Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (546) z dnia 20.09.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wydatki uznawane (lub nie) za koszty reprezentacji
W warunkach gospodarki rynkowej zbudowanie zaufania i zdobycie lojalności obecnych i potencjalnych partnerów wymusza na firmach podejmowanie określonych działań. Działania przedsiębiorców mogą jednak budzić wątpliwości (...)
str. 4
1.1.
Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów reprezentacji
Ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów wymaga ustalenia, czy: jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie (...)
str. 4
1.2.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Podatnicy podatku dochodowego, prowadząc działalność gospodarczą, coraz częściej podejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w skrócie zwanej CSR (z ang. Corporate Social Resposobility). Nie (...)
str. 5
1.3.
Upominek dla kontrahenta
Zdaniem organów podatkowych zakup upominków przekazanych kontrahentom, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie określonego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego firmy czy działalności, wykreowanie pozytywnych (...)
str. 7
1.4.
Wydatki na alkohol
Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków na zakup upominków, w tym alkoholu, dla kontrahentów, ponieważ należą one do kategorii kosztów reprezentacji, o których (...)
str. 8
1.5.
Wypłata kwot klientom w sytuacji uznania ich reklamacji za niezasadną
Wydatki związane z wypłatą kwot na rzecz klientów banku w sytuacji uznania ich reklamacji za niezasadną, stanowią koszt reprezentacji, o którym mowa w art. 16 (...)
str. 8
1.6.
Wydawanie biletów lub voucherów na imprezy kulturalne
Wydatki na bilety lub vouchery na wydarzenia kulturalne wydawane klientom i partnerom biznesowym, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stanowią one bowiem koszty (...)
str. 9
2.
Polski Ład w opublikowanym projekcie zmian do ustaw podatkowych - kolejne zmiany
PROJEKT USTAWY W poprzednich dwóch numerach Przeglądu Podatku Dochodowego omówiliśmy niektóre planowane zmiany w przepisach ustaw podatkowych zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o (...)
str. 10
2.1.
Ulga dla wprowadzających obrót bezgotówkowy
W projekcie ustawy nowelizującej przewiduje się ulgę dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu (...)
str. 10
2.2.
Ulga rehabilitacyjna
Projektodawca proponuje również znowelizować przepisy ustawy o PIT normujące ulgę rehabilitacyjną adresowaną do osób niepełnosprawnych oraz osób mających na utrzymaniu bliskie osoby niepełnosprawne. Dodanie pkt (...)
str. 11
2.3.
Ulga na dzieci
Jak wynika z przepisów art. 27f updof, korzystanie z ulgi na dziecko polega na odliczeniu od podatku obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o podlegającą odliczeniu (...)
str. 12
2.4.
Niższy limit płatności dla rozliczeń gotówkowych
Na podstawie art. 22p ust. 1 updof i art. 15d ust. 1 updop, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w (...)
str. 13
3.
Ulga abolicyjna - objaśnienia podatkowe Ministra Finansów
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z 10 sierpnia 2021 r. pt. "Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 14
3.1.
Istota ulgi
Niwelowanie różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania Podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi rozliczają w Polsce dochody uzyskane w kraju i za granicą (tzw. nieograniczony obowiązek (...)
str. 14
3.2.
Stosowanie odliczenia
Adresaci ulgi Ulga abolicyjna przysługuje podatnikom, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) na terytorium Polski. Tacy podatnicy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi (...)
str. 15
3.3.
Obliczenie preferencji
Sposób obliczenia Ulga abolicyjna ma zastosowanie do dochodów (przychodów), do których stosuje się zasady opodatkowania przewidziane w: art. 27 updof, czyli przy zastosowaniu skali podatkowej, (...)
str. 16
3.4.
Wykazanie w zeznaniu podatkowym
Ulgę abolicyjną stosuje się w zeznaniu podatkowym. Nie uwzględnia się jej w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy należnych od zagranicznych dochodów. (...)
str. 19
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Rozszerzono katalog darowizn podlegających odliczeniu od dochodu
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1551 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy (...)
str. 20
2.
Stypendia i nagrody z Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego wolne od podatku
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1574 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa (...)
str. 20
3.
Nowe zwolnienie w CIT i zmiana zakresu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1598 opublikowano ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie (...)
str. 20
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Nie każdy koszt dotyczący auta wykorzystywanego do celów mieszanych jest objęty ograniczeniem podatkowym
Spółka z o.o. zamierza objąć w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł. Będzie go wykorzystywać zarówno do celów związanych, jak i niezwiązanych (...)
str. 21
2.
Podatek od sprzedaży detalicznej jest kosztem uzyskania przychodów
Spółka z o.o. musi zapłacić podatek od sprzedaży detalicznej. Czy jest on kosztem uzyskania przychodów? Jeśli tak, to w którym momencie? Podatek od sprzedaży detalicznej (...)
str. 22
3.
