Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (551) z dnia 01.12.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 23 (551) z dnia 01.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kompensata wzajemnych wierzytelności a różnice kursowe
Nie tylko zapłata gotówkowa stanowi zapłatę skutkującą powstaniem różnic kursowych. Mogą one powstać także w wyniku kompensaty zobowiązań i należności. Różnice kursowe dla celów podatku (...)
str. 4
1.1.
Istota kompensaty
Nierzadko zdarza się, że dwaj przedsiębiorcy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. W takich przypadkach mogą rozliczać się poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności. Do potrącenia (...)
str. 4
1.2.
Różnice kursowe przy transakcjach handlowych
Zgodnie z art. 24c ust. 1 updof i art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania (...)
str. 5
1.3.
Ustalanie różnic kursowych przy potrąceniu należności wyrażonych w walucie obcej
Kompensując wzajemne zobowiązania i należności wyrażone w walucie obcej, podatnicy przy ustalaniu różnic kursowych nie mają możliwości uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, (...)
str. 6
1.4.
Wierzytelności określone w różnych walutach
Przepisy podatkowe nie wymagają tożsamości walutowej dla powstania różnic kursowych w przypadku kompensaty wzajemnych wierzytelności. Możliwość rozpoznania dla celów podatkowych różnic kursowych również w razie (...)
str. 7
1.5.
Cesja wierzytelności na rzecz banku w celu spłaty kredytu
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.574.2019.1.BM wyjaśnił zasady ustalania różnic kursowych w przypadku cesji przysługujących spółce wierzytelności (...)
str. 8
2.
Wzory oświadczeń składanych płatnikowi przez pracowników i zleceniobiorców w celu stosowania zwolnienia od podatku
Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o PIT mają zostać dodane nowe zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące m.in. przychodów ze stosunku (...)
str. 11
2.1.
Ulga na powrót
Jak wspomnieliśmy wcześniej, do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także przychodów z umów zlecenia, o których mowa (...)
str. 11
2.2.
Zwolnienie dla rodziców/opiekunów prawnych/rodzin zastępczych co najmniej czworga dzieci
Kolejne nowe zwolnienie, które będzie miało zastosowanie m.in. do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz przychodów z umów (...)
str. 13
2.3.
Zerowy PIT dla seniorów
Od przyszłego roku wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 updof będą m.in. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, (...)
str. 15
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Czy wartość odzyskanych elementów środka trwałego rodzi przychód w podatku dochodowym?
Spółka jako generalny wykonawca na rzecz publicznego zamawiającego wykonywała usługę budowy drogi. Budowa trwała 3 lata. Podczas budowy spółka ponosiła różne koszty, w tym koszty (...)
str. 17
2.
Zapłata czynszu w postaci wykonania remontu przez najemcę
Spółka z o.o. zamierza na okres 20 lat zawrzeć umowę najmu budynku użytkowego, który należy do jej majątku. Ponieważ budynek jest w kiepskim stanie technicznym, (...)
str. 18
2.1.
Specyfika umowy w świetle regulacji Kodeksu cywilnego
Stosownie do postanowień art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, (...)
str. 19
2.2.
Przychody i koszty podatkowe stron umowy
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym umowę barterową uznaje się za jedną z form odpłatnego zbycia. Jeżeli zatem w rozpatrywanej sytuacji przez pierwsze trzy lata (...)
str. 19
3.1.
Rozliczenie podatkowe odszkodowania otrzymanego z autocasco
Spółka jawna osób fizycznych posiada samochód osobowy (środek trwały), który jest wykorzystywany do celów mieszanych. Samochód ten jest ubezpieczony (OC i AC). Jego wartość przekracza (...)
str. 20
3.2.
Ubezpieczenie od kosztów naprawy samochodu
Spółka na okres od 14 lipca 2021 r. do 13 lipca 2022 r. zawarła umowę ubezpieczenia od kosztów naprawy samochodu osobowego o wartości 197.295 zł (...)
str. 21
3.3.
Odszkodowanie otrzymane z OC sprawcy szkody
Spółka z o.o. posiada samochód osobowy (środek trwały), który nie został objęty ubezpieczeniem AC. Auto uległo uszkodzeniu, a koszty jego naprawy zostały pokryte odszkodowaniem z (...)
str. 23
4.
