującej przewiduje wzrost kwoty potocznie zwanej wolną od podatku. Chcąc być precyzyjnym, chodzi tu o wysokość podstawy obliczenia podatku, która nie rodzi obowiązku (...)
str. 13
2.2.
Ulga podatkowa dla pracowników
Nowością będzie możliwość skorzystania przez pracowników z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej, adresatami tego rozwiązania mają być (...)
str. 13
2.3.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej oraz zakaz jej odliczenia od PIT
Pakiet proponowanych zmian zakłada, że również przedsiębiorcy (a nie tylko pracownicy czy zleceniobiorcy) będą opłacać składkę zdrowotną ustalaną od faktycznego dochodu/przychodu. Roczną podstawę wymiaru tej (...)
str. 14
2.4.
Opodatkowanie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
Co do zasady, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez siebie dochodów. Jednakże ci, między którymi przez cały rok podatkowy istnieje wspólność majątkowa oraz przez (...)
str. 15
2.5.
Zmiana zasad ustalania ryczałtu za używanie samochodów służbowych do prywatnych celów
W projekcie ustawy nowelizującej zakłada się, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych będzie się ustalać w (...)
str. 16
2.6.
Wysokość kosztów podatkowych odliczanych od przychodów osób pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie
W obecnym stanie prawnym w odniesieniu do przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powołania (...)
str. 16
2.7.
Sprzedaż samochodu i innych rzeczy ruchomych wykupionych z leasingu operacyjnego
Na gruncie ustawy o PIT przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wycofanych z działalności lub po likwidacji działalności, kwalifikowane są do (...)
str. 16
2.8.
Prywatny najem
Proponowane zmiany nie ominęły również przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Zakłada się, że będą one opodatkowane wyłącznie (...)
str. 17
2.9.
Zasoby mieszkaniowe bez amortyzacji
W projekcie ustawy nowelizującej wyklucza się amortyzację budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego (...)
str. 17
2.10.
Wartość początkowa składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
Generalnie dla celów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za wartość początkową przyjmuje się m.in. cenę nabycia. W przypadku składników, które przed przyjęciem (...)
str. 17
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Zaniechanie poboru podatku od przychodu powstałego w związku z umorzeniem pożyczki z PFR - skutki podatkowe
Ze względu na sytuację spowodowaną COVID-19, w ramach tzw. Tarczy Finansowej przedsiębiorcy mogli uzyskać m.in. wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nazwane subwencją finansową, (...)
str. 18
2.
Skrócenie leasingu a wysokość rat odnoszonych do kosztów
Leasingobiorca (spółka) objął w 2018 r. w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości przekraczającej 150 tys. zł. Samochód ten zamierza wykupić z leasingu wcześniej niż (...)
str. 20
3.
Nieściągalna kwota zasądzona tytułem nawiązki nie jest kosztem podatkowym
Spółka z o.o. jest w posiadaniu prawomocnego wyroku wydanego przez wydział karny sądu rejonowego, który nakłada na kontrahenta spółki zobowiązanie zapłaty nawiązki na jej rzecz. (...)
str. 22
4.
Różnice kursowe w przypadku otrzymania należności w PLN
Spółka z o.o. wystawiła klientowi fakturę w walucie obcej. Klient uregulował należność w PLN, przekazując ją na konto walutowe spółki. Czy z tytułu tej transakcji (...)
str. 23
5.
Koszty usług doradczych świadczonych przez wspólnika
Spółka komandytowa będąca od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT zamierza zainwestować w firmę, tak by zwiększyć jej potencjał ekonomiczny, a tym samym wpłynąć na (...)
str. 24
6.
Zapewnienie noclegów zagranicznym zleceniobiorcom z podatkowymi kosztami - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Koszty poniesione na zapewnienie miejsc noclegowych zleceniobiorcom stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)
str. 26
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Rozliczenie podatkowo-składkowe osoby uzyskującej dochody z umowy o pracę i umowy zlecenia od tego samego podmiotu
Na potrzeby podatku PIT umowa o pracę i umowa zlecenia uznawane są za dwa odrębne źródła przychodów. Przychody wynikające z umowy o pracę stanowią przychody (...)
str. 27
2.
Sprzedaż pracownikowi firmowego samochodu
Służbowy samochód pracownika uległ uszkodzeniu, a jego naprawa zostanie pokryta odszkodowaniem z polisy AC pracodawcy. Uszkodzony, a następnie naprawiony samochód zostanie sprzedany pracownikowi. Czy wartość (...)
str. 30
3.
Wynagrodzenie z innych źródeł otrzymywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
Spółka budująca i remontująca wodociągi zawiera umowy, na podstawie których wypłaca: wynagrodzenie z tytułu wejścia i korzystania z nieruchomości (gruntu) na czas budowy (remontu) wodociągu, (...)
str. 32
4.
