Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (529) z dnia 01.01.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) - część I
Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą rozliczać się za pomocą tzw. estońskiego CIT, nazwanego w ustawie o CIT ryczałtem od dochodów spółek (...)
str. 4
1.1.
Podatnicy uprawnieni do ryczałtu
Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik CIT, mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia wszystkie warunki określone w art. 28j ust. 1 updop (...)
str. 4
1.2.
Podmioty wyłączone z ryczałtu
Uprawnionym do zastosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych nie może zostać żaden z podmiotów wskazanych w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 updop. Podmiotami tymi (...)
str. 6
1.3.
Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem
Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, w razie zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 28l ust. 1 updop (patrz tabela). Utrata prawa do ryczałtu od dochodów (...)
str. 8
1.4.
Obowiązkowe inwestycje
Warunkiem korzystania z ryczałtu od dochodów, określonym w art. 28g updop, jest konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym (...)
str. 9
1.5.
Sprawdź czy masz możliwość wybrać estoński CIT - checklista
Nie każdy podatnik może spełnić stawiane w ustawie o CIT warunki, by skorzystać z ryczałtu. W tabeli wymieniamy listę pytań, które mogą być przydatne w (...)
str. 9
2.
Do 31 grudnia 2021 r. określona grupa podatników CIT powinna opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.
Na mocy nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2021 r., art. 27c updop na podatników CIT, których przychody w roku podatkowym przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zmiany dostosowujące w ustawie o PIT
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2127 opublikowano ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (...)
str. 12
2.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2021 r.
W Mon. Pol. z 2020 r. pod poz. 1130 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie (...)
str. 12
3.
Nagrody za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objęte zaniechaniem poboru PIT
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2196 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie (...)
str. 12
4.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2218 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie (...)
str. 13
5.
Ustawa o doręczeniach elektronicznych zmieni przepisy ustaw podatkowych
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa określa: 1) zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej (...)
str. 13
6.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców wolne od PIT
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2255 opublikowano ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Kurs waluty właściwy do przeliczenia diety z tytułu podróży służbowej
Z tytułu odbycia przez pracownika zagranicznej podróży służbowej spółka wypłaciła mu diety. Z jakiego dnia powinna zastosować średni kurs NBP do przeliczenia tych diet na (...)
str. 15
2.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki na pracowniczy program emerytalny
W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (w CIT) podstawową składkę na pracowniczy program emerytalny naliczaną od wynagrodzenia członka rady nadzorczej? Podstawową składkę (...)
str. 16
3.
Opłata na poczet wykonania usługi w momencie jej wniesienia nie jest przychodem podatkowym
Spółka z o.o. prowadząca restaurację pobiera od klientów opłatę za rezerwację stolików na przyszły miesiąc. Finalnie opłata ta jest rozliczana z ostateczną kwotą należności po (...)
str. 17
4.
Dotacja na kapitał obrotowy nie podlega opodatkowaniu
Podatnik CIT w wyniku wniosku złożonego do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymał dotację na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Czy otrzymana (...)
str. 19
5.
Przychód w dacie podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę
Spółka z o.o. (deweloper) buduje na sprzedaż lokale mieszkalne oraz usługowe. W przypadku sprzedaży lokali usługowych zawiera przedwstępne umowy sprzedaży, na podstawie których przyszli właściciele (...)
str. 20
6.
Opodatkowanie składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej
Spółka jawna osób fizycznych zostanie zlikwidowana. Jej wspólnicy otrzymają rzeczowe składniki majątku, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki. Czy wydanie tych składników będzie skutkować (...)
str. 22
7.
Wydatek niezasadnie poniesiony nie powinien stanowić kosztu uzyskania przychodu
Nasza firma (spółka cywilna) zatrudnia pracownika, który prowadzi działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczy nam usługi doradcze i eksperckie w zakresie usług logistycznych. (...)
str. 23
8.
Dofinansowanie z FGŚP nie wyklucza przychodów i kosztów podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS finansowanych przez pracodawcę stanowią przychód podatkowy, a sfinansowane tymi środkami koszty (...)
str. 24
9.
