Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (538) z dnia 20.05.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Limit kosztów nabycia niektórych usług i praw
Przepisy dotyczące limitowania kosztów nabycia od podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop lub podmiotów z tzw. rajów podatkowych niektórych usług (...)
str. 4
1.1.
Katalog usług i praw podlegających restrykcjom
Podatnicy CIT zobowiązani są do wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem usług i praw wskazanych w art. 15e ust. 1 updop poniesionych bezpośrednio (...)
str. 4
1.2.
Przypadki, w których limit nie ma zastosowania
Limitu wysokości kosztów usług i praw, jakie mogą być przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie stosuje się do kosztów wymienionych w art. 15e (...)
str. 6
1.3.
Zasady liczenia limitu
Do kosztów podatkowych nie zalicza się kosztów usług i praw, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce (...)
str. 8
2.
Wydłużono terminy na złożenie informacji TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
Na podstawie art. 23zf ust. 1 updof oraz art. 11t ust. 1 updop, podmioty powiązane: 1) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w (...)
str. 11
3.
Wybór ryczałtu ewidencjonowanego dla przychodów z prywatnego najmu - odpowiedź na interpelację poselską
Przy prywatnym najmie wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest skuteczny również, gdy naruszony jest termin płatności, ale wpłata ryczałtu (z zastrzeżeniem ustawowo (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zwolnienie od podatku świadczenia dla osób represjonowanych
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 794 opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz (...)
str. 15
2.
Dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną - wolne od PIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 868 opublikowano ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Podróże służbowe i jazdy lokalne prezesa na kontrakcie
1) Prezes spółki z o.o. pełni swą funkcję na podstawie kontraktu menedżerskiego. Na potrzeby załatwiania firmowych spraw wykorzystuje prywatny samochód osobowy, którym odbywa podróże służbowe. (...)
str. 15
2.
Korekta kosztów w związku z redukcją kwoty dofinansowania
W 2017 r. spółka z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji. Środki finansowe były przekazywane w formie zaliczek oraz na zasadzie refundacji poniesionych już kosztów. (...)
str. 17
3.
Dzień poniesienia kosztów pośrednich
Podmiot zewnętrzny składa w imieniu spółki deklaracje Intrastat. Deklaracja za grudzień 2020 r. została przygotowana i złożona przez ten podmiot 11 stycznia 2021 r. Fakturę (...)
str. 19
4.
Przychód z działalności polegającej na udzielaniu pożyczek
Przedmiotem działalności spółki z o.o. jest udzielanie przedsiębiorcom pożyczek krótkoterminowych. Wynagrodzeniem za przyznanie pożyczki jest prowizja potrącana z kwoty pożyczki. W związku z panującą pandemią (...)
str. 20
5.
Moment uzyskania przychodu z tytułu transakcji zrealizowanej po otrzymaniu należności
Przedsiębiorca (podatnik PIT) zawarł z kontrahentem umowę, w której zobowiązał się sprzedać mu specjalistyczne urządzenie produkcyjne i zamontować je w zakładzie kontrahenta. W umowie pojawił (...)
str. 21
6.
Z interpretacji organu podatkowego
6.1.
Opłata za rejestrację samochodu klienta w kosztach sprzedawcy
Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za rejestrację samochodu klienta. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca (...)
str. 22
6.2.
Straty z pożyczek udzielanych on-line
Straty z tytułu wyłudzenia pożyczek oferowanych on-line w przypadku niedochowania należytej staranności przy ich udzielaniu nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Podatek i składki ZUS od posiłków wydawanych pracownikom i zleceniobiorcom
Stosownie do zapisów w umowie o pracę/umowie zlecenia przedsiębiorca zapewnia pracownikom/zleceniobiorcom posiłki przygotowywane w restauracji, którą prowadzi. Wartość posiłków spożytych w miesiącu przez daną osobę (...)
str. 25
2.
Świadczenie wypłacane pracownikowi z okazji ślubu lub narodzin dziecka
Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacamy naszym pracownikom świadczenie w wysokości 500 zł - z okazji ślubu lub narodzin dziecka. Czy w świetle interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 27
3.
Usługi zarządzania a źródło przychodów - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wynagrodzenie członka zarządu spółki, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług zarządzania, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, pomimo że wykonywane (...)
str. 28
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu nabycia środka trwałego, który zostanie wykorzystany do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, regulują przepisy (...)
str. 30
1.1.
Preferowane cele
Jednorazowa amortyzacja w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczy tylko i wyłącznie tych środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (...)
str. 30
1.2.
