Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe zasady opodatkowania dochodów pracowników i zleceniobiorców przewidziane w Polskim Ładzie
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy (...)
str. 4
1.1.
Ustalanie zaliczki na podatek od należności ze stosunku pracy według obecnie obowiązujących zasad
Zakłady pracy w rozumieniu art. 31 updof są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują (...)
str. 4
1.2.
Ustalanie zaliczki na podatek od należności ze stosunku pracy według reguł przyjętych w Polskim Ładzie
Jeśli przewidziane w ustawie nowelizującej rozwiązania zostaną wdrożone, to pracodawca, dokonując obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek od dochodów pracownika, będzie obowiązany uwzględnić nowe reguły. Nadal (...)
str. 5
1.3.
Porównanie skutków podatkowych rozliczenia wynagrodzenia pracownika według obecnych i nowych rozwiązań
Przykład 1 Założenia: pracownik uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł miesięcznie, przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów, złożył pracodawcy PIT-2, z uwagi na wysokość miesięcznego (...)
str. 7
1.4.
Opodatkowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia
Należności z umowy zlecenia wykonywanej poza działalnością gospodarczą są u zleceniobiorcy przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 8 updof. (...)
str. 11
2.
Limity na 2022 r. dla podatników podatku dochodowego
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podatników konieczność uwzględniania określonych kwot limitów, od wysokości których zależy np. status małego podatnika, rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, (...)
str. 13
2.1.
Status małego podatnika
Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła (...)
str. 13
2.2.
Jednorazowa amortyzacja
W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k (...)
str. 14
2.3.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg u przedsiębiorcy Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek (...)
str. 14
2.4.
Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Dopuszczalność stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Kasy zapomogowo-pożyczkowe objęte zwolnieniem od CIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1666 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, zwaną dalej ustawą nowelizującą. Instytucja (...)
str. 16
2.
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wolne od PIT
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Kurs waluty właściwy do przeliczenia przychodu wyrażonego w walucie obcej
Firma (osoba prawna) nabyła maszynę, którą będzie wynajmować niemieckiemu kontrahentowi. Faktury w euro za najem będzie wystawiać do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. Według (...)
str. 17
2.
Korekta VAT naliczonego w kosztach podatkowych
W 2018 r. spółka z o.o. poniosła nakłady na inwestycję w obcym środku trwałym polegającą na dostosowaniu wynajętego lokalu handlowego do potrzeb spółki. Wartość inwestycji (...)
str. 18
3.1.
Ryczałt za jazdy lokalne
Prezes spółki z o.o. pełni swą funkcję na podstawie kontraktu menedżerskiego. Wykorzystuje swój samochód osobowy do jazd lokalnych. Z tego tytułu spółka wypłaca mu miesięczny (...)
str. 20
3.2.
Podróż służbowa
Spółka zatrudnia na kontrakcie menedżerskim osoby, które odbywają podróże służbowe. Koszty związane z wyjazdami tych osób (w tym koszty posiłków) są rozliczane na podstawie faktur (...)
str. 21
4.
Prezenty dla klientów i kontrahentów
Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w zakresie handlu maszynami i urządzeniami do robót budowlanych, co jakiś czas przekazuje swoim klientom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) (...)
str. 22
4.1.
Przychód podatkowy u obdarowanego
W świetle przepisów o podatku dochodowym prezent (gratis) przekazany klientowi bądź kontrahentowi w ramach akcji promocyjno-reklamowej, generuje u tej osoby przychód, którego wartość ustala się (...)
str. 22
4.2.
Koszty przedsiębiorcy
Zgodnie z ogólną definicją kosztów podatkowych do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (zwiększenia ich wysokości) lub zachowania (...)
str. 24
5.
Zakup uprawnień do emisji CO2 jako koszt podatkowy
Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i przesyłu energii cieplnej. Jest objęta regulacjami ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przestrzeganie postanowień tej ustawy (...)
str. 25
6.
Wydatki na rzecz klientów
Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą samochodów. Zamierza rozszerzyć działalność o pośrednictwo w rejestracji tych samochodów na rzecz klientów. Za wykonaną usługę będzie wystawiać klientom (...)
str. 27
7.
Rekompensaty dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Rekompensaty przyznane kontrahentom służące pokryciu strat ekonomicznych poniesionych przez nich w następstwie ograniczenia produkcji w związku z epidemią koronawirusa mogą być zaliczone do kosztów uzyskania (...)
str. 27
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Rozliczenia podatkowe w związku z ograniczeniem rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Składki na ubezpieczenia społeczne są jednym z elementów wpływających na wysokość dochodu pracownika, od którego obliczane są zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego ważne jest ich (...)
str. 29
1.1.