Wybrane problemy podatników
3.1.
Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
Osoba fizyczna zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, z której zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przed jej rozpoczęciem poniosła szereg wydatków, (...)
str. 24
3.2.
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej
5 lipca 2021 r. spółka z o.o. kupiła towar od kontrahenta krajowego. Faktura została wystawiona 8 lipca 2021 r. z datą sprzedaży 5 lipca 2021 (...)
str. 25
3.3.
Utracona zaliczka
Spółka z o.o. wpłaciła zaliczkę na poczet usługi szkoleniowej. Szkolenie się nie odbyło. Spółka nie odzyska wpłaconej kwoty. Czy wobec tego ma prawo zaliczyć ją (...)
str. 26
4.
Źródło przychodów z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną - wyrok NSA
Przychody wspólnika z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną należy zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje rodzaj prowadzonej przez spółkę osobową (...)
str. 26
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Ulga dla pracowników w ramach programu Polski Ład
PROJEKT USTAWY Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer (...)
str. 28
2.1.
Ogólne zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu
Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a (...)
str. 29
2.2.
Zwolnienie od podatku
Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 23b updof zwolnił od podatku dochodowego zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących jego własność (...)
str. 30
2.3.
Powstanie przychodu według organów podatkowych i sądów
Organy podatkowe są zgodne, że zarówno kwota ryczałtu, jak i tzw. kilometrówka, otrzymana od pracodawcy w związku z używaniem przez pracownika w jazdach lokalnych prywatnego (...)
str. 30
3.
Stawka podatku stosowana przez płatnika po otrzymaniu oświadczenia, że pracownik zamierza rozliczyć się wspólnie z żoną
We wrześniu 2021 r. dochody pracownika przekroczą pierwszy próg podatkowy. W tym samym miesiącu pracownik zamierza złożyć nam oświadczenie, że za dany rok będzie rozliczał (...)
str. 32
4.
Obowiązki płatnika po przekazaniu pracownikom karty przedpłaconej na posiłki profilaktyczne - interpretacja organu podatkowego
Płatnik jest obowiązany obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wydanych kart przedpłaconych, które będą uprawniały do zakupu wszystkich produktów spożywczych dostępnych w (...)
str. 33
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Wartość początkowa środka trwałego a wydatki na usługi gastronomiczne
Spółka z o.o. zamówiła maszynę, która będzie środkiem trwałym. Czy w wartości początkowej tego środka trwałego może ująć koszty związane ze spotkaniem w restauracji z (...)
str. 35
2.
Czy oddział firmy zagranicznej działający na terenie Polski ma prawo do jednorazowej amortyzacji?
Niemiecka spółka będąca osobą prawną od kilku lat posiada w Polsce oddział stanowiący zagraniczny zakład. Czy przy ustalaniu prawa do korzystania przez ten oddział z (...)
str. 36
3.
Strata w składnikach majątku trwałego jako koszt podatkowy - interpretacje organu podatkowego
3.1.
Likwidacja środka trwałego na skutek zmiany rodzaju działalności
Przez zmianę rodzaju działalności rozumie się zastąpienie jednej działalności drugą, ale także każdą inną zmianę zakresu tej działalności, w tym ograniczenia prowadzonej działalności. Tak wynika (...)
str. 37
3.2.
Zaprzestanie wykorzystywania znaków towarowych
W momencie wykreślenia znaków towarowych z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwota stanowiąca nadwyżkę wartości początkowej znaków towarowych ponad sumę dokonanych od (...)
str. 38
3.3.
Niezamortyzowane nakłady poniesione na budowę budynku na  cudzym gruncie
Strata w wysokości niezamortyzowanej części nakładów poniesionych na wybudowanie budynków i budowli na gruncie będącym przedmiotem umowy użytkowania, powstała na skutek wygaśnięcia tej umowy może (...)
str. 40
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Skutki otrzymania przez przedsiębiorcę dofinansowania od Fundacji Polska Bezgotówkowa
W ramach działalności gospodarczej podatnik podpisał umowę na dzierżawę terminali płatniczych oraz rozliczanie płatności kartą w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa. Uczestnicząc (...)
str. 41
1.1.
Przychód z tytułu dofinansowania
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym o powstaniu u przedsiębiorcy przychodu podatkowego z prowadzonej działalności gospodarczej decyduje m.in. przeznaczenie środków otrzymanych w związku z przyznanym (...)
str. 41
1.2.
Rozliczenie opłaconych kosztów
Kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem (...)
str. 42
1.3.
Ewidencja w podatkowej księdze
Na sposób ujęcia w podatkowej księdze otrzymanego dofinansowania oraz ponoszonych kosztów dzierżawy i użytkowania terminali wskazuje ust. 8 i 13 objaśnień zamieszczonych w załączniku nr (...)
str. 43
2.