Budynek nabyty w celu produkcji towarów
Na podstawie omawianych przepisów dopuszcza się objęcie jednorazowym odpisem nie tylko maszyn służących do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ale też budynku nabytego wyłącznie (...)
str. 31
1.3.
Moment skorzystania z jednorazowej amortyzacji
W odpowiedzi przesłanej naszemu Wydawnictwu 13 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że: "Jednorazowego odpisu (na podstawie art. 52s ust. 1 updof i art. 38k (...)
str. 31
1.4.
Wykorzystywanie środków trwałych do innych celów niż preferowane przez ustawodawcę
Z ustaw o podatku dochodowym nie wynika, co stanie się, w sytuacji gdy podatnik dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego, który został (...)
str. 32
2.
Produkcja próbna a wartość początkowa środka trwałego
Spółka z o.o. prowadzi inwestycję, w wyniku której powstanie instalacja kogeneracyjna dla wytwarzania prądu i ciepła. Będzie ona zasilana gazem ziemnym. Przed oddaniem instalacji do (...)
str. 32
3.
Środki trwałe w orzecznictwie sądów administracyjnych
3.1.
Obniżenie stawek amortyzacyjnych z mocą wsteczną
Podatnicy mają prawo do obniżenia stawki amortyzacyjnej za lata ubiegłe z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru), dla wybranych lub (...)
str. 33
3.2.
Amortyzacja po zmianie najmu prywatnego na pozarolniczą działalność gospodarczą
Przyjmując do działalności gospodarczej środki trwałe, wynajmowane uprzednio w ramach źródła przychodów jakim jest najem prywatny, podatnik powinien kontynuować dotychczasową metodę amortyzacji tego środka z (...)
str. 34
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rozliczenie kosztów wynikających z faktur otrzymanych z opóźnieniem
Podatnik rozlicza działalność gospodarczą na podstawie podatkowej księgi, którą prowadzi metodą uproszczoną. W marcu 2021 r. otrzymał faktury wystawione w grudniu 2020 r. potwierdzające dokonane (...)
str. 36
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki
Jestem komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z umową spółki przysługuje mi wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Czy w związku z uznaniem spółek komandytowych za podatników (...)
str. 37
2.2.
Kwoty zaliczki na poczet zysku pobrane ponad udział w zysku
Wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych pobrali w 2020 r. zaliczki na poczet udziału w zysku spółki za 2020 r. Faktycznie wypracowany zysk był niższy niż (...)
str. 38
2.3.
Różnice z zaokrągleń VAT
Czy drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT wykazywanego w deklaracjach podatkowych dla celów VAT, należy ujmować w rachunku podatkowym po stronie (odpowiednio) przychodów lub kosztów (...)
str. 39
2.4.
Karta podatkowa u małżonków działających w tej samej branży
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym zakresie co małżonek. Czy będę mógł opłacać podatek w formie karty podatkowej? Tak, ale pod warunkiem, że (...)
str. 39
2.5.
Stosowanie karty podatkowej przez etatowca
Osoba zatrudniona na umowę o pracę jako fryzjer zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich. Czy praca na etacie, jako fryzjer, wyklucza możliwość (...)
str. 40
3.
Ustalenie właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określone są w art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych (...)
str. 40
4.
Należność z faktur wystawionych na firmę, której dane zostały wykorzystane do wyłudzenia towaru - interpretacja organu podatkowego
Wystawienie faktury nie skutkuje obowiązkiem wykazania przychodu z działalności gospodarczej, gdy sprzedaż na rzecz podmiotu wskazanego jako nabywca nie miała miejsca, lecz w rzeczywistości doszło (...)
str. 42
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Ogólne zasady określania ważności certyfikatu rezydencji
Dokument urzędowy Certyfikat rezydencji podatkowej pozwala pobierać podatek u źródła w niższej wysokości lub nie pobierać go wcale, jeśli postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego (...)
str. 44
1.2.
Szczególne zasady na czas epidemii
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)
str. 45
1.3.
Organ podatkowy akceptuje certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej podatnika - zmiana stanowiska
Certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej podatnika w postaci pliku pdf lub jpg stanowi zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, o którym mowa (...)
str. 46
2.
Usługi reklamowe nabywane za granicą
Spółka nabyła usługi reklamowe od kontrahenta z Irlandii i dokonała zapłaty za nie. Czy posiadając certyfikat rezydencji podatkowej tego kontrahenta pobrany z jego strony internetowej, (...)
str. 46
2.1.
