Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 20 (548) z dnia 20.10.2021
Orzecznictwo sądowe w zakresie podatku dochodowego
Dodatek nr 16
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20
z dnia 20.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Sprzedaż składników majątku niewykorzystywanych na potrzeby firmy
Przychód ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i (...)
str. 3
2.
Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki
Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki z tytułu likwidacji tej spółki stanowią przychód z działalności gospodarczej bez względu na to, czy zostały wypłacone przez spółkę (...)
str. 4
3.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z dotyczącymi jej zobowiązaniami
Wartość będąca przychodem ze zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyrażona w cenie określonej w umowie nie może zostać pomniejszona o wartość przejętych przez kupującego zobowiązań (długów) (...)
str. 5
4.
Umorzenie odsetek od pożyczki udzielonej spółce osobowej przez jej wspólnika będącego osobą prawną
Umorzenie odsetek od pożyczki udzielonej spółce komandytowej przez jej wspólnika (osobę prawną) stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń u tego wspólnika (w odpowiedniej proporcji). Z uzasadnienia (...)
str. 6
5.
Dzień uzyskania przychodu w związku ze stwierdzeniem nadpłaty w podatku od nieruchomości
Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości w momencie, gdy jej wierzytelność w stosunku do budżetu samorządowego stała się wymagalna. Przy (...)
str. 8
6.
Moment wykazania przychodu z tytułu prowizji otrzymanej przez udzielającego pożyczki
Usługa polegająca na udzieleniu pożyczki jest wykonywana w momencie podpisywania umowy z klientem. Jeśli przewiduje ona prowizję, to już w tym momencie jest ona przychodem (...)
str. 9
7.
Data powstania przychodu w przypadku usługi udzielenia licencji
W przypadku usługi udzielenia licencji, gdy kontrahenci ustalili, że jest ona rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu należy przyjąć ostatni dzień każdego ustalonego (...)
str. 10
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Kara umowna zapłacona przez podatnika w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy
Wydatki z tytułu kary umownej zapłaconej w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu stanowią koszty uzyskania przychodów, jeśli przedterminowe rozwiązanie umowy przyniesie więcej korzyści niż (...)
str. 12
2.
Wydatki na zakup odzieży i obuwia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą
Wydatki poniesione na zakup garnituru, koszul i obuwia maja charakter osobisty, w związku z czym nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez podatnika (...)
str. 14
3.
Pracownicze składki na ubezpieczenia społeczne, których pracodawca nie odprowadził do ZUS w związku z COVID-19
Jeżeli pracodawca pobrał składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzenia pracownika, ale skorzystał ze zwolnienia i nie odprowadził ich do ZUS, to nie poniósł wydatku. Wobec (...)
str. 15
4.
Korekta kosztów uzyskania przychodów za lata, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu
Nie można dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów za lata, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Z uzasadnienia "(...) istota sporu sprowadza się do odpowiedzi na (...)
str. 16
5.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia stanowiące koszty bezpośrednio związane z przychodami stanowią koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im (...)
str. 18
6.
Wydatki na czynsz w przypadku dokonywania wielu płatności na podstawie jednej umowy dzierżawy
W razie dokonywania wielu płatności na podstawie jednej umowy dzierżawy zawartej między przedsiębiorcami, od momentu przekroczenia przez sumę tych płatności kwoty 15.000 zł, podatnik ma (...)
str. 19
7.
Zakup kasków i odzieży ochronnej do jazdy firmowym motocyklem
Wydatki na zakup kasków i odzieży ochronnej, z której będzie korzystał przedsiębiorca oraz zatrudnione przez niego osoby podczas jazdy firmowym motocyklem, stanowią koszty uzyskania przychodów. (...)
str. 20
8.
Likwidacja poniesionych nakładów inwestycyjnych
Podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fizycznie zlikwidowanych nakładów inwestycyjnych, poczynionych na nieruchomość, gdy wspomniane nakłady nie są częścią składową, a ich odłączenie (...)
str. 21
III.
OBOWIĄZKI PŁATNIKA
1.
Sfinansowanie przez pracodawcę zakwaterowania oraz kosztów transportu do miejsca wykonywania pracy
Wartość nieodpłatnie udostępnionego zakwaterowania oraz kosztów transportu do miejsca wykonywania pracy stanowi u pracownika niemającego w Polsce miejsca zamieszkania przychód ze stosunku pracy. Z uzasadnienia (...)
str. 23
2.
