Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 24 (552) z dnia 20.12.2021
Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Dodatek nr 18
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24
z dnia 20.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Wykorzystywanie użyczonego samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuję samochód osobowy użyczony mi przez brata. Czy z tego tytułu powinienem wykazać przychód w podatkowej księdze przychodów (...)
str. 3
2.
Przyznanie spółce rabatu cenowego po zawarciu długotrwałej umowy z kontrahentem
Spółka z o.o. wynajęła lokal biurowy na okres 24 miesięcy. W związku z tym otrzymała rabat cenowy polegający na obniżeniu czynszu o równowartość kwoty czynszu (...)
str. 4
3.
Otrzymanie częściowej zapłaty dotyczącej należności objętej odpisem aktualizującym
Podatnik w 2020 r. dokonał odpisu aktualizującego wartość nieotrzymanej należności. W tym roku kontrahent zapłacił część tej należności. Czy jako przychód należy wykazać całość odpisu, (...)
str. 4
4.
Czynsz najmu opłacony z góry
Spółka z o.o. wynajęła kontrahentowi lokal użytkowy. Strony określiły w umowie, że usługa najmu jest rozliczana w okresach rozliczeniowych (miesiącach kalendarzowych). Ostatni dzień okresu rozliczeniowego (...)
str. 5
5.
Wniesienie aportu do spółki i nabycie jej udziałów
Spółka z o.o. ma zamiar wnieść do innej spółki z o.o. aport w postaci nieruchomości i nabyć jej udziały. Aport podwyższy kapitał zakładowy tej spółki. (...)
str. 6
6.
Podatkowe konsekwencje przedawnienia zobowiązań
W 2020 r. niektóre z zobowiązań cywilnoprawnych spółki z o.o. wynikające ze współpracy z kontrahentami uległy przedawnieniu. Czy przedawnione zobowiązania można ująć w przychodach podatkowych (...)
str. 6
7.
Transakcja zrealizowana po otrzymaniu należności
Przedsiębiorca (podatnik PIT) zawarł z kontrahentem umowę, w której zobowiązał się sprzedać mu specjalistyczne urządzenie produkcyjne i zamontować je w zakładzie kontrahenta. W umowie pojawił (...)
str. 7
8.
Odsetki od lokat bankowych a źródło przychodów w CIT
Czy odsetki od lokat bankowych są zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Nie. Odsetki od (...)
str. 8
9.
Usługi budowlane wykonywane etapami
Podatnik PIT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi budowlane, które rozlicza etapami. Po każdym etapie sporządza protokół odbioru robót oraz wystawia fakturę. W którym (...)
str. 9
10.
Sprzedaż ratalna
Od przyszłego roku podatnik, aby zwiększyć sprzedaż, zamierza umożliwić dokonywanie zakupów na raty. Czy wpłynie to na zasady ustalania i ewidencjonowania przychodu w podatkowej księdze (...)
str. 10
11.
Odszkodowania w działalności gospodarczej
1) Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W grudniu 2021 r. miało miejsce włamanie do siedziby firmy, w wyniku którego skradziono mi różnego rodzaju (...)
str. 10
12.
Rozliczenie faktury korygującej przychody
Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT w grudniu 2021 r. wystawił fakturę korygującą do faktury sprzedażowej z listopada br. Powodem korekty była błędna cena jednostkowa towaru (za (...)
str. 12
13.
Umorzenie udziałów w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki
Jeden ze wspólników zamierza wystąpić ze spółki z o.o. W związku z tym wyraził zgodę na dobrowolne umorzenie wszystkich swoich udziałów w spółce bez wynagrodzenia. (...)
str. 13
14.
Wycena przychodu wyrażonego w walucie obcej
Jestem przedsiębiorcą. Firmowe przychody opodatkowuję ryczałtem ewidencjonowanym. 3 grudnia 2021 r. wystawiłem w euro fakturę za usługę wykonaną 30 listopada 2021 r. Zapłaty za tę (...)
str. 14
15.
