Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Wydatki związane z postępowaniem sądowym
W zakresie zwykłego ryzyka gospodarczego mieszczą się zdarzenia uzasadniające toczenie sporów, dochodzenie należności, kwestionowanie obowiązku zapłaty zobowiązania, wykazanie wadliwości nabywanych świadczeń oraz obronę prawidłowego sposobu (...)
str. 4
1.2.
Koszty przegranego procesu
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie uzależniają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z postępowaniem sądowym, od tego czy podatnik w tym postępowaniu (...)
str. 5
1.3.
Wydatki będące następstwem niewłaściwego działania
Co do zasady kosztem podatkowym nie mogą być wydatki, których przyczyną poniesienia jest niewłaściwe postępowanie podatnika. Wobec tego do kosztów uzyskania przychodów podatnik nie może (...)
str. 5
1.4.
Zasądzone należności
Podatnik, który w wyniku wyroku sądowego jest zobowiązany do zapłaty kar, odszkodowań, rekompensat lub innych należności, rozstrzygając, czy zasądzone kwoty może zaliczyć do kosztów uzyskania (...)
str. 7
2.
Odliczenie nakładów na instalację fotowoltaiczną - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym własność lub współwłasność podatnika można odliczać od podstawy opodatkowania. Tak wynika z art. 26h (...)
str. 10
3.
Projekty zmian do ustaw o podatku dochodowym dotyczące wdrażania programu Polski Ład
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.gov.pl) opublikowało projekty zmian do przepisów ustaw o podatku dochodowym. Są to: 1) projekt z dnia 15 czerwca 2021 r. (...)
str. 11
3.1.
Pakiet ulg wspierających innowację i produkcję
Jak wynika z uzasadnienia do pierwszego z wymienionych projektów, celem wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych jest stworzenie przyjaznego systemu podatkowego wspierającego przedsiębiorców w nowej, pocovidowej (...)
str. 11
3.2.
PGK, estoński CIT, ulga konsolidacyjna, ulga w zakresie kosztów POP
Projekt z dnia 18 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, to kolejny pakiet zmian dla (...)
str. 13
3.3.
Preferencje dla zwiększających sprzedaż produktów oraz spółek holdingowych
Natomiast projekt z dnia 22 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Ulga podatkowa dla objętych systemem e-TOLL i darowizny na przeciwdziałanie COVID-19
Ulga podatkowa Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziły nowy system poboru opłat e-TOLL, który zastępuje dotychczasowy system viaTOLL. System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie oparte (...)
str. 16
2.
Preferencje podatkowe dla społecznych agencji najmu
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych (...)
str. 17
3.
Obowiązywanie przepisów o doręczeniach elektronicznych przesunięte w czasie
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1135 opublikowano ustawę z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (zwaną dalej (...)
str. 18
4.
Ponowne wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o poborze podatku u źródła
W Dz. U. z 2021 r. opublikowano pod poz.: 1158 rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 18
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Koszty związane ze sprzedażą samochodu nie powinny być limitowane
Czy koszty z tytułu sprzedaży samochodu osobowego, który jest środkiem trwałym w spółce z o.o., np. koszty ogłoszenia w prasie, wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, należy (...)
str. 19
2.
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów
Spółka z o.o. za wkład pieniężny nabyła udziały w innej spółce z o.o. Obecnie zamierza je sprzedać. Czy jeśli z tytułu tej transakcji poniesie stratę, (...)
str. 20
3.
Korekta przychodów i kosztów w związku ze zwrotem dotacji
Spółka z o.o. w 2020 r. otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 3.4 Dotacje na kapitał (...)
str. 21
4.1.
Strata zamiast dochodu
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Zalega z płatnościami na rzecz kontrahentów. Przepisy ustawy o PIT w takich przypadkach obligują do zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki (...)
str. 23
4.2.
Dochód pomniejszany o straty z lat ubiegłych
Z prowadzonej działalności gospodarczej podatnik uzyskuje dochód stanowiący podstawę ustalenia zaliczki na podatek. Dochód ten pomniejsza o stratę podatkową poniesioną w ubiegłym roku. W rezultacie (...)
str. 24
5.
