Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 8 (536) z dnia 20.04.2021
Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemców
Dodatek nr 8
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8
z dnia 20.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PRACOWNIKÓW
1.
Zasady opodatkowania nierezydenta zatrudnionego na umowę o pracę
Spółka z o.o. zatrudniła na umowę o pracę obywatela Niemiec. Umowa została zawarta na rok. Pracownik będzie świadczył pracę w Polsce. Dla celów podatkowych jest (...)
str. 3
1.1.
Rezydencja podatkowa
Według art. 3 ust. 1a updof, za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce (rezydenta polskiego) uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada w Polsce centrum (...)
str. 3
1.2.
Obowiązek podatkowy w świetle ustawy o PIT
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (rezydenci podatkowi), podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł (...)
str. 3
1.3.
Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Stosownie do art. 4a updof, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b updof stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, (...)
str. 4
1.4.
Obowiązki płatnika
Obowiązek poboru i odprowadzania zaliczek od dochodów ze stosunku pracy przepisy ustawy o PIT nakładają na płatników, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (...)
str. 4
2.
Dochody cudzoziemca oddelegowanego do wykonywania pracy w Polsce
Do firmy w Polsce został oddelegowany pracownik przez pracodawcę zagranicznego mającego siedzibę w Japonii. Ośrodek interesów życiowych tego pracownika znajduje się w Japonii. Czy jego (...)
str. 5
2.1.
Obowiązek podatkowy
Jeżeli osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Jest to tzw. (...)
str. 5
2.2.
Dochody z pracy najemnej a postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Stosownie do art. 15 ust. 1 umowy, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Japonii osiąga z pracy najemnej, (...)
str. 6
2.3.
Polska firma faktycznym pracodawcą
Jeżeli wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, w którym jest wykonywana praca, wówczas prawo do opodatkowania posiada państwo, w (...)
str. 7
3.
Wynagrodzenie osoby wykonującej pracę na terytorium dwóch państw
Spółka z o.o. zatrudniła na umowę o pracę obywatela Ukrainy. Umowa została zawarta na cztery miesiące. Jako miejsce świadczenia pracy wskazano w niej miejscowość, w (...)
str. 8
3.1.
Miejsce zamieszkania podatnika
Jeżeli cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, to podlega w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którym (...)
str. 8
3.2.
Wynagrodzenia za pracę na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Stosownie do art. 15 ust. 1 konwencji, wynagrodzenia, które otrzymuje z pracy najemnej osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym (...)
str. 9
3.3.
Obowiązki zakładu pracy jako płatnika
Obowiązek poboru i odprowadzania zaliczek od dochodów ze stosunku pracy przepisy ustawy o PIT nakładają na płatników, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (...)
str. 10
4.
Ulga dla młodych u zagranicznych pracowników
Spółka z o.o. zatrudniła cudzoziemca na umowę o pracę. Pracownik będzie świadczył pracę w Polsce. Dla celów podatkowych jest rezydentem Niemiec, co udokumentował certyfikatem rezydencji. (...)
str. 10
II.
PRZYCHODY ZLECENIOBIORCÓW
1.
Dochody zleceniobiorcy przebywającego w Polsce powyżej 183 dni
Spółka z o.o. zatrudnia na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Zleceniobiorca nie przedstawił spółce certyfikatu rezydencji, ale złożył oświadczenie, że jego ośrodek (...)
str. 11
2.
Wynagrodzenie cudzoziemca wykonującego umowę zlecenia
Spółka z o.o. zatrudniła na podstawie umów zlecenia osoby z Kazachstanu. Planowany okres wykonywania zlecenia wynosi poniżej 183 dni. Czy po przedstawieniu przez te osoby (...)
str. 13
2.1.
Ogólne zasady opodatkowania zleceniobiorcy-cudzoziemca
Jeżeli cudzoziemiec wykonuje na rzecz polskiej firmy czynności na podstawie umowy zlecenia, która nie jest zawarta w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności, to uzyskiwane przez (...)
str. 13
2.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W świetle art. 14 ust. 1 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od (...)
str. 14
2.3.
Obowiązki zleceniodawcy jako płatnika
Jeżeli zatem w rozpatrywanej sytuacji zostaną łącznie spełnione następujące warunki: zleceniobiorca przedstawi certyfikat rezydencji wydany przez organ administracji podatkowej Kazachstanu, który potwierdzi, że miejscem zamieszkania (...)
str. 15
3.
Nierezydent świadczący usługi z tytułu umowy zlecenia za granicą
Spółka mająca siedzibę w Polsce zamierza zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Ukrainy, o czym świadczy dostarczony spółce certyfikat rezydencji. (...)
str. 15
3.1.
Ustalenie obowiązku podatkowego
Stosownie do art. 3 ust. 2a updof, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) (...)
str. 16
3.2.
Opodatkowanie w Polsce dochodów cudzoziemca z umowy zlecenia
Jeżeli cudzoziemiec wykonuje na rzecz polskiej firmy czynności na podstawie umowy zlecenia, która nie jest zawarta w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności, to uzyskiwane przez (...)
str. 17
4.