Straty zawinione nie są kosztami podatkowymi - wyrok WSA
Strata związana z całokształtem działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie ponosi winy za jej powstanie. Tak wynika z wyroku WSA (...)
str. 25
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.1.
Pobór zaliczki na podatek od dochodów pracowniczych
W 2021 r. zasady opodatkowania dochodów pracowniczych nie zmieniły się. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, zakład pracy pełniąc rolę płatnika, obowiązany jest (...)
str. 27
1.2.
Opodatkowanie umów zlecenia i umów o dzieło
W 2021 r. zasady opodatkowania umów zlecenia i o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, nie uległy zmianie. Oznacza to, że (...)
str. 28
2.1.
Formularze PIT
Płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzenia za 2020 r. formularzy PIT-8C , PIT-11 , PIT-40A/PIT-11A , PIT-R , IFT-1R , PIT-4R i PIT-8AR . Druki (...)
str. 30
2.2.
Formularze CIT
Płatnicy CIT zobowiązani są do sporządzania formularzy CIT-6R , CIT-10Z i IFT-2R . Druki CIT-6R i CIT-10Z przekazuje się do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (...)
str. 31
3.
Podatkowe konsekwencje korekty składek emerytalno-rentowych nienależnie pobranych pracownikowi
Z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT spółki komandytowe stały się podatnikami CIT ( art. 1 ust. 3 pkt 1 updop). Przy czym przepisy dają tym (...)
str. 34
2.
Od 2021 r. obowiązuje znowelizowana definicja środków trwałych uznawanych za używane
Od 1 stycznia 2021 r. środki trwałe wprowadzone do ewidencji są uznane za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot (...)
str. 35
3.
Nie można zmienić wybranej metody amortyzacji
W kwietniu 2020 r. spółka z o.o. kupiła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych fabrycznie nowy środek trwały (grupa 5 (...)
str. 36
4.
Plac utwardzony jako odrębny środek trwały
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję plac, który utwardziłem kostką brukową. Stanowi on obiekt pomocniczy budynku, który nie jest środkiem trwałym i nigdy nim nie (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej w 2021 r.
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
str. 39
1.1.
Szerszy zasięg ryczałtu
Świadczenie usług już nie wyklucza opodatkowania ryczałtem Stosowanie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zależy od spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 (...)
str. 39
1.2.
Limity obowiązujące przy ryczałcie i obliczanie zaliczek kwartalnych
Poza zniesieniem wspomnianych wcześniej ograniczeń w stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o większej dostępności tej formy opodatkowania decyduje zmiana dokonana w art. 6 ust. 4 (...)
str. 40
1.3.
Stawki podstawowe i sankcyjne
W związku z objęciem regulacjami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym usług dotychczas wyłączających stosowanie tej formy opodatkowania przypisano stawki ryczałtu do przychodów z określonej działalności (...)
str. 41
2.1.
Działalność gospodarcza
Forma działalności a forma opodatkowania Osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą, a z początkiem roku podatkowego również takie osoby, które kontynuują jej prowadzenie (zwane dalej (...)
str. 42
2.2.
Prywatny najem
W 2021 r. od przychodów z prywatnego najmu, tj. przychodów z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof i art. (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Polsko-niemieckie porozumienie w zakresie opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej w czasie pandemii koronawirusa
Polska i Niemcy zawarły wzajemne porozumienie w zakresie stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w (...)
str. 46
2.
Będą kolejne rozporządzenia dotyczące poboru podatku u źródła
Przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nakładają na podmioty dokonujące płatności należności (m.in. odsetek i należności licencyjnych) (...)
str. 48
3.
Wpływ konwencji MLI na rozliczenia zagranicznych dochodów z pracy najemnej
W zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją, metoda proporcjonalnego odliczenia. W przypadku gdy (...)
str. 48
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zmiany w zakresie zwolnień i ulg dotyczących podatników PIT
Na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
str. 52
1.1.
Zwolnienia przedmiotowe
Podatnicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia Korzystne zmiany dotyczą podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Od 1 stycznia 2021 r. w związku z (...)
str. 52
1.2.