Zwrot kosztów pracy zdalnej w trakcie i po obowiązywaniu stanu epidemii - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wypłacony pracownikowi świadczącemu na polecenie pracodawcy pracę zdalną dodatek na pokrycie kosztów wykorzystania prywatnego łącza internetowego oraz zwiększonego zużycia energii elektrycznej i ogrzewania oraz dokonany (...)
str. 33
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Przypisanie składnika majątku trwałego do odpowiedniego rodzaju KŚT
Kupiliśmy system wjazdowy na parking (szlaban otwierany za pomocą pilota). Jaki symbol KŚT nadać temu systemowi? Ponadto kupiliśmy terminal wagowy służący m.in. rejestracji ważeń w (...)
str. 35
2.
Podatkowe rozliczanie wydatków poniesionych na ulepszenie środka trwałego
2.1.
Nakłady pokryte środkami z subwencji PFR
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 spółka z o.o. w 2020 r. otrzymała subwencję z tarczy finansowej 1.0. (subwencję z PFR). Z otrzymanych środków m.in. (...)
str. 36
2.2.
Ulepszenie sfinansowane wspólnie przez najemcę i wynajmującego
Szpital oddał w najem cały budynek. Konieczne było dokonanie w nim kilku ulepszeń. Szpital i najemca zawarli umowę, z której wynika, że najemca i wynajmujący (...)
str. 37
2.3.
Ponowne ulepszenie obcego środka trwałego
Spółka z o.o. prowadzi działalność w wynajmowanym lokalu, który ulepszyła w celu przystosowania go do swoich potrzeb. Planuje dalsze nakłady inwestycyjne na wynajęty lokal. Jak (...)
str. 38
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.1.
Korekta kosztów podatkowych z tytułu opłat leasingowych dotyczących samochodu osobowego o wartości poniżej 150.000 zł
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, którą rozlicza na podstawie podatkowej księgi. W 2020 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego (...)
str. 40
1.2.
Usługa wykonana w ramach działalności nierejestrowej a koszty uzyskania przychodów
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zamierza jednorazowo zlecić żonie wykonanie określonych czynności, które wykonuje ona w ramach działalności nierejestrowej. Czy kwotę wypłaconego jej wynagrodzenia za wykonanie (...)
str. 41
1.3.
Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego
Podatnik sprzedał w lipcu 2021 r. środek trwały, który podlegał amortyzacji. Czy postąpił prawidłowo, zaliczając do kosztów podatkowych tego miesiąca całą wartość ostatniego odpisu amortyzacyjnego, (...)
str. 41
1.4.
Dowody księgowe potwierdzające zakupy od ludności
Podatnik rozlicza działalność na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na jakiej podstawie może wpisywać do księgi koszty z tytułu zakupu rzeczy (materiałów, towarów) od (...)
str. 42
1.5.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
W ramach działalności podatnik dokonuje rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi z tytułu zawieranych transakcji. Niekiedy są one realizowane w walucie obcej. Czy od transakcji dokonywanych za (...)
str. 43
2.
Korekta VAT przy sprzedaży środka trwałego - skutki w podatku dochodowym
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Na potrzeby tej działalności nabył urządzenie o wartości przekraczającej 15.000 zł, które wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i (...)
str. 44
2.1.
Korekta podatku naliczonego
Zasady rozliczania podatku VAT reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 (...)
str. 44
2.2.
Rozliczenie u ryczałtowca
W analizowanej sytuacji chodzi o korektę VAT naliczonego przy zakupie składnika majątku, który był wykorzystywany przez podatnika wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z odrębnymi (...)
str. 45
3.
Wspólne korzystanie ze składnika majątku na potrzeby odrębnych działalności małżonków
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębnie działalność gospodarczą. Podatnik na wyposażeniu firmy posiada zbiornik paliwa (dystrybutor), który nie jest środkiem trwałym. Zamierza zawrzeć porozumienie (...)
str. 46
4.
Inwestowanie dochodu w złote monety
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. Dysponując wolnymi środkami pieniężnymi, kupił złote monety w Mennicy Państwowej S.A. Nie ma koncesji na obrót złotem, (...)
str. 47
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Opodatkowanie odsetek wypłacanych nierezydentowi
Udziałowcem polskiej spółki jest spółka niemiecka, która ma większość udziałów. Spółka niemiecka udzieliła polskiej spółce pożyczki. W roku podatkowym obowiązującym w polskiej spółce kwota wszystkich (...)
str. 48
1.1.
Zryczałtowany podatek dochodowy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, w sytuacji uzyskiwania na terytorium Polski przez podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym (nierezydentów) przychodów m.in. z (...)
str. 48
1.2.
Warunki stosowania zwolnienia
Płatnik podatku u źródła (tu: polska spółka) może zastosować, w odniesieniu do odsetek wypłacanych spółce mającej siedzibę w Niemczech zwolnienie od podatku dochodowego po spełnieniu (...)
str. 49
1.3.
