Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 8:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 14 (542) z dnia 20.07.2021
Amortyzacja w praktyce
Dodatek nr 12
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14
z dnia 20.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA
1.
Przyporządkowanie odsetek od zaciągniętego kredytu do wartości początkowej środka trwałego
Spółka z o.o. otrzymała kredyt, który wpłynął na podstawowe konto spółki, gdzie są też inne środki pieniężne. Z tego konta będą płacone należności za wszystkie (...)
str. 3
2.
Prywatny składnik majątku podatnika przekazany na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zamierzam przekazać prywatny komputer zakupiony przeze mnie dwa lata temu. Na fakturze jego zakupu widnieje wartość netto i wartość brutto (...)
str. 4
3.
Rozliczenie zakupu firmowego składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów kupił składnik majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Czy musi uznać go za środek trwały i jednorazowo zamortyzować? (...)
str. 5
4.
Wydatki na usługi doradcze świadczone w związku z realizacją inwestycji
Spółka realizuje inwestycję częściowo finansowaną z dotacji i kredytów. W umowach o dotację i kredyty zapisane są warunki, które muszą być spełnione przy realizacji inwestycji. (...)
str. 6
5.
Koszty próbnej produkcji a wartość początkowa wytworzonego środka trwałego
Spółka z o.o. prowadzi inwestycję, w wyniku której powstanie instalacja kogeneracyjna dla wytwarzania prądu i ciepła. Będzie ona zasilana gazem ziemnym. Przed oddaniem instalacji do (...)
str. 8
6.
Różnice kursowe gdy płatność za środek trwały obejmuje uiszczenie zaliczki na poczet dostawy
Spółka z o.o. zakupiła maszynę produkcyjną. Zgodnie z umową kontrahent dostarczy ją w przyszłym roku. Dostawa będzie rozliczana w euro i w tej walucie dostawca (...)
str. 9
7.
Nakłady na wytworzenie nowego środka trwałego w miejsce zlikwidowanego składnika majątku
Spółka zamierza wyburzyć będący środkiem trwałym budynek kotłowni. Na miejscu tego budynku powstanie plac manewrowy. Czy wartość kosztów rozbiórki i niezamortyzowanej wartości budynku powinna zwiększyć (...)
str. 10
8.
Wynagrodzenia pracowników związane z budową środka trwałego i innymi pracami
Spółka z o.o. chce rozszerzyć swoją produkcję i buduje nową linię produkcyjną. W proces inwestycyjny będą zaangażowani pracownicy spółki (dyrektorzy, kierownicy projektów, pracownicy techniczni), zatrudnieni (...)
str. 11
9.
Korekta wartości początkowej po oddaniu środka trwałego do używania
Spółka z o.o. zakończyła inwestycję polegającą na budowie hali produkcyjnej. W marcu 2021 r. została ona oddana do używania i wprowadzona do ewidencji środków trwałych (...)
str. 13
II.
STAWKA AMORTYZACYJNA
1.
Stawka amortyzacyjna dla składnika majątku poddanego szybkiemu postępowi technicznemu
Spółka z o.o. została zawiązana w lipcu 2021 r. Jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok podatkowy zakończy się 31 grudnia 2022 (...)
str. 14
2.
Podwyższenie uprzednio obniżonej stawki amortyzacyjnej
Jednostka posiada w ewidencji środków trwałych autobus, który jest amortyzowany metodą liniową. W miesiącu, w którym środek ten został wprowadzony do ewidencji, jednostka obniżyła dla (...)
str. 15
3.
Zmiana wysokości stosowanej stawki amortyzacyjnej
Podatnik na potrzeby działalności gospodarczej wykorzystuje składniki majątku zaliczone do środków trwałych. Niektóre z nich są amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnych stawek, a do innych przyjęto (...)
str. 16
4.
Ulepszenie środka trwałego, który został zamortyzowany z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej
Spółka z o.o. posiada budynek niemieszkalny. W momencie wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastosowała indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości (...)
str. 17
5.
