Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 10 (538) z dnia 20.05.2021
Podatek dochodowy w interpretacjach organu podatkowego
Dodatek nr 9
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10
z dnia 20.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Wycofanie składników majątku ze spółki jawnej do majątku osobistego wspólników i wniesienie ich do innej spółki
Wspólnicy spółki jawnej planują wycofać ze spółki składniki majątkowe i przekazać je do majątków osobistych, a następnie wnieść je jako wkład do nowo utworzonej spółki (...)
str. 3
2.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, który wcześniej przekazano do majątku prywatnego
Czy sprzedaż samochodu z majątku prywatnego po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego wykup z leasingu, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego (...)
str. 4
3.
Transakcje sprzedaży w krajach spoza UE a zagraniczny podatek VAT
Czy z tytułu sprzedaży dokonanej na terenie Norwegii i Szwajcarii należy wykazać przychód w kwocie brutto, tj. razem z norweskim i szwajcarskim podatkiem VAT? Odpowiedź (...)
str. 5
4.
Przedawnione zobowiązania pozostałe na dzień likwidacji spółki
Na dzień likwidacji spółki widnieją niezapłacone zobowiązania, które uległy przedawnieniu. Czy ich wartość będzie stanowić dla spółki przychód? Odpowiedź Na dzień likwidacji spółki nie powstanie (...)
str. 6
5.
Odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej
Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej należy uznać za firmowe przychody? Odpowiedź Kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na (...)
str. 7
6.
Sprzedaż składników majątku niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Czy sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ale niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej? (...)
str. 8
7.
Przekazanie zysku spółki na kapitał rezerwowy zamiast na poczet wypłaty dywidendy
Czy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przeznaczenia zysku, tj. gdy zysk spółki zamiast na poczet wypłaty dywidendy zostanie przekazany na kapitał rezerwowy, należy wykazać przychód? (...)
str. 10
8.
Nieodpłatna pożyczka otrzymana od rodziców
Czy u podatniczki powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia z tytułu nieoprocentowanej pożyczki udzielonej jej (...)
str. 11
9.
Wynagrodzenie dla wspólnika spółki osobowej z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej
Czy wynagrodzenie otrzymane przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będącego byłym wspólnikiem w spółce komandytowej, z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po wystąpieniu ze (...)
str. 12
10.
Świadczenie usług pośrednictwa handlowego w ramach dropshippingu
Co jest przychodem w przypadku świadczenia usług pośrednictwa handlowego w ramach dropshippingu? Odpowiedź Przychodem w przypadku świadczenia usług pośrednictwa handlowego w ramach dropshippingu jest wartość (...)
str. 14
11.
Brak przychodu u podatnika użyczającego firmowe składniki majątku
Czy u podatnika użyczającego firmowe składniki majątku powstanie z tego tytułu przychód? Odpowiedź Z tytułu użyczenia firmowych składników majątku u użyczającego nie powstaje przychód. Z (...)
str. 15
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Moment rozliczenia w kosztach wynagrodzeń i składek ZUS
W 2020 r. spółka z o.o. podpisała z kontrahentem umowę na dostawę sprzętu informatycznego i jego uruchomienie. Zakończenie prac wynikających z tej umowy nastąpi w (...)
str. 16
2.
Odsetki od pożyczki zaciągniętej przez spółkę na spłatę bieżących zobowiązań
Spółka zaciągnęła pożyczkę na regulowanie swoich bieżących zobowiązań. Wśród nich jest także część innej niespłaconej pożyczki, którą spółka zaciągnęła m.in. na wypłatę dywidendy. Zapłaconych odsetek (...)
str. 18
3.
Wykup samochodu z leasingu i przekazanie go na cele osobiste a opłaty leasingowe
Czy po zakończeniu umowy leasingu samochodu i wykupie oraz przekazaniu pojazdu na cele osobiste należy skorygować koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich w trakcie (...)
str. 19
4.
Kary umowne zapłacone z tytułu opóźnienia w dostawie towarów i usług
Czy naliczone przez zamawiającego kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie towarów i usług, potrącone z bieżących faktur dokumentujących realizację umowy na modernizację składnika majątku, (...)
str. 20
5.
Zakup składników majątku sfinansowany środkami otrzymanymi z PFRON
Czy wydatki na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł (nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) oraz wyposażenia, sfinansowane ze (...)
str. 22
6.
Wydatki eksploatacyjne i odpisy amortyzacyjne dotyczące kampera używanego w działalności gospodarczej
W związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 i utrudnionymi wyjazdowymi spotkaniami z kontrahentami, podatnik zamierza kupić kampera, który miałby charakter mobilnego biura. Pojazd ten (...)
str. 24
7.
