Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (534) z dnia 20.03.2021
Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce
Dodatek nr 6
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6
z dnia 20.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
EWIDENCJONOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
1.
Nieodpłatne wykorzystywanie samochodu na potrzeby firmy
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy użyczony mi przez brata. Czy w związku z tym powinienem wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń w podatkowej (...)
str. 3
2.
Koszty transportu zakupionego towaru handlowego
Do zakładu podatnika zakupiony towar handlowy dostarczył kontrahent. Na otrzymanej fakturze w odrębnych pozycjach wykazana jest wartość towaru oraz koszt usługi transportowej. Jak zaewidencjonować ten (...)
str. 4
3.
Przychód z refakturowania kosztów mediów na najemców
W ramach działalności gospodarczej wynajmuję lokale użytkowe. Najemcom wystawiam faktury dokumentujące usługę najmu i dodatkowo refaktury za koszty mediów zużytych w poszczególnych lokalach (tj. energii (...)
str. 4
4.
Wpłata zaliczki na poczet zakupu towaru handlowego
Podatnik wpłacił kontrahentowi zaliczkę na zakup towaru handlowego, który zostanie dostarczony w przyszłym roku podatkowym. Czy zaliczkę należy wpisać w podatkowej księdze w kolumnie 10, (...)
str. 5
5.
Koszty prowadzenia działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu
Prowadzę działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Na potrzeby działalności wykorzystuję jeden pokój, ale służą jej również pewne części wspólne, tj. kuchnia, korytarz, toaleta. Czy koszty (...)
str. 7
6.
Przychód z najmu będącego przedmiotem działalności gospodarczej
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wynajem lokali użytkowych. Na podstawie zawartych umów, za pierwszy okres kwartalny najemcy są obowiązani uiścić czynsz najmu z (...)
str. 8
7.
Odszkodowanie za firmowy samochód wpłacone bezpośrednio do warsztatu samochodowego
Samochód osobowy będący środkiem trwałym, objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, został uszkodzony w wypadku drogowym. Przysługujące podatnikowi z tego tytułu odszkodowanie firma ubezpieczeniowa przekazała warsztatowi samochodowemu, (...)
str. 9
8.
Ujęcie kosztów dotyczących pracownika
Czy koszty szkolenia pracownika z zakresu JPK_VAT należy wykazać w podatkowej księdze w kolumnie 12? Koszty szkolenia można zakwalifikować jako pozostałe wydatki podlegające wpisaniu w (...)
str. 9
9.
Nabycie składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
Czy w przypadku zakupu składnika majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł trzeba uznać go za środek trwały i jednorazowo zamortyzować? Czy może wydatek na (...)
str. 10
II.
MOMENT DOKONANIA ZAPISU W KSIĘDZE
1.
Otrzymanie faktury za zakup towarów handlowych w miesiącu następnym
Podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zdarzają się sytuacje, gdy fakturę dokumentującą zakup towaru handlowego odnajduję (...)
str. 11
2.
Sprzedaż na raty
W celu zwiększenia poziomu sprzedaży podatnik zamierza umożliwić dokonywanie zakupów na raty. Czy wpłynie to na moment ustalania i ewidencjonowania przychodu w podatkowej księdze? Wprowadzenie (...)
str. 13
3.
Zakup gruntu przeznaczonego do dalszej odsprzedaży
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu nieruchomościami, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Koszty podatkowe ewidencjonuję w sposób uproszczony. Czy koszt zakupu (...)
str. 13
4.
Polisa ubezpieczeniowa obowiązująca od następnego miesiąca
Rozliczam się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzoną metodą memoriałową. 16 marca 2021 r. została wystawiona i podpisana polisa dotycząca ubezpieczenia firmowej (...)
str. 14
5.
Wydatki poniesione podczas zawieszenia działalności gospodarczej
W marcu 2021 r. na dwa miesiące zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. W kwietniu br. zamierzam przeprowadzić remont budynku (środka trwałego) będącego siedzibą mojej firmy. Od (...)
str. 15
6.
Diety dla przedsiębiorcy będącego w podróży służbowej
Czy diety dotyczące służbowego wyjazdu przedsiębiorcy należy ująć w kosztach uzyskania przychodów i wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w dacie powrotu z delegacji (...)
str. 15
7.
Różnice kursowe dotyczące faktury kosztowej wystawionej w walucie obcej
W podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą uproszczoną 12 lutego 2021 r. ujęłam fakturę kosztową od zagranicznego kontrahenta. Zapłaty za tę fakturę dokonałam 25 (...)
str. 16
8.
Towary handlowe zakupione na przełomie roku
Podatnik zamówił towary handlowe w grudniu 2020 r. Jeden kontrahent dostarczył towar w styczniu 2021 r., ale fakturę wystawił z datą grudniową. Natomiast drugi kontrahent (...)
str. 17
9.
Opłata za wydanie zezwolenia dotyczącego przyszłego roku
Podatnik, który działalność gospodarczą rozlicza na podstawie podatkowej księgi, postanowił od stycznia 2021 r. rozszerzyć zakres działalności. W związku z tym już w grudniu 2020 (...)
str. 18
III.