Odpłatne zbycie nieruchomości po zawarciu umowy deweloperskiej
Spółka z o.o. (deweloper) buduje na sprzedaż lokale mieszkalne oraz usługowe. W przypadku sprzedaży lokali usługowych zawiera przedwstępne umowy sprzedaży, na podstawie których przyszli właściciele (...)
str. 14
16.
Sprzedaż za pośrednictwem internetowej platformy handlowej
Przedsiębiorca sprzedaje towary za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Klient wpłaca należność za towar na rachunek platformy, a przedsiębiorca otrzymuje informację o dacie dokonania tej wpłaty. (...)
str. 16
17.
Korekta przychodów po zwróceniu nienależnie pobranego dofinansowania
Spółka z o.o. nienależnie pobrała dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W związku z tym PFRON wystawił jej wezwanie do jego zwrotu. (...)
str. 17
18.
Zasiłek chorobowy wypłacony przedsiębiorcy przebywającemu na zwolnieniu lekarskim
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim ZUS wypłacił mi zasiłek chorobowy. Czy zasiłek ten powinienem wykazać jako przychód z działalności gospodarczej? (...)
str. 18
19.
Otrzymanie pożyczki przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą
Z urzędu pracy otrzymałem pożyczkę na potrzeby prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Czy jej kwota stanowi u mnie firmowy przychód? Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka nie (...)
str. 19
20.
Dofinansowanie do wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Na podstawie ustawy o COVID-19 podatnik otrzymał z powiatowego urzędu pracy dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. (...)
str. 19
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Odsetki od zapłaconej po terminie firmowej zaliczki na podatek dochodowy
Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT zaliczkę na podatek dochodowy za październik 2021 r. zapłacił po ustawowym terminie. W związku z tym uiścił stosowne odsetki za zwłokę. (...)
str. 20
2.
Wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
W spółce z o.o. został podwyższony kapitał zakładowy, w związku z czym poniesiono wydatki na opłatę notarialną, opłatę sądową związaną z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego (...)
str. 21
3.
Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego
U przedsiębiorcy będącego podatnikiem PIT na stanie środków trwałych znajduje się kotłownia, która podlega amortyzacji. Ze względu na znaczny stopień jej zużycia technicznego i wynikające (...)
str. 22
4.
Diety z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy
Przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej często wyjeżdża poza siedzibę firmy, by świadczyć usługi dla kontrahentów. Czy diety z tytułu tych podróży służbowych można wpisać w (...)
str. 22
5.
Wydatki poniesione na kształcenie przedsiębiorcy
Podatnik PIT prowadzący działalność gospodarczą rozpoczął zaoczne studia magisterskie na kierunku zarządzanie. Zdobyta tam wiedza przełoży się na umiejętności praktyczne potrzebne przy prowadzeniu firmy, co (...)
str. 23
6.
VAT należny od kosztów poniesionych na reprezentację
Spółka z o.o. kupiła prezenty dla kontrahentów. Poniesione z tego tytułu wydatki mają charakter reprezentacyjny, w związku z czym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Z (...)
str. 24
7.
Faktura kosztowa z datą wystawienia inną niż data sprzedaży
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W grudniu 2021 r. otrzymałem fakturę za archiwizację dokumentów, na której widnieje data wystawienia 11 grudnia 2021 (...)
str. 24
8.
Wydatki na podróże członków rady nadzorczej do siedziby firmy
Spółka z o.o. poniosła wydatki związane z podróżą członków rady nadzorczej do siedziby firmy. Czy może je ująć w kosztach podatkowych? Wydatki związane z podróżą (...)
str. 25
9.
Koszty ubezpieczenia od utraty dochodów w czasie pandemii
W związku z trwającą epidemią koronawirusa przedsiębiorca będący podatnikiem PIT chciałby ubezpieczyć się od utraty dochodów na wypadek niezdolności do pracy. Czy koszt nabycia takiej (...)
str. 25
10.