Koszty z tytułu przeniesienia przez przedsiębiorcę praw autorskich do wykonanych projektów
Podatnik w ramach działalności gospodarczej wykonuje projekty koncepcyjne, budowlane oraz wykonawcze instalacji elektrycznych, pod którymi się podpisuje i posiada upoważnienie do pełnienia nadzoru autorskiego nad (...)
str. 25
8.
Odsetki i opłata prolongacyjna związane z obowiązkiem zwrotu dofinansowania
Spółka z o.o. została zobowiązana do zwrotu części dofinansowania wraz z odsetkami za zwłokę. Powstała zaległość została spółce rozłożona na raty, co spowodowało naliczenie opłaty (...)
str. 27
9.
Wydatki na nabycie udziałów, których wartość nominalna została obniżona
Spółka A posiada większość udziałów w spółce B. W przyszłości planowane jest obniżenie kapitału zakładowego spółki B poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów, bez wypłaty z (...)
str. 28
III.
OBOWIĄZKI PŁATNIKA
1.
Odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłacone pracownikowi na podstawie ugody pozasądowej
Zakład pracy na podstawie ugody pozasądowej wypłacił pracownikowi odszkodowanie za wypadek przy pracy. Czy od dokonanej wypłaty powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób (...)
str. 30
2.
Zryczałtowany podatek dochodowy od zaliczkowych wypłat na poczet zysku
Czy w przypadku dokonania w trakcie roku wypłaty na rzecz komplementariusza miesięcznych zaliczek na poczet jego udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy (w (...)
str. 32
3.
Zwolnienie od podatku zapomóg wypłaconych członkom rodzin aresztowanych pracowników
Czy zapomogi wypłacone małżonkom byłych pracowników w związku z tymczasowym aresztowaniem pracowników, powodującym pozbawienie rodzin pracowników ich dochodu z tytułu wynagrodzeń, korzystają ze zwolnienia od (...)
str. 34
4.
Sfinansowanie studiów podyplomowych
Stowarzyszenie zamierza sfinansować studia podyplomowe dla pracowników zatrudnionych w urzędach gminy i starostwach powiatowych będących członkami tego stowarzyszenia. Czy wartość takiego świadczenia jest wolna od (...)
str. 36
5.
Opodatkowanie członkom rady nadzorczej zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej
Czy zwrot członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej z miejscowości ich zamieszkania (innej niż ta, w której znajduje się siedziba banku) podlega (...)
str. 37
IV.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Ustalenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT
Czy na potrzeby stosowania 9% stawki CIT należy brać pod uwagę osiągnięte przychody w kwocie netto czy brutto? Odpowiedź Ustalając limit przychodów na potrzeby stosowania (...)
str. 39
2.
Ewidencja księgowa prowadzona w spółce jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej
Spółka komandytowa uległa przekształceniu w spółkę jawną, w której wspólnikami są osoby fizyczne oraz inna spółka jawna (spółka osób fizycznych). Czy po przekształceniu spółka jawna (...)
str. 41
3.
Odliczenie od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków na wymianę dachu
Czy wydatki na usługi i materiały związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wykorzystane do ocieplenia strychu w budynku mieszkalnym (wymiana dachu, rynien i rur spustowych), można (...)
str. 43
4.
Sposób opodatkowania przychodów osiąganych przez podatnika z kontraktu menedżerskiego
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług zarządzania, tzw. kontrakt menedżerski. Usługi te wykonuje na rzecz spółki akcyjnej, w której pełni funkcję dyrektora. (...)
str. 45
5.
Zmiana proporcji udziałów w zysku spółki po zakończeniu roku podatkowego
Czy zmiana po zakończeniu roku podatkowego proporcji, w jakiej wspólnik uczestniczy w zysku spółki komandytowej, spowoduje konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku podatkowego zaliczek (...)
str. 47
6.
Jednorazowa amortyzacja budynku, w którym produkowane są towary do walki z COVID-19
Budynek został nabyty do produkcji towarów i odzieży medycznej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19. Czy taki budynek można jednorazowo zamortyzować? Odpowiedź Budynek nabyty do produkcji towarów (...)
str. 48
7.
Strata z jednego źródła przychodów a zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych
W 2019 r. podatnik osiągnął ogólnie dodatni wynik podatkowy, ale poniósł stratę z zysków kapitałowych. Czy fakt ten wyłącza go z możliwości skorzystania ze zwolnienia (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.