Opodatkowanie wygranej w konkursie otrzymanej przez przedsiębiorcę
Wygrana w konkursie otrzymana przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Do pobrania tego podatku zobowiązany jest płatnik, czyli organizator konkursu. Z uzasadnienia "Istota (...)
str. 25
3.
Spełnienie warunków do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów u pracownika-twórcy
Do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczające samo podzielenie wynagrodzenia według proporcji czasu pracy poświęconego na działalność twórczą i pozostałą. Konieczne jest także, (...)
str. 26
4.
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Nie jest przychodem pracownika zwrócony mu koszt używania jego prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych. Z uzasadnienia "Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza (...)
str. 28
5.
Refundacja pracownikowi składki z tytułu obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego
W sytuacji, gdy pracodawca, nie będąc do tego prawnie zobowiązanym, refunduje pracownikowi składki z tytułu obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego, wówczas u pracownika powstaje przychód (...)
str. 30
6.
Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS w części, która powinna być sfinansowana przez pracownika
Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być sfinansowane przez pracownika, nie (...)
str. 32
7.
Przychód z napiwków
Otrzymane przez podatnika napiwki są dla niego przychodem z innych źródeł. Bez znaczenia jest przy tym sposób ich otrzymania, tzn. czy napiwek został otrzymany za (...)
str. 33
8.
Opodatkowanie w trakcie roku zaliczkowych wypłat dla komplementariusza w spółce komandytowej
Spółka komandytowa, jako płatnik, nie ma obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych komplementariuszowi zaliczkowych wypłat na poczet udziału w zyskach. Z uzasadnienia "Obowiązek pobrania (...)
str. 35
9.
Nieodpłatne świadczenia dla pracowników
W sytuacji gdy pracodawca prowadzący szkołę i punkt przedszkolny zwolnił pracownika z opłaty rejestracyjnej i części kosztów czesnego, mamy do czynienia z powstaniem przychodu z (...)
str. 37
IV.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Moment zmiany stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową
Zmiana stawki amortyzacyjnej w przypadku środków trwałych amortyzowanych metodą liniową może być dokonana począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Z uzasadnienia "Spór w niniejszej (...)
str. 38
2.
Podatek od przychodów z budynków w przypadku domów wczasowych oraz domków letniskowych udostępnianych w ramach ZFŚS
Zawierane umowy dotyczące korzystania z usług noclegowych w domach wczasowych oraz domkach letniskowych udostępnianych w ramach ZFŚS, będące umowami o podobnym charakterze do umów najmu (...)
str. 39
3.
Zwolnienie od podatku dochodów podatnika prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej
Podatnik korzystający z zezwolenia na prowadzenie działalności na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej i prowadzący działalność produkcyjną, ma prawo do zwolnienia od podatku wymienionego w art. (...)
str. 41
4.
Elementy wpływające na podstawę obliczenia daniny solidarnościowej
Przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się straty z lat ubiegłych, gdyż nie została ona wymieniona w art. 30h ust. 2 updof. Z (...)
str. 43
5.
Wydatki na zakup samochodu przez podatnika wychowującego niepełnosprawne dzieci a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
Wydatki na zakup samochodu poniesione przez podatnika wychowującego niepełnosprawne dzieci nie mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z uzasadnienia "Spór pomiędzy stronami dotyczy dopuszczalności (...)
str. 45
6.
Prawo do preferencyjnego rozliczenia dochodów przez rozwiedzionych rodziców wychowujących dzieci naprzemiennie
W sytuacji gdy rozwiedzeni rodzice wychowują dzieci naprzemiennie, każdemu z nich przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. (...)
str. 46
7.
Zawieszenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym a wspólne rozliczenie małżonków
Podatnik, do którego w danym roku miały zastosowanie przepisy o podatku liniowym, nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem z dochodów opodatkowanych według skali (...)
str. 48
8.
Ulga termomodernizacyjna bez przeprowadzenia audytu energetycznego
Przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez podatnika z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego. Z uzasadnienia "Przedmiotem sporu (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.