Podatek od towarów i usług po utracie prawa do zwolnienia od tego podatku
Po przekroczenia limitu obrotów utraciłem prawo do zwolnienia z VAT i jestem zobowiązany rozliczać się w zakresie VAT. Czy podatek od towarów i usług stanowi (...)
str. 26
11.
Zakup przez pracodawcę posiłków dla pracowników świadczących pracę w godzinach nadliczbowych
Pracownikom spółki z o.o. przeprowadzającym w godzinach nadliczbowych inwentaryzację zapewniono posiłki, mimo braku ustawowego obowiązku w tym zakresie. Czy wydatki na zakup takich posiłków są (...)
str. 27
12.
Wydatek na zakup obuwia dla pracownika
Pracodawca kupił pracownikowi obuwie. Czy poniesiony na ten cel wydatek może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów? Koszt zakupu obuwia pracownikowi jest kosztem uzyskania przychodów, o (...)
str. 28
13.
Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
Podatnik zaadaptował wynajmowane pomieszczenie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Po kilku miesiącach amortyzowania tej inwestycji w obcym środku trwałym rozwiązał umowę najmu, gdyż zmienił rodzaj (...)
str. 28
14.
Nabycie usług od kontrahenta będącego jednocześnie pracownikiem
Pracownik zatrudniony w spółce z o.o. na stanowisku przedstawiciela handlowego założył własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi pośrednictwa handlowego. Takie usługi świadczy również (...)
str. 29
15.
Anulowanie zapłaty na rachunek spoza białej listy i ponowna zapłata na rachunek znajdujący się na tej liście
Podatnik dokonał na rzecz kontrahenta płatności wynikającej z faktury o wartości powyżej 15.000 zł na rachunek nieznajdujący się na tzw. białej liście. Czy w razie (...)
str. 30
16.
Wydatek niezasadnie poniesiony
Spółka cywilna zatrudnia pracownika, który prowadzi działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczy spółce usługi doradcze. We wrześniu 2021 r. wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o (...)
str. 30
17.
Odpłatne zbycie towarów pozostałych po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej
W listopadzie 2021 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą, którą rozliczał na podstawie podatkowej księgi, opodatkowując dochód według skali podatkowej. W remanencie likwidacyjnym wykazał towary handlowe. (...)
str. 31
18.
Zakup gadżetów oznaczonych firmowym logo
Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT kupił gadżety oznaczone firmowym logo. Zamierza je wydawać wybranym kontrahentom, z którymi stale współpracuje. Jednostkowa wartość gadżetu nie przekracza 100 zł. (...)
str. 32
19.
Duplikat faktury dokumentującej poniesienie kosztu pośredniego
Spółka z o.o. otrzymała w 2021 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. duplikat faktury z 2020 r. dotyczącej kosztu pośredniego. Pierwotna faktura nie (...)
str. 33
20.
Rozliczenie kosztów remontu firmowego budynku
Spółka z o.o. poniosła wydatki na remont dachu siedziby firmy. Zgodnie z przyjętą w polityce rachunkowości zasadą, koszt ten będzie rozliczany co miesiąc przez 5 (...)
str. 34
21.
Sfinansowanie zleceniobiorcy kosztów dojazdu do miejsca wykonywania zlecenia
Z umowy zlecenia zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej wynika, że jako zleceniodawca mam obowiązek sfinansowania zleceniobiorcy kosztów dojazdów do miejsca wykonywania zlecenia. W tym (...)
str. 35
22.
Wydatki poniesione w związku z zaproszeniem klienta na obiad do restauracji
Prowadzę biuro rachunkowe. W celu omówienia planowanych zmian w podatkach spotykam się z klientami w restauracji, gdzie przy rozmowie biznesowej spożywamy posiłek (obiad). Koszty tego (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.