Stawka amortyzacyjna w razie ulepszenia środków trwałych wykorzystywanych w działalności strefowej
Spółka z o.o. prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W 2021 r. planuje zmodernizować środek trwały wykorzystywany w działalności strefowej, który jest amortyzowany obniżoną (...)
str. 18
6.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych przez podatnika prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej
Spółka z o.o. prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. W okresie korzystania z pomocy publicznej i w sytuacji generowania dochodu zwolnionego od podatku, czasowo obniżyła (...)
str. 20
III.
ODPISY AMORTYZACYJNE
1.
Przerwa w amortyzacji w okresie zawieszenia działalności w związku z epidemią koronawirusa
Przez kilka miesięcy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej polegającej na najmie pokoi gościnnych. Czy w tym okresie powinniśmy zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych? Naliczania odpisów amortyzacyjnych należy (...)
str. 21
2.
Amortyzacja samochodu osobowego, którego zakup został częściowo sfinansowany dotacją
Spółka z o.o. nabyła samochód osobowy (nieelektryczny) o wartości przekraczającej 150.000 zł, którego zakup został częściowo finansowany z dotacji. Jak ustalić wartość odpisów amortyzacyjnych stanowiących (...)
str. 22
3.
Środek trwały wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Po zakończeniu leasingu operacyjnego wykupiono leasingowaną maszynę. Zakwalifikowano ją do grupy 5 KŚT i wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Od 1 stycznia 2021 r. została (...)
str. 23
4.
Obowiązek amortyzacji środka trwałego, gdy naliczane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu podatkowego
Podatnik PIT zapłacił gotówką za samochód ciężarowy o wartości przekraczającej 15.000 zł. Samochód ten spełnia warunki do uznania go za środek trwały. Czy w tej (...)
str. 24
5.
Kontynuacja amortyzacji samochodu osobowego uznanego za środek trwały przed 2019 r.
Kontynuuję amortyzację samochodu osobowego wprowadzonego do środków trwałych w 2018 r. Czy stosowanie przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty podatkowe limitu wynikającego z przepisów znowelizowanych (...)
str. 25
6.
Składnik majątku kupiony prywatnie przez podatnika za granicą i przekazany na potrzeby firmy
W 2020 r. osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, kupiła za granicą składnik majątku z przeznaczeniem do celów prywatnych. Jego wartość (po przeliczeniu na złote według (...)
str. 26
7.
Jednorazowa amortyzacja gdy wartość początkowa środka trwałego jest wyższa niż limit pomocy de minimis
Podatnik PIT planuje jednorazowo zamortyzować w ramach limitu pomocy de minimis środek trwały, którego wartość początkowa przekracza limit tej pomocy, jaki może wykorzystać w br. (...)
str. 27
8.
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą otrzymał w 2020 r. od matki w darowiźnie mieszkanie. Nabycie mieszkania w drodze darowizny było zwolnione od podatku od spadków (...)
str. 28
IV.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Konsekwencje używania przez podatnika składników majątku będących wyposażeniem dłużej niż rok
W 2020 r. podatnik kupił komputer, którego wartość jednostkowa nie przekraczała 10.000 zł. Został on uznany za wyposażenie, a koszt jego zakupu w całości zaliczono (...)
str. 30
2.
Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego zakupionego w celu oddania go w najem
Spółka zajmuje się wynajmowaniem urządzeń do filtrowania wody. W jakim momencie może rozpocząć amortyzację tych urządzeń: w dacie zakupu, czy w dacie oddania na wynajem? (...)
str. 31
3.
Uznanie samochodu stanowiącego własność małżonka za środek trwały
Prowadzę działalność gospodarczą, w której zamierzam wykorzystywać samochód osobowy zarejestrowany na żonę. W naszym małżeństwie panuje ustrój umownej rozdzielności majątkowej. Czy samochód żony mogę wprowadzić (...)
str. 32
4.
Obowiązek kontynuacji wybranej metody amortyzacji
W maju 2021 r. spółka z o.o. kupiła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych fabrycznie nowy środek trwały (grupa 5 (...)
str. 33
5.
Wydłużenie okresu amortyzacji po dokonaniu ulepszenia środka trwałego
Ulepszyliśmy środek trwały, który jest w trakcie amortyzacji. Czy w związku z tym wydłuży się okres amortyzacji? Ulepszenie składnika majątku powoduje dalsze naliczanie odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.