ROZLICZANIE KOREKT
1.
Obniżka kosztów z tytułu podatku od środków transportowych po sprzedaży pojazdu
Podatnik w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujął podatek od środków transportowych za cały 2021 r. Jednak z uwagi na sprzedaż pojazdu to zobowiązanie podatkowe (...)
str. 19
2.
Dokonanie wpisu w niewłaściwej kolumnie księgi
W styczniu 2021 r. kupiłem i oddałem do używania regał na firmowe dokumenty. Niedawno stwierdziłem, że koszt jego zakupu omyłkowo zaksięgowałem w kolumnie 10 księgi. (...)
str. 20
3.
Udzielenie skonta przez kontrahenta
W lutym 2021 r. zakupiliśmy towar handlowy. Koszt zakupu w kwocie wynikającej z faktury został wpisany do podatkowej księgi. Mimo że obowiązuje nas 60-dniowy termin (...)
str. 21
4.
Korekta kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonana po otrzymaniu dofinansowania
Podatnik prowadzący podatkową księgę rozpoczął w 2020 r. realizację inwestycji związanej z budową hali produkcyjnej i zakupem dwóch maszyn produkcyjnych. Inwestycja miała być dofinansowana ze (...)
str. 22
5.
Rabat przyznany na podstawie obrotów zrealizowanych w poprzednim roku
W marcu 2021 r. otrzymałem fakturę korygującą. Potwierdza ona przyznanie mi przez kontrahenta rabatu na podstawie obrotów zrealizowanych w 2020 r. Czy w oparciu o (...)
str. 24
IV.
DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH
1.
Straty w towarach handlowych
Podatnik sporządził protokół dokumentujący wysokość strat w towarach handlowych. Czy można uznać taki dokument za dowód księgowy? Jak rozliczyć stratę w księdze? Protokół strat w (...)
str. 25
2.
Wydatki potwierdzone paragonem
Podatnik kupił dla pracowników artykuły spożywcze (kawę, herbatę, cukier). Czy wydatek może być wpisany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie paragonu? Wydatek może (...)
str. 25
3.
Faktura wystawiona na podatnika jako osobę fizyczną
Czy podatnik, który na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystuje prywatny samochód osobowy, powinien wpisywać do podatkowej księgi 20% kosztów eksploatacyjnych bezpośrednio na podstawie faktur? Co w (...)
str. 26
4.
Zapłata zaliczki opiewającej na 100% wartości usługi
Podatnik otrzymał od kontrahenta fakturę zaliczkową wystawioną w marcu 2021 r. na zakup usługi, która będzie wykonana w przyszłym okresie rozliczeniowym. Faktura potwierdza przyjęcie 100% (...)
str. 27
5.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Podatnik zaciągnął kredyt na zakup środka trwałego. Kiedy i na podstawie jakiego dowodu powinien ujmować w podatkowej księdze odsetki od tego kredytu? Odsetki od kredytu, (...)
str. 28
6.
Koszty najmu lokalu od osoby niebędącej przedsiębiorcą
W działalności gospodarczej wynajmuję lokal od osoby prywatnej (niebędącej przedsiębiorcą). Wynajmujący nie wystawia faktur ani rachunków. Czy w takiej sytuacji mogę wpisywać do podatkowej księgi (...)
str. 29
7.
Udokumentowanie przychodu dowodem wewnętrznym
W ramach działalności gospodarczej wynajmuję pokoje. Wynajem jest dokonywany za pośrednictwem firmy zewnętrznej, od której otrzymuję zestawienie danych najemców i czas korzystania przez nich z (...)
str. 30
8.
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i pracowników
Na podstawie jakiego dokumentu ująć w podatkowej księdze składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i pracowników? Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i pracowników mogą być ujęte (...)
str. 31
V.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Sposoby przechowywania dowodów księgowych będących podstawą zapisu w księdze
Czy dowody księgowe, na podstawie których dokonałem zapisów w księdze, powinienem przechowywać wszystkie w jednym segregatorze, czy mogę je rozdzielić tak, że np. w jednym (...)
str. 32
2.
Spis z natury sporządzany na dzień likwidacji działalności gospodarczej
Podatnik zamierza zlikwidować działalność gospodarczą. Czy o zamiarze sporządzenia spisu z natury ma obowiązek poinformować naczelnika urzędu skarbowego? O zamiarze sporządzenia spisu z natury na (...)
str. 32
3.
Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do prowadzenia księgi upoważniłem rodzica. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Tak, w świetle (...)
str. 33
4.
Zmiana w trakcie roku podatkowego ewidencji księgowej
Prowadzę działalność gospodarczą, z której dochód na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym ustalam na podstawie podatkowej księgi. W trakcie 2021 r. przychody netto z tej działalności (...)
str. 34
5.
Przechowywanie ewidencji wyposażenia prowadzonej do końca 2019 r.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę nie muszą już prowadzić ewidencji wyposażenia. Czy to oznacza, że mogę zlikwidować ewidencję wyposażenia prowadzoną do końca 2019 r.? Nie, ewidencję (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.