Podatek u źródła
Przez dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez nierezydentów rozumie się m.in. przychody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, (...)
str. 46
2.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Regulacje dotyczące podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem zawartych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Jeśli więc kontrahent zagraniczny posiada (...)
str. 47
2.3.
Możliwość niepobrania podatku
W omawianym przypadku należność na podstawie powołanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zatem płatnik - celem niepobierania zgodnie (...)
str. 48
3.
Uczestnik zagranicznych targów nie pobiera podatku u źródła - interpretacja organu podatkowego
Nabywając od podmiotów zagranicznych kompleksowe usługi polegające na organizacji targów, nie ma obowiązku pobierania podatku u źródła. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 49
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Wydatki na okulary korekcyjne pracowników - zwolnienie z PIT
Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub (...)
str. 50
2.
Ulga B+R w orzecznictwie sądów administracyjnych
2.1.
Wynagrodzenia za urlop i czas choroby pracowników a koszty kwalifikowane
W odniesieniu do wynagrodzeń pracowniczych za koszty kwalifikowane należy uznać wszystkie wydatki poniesione na badania badawczo-rozwojowe, w tym także koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń pracowników wypłacane (...)
str. 51
2.2.
Ulga B+R u podatnika działającego na terenie SSE po przekroczeniu limitu zwolnienia strefowego
Nie ma przeszkód, aby podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej rozliczał ulgę B+R w odniesieniu do działalności strefowej opodatkowanej na zasadach ogólnych, która nie korzysta (...)
str. 52
2.3.
Koszty aparatury stosowanej w pracach badawczo-rozwojowych
Kierowanie się wyłącznie definicją aparatury badawczo-rozwojowej przyjętą przez GUS prowadzi do nieuprawnionego ograniczenia ulgi B+R. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 20 stycznia (...)
str. 53
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Podatek od przychodów z budynków w spółce komandytowej
Spółka komandytowa, którą tworzy trzech wspólników (dwie osoby fizyczne - po 45% udziałów i osoba prawna - 10% udziałów), w 2020 r. wybudowała budynek biurowo-magazynowy (...)
str. 55
2.
Ceny transferowe - wypłata dywidendy
Spółka z o.o. mająca siedzibę w Polsce wypłaci w 2021 r. dywidendę osobie fizycznej, która jest rezydentem podatkowym w Hiszpanii. Kwota dywidendy przekroczy 2 mln (...)
str. 58
3.
Korekta CIT z powodu stosowania niewłaściwej stawki podatku
Spółdzielnia mieszkaniowa do dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej stosowała dotychczas 19% stawkę CIT, pomimo że miała prawo do 9% stawki podatku z racji posiadania statusu (...)
str. 59
4.
Przepisy o odpłatnym zbyciu nieruchomości w orzecznictwie sądowym
4.1.
Zniesienie współwłasności nieruchomości
Spłata odpowiadająca wartości udziału we współwłasności nieruchomości, otrzymana w związku ze zniesieniem współwłasności, nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. (...)
str. 60
4.2.
Zbycie nieruchomości nabytej po rozwiązaniu umowy dożywocia
W przypadku rozwiązania umowy o dożywocie i powrotnego przejścia własności nieruchomości na dożywotnika, przy obliczeniu okresu pięciu lat od dnia nabycia nieruchomości do jej odpłatnego (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Odliczanie hipotetycznych odsetek od zatrzymanego zysku
Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o zatrzymaniu w spółce zysku z roku ubiegłego poprzez wyłączenie go od podziału. Zysk wyłączony od podziału wykazany jest w bilansie (...)
str. 63
2.
Przychód z usług budowlanych wykonywanych etapami
Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi budowlane. Z zawartej z kontrahentem umowy wynika, że rozliczenie prac nastąpi w czterech etapach. Po każdym etapie (...)
str. 64
3.
Czy możliwe jest uznanie za środek trwały samochodu stanowiącego własność małżonka?
Prowadzę działalność gospodarczą, w której zamierzam wykorzystywać samochód osobowy zarejestrowany na żonę. W naszym małżeństwie panuje ustrój umownej rozdzielności majątkowej. Czy samochód żony mogę wprowadzić (...)
str. 64
4.
Opodatkowanie umowy zlecenia gdy zleceniobiorca choruje
Z osobą niebędącą pracownikiem przedsiębiorcy zawarto umowę zlecenia na jeden rok. Wynika z niej, że zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 800 zł miesięcznie. W maju (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - CZERWIEC 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.06.2021 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za maj 2021 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.