Zwiększone limity niektórych zwolnień
W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa zdecydowano o czasowym zwiększeniu limitów zwolnień podatkowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 9a, pkt 26 (...)
str. 54
1.3.
Ulga abolicyjna
Ulga abolicyjna pojawiła się w katalogu ulg podatkowych w 2008 r. i miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. Jej adresatami są (...)
str. 55
1.4.
Preferencje związane z COVID-19
Świadczenia covidowe wolne od PIT W 2020 r. rząd podejmował szereg działań, które miały na celu wsparcie różnych grup dotkniętych skutkami ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa. (...)
str. 55
2.1.
Ogólne uwagi o oszczędzaniu na IKZE
Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to narzędzie, które umożliwia oszczędzanie środków na przyszłą emeryturę. Gromadzenie takich oszczędności na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 (...)
str. 57
2.2.
Zasady stosowania ulgi w PIT
Dokonywanie wpłat na IKZE uprawnia do ulgi, z której można skorzystać w zeznaniu składanym po zakończeniu roku podatkowego, w którym dokonywano wpłat (wpłat nie można (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Powiązania pomiędzy spółkami, w których wspólnikami są te same osoby
Spółkę cywilną (NZOZ) tworzy czterech wspólników posiadających po 25% udziałów. Te same osoby prowadzą również działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali - jako spółka jawna. (...)
str. 59
2.
Prywatny najem u małżonków
Małżonkowie wystąpili do sądu o rozwód. Rozprawa rozwodowa została wyznaczona na grudzień 2020 r. Małżonkowie porozumieli się w sprawie podziału majątku, wobec czego mąż zatrzyma (...)
str. 60
2.1.
Rozliczanie najmu rzeczy wspólnych
Generalnie małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Dotyczy to również małżonków, o których mowa w art. 8 ust. 3 updof, czyli: między (...)
str. 60
2.2.
Zmiana zasad rozliczania w trakcie roku podatkowego
W drodze wyjątku zmiana zasad rozliczania dochodu z prywatnego najmu przez małżonków może nastąpić w trakcie roku podatkowego. Jak wynika z uregulowań art. 8 ust. (...)
str. 61
3.
Podatkowe rozliczenie łączących się spółek - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W spółce przejmującej z tytułu otrzymania majątku spółek przejmowanych nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Spółka przejmująca ma prawo ująć w zeznaniu CIT-8 za rok podatkowy, (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Pierwszy rok podatkowy spółki komandytowej ze statusem podatnika CIT
Spółka komandytowa chciałaby uzyskać status podatnika CIT dopiero od 1 maja 2021 r. Czy to oznacza, że będzie zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe z dniem 30 (...)
str. 64
2.
Zakup obuwia dla pracownika
Pracodawca kupił pracownikowi obuwie. Czy koszt jego zakupu jest kosztem uzyskania przychodów? Koszt zakupu obuwia pracownikowi jest kosztem uzyskania przychodów, o ile obowiązek lub możliwość (...)
str. 64
3.
Wycena przez ryczałtowca przychodu wyrażonego w walucie obcej
Prowadzę działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowuję ryczałtem ewidencjonowanym. 7 grudnia 2020 r. wystawiłem w euro fakturę za usługę wykonaną 30 listopada 2020 r. Zapłaty (...)
str. 65
4.
Mieszkanie dla przedsiębiorcy
Przedsiębiorca zawarł umowę na wykonanie usługi z firmą, która mieści się w miejscowości znacznie oddalonej od miejsca jego siedziby. Ponieważ codzienne dojazdy nie są możliwe, (...)
str. 66
5.
Koszty posiłków dla pracujących po godzinach
Pracownikom spółki z o.o. pracującym po godzinach podczas inwentaryzacji były dostarczane posiłki, mimo braku ustawowego obowiązku w tym zakresie. Czy wydatki na zakup takich posiłków, (...)
str. 66
6.
Opłaty za studia
Prowadzę gabinet kosmetyczny. Obecnie zaczęłam studia na kierunku psychologicznym. Są to studia płatne. Czy opłaty z nimi związane mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.