Zaliczka na poczet przyszłej dostawy zaliczana do przychodów w dacie jej wpłaty
W 2020 r. zaliczki otrzymane od osób fizycznych na poczet przyszłych dostaw towarów rozliczane były podatkowo w miesiącu otrzymania tych zaliczek. W 2021 r. podatnik (...)
str. 25
6.
Wybrane problemy podatników w wyrokach WSA
6.1.
Wydatki na spotkania integracyjne, w części poniesionej na rzecz współpracowników też są kosztami uzyskania przychodów
Organ podatkowy rozstrzygając problem spółki zgłoszony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w kwestii kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spotkania integracyjne, uznał, że (...)
str. 26
6.2.
Koszt doradztwa dla samego siebie nie jest kosztem podatkowym
Spółka z o.o. (skarżąca) działająca w branży gastronomicznej, zawarła ze swoim większościowym wspólnikiem i zarazem członkiem jednoosobowego zarządu spółki (zwanym dalej prezesem) umowę o doradztwo. (...)
str. 27
6.3.
Zwolnienie z długu skutkuje powstaniem przychodu podatkowego niezależnie od zadeklarowania w zamian określonych świadczeń
Spółka akcyjna (skarżąca) zawarła ugodę sądową, w której kontrahent zwolnił ją z zapłaty spornych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy, a skarżąca oświadczyła, że (...)
str. 28
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Rozliczenie dofinansowania do wczasów pod gruszą wypłaconego byłemu pracownikowi
Umowa o pracę została rozwiązana 30 czerwca 2021 r. W lipcu br. byłemu już pracownikowi zostanie wypłacone dofinansowanie do wczasów pod gruszą. Czy wypłatę tę (...)
str. 29
2.
Obciążenia podatkowo-składkowe u chorującego pracownika
Zakład pracy jest płatnikiem zasiłków. Jeden z pracowników (zatrudniony na część etatu) w danym miesiącu otrzymał wynagrodzenie za pracę, które jest niższe od zasiłku chorobowego. (...)
str. 30
2.1.
Obliczanie zaliczki na podatek
Zasady ogólne Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy to dwa odrębne źródła przychodów. Wynagrodzenie za pracę stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym (...)
str. 30
2.2.
Oskładkowanie dokonanych wypłat
Dla prawidłowego ustalenia obciążeń podatkowo-składkowych wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego konieczna jest także znajomość zasad oskładkowania tych wypłat. W myśl art. 18 ust. 1 (...)
str. 31
3.
Jak opodatkować umowę zlecenia
Firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych zawarła umowę zlecenia na tłumaczenie języka migowego na potrzeby pacjentów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z (...)
str. 33
4.
Interpretacje indywidualne organu podatkowego
4.1.
Udostępnienie prezesowi zarządu samochodu służbowego
Jeżeli prezes zarządu świadcząc pracę na podstawie kontraktu menadżerskiego, wykorzystuje firmowy samochód do celów służbowych (podróże służbowe oraz dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby spółki), (...)
str. 35
4.2.
Umorzenie przez pracodawcę sfinansowanych kosztów szkolenia przyszłego pracownika
Umorzenie po zawarciu umowy o pracę kosztów szkolenia kandydata na pracownika odbytego przed nawiązaniem stosunku pracy generuje przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu. Nie (...)
str. 35
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Brak zapłaty za fakturę dokumentującą nabycie środka trwałego
W 2018 r. spółka z o.o. kupiła środek trwały za 12.000 zł. Nie odliczyła VAT, bo świadczy usługi, które są zwolnione przedmiotowo z VAT. Z (...)
str. 37
2.
Zakup składnika majątku bez pośrednictwa rachunku płatniczego
Spółka z o.o. kupiła w 2021 r. środek trwały od innego przedsiębiorcy za kwotę przekraczającą 15.000 zł. Zapłaty dokonano poprzez wpłacenie gotówki na rachunek bankowy (...)
str. 38
3.