Roczny limit podstawy wymiaru składek
Dla podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ustawodawca przewidział roczne ograniczenie. Stanowi o tym art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (...)
str. 29
1.2.
Pobór zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia limitu
Zakład pracy jako płatnik jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku (...)
str. 30
1.3.
Rozliczenie nienależnie pobranych składek
W sytuacji gdy płatnik pobrał składki emerytalno-rentowe od przychodu pracownika przekraczającego limit rocznego ich ograniczenia, tj. kwotę 157.770 zł, mamy do czynienia z: nadpłatą składek (...)
str. 31
2.
Składka do PPK sfinansowana przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia
Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 30 września 2021 r. Wypłata wynagrodzenia za wrzesień miała miejsce 8 października 2021 r. Wtedy też została obliczona (...)
str. 33
3.
Zwrócony pracownikowi koszt posiłku
Spółka z o.o. zwraca pracownikom koszt posiłku w restauracji do wysokości nieprzekraczającej 200 zł brutto. Chce w ten sposób zmotywować zespół do pracy, umocnić przynależność (...)
str. 34
4.
Podwyższone koszty uzyskania przychodów gdy z pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę - interpretacja organu podatkowego
Jeżeli pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to zakład pracy zatrudniający go na podstawie dwóch umów o pracę, przy obliczaniu zaliczki na (...)
str. 35
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Wartość początkowa licencji na program komputerowy
Spółka z o.o. będzie wdrażała oprogramowanie, które nabyła na podstawie licencji. Licencja zostanie zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych. Na koszty wdrożenia będzie składał się (...)
str. 37
2.
Prywatny samochód wprowadzony do środków trwałych
W 2020 r. kupiłem samochód osobowy, który wykorzystywałem do celów prywatnych. W 2021 r. chciałbym przekazać go na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jak ustalić jego (...)
str. 38
3.
Zakup zniszczonego składnika majątku z przeznaczeniem na części zamienne
Przedsiębiorca wykupił maszynę z leasingu zniszczoną podczas pożaru. Została ona przeznaczona na części zamienne. Cena jej nabycia przekroczyła 35.000 zł. Czy należy wprowadzić tę maszynę (...)
str. 40
4.
Składnik majątku wykorzystywany wcześniej w prywatnym najmie wprowadzony do działalności gospodarczej
Podatnik wprowadził do działalności gospodarczej lokal mieszkalny i uznał go za środek trwały. Wcześniej lokal ten wynajmował w ramach tzw. prywatnego najmu. Dochody z najmu (...)
str. 41
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wypłata środków z firmowego rachunku walutowego na potrzeby osobiste podatnika
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych posiada firmowy rachunek walutowy. Na ten rachunek wpływają środki w walucie obcej wpłacane przez kontrahentów (...)
str. 43
2.
Zrefundowanie pracownikowi kosztów zakupu okularów korygujących wzrok nabytych przed terminem badań okresowych
Pracodawca skierował na badania wstępne osobę. W ich ramach nie przeprowadzono u niej badań okulistycznych. W niedługim czasie po zatrudnieniu pracownik z własnej inicjatywy przeszedł (...)
str. 44
3.
Wydanie części firmowego majątku byłemu małżonkowi
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o majątek wspólny małżeński. Dochód do opodatkowania ustala na podstawie podatkowej księgi. Majątek firmowy ulegnie podziałowi w związku (...)
str. 47
4.
Rozpoznanie przychodu z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne
Podatnik, na podstawie ustawy o COVID-19, otrzymał z powiatowego urzędu pracy, w trzech transzach, dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek (...)
str. 49
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Kopia certyfikatu rezydencji też może być ważna
Płatnikowi przysługuje prawo do uwzględnienia kopii certyfikatu rezydencji podatkowej podatnika przy poborze podatku u źródła od określonego rodzaju należności. Czy pomijając przepisy obowiązujące w czasie (...)
str. 50
1.1.
Kwalifikacja usług pod kątem wystąpienia obowiązku podatkowego
Opodatkowanie podatkiem u źródła dotyczy m.in. przychodów z tytułu świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 updof i art. 21 ust. 1 pkt (...)
str. 50
1.2.
Certyfikat rezydencji
Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika (dotyczy osoby fizycznej) lub miejscu siedziby podatnika (dotyczy podatnika CIT) dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ (...)
str. 52
2.