Obowiązki informacyjne
Jeżeli zostaną spełnione wymienione wcześniej warunki do zwolnienia odsetek od podatku na podstawie art. 21 ust. 3 updop i płatnik nie pobierze od wypłacanych odsetek (...)
str. 51
2.
Oświadczenie cudzoziemca o jego rezydencji podatkowej - interpretacja organu podatkowego
Jeśli cudzoziemiec złoży oświadczenie o posiadaniu ośrodka interesów życiowych w Polsce lub przebywaniu na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym, będzie to wystarczające, (...)
str. 52
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Remont urządzenia będącego środkiem trwałym sfinansowany środkami pochodzącymi z odszkodowania
Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Dochody z tej działalności ustala na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z (...)
str. 54
1.1.
Warunki stosowania zwolnienia podatkowego
Odszkodowania za szkody w środku trwałym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach i warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 29b updof. (...)
str. 54
1.2.
Wpływ zwolnienia na koszty podatkowe
Zastosowanie omawianego zwolnienia ma wpływ na koszty uzyskania przychodów. W przypadku objęcia odszkodowania zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 29b updof stosuje się art. (...)
str. 55
2.
Koszty usług nabywanych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej
Spółka z o.o. rozpoczęła prace nad stworzeniem informatycznego systemu zarządzania wykorzystaniem energii i ciepła w budynkach. Projekt jest realizowany we współpracy z zewnętrzną niepowiązaną firmą (...)
str. 56
3.
Diety z tytułu podróży służbowej ustalone przez pracodawcę a zwolnienie od PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Pracodawca spoza sfery budżetowej może ustalić wewnętrzne zasady rozliczania podróży służbowych. W przypadku jednak, gdy należności na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, niezależnie od formy przyznanego (...)
str. 58
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Jak osoba fizyczna rozlicza sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Posiada również udziały w spółce z o.o., nabyte za wkład pieniężny, które zamierza (...)
str. 61
1.1.
Ustalenie dochodu z odpłatnego zbycia
Przychód ze zbycia udziałów Przychody z odpłatnego zbycia (tu: sprzedaży) udziałów w spółce z o.o. zalicza się do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne. Wspomniany (...)
str. 61
1.2.
Dochód ze zbycia udziałów w podstawie daniny solidarnościowej
Zasady ustalania daniny solidarnościowej określa art. 30h updof, obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Do zapłaty tej daniny obowiązani są podatnicy (osoby fizyczne), których podstawa (...)
str. 62
2.
Rozliczenie zaliczki CIT za okresy kwartalne, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
Obecnie rok podatkowy spółki z o.o. pokrywa się z kalendarzowym. Spółka zamierzać go zmienić. Będzie on trwał od 1 maja do 30 kwietnia. W związku (...)
str. 63
3.
Opodatkowanie odsetek od depozytu nieprawidłowego
Dwie osoby fizyczne zawarły ze sobą umowę depozytu nieprawidłowego środków pieniężnych. W umowie przewidziano, że po jej zakończeniu przechowawca zwróci składającemu sumę kapitału wraz z (...)
str. 64
3.1.
Depozyt nieprawidłowy na gruncie Kodeksu cywilnego
Instytucja depozytu nieprawidłowego została uregulowana w art. 845 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca (...)
str. 64
3.2.
Regulacje ustawy o PIT
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są - co do zasady - otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym (...)
str. 65
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Umorzenie wierzytelności objętych układem
Spółka z o.o. wykonała usługę dla kontrahenta, wystawiła fakturę i rozpoznała przychód do opodatkowania w dacie wykonania usługi. W związku z wystąpieniem problemów finansowych u (...)
str. 66
2.
Przychód z tytułu odszkodowania od firmy kurierskiej za zgubienie przesyłki
Sprzedany towar wysłaliśmy do kontrahenta kurierem. Niestety kurier zgubił przesyłkę. Firma kurierska uznając swoją odpowiedzialność za tę sytuację, wypłaciła nam odszkodowanie. Czy otrzymane z tego (...)
str. 67
3.
Koszty uzyskania przychodów w razie zakupu telefonu komórkowego na raty
Przedsiębiorca nabył na własność telefon komórkowy o wartości 4.900 zł netto. Przy czym zapłata za niego następuje w ratach. Pierwszą ratę zapłacił przy zakupie w (...)
str. 67
4.
Kwota zmniejszająca podatek u osoby zatrudnionej w dwóch zakładach pracy
Pracownica zatrudniona w dwóch zakładach pracy w lipcu 2021 r. wróciła z urlopu macierzyńskiego. W naszej firmie nie uwzględniamy jej kwoty zmniejszającej podatek, gdyż stosuje (...)
str. 68
5.
Ulga prorodzinna gdy małoletnie dziecko zarobkuje podczas wakacji
Podczas wakacji małoletnie dziecko (17 lat) świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia. Czy jeżeli jego dochód przekroczy 3.089 zł, to rodzice nie będą mogli skorzystać (...)
str. 69
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - WRZESIEŃ 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.09.2021 r. (wtorek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za sierpień 2021 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.