Wartość początkowa środka trwałego ustalona z uwzględnieniem różnic kursowych
Spółka nabyła w maju 2021 r. maszynę od firmy niemieckiej. VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia maszyny został w całości odliczony w deklaracji VAT-7 za maj. (...)
str. 40
3.1.
Różnice powstałe w związku z regulowaniem zobowiązań
Podatkowe różnice kursowe związane z regulowaniem zobowiązań, w tym z tytułu nabycia lub wytworzenia środka trwałego, określa się na podstawie art. 24c ust. 2 pkt (...)
str. 40
3.2.
Różnice od własnych środków pieniężnych a korekta wartości początkowej
Podatnik jest zobligowany do korygowania wartości początkowej o różnice kursowe powstałe, przed oddaniem środka trwałego do używania, w wyniku rozchodu środków z rachunku walutowego w (...)
str. 41
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ewidencja i rozliczenie składek na Fundusz Pracy u wspólników spółki niebędącej osobą prawną
Spółkę cywilną tworzy trzech wspólników, z czego tylko dwaj opłacają składki na Fundusz Pracy. Czy składki te powinny być ujmowane w podatkowej księdze, która jest (...)
str. 42
1.1.
Składka jako koszt podatkowy wspólnika
Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 (...)
str. 42
1.2.
Ewidencja w podatkowej księdze
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą ustalają dochód (stratę), podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku za rok podatkowy, jak również podstawę obliczenia zaliczki na podatek za okresy (...)
str. 43
1.3.
Koszty w załączniku PIT/B
Druk PIT/B stanowi załącznik do zeznania podatkowego ( PIT-36 , PIT-36S , PIT-36L i PIT-36LS ). Jest to informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej (...)
str. 44
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Decyzja o umorzeniu subwencji z PFR
Podatnik otrzymał w 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), której nie zaliczył do przychodów z działalności z uwagi na jej zwrotny charakter. Jednak (...)
str. 44
2.2.
Koszty nabycia uprawnień do wykonywania zawodu poniesione przed rozpoczęciem działalności
Poniosłem koszty aplikacji, której ukończenie poprzedzało złożenie egzaminu zawodowego i było konieczne do nabycia uprawnień do wykonywania zawodu. Czy po podjęciu działalności gospodarczej w zakresie (...)
str. 45
2.3.
Dwa samochody w działalności jednoosobowego przedsiębiorcy
Podatnik jest jednoosobowym przedsiębiorcą, który nie zatrudnia pracowników. Czy może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki z tytułu leasingu dwóch samochodów osobowych oraz ich używania (...)
str. 45
2.4.
Różnice kursowe od własnych środków walutowych u ryczałtowca
Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacam podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy jestem obowiązany ustalać różnice kursowe od własnych środków w walucie obcej? (...)
str. 46
2.5.
Strata z tytułu likwidacji środka trwałego
W firmie podatnika jest wykorzystywana stara kotłownia, która cechuje się znacznym stopniem zużycia technicznego i wysokimi kosztami eksploatacji. Podatnik zamierza dokonać rozbiórki tego obiektu i (...)
str. 47
2.6.
Ubezpieczenie przedsiębiorcy na wypadek utraty dochodu
Źródłem dochodu podatnika jest działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym. Z uwagi na sytuację epidemiczną wykupił on ubezpieczenie od utraty dochodu na wypadek okresowej niezdolności do (...)
str. 47
3.
Upływ rocznego okresu używania składnika niezaliczonego do środków trwałych - skutki u ryczałtowca
W 2020 r. nabyłem samochód o wartości przekraczającej 10.000 zł i wprowadziłem go do majątku firmy jako wyposażenie, a koszty zakupu jednorazowo ująłem do kosztów (...)
str. 48
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Należności wypłacane z Polski
W stosunku do niektórych dochodów osiąganych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (niemających w Polsce rezydencji podatkowej) ustawodawca wprowadził obowiązek poboru podatku (...)
str. 51
1.2.