Stosowanie ulgi dla młodych u cudzoziemców- zleceniobiorców
Na podstawie umowy zlecenia spółka z o.o. zatrudnia obywatela Ukrainy w wieku poniżej 26 roku życia. Zleceniobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonuje powierzoną mu pracę (...)
str. 18
4.1.
Obowiązek podatkowy
Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, podlega osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski (art. (...)
str. 18
4.2.
Opodatkowanie przychodów
Zasady opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu umów zlecenia regulują następujące przepisy: art. 29 ust. 1 pkt 1 updof - w przypadku nierezydentów, art. 30 (...)
str. 20
4.3.
Ulga dla młodych
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku są przychody m.in. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt (...)
str. 21
5.
Zwrot zleceniobiorcy kosztu zakupu wizy
Spółka zwraca zleceniobiorcom koszty zakupu wizy. Czy z tego tytułu u zleceniobiorcy powstaje przychód w rozumieniu ustawy o PIT? Co w przypadku gdy zleceniobiorca nie (...)
str. 21
5.1.
Pojęcie przychodu w rozumieniu ustawy o PIT
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pod pojęciem przychodów należy rozumieć nie tylko wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy, lecz także (...)
str. 22
5.2.
Kwestia kwalifikacji podatkowej świadczenia
Na podstawie treści pytania zakładamy, że spółka (zleceniodawca) zwraca zleceniobiorcom koszty zakupu wizy w dwóch przypadkach: 1) gdy wiza jest niezbędna dla realizacji przez zleceniobiorcę (...)
str. 22
III.
ROZLICZENIE ROCZNE
1.
Informacja wystawiana cudzoziemcowi przez płatnika
Cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub jako nierezydenci. Zależy to od miejsca zamieszkania podatnika w rozumieniu ustawy o (...)
str. 24
1.1.
Umowa o pracę
Gdy cudzoziemiec uzyskuje w Polsce dochód z tytułu stosunku pracy i stosunków pokrewnych, jego dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. W tym przypadku nie ma (...)
str. 24
1.2.
Umowy cywilnoprawne
Gdy cudzoziemiec jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego (tj. ma miejsce zamieszkania na terytorium RP w rozumieniu ustawy o PIT), płatnik powinien obliczać, pobierać (...)
str. 25
2.
Ustalenie właściwego urzędu skarbowego dla PIT-11 cudzoziemca
PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają ją m.in. płatnicy podatku dochodowego od osób (...)
str. 26
3.
Zeznanie roczne zagranicznego zleceniobiorcy
Obywatel Ukrainy w 2020 r. przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni. W tym czasie miał zawartą umowę zlecenia, z tytułu której płatnik (zleceniodawca) pobierał (...)
str. 27
4.
Sporządzenie zeznania przez pracownika-cudzoziemca
Polska firma w 2020 r. zatrudniała obywatela Ukrainy na umowę o pracę. Pracownik ma miejsce zamieszkania w Ukrainie (udokumentował to certyfikatem rezydencji). Jakie obowiązki związane (...)
str. 28
IV.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Certyfikat rezydencji wystawiony w języku obcym
Firma zatrudniła na umowę zlecenia obywatela Ukrainy, którego okres pobytu w Polsce przekroczył 183 dni. Zatrudniony zobowiązał się, że dostarczy certyfikat rezydencji potwierdzający dla celów (...)
str. 29
2.
Rozliczanie dochodów prezesa spółki
Na stanowisko prezesa naszej spółki z o.o. został powołany obywatel Niemiec, który na stałe mieszka w Niemczech. W ciągu roku przebywa w Polsce nie dłużej (...)
str. 30
2.1.
Ustalenie zakresu obowiązku podatkowego
Podstawowym kryterium powstania obowiązku podatkowego w Polsce jest miejsce zamieszkania podatnika. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 3 ust. (...)
str. 30
2.2.
Podatek od przychodów z działalności wykonywanej osobiście
Dla celów podatku dochodowego świadczenia uzyskane przez członków zarządu wyłącznie na podstawie aktu powołania (bezumownie) - zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o (...)
str. 31
2.3.
Pobór podatku i obowiązki informacyjne
Przepis art. 29 ust. 1 updof, który określa zasady poboru zryczałtowanego podatku od przychodów nierezydentów, stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. (...)
str. 31
3.
Oświadczenie cudzoziemca, gdy brak jest certyfikatu rezydencji podatkowej
Spółka ma zamiar zatrudnić na umowy zlecenia obywateli Ukrainy. Osoby zatrudniane nie dostarczą certyfikatów rezydencji, ale będą składały oświadczenia. W zależności od okoliczności zatrudniana osoba (...)
str. 32
4.
Wynagrodzenie dla wspólnika spółki
Wspólnik spółki z o.o. będący rezydentem podatkowym Ukrainy, zgodnie z postanowieniami umowy, został zobowiązany do świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Będzie otrzymywał z tego tytułu (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.