Ustalenie kosztów w przypadku zbycia składnika majątku nabytego za gotówkę
Podatnik PIT na potrzeby firmy nabył od zagranicznego przedsiębiorcy maszynę za kwotę wynoszącą 25.000 zł. Płatności w kwocie stanowiącej 10.000 zł dokonał w gotówce, natomiast (...)
str. 24
5.
Ten sam przychód nie może być dwa razy opodatkowany - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Spółka przekształcona nie zapłaci CIT od otrzymanych należności, które jako przychód należny zostały już opodatkowane u jej poprzednika, tj. przedsiębiorcy przekształcanego. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 27
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Wypłata w 2021 r. zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy w 2022 r.
W grudniu 2021 r. przedsiębiorca wypłaci zleceniobiorcy (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) zaliczkę na poczet wynagrodzenia z umowy zlecenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie mu wypłacona (...)
str. 29
2.1.
Zakup ze środków ZFŚS
W okresie świątecznym pracodawcy przekazują pracownikom oraz członkom ich rodzin różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Takimi świadczeniami są m.in. paczki dla dzieci z okazji mikołajek. Zwróć (...)
str. 31
2.2.
Finansowanie ze środków obrotowych
Przychód ze stosunku pracy powstanie również, w sytuacji gdy pracodawca przekaże dziecku pracownika paczkę mikołajkową sfinansowaną w całości lub w części ze środków obrotowych firmy. (...)
str. 33
3.
Zastosowanie przez płatnika niższych kosztów pracowniczych niż przewidziane w ustawie o PIT
Przychód pracownika za dany miesiąc jest niższy od zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Czy obliczając zaliczkę na podatek, koszty te należy obniżyć do wysokości przychodu, czy (...)
str. 35
4.
Dofinansowanie pracownikom i zleceniobiorcom świadczeń podnoszących ich odporność - interpretacja organu podatkowego
U pracowników i zleceniobiorców, którym pracodawca/zleceniodawca dofinansował wlewy witaminowe, powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń. Przychód ten podlega opodatkowaniu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)
str. 35
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Polski Ład - zmiany w amortyzacji dla celów podatkowych
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 37
1.1.
Likwidacja możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
Co do zasady od 1 stycznia 2022 r. amortyzacji nie będą podlegały nieruchomości mieszkalne i prawa majątkowe o charakterze mieszkalnym (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (...)
str. 37
1.2.
Ograniczenia dla spółek nieruchomościowych
Definicja spółki nieruchomościowej zawarta jest w art. 5a pkt 49 updof i art. 4a pkt 35 updop. Przez spółkę nieruchomościową należy rozumieć podmiot inny niż (...)
str. 38
1.3.
Wartość początkowa składnika majątku nabytego wcześniej do celów prywatnych
Amortyzacja środków trwałych wprowadzonych do działalności gospodarczej z majątku prywatnego nie różni się od amortyzowania środków trwałych nabytych bezpośrednio na potrzeby firmy. Obecnie ustawa o (...)
str. 38
1.4.
Regulacje dotyczące spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
Obecnie podatnicy PIT mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, (...)
str. 38
1.5.
Transgraniczne przejęcie składników majątku
Podatnik dokonujący transgranicznego przejęcia składników majątku w następstwie łączenia lub podziału podmiotów, w zakresie przejmowanych składników majątku podmiotów podlegających do dnia przejęcia opodatkowaniu od całości (...)
str. 39
1.6.
Kontynuacja amortyzacji wkładu niepieniężnego wniesionego przez podmiot nieposiadający siedziby lub zarządu na terytorium RP
Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku wniesionego przez podmiot nieposiadający siedziby lub zarządu na terytorium RP będzie regulować ust. 3aa dodany do art. 16h (...)
str. 39
2.
Przyłącze wykonane przez generalnego wykonawcę inwestycji budowlanej
Spółka akcyjna jest generalnym wykonawcą inwestycji budowlanej (buduje drogę). W celu realizacji budowy poniosła koszty wykonania przyłącza energetycznego do zaplecza budowy (wykonanie projektu i wykonanie (...)
str. 40
3.