Polski Ład modyfikuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem
PROJEKT USTAWY Rozwiązania proponowane w programie Polski Ład dotyczą m.in. zryczałtowanych form opodatkowania, które reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku (...)
str. 43
2.1.
Nowelizacja przepisów o ryczałcie ewidencjonowanym
Okrojona lista wolnych zawodów W 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stał się dostępny dla szerokiej grupy przedsiębiorców, w tym również dla przedstawicieli wolnych zawodów. (...)
str. 43
2.2.
Zmiany u kartowiczów
Karta podatkowa tylko dla kontynuujących działalność Projekt ustawy nowelizującej co do zasady przewiduje likwidację opodatkowania w formie karty podatkowej. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 47
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Projekt zmiany przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
PROJEKT USTAWY Przepisy dotyczące poboru podatku u źródła mają zostać zmodyfikowane w ramach tzw. Polskiego Ładu. Wynika to z projektu ustawy o zmianie ustawy o (...)
str. 48
2.
Opodatkowanie cudzoziemca mieszkającego i wykonującego pracę (zlecenie) poza Polską
Polska firma informatyczna chce rekrutować i zatrudniać Ukraińców na podstawie umów o pracę lub umów zleceń. Będą oni wykonywać pracę w Ukrainie. Jakie są zasady (...)
str. 50
2.1.
Umowa zlecenia
Zleceniobiorcy, którzy nie mają w Polsce miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 3 ust. 1a updof, będą podlegać w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko od (...)
str. 50
2.2.
Umowa o pracę
Jeżeli pracownik mieszka i wykonuje pracę poza granicami Polski, to podlega w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium (...)
str. 52
3.
Odliczenie od CIT podatku u źródła pobranego za granicą
Spółka z o.o. zawarła umowę z kontrahentem z Chińskiej Republiki Ludowej. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji. Kontrahent poinformował spółkę, że będzie zobowiązany pobrać podatek u (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców przewidziane w ramach programu Polski Ład
PROJEKT USTAWY Polski Ład zakłada wprowadzenie zachęt podatkowych dla przedsiębiorców. Rozwiązania są ukierunkowane na podniesienie innowacyjności polskich firm, wsparcie podejmowanych przez nie działań w zakresie (...)
str. 54
2.
Rodzic bez dochodów odliczy ulgę na dziecko od podatku ustalonego na imię obojga małżonków - interpretacja organu podatkowego
Małżonkowie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej przy rozliczeniu dochodów we wspólnym zeznaniu podatkowym, nawet jeżeli jedno z małżonków nie jest rodzicem dziecka, a rodzic dziecka (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez podmioty powiązane
Trzy te same osoby fizyczne są jednocześnie udziałowcami w spółce z o.o. (a także członkami jej zarządu) oraz wspólnikami spółki cywilnej. Pomiędzy tymi spółkami będzie (...)
str. 58
1.1.
Powiązania pomiędzy spółkami
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym za powiązane uważa się m.in. takie podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot (...)
str. 58
1.2.
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Podmioty powiązane mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w sytuacji gdy wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (pomniejszona o VAT), przekracza w roku podatkowym (...)
str. 59
1.3.
Informacja o cenach transferowych
Podmioty powiązane, które: obowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizują transakcje kontrolowane zwolnione z (...)
str. 60
2.
Czy należy pobrać podatek od zaliczek na poczet zysku wypłacanych w trakcie roku komplementariuszom?
Od 2021 r. obowiązują regulacje, które nadały status podatnika CIT spółce komandytowej, wprowadziły opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez takie spółki oraz zmieniły zasady opodatkowania wspólników tych (...)
str. 60
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Czynsz z tytułu najmu opłacony z góry - moment powstania przychodu
Spółka z o.o. wynajmuje kontrahentowi lokal biurowy. Strony określiły w umowie, że usługa najmu jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, obejmujących miesiące kalendarzowe. Ostatni dzień okresu (...)
str. 63
2.
Utrata prawa do 9% stawki CIT w trakcie roku podatkowego
Spółka posiada w 2021 r. status małego podatnika dla celów CIT, w związku z czym opłaca zaliczki na podatek dochodowy według 9% stawki CIT. Jak (...)
str. 63
3.
Odliczanie straty na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy
Podatnik PIT za 2020 r. poniósł stratę w prowadzonej działalności gospodarczej. We wrześniu 2021 r. po raz pierwszy uzyska dochód z tej działalności. Czy może (...)
str. 64
4.
Stosowanie ulgi dla młodych u pracownika osiągającego przychody inne niż ze stosunku pracy
Osoba w wieku 25 lat otrzymuje dywidendę z tytułu posiadania udziałów w spółce z o.o. Od września 2021 r. została zatrudniona w naszej firmie na (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - PAŹDZIERNIK 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.10.2021 r. (czwartek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za wrzesień 2021 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.