Wyjaśnienie pojęcia "urządzenie przemysłowe" wciąż problematyczne
Prawidłowe rozliczenie podatku u źródła od należności wypłacanej za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego utrudnia brak definicji urządzenia przemysłowego. W praktyce często występują (...)
str. 51
1.3.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Aby zastosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, trzeba w pierwszej kolejności właściwie zakwalifikować wypłacane należności do odpowiedniej kategorii dochodów, o których mowa w stosownej (...)
str. 53
2.
Podatek od dochodów kierowcy pracującego dla zagranicznego pracodawcy
Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce w rozumieniu ustawy o PIT, gdyż tu posiada ośrodek interesów życiowych. W 2021 r. przez kilka miesięcy pracował w (...)
str. 55
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Wydatki na cele rehabilitacyjne
Podatnik jest osobą niepełnosprawną. Nie mając skierowania od lekarza, wykupił pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Na miejsce, w którym turnus będzie realizowany, zamierza dojechać swoim samochodem (...)
str. 57
1.1.
Udział w turnusie rehabilitacyjnym bez skierowania
Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości odliczenia w ramach omawianej ulgi wydatków za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w którym podatnik bierze udział bez skierowania lekarza. Należy zatem (...)
str. 57
1.2.
Korzystanie z samochodu osobowego
Z kolei odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków z tytułu przejazdu samochodem będzie możliwe niezależnie od tego, czy pobyt w ośrodku będzie kwalifikował się jako (...)
str. 58
2.
Ulga badawczo-rozwojowa w orzecznictwie
2.1.
Korekta kosztów kwalifikowanych po rozliczeniu ulgi
W zakresie korygowania kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową zastosowanie mają ogólne zasady dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów. W rezultacie jeżeli korekta (...)
str. 59
2.2.
Należności za pracę pracowników działów badawczo-rozwojowych
W przypadku gdy pracownik wykonuje wyłącznie czynności związane z działalnością badawczo-rozwojową, to wszystkie jego przychody związane z tą pracą, w tym wynagrodzenie za czas nieświadczenia (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Przyporządkowanie kosztów strefowych do źródeł przychodów
Spółka z o.o. prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej i poza strefą. Koszty bezpośrednio produkcyjne i koszty zakupu są wyspecyfikowane i alokowane do konkretnej działalności (...)
str. 62
2.
Dwuletni okres posiadania udziałów w spółce komandytowej jako warunek zwolnienia zysku od podatku - interpretacja organu podatkowego
Warunek dwuletniego posiadania udziałów w spółce komandytowej, od spełnienia którego zależy zwolnienie od podatku zysku otrzymanego przez komandytariusza spółki, należy liczyć od momentu, w którym (...)
str. 64
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Preferencyjna stawka CIT dla nowej spółki z o.o.
Dwie osoby fizyczne prowadzące indywidualne działalności gospodarcze zamierzają założyć spółkę z o.o. Nie przestaną jednak prowadzić działalności na własne nazwisko. Czy dochody uzyskane przez spółkę (...)
str. 66
2.
Wymiana kasy rejestrującej na kasę on-line - skutki podatkowe
Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą obowiązana była do wymiany kasy rejestrującej na kasę on-line. Czy poniesiony z tego tytułu wydatek jest kosztem podatkowym? Czy przysługująca (...)
str. 67
3.
Przychód z tytułu częściowej zapłaty należności objętej odpisem aktualizującym jej wartość
Podatnik w 2020 r. dokonał odpisu aktualizującego wartość nieotrzymanej należności. W tym roku kontrahent zapłacił część tej należności. Czy jako przychód należy wykazać całość odpisu, (...)
str. 67
4.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez przedsiębiorcę osiągającego jednocześnie przychody ze stosunku pracy
W czerwcu 2021 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. Jednocześnie osiągam przychody ze stosunku pracy. Czy zaliczkę na podatek od firmowego dochodu (...)
str. 68
5.
Ujęcie w księdze faktury prognozującej zużycie gazu
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną otrzymał fakturę prognozującą zużycie gazu. Widnieje na niej data wystawienia 18 czerwca 2021 r. i data (...)
str. 69
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 2.08.2021 r. (poniedziałek) przekazanie drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2020 r. (przygotowanego w strukturze (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.