Korekta odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania refundacji do zakupu środków trwałych - interpretacja organu podatkowego
W przypadku otrzymania refundacji (dofinansowania) do zakupu środków trwałych, korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu dokonanych odpisów amortyzacyjnych powinna być przeprowadzona na bieżąco, w momencie (...)
str. 42
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Przychody na przełomie roku w podatkowej księdze
1.1.
Wpłata rezerwująca udział w szkoleniu on-line
W ramach działalności gospodarczej prowadzę szkolenia on-line (jednorazowe i cykliczne). Osoby zainteresowane szkoleniem rezerwują udział, wnosząc opłatę z góry. Jednak do dnia wskazanego jako końcowy (...)
str. 44
1.2.
Obciążenie kontrahenta karą umowną
W związku z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania zażądam od kontrahenta zapłaty kary umownej i w grudniu 2021 r. wystawię notę obciążeniową. Kontrahent będzie miał miesiąc na (...)
str. 45
1.3.
Różnice kursowe od należności uregulowanej na przełomie roku
W grudniu 2021 r. podatnik sprzeda towary zagranicznemu kontrahentowi i wystawi fakturę sprzedaży. Należność wynikająca z faktury zostanie wyrażona w euro, a termin zapłaty upłynie (...)
str. 45
1.4.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu usługi budowlanej
Podatnik świadczy usługi budowlane, a podatek dochodowy rozlicza na podstawie podatkowej księgi. Aktualnie w ramach działalności realizuje zlecenie na budowę budynku mieszkalnego "pod klucz". Budynek (...)
str. 46
2.
Rozliczenie podatkowe wydatków na materiały i urządzenia nabyte przed rozpoczęciem działalności
Rozpoczęłam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wyrób sztucznej biżuterii. Czy mogę ująć w podatkowej księdze po stronie kosztów wydatki na materiały nabyte przed (...)
str. 47
3.
Przedsiębiorca na ryczałcie ewidencjonowanym
3.1.
Wybór ryczałtu przy usługach geodezyjnych
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych. Czy przy tego rodzaju działalności może skutecznie wybrać na 2022 r. opodatkowanie w formie ryczałtu (...)
str. 49
3.2.
Obliczanie ryczałtu z działalności gospodarczej i prywatnego najmu
Podatnik prowadzi działalność usługową opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% osiąganych przychodów. Niedawno poza działalnością zawarł umowę najmu, a od osiąganych z niej (...)
str. 50
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Płatność za usługi świadczone przez operatora obsługi rozliczeń kart płatniczych a podatek u źródła
1.1.
Opłata za usługę rozliczania płatności kartami płatniczymi
Spółka z o.o. na potrzeby działalności gospodarczej nabywa usługi realizowania płatności kartami płatniczymi. Z tego tytułu przekazuje opłatę zagranicznej firmie, która świadczy te usługi jako (...)
str. 52
1.2.
Dzierżawa terminala płatniczego
Spółka z o.o. dzierżawi terminal płatniczy od zagranicznej firmy prowadzącej działalność w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału. W związku z tym ponosi opłatę za dzierżawę (...)
str. 53
2.
Obowiązki informacyjne płatnika w związku z wypłatą dywidendy zagranicznej osobie fizycznej
W 2021 r. spółka akcyjna wypłaciła dywidendę osobie fizycznej, która posiada rezydencję podatkową w Niemczech. Akcjonariusz ten nie przedstawił certyfikatu rezydencji, więc spółka potrąciła 19% (...)
str. 55
3.1.
Obwieszczenie w sprawie sprostowania błędów
Teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1913 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych (...)
str. 56
3.2.
Błędy w tłumaczeniu umowy - skutki podatkowe
Trudność stosowania przepisów poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania polega m.in. na obowiązku równoczesnej analizy ustawy o podatku dochodowym (PIT lub CIT) oraz właściwej umowy (...)
str. 57
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Polski Ład modyfikuje zasady stosowania ulgi prorodzinnej
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 58
1.1.
Doprecyzowanie kryteriów podziału ulgi
Przepis art. 27f ust. 4 updof w obecnym brzmieniu wskazuje, że ulga prorodzinna przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo rodzicom zastępczym pozostającym w (...)
str. 58
1.2.
Ustalanie kwoty limitu zwrotu bezpośredniego nieodliczonej części ulgi
Na mocy ustawy nowelizującej nowe brzmienie otrzyma również ust. 9 w art. 27f updof, który określa zasady wyznaczania limitu kwoty zwrotu bezpośredniego, z którego podatnicy (...)
str. 59
1.3.