Praca zdalna cudzoziemca dla polskiej firmy
Spółka mająca siedzibę na terytorium Polski zatrudniła na umowę o pracę obywatela Ukrainy. Pracownik dla celów podatkowych jest rezydentem Ukrainy, co udokumentował certyfikatem rezydencji. W (...)
str. 53
3.1.
Przesłanki do szacowania
Ustawa o CIT w art. 9 ust. 2a-2c updop reguluje szczególne zasady oszacowania dochodów podatnika, który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podatnicy, jeżeli nie mają na (...)
str. 55
3.2.
Zagraniczny zakład a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Organy podatkowe wymagają, aby podatnik posiadający na terenie Polski zagraniczny zakład prowadził pełne księgi rachunkowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku ich braku organy (...)
str. 56
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Nowelizacja przepisów o uldze rehabilitacyjnej
Podatnicy spełniający określone warunki, chętnie korzystają z ulg podatkowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się ulga rehabilitacyjna. Regulujące ją przepisy mają ulec modyfikacjom przewidzianym w uchwalonej przez (...)
str. 57
1.1.
Tytuły odliczeń
Istotną zmianą jaką przewiduje ustawa nowelizująca, jest rozszerzenie katalogu wydatków, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. (...)
str. 57
1.2.
Regulacje dotyczące limitu dochodów osób niepełnosprawnych
Z ulgi rehabilitacyjnej poza osobami niepełnosprawnymi mogą korzystać podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby. Na jej potrzeby przyjmuje się, że osoba niepełnosprawna pozostaje na utrzymaniu (...)
str. 59
1.3.
Osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa - doprecyzowanie pojęcia
Odliczenie niektórych wydatków na cele rehabilitacyjne jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą one osób niepełnosprawnych, które są zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa. To, (...)
str. 59
2.
Nowa ulga z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych
Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy (...)
str. 60
3.
Opłaty za leasing instalacji fotowoltaicznej nie mogą być odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej - interpretacja organu podatkowego
Opłaty ponoszone w ramach umowy leasingu, której przedmiotem jest instalacja fotowoltaiczna służąca do zasilania w energię budynku mieszkalnego jednorodzinnego stanowiącego współwłasność podatnika, nie stanowią wydatków (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.1.
Podstawowe informacje o gromadzeniu oszczędności
Zasady gromadzenia i dokonywania wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) zawarte są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (...)
str. 62
1.2.
Preferencja w PIT
Gromadzenie środków na IKZE wiąże się z preferencją podatkową, z której można korzystać w czasie oszczędzania. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatnicy mogą odliczać wpłaty na (...)
str. 62
1.3.
Podatek od zgromadzonych środków
Wypłata transferowa objęta zwolnieniem od PIT Wypłata środków z IKZE jest neutralna podatkowo, gdy stanowi wypłatę transferową. Wypłata taka w odniesieniu do środków zgromadzonych na (...)
str. 63
2.
Spółka jawna a status podatnika CIT - interpretacja organu podatkowego
W przypadku gdy w skutek przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną nie doszło do zmiany wspólników, obowiązek złożenia informacji o wspólnikach (CIT-15J) ciąży na spółce (...)
str. 65
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Brak zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy
Spółka z o.o. zawarła umowę najmu lokalu użytkowego na czas określony (24 miesiące). Czynsz jest płatny za okresy miesięczne. Płatności dokonywane są na rachunek bankowy (...)
str. 67
2.
Wydatki na spotkania z klientami w restauracji
Jako właściciel biura rachunkowego spotykam się z klientami w celu omówienia planowanych zmian w podatkach. Niekiedy spotkania odbywają się w restauracji, wówczas finansuję klientom posiłek. (...)
str. 68
3.
Ujęcie w kosztach podatkowych faktury zaliczkowej za powypadkową naprawę firmowego samochodu
Firmowy samochód osobowy we wrześniu 2021 r. został uszkodzony w wyniku wypadku samochodowego. Warsztat samochodowy we wrześniu br. wystawił mi fakturę zaliczkową na poczet wykonania (...)
str. 68
4.
Wykazywanie sprzedaży bezrachunkowej w ewidencji przychodów prowadzonej przez ryczałtowca
Podatnik od przychodów z działalności gospodarczej opłaca ryczałt ewidencjonowany. Osiąga przychody ze sprzedaży bezrachunkowej (nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej). Co jest podstawą do wpisania takich przychodów (...)
str. 69
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LISTOPAD 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 8.11.2021 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za październik 2021 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.