Zmiany dostosowujące
Część zmian w obrębie art. 27f updof ma charakter dostosowujący. W tym aspekcie warto zwrócić uwagę w szczególności na odejście od wyróżnienia podatników jako osób (...)
str. 59
2.
Wpłaty na IKZE
Podatnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, a dochody z tego tytułu są ustalane na podstawie norm szacunkowych. W zeznaniu PIT-36 zamierza skorzystać z odliczenia od (...)
str. 60
2.1.
Zasady odliczania
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonane przez podatnika w roku podatkowym podlegają odliczeniu od dochodu do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach (...)
str. 60
2.2.
Limity ulgi
Omawiana ulga podatkowa przysługuje w przypadku dokonywania wpłat na IKZE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz (...)
str. 61
3.
Ulga abolicyjna w rozliczeniu PIT za 2021 r. już z ograniczeniami
Ulga abolicyjna regulowana jest przez art. 27g updof. Ma ona zastosowanie do dochodów (przychodów), do których stosuje się opodatkowanie według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz (...)
str. 62
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Rok obrotowy a status małego podatnika
Spółka komandytowa funkcjonuje od 1 lipca 2020 r. Z dniem 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Za jaki okres ma wziąć pod uwagę (...)
str. 63
2.
Rozliczenie straty z lat ubiegłych przez wspólników spółki komandytowej
Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej i tylko z tego tytułu uzyskuje przychody. Spółka komandytowa 1 stycznia 2021 r. stała się podatnikiem CIT. (...)
str. 64
2.1.
Ogólne zasady rozliczania strat
Na podstawie art. 7 ust. 5 updop, podatnik o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, ma prawo: 1) obniżyć dochód uzyskany z (...)
str. 64
2.2.
Zmiana statusu podatkowego spółki komandytowej
Spółka komandytowa przed zmianą jej statusu podatkowego (tj. przed 1 stycznia 2021 r., a najpóźniej przed 1 maja 2021 r.) była transparentna podatkowo. Dochód takiej (...)
str. 65
3.
Składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. warto opłacić jeszcze w tym roku
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Opłacam składkę zdrowotną. Składka należna za grudzień 2021 r. powinna być uiszczona do 10 stycznia 2022 r. (...)
str. 66
4.
Exit tax od majątku przeniesionego do zagranicznego zakładu podatnika - interpretacja organu podatkowego
Przeniesienie na określony czas środków trwałych do zagranicznego zakładu podatnika w celu realizacji zakontraktowanych za granicą usług nie skutkuje powstaniem zobowiązania w podatku od dochodów (...)
str. 66
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Refakturowanie kosztów opłat za korzystanie z licencji
Spółka komandytowa kupiła licencję na oprogramowanie na okres 12 miesięcy. Z oprogramowania tego korzysta także spółka z o.o. Czy część kosztów poniesionych przez spółkę komandytową (...)
str. 68
2.
Ujęcie w kosztach wydatków na nocleg pracownika
Zatrudniamy osobę, która pracuje w terenie. Przemieszcza się samochodem służbowym po obszarze wskazanym w umowie jako miejsce wykonywania pracy. Ostatnio załatwienie spraw służbowych wymagało dłuższego (...)
str. 69
3.
Termin złożenia PIT-11 i PIT-4R w razie likwidacji działalności
W listopadzie 2021 r. rozwiązałem umowę o pracę z pracownikiem. Natomiast w grudniu 2021 r. zlikwiduję działalność gospodarczą. Czy informację PIT-11 i deklarację PIT-4R powinienem (...)
str. 69
4.
Podatkowe skutki wykorzystywania na potrzeby firmowe użyczonego lokalu
Mam zamiar prowadzić działalność gospodarczą w pokoju znajdującym się w domu należącym do odrębnego majątku żony. W naszym małżeństwie istnieje rozdzielność majątkowa. Czy użyczenie pokoju (...)
str. 70
5.
Zmiana formy opodatkowania zawieszonej działalności gospodarczej a wspólne rozliczenie małżonków
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Na okres od grudnia 2021 r. do końca 2022 r. zawiesiłam tę działalność. Za 2022 r. chciałabym się rozliczyć (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.