Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (550) z dnia 20.11.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Przekazuję Państwu jeden z ostatnich w tym roku numerów PRZEGLĄDU PODATKU DOCHODOWEGO. Jesteśmy z Państwem od wielu lat. Cieszę się, że możemy pomagać (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opodatkowanie CIT w 2022 r. - kiedy 19% a kiedy 9% stawka CIT
Zagadnienia ogólne Na podstawie art. 19 updop, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f updop (w (...)
str. 5
2.
Odpowiedzi resortu finansów na interpelacje poselskie
2.1.
Stosowanie ulgi na złe długi
Podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z ulgi na złe długi. Polega ona na tym, że podatnikowi będącemu wierzycielem przysługuje prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego (...)
str. 11
2.2.
Odpis na fundusz inwestycyjny jako koszt podatkowy
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy CIT (a dokładniej spółki z o.o. i spółki akcyjne spełniające w roku podatkowym warunki określone w art. 28j ust. (...)
str. 13
3.
Odliczenie straty podatkowej po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej - interpretacja ogólna
W Dz. Urz. Min. FFiPR z 2021 r. pod poz. 148 została opublikowana interpretacja ogólna nr DD6.8202.4.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia (...)
str. 14
4.
Używanie ciągu cyfr zamiast numeru PESEL obcokrajowca nadal możliwe - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl 20 października 2021 r. zamieściło wyjaśnienie pt. "Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika", w którym przypomniało o (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
CIT-ST będzie składany raz w roku
Podatnicy CIT posiadający zakłady położone na obszarze różnych jednostek samorządowych obowiązani są składać do urzędu skarbowego informację CIT-ST. Obecnie należy ją przekazać: 1) w terminie (...)
str. 16
2.
Dodatek wychowawczy nadal wolny od PIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1981 opublikowano ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wysokość hipotetycznych odsetek w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. uchwałą zgromadzenia wspólników w 2021 r. przeznaczyła zysk za 2020 r. na kapitał rezerwowy. Zysk został przekazany na wskazany kapitał. Czy spółka (...)
str. 17
2.
Catering dla pracowników
W spółce z o.o. zorganizowano spotkanie integracyjne dla pracowników, na które zamówiono catering. Czy wydatek na zakup usługi cateringowej jest kosztem uzyskania przychodów? Wydatek na (...)
str. 18
3.
Kwota zwróconej składki AC jest przychodem w ograniczonym zakresie
Spółka z o.o. świadczy usługi leasingu. Przedmiotem umów leasingu są głównie samochody osobowe. Spółka ubezpiecza te pojazdy. Ponosi koszty składek OC i AC, które są (...)
str. 19
4.
Koszty reklamy i sponsoringu w kosztach podatkowych
Miejski ośrodek sportu i rekreacji spółka z o.o. prowadzi różnego rodzaju imprezy sportowe. Na zorganizowany w ostatnim czasie maraton dla jego uczestników ośrodek zakupił czapki, (...)
str. 20
5.
Skutki podatkowe nabycia i sprzedaży samochodu osobowego zaliczonego do składników wyposażenia
Firma zamierza nabyć samochód osobowy o wartości wyższej niż 150 tys. zł, który będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności. Z uwagi na przewidywany okres (...)
str. 21
6.
Interpretacje indywidualne organu podatkowego
6.1.
Wydatki na studia prezesa
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy merytorycznej prezesa zarządu w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami i czynnościami służbowymi, spółka ma prawo zaliczyć (...)
str. 23
6.2.
Spółka komandytowa jest kontynuatorką stosowania ulgi na złe długi
W przypadku dokonania płatności przez dłużnika wierzytelności, które stanowiły podstawę zastosowania ulgi na złe długi u wspólników spółki komandytowej, to spółka, a nie jej wspólnicy (...)
str. 24
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Ulga na powrót przewidziana w Polskim Ładzie
Zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze (...)
str. 26
1.1.
Warunki stosowania ulgi
Nowy art. 21 ust. 1 pkt 152 updof zakłada, że wolne od podatku dochodowego mają być przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, (...)
str. 26
1.2.
Uwzględnianie ulgi przez płatnika
Ulga na powrót ma być uwzględniana już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek, w tym przez płatników. Przy czym warunkiem zastosowania jej przez płatnika będzie (...)
str. 28
1.3.
Koszty uzyskania przychodów
Płatnik stosujący m.in. pracownikom ulgę na powrót, czyli zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 152 updof, musi uwzględnić zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów określone (...)
str. 28
2.
Sfinansowanie przez pracodawcę szczepień przeciw grypie
Pracodawca zdecydował, że sfinansuje zatrudnionym pracownikom szczepienia przeciw grypie, mimo że nie zobowiązują go do tego przepisy prawa pracy. Czy u pracowników, którzy poddadzą się (...)
str. 29
2.1.
Zaniechanie poboru podatku
Przepisy prawa pracy nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom szczepień przeciw grypie. Obowiązek taki może być nałożony przepisami szczególnymi, np. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia (...)
str. 29
2.2.
Konieczność naliczenia składek ZUS
Nieodpłatne świadczenie z tytułu sfinansowania szczepień przeciw grypie nie jest wyłączone z oskładkowania. Zatem osiągnięty przez pracownika z tego tytułu przychód należy uwzględnić w podstawie (...)
str. 30
3.
Podatkowe rozliczenie odprawy pośmiertnej wypłaconej członkom rodziny zmarłego pracownika
Zmarł nasz pracownik. Żonie oraz małoletnim dzieciom tego pracownika wypłacimy odprawę pośmiertną. Czy dokonując jej wypłaty, należy pobrać zaliczkę na podatek oraz składki ZUS? W (...)
str. 31
4.
Korekta PIT-11 i PIT-4R, gdy płatnik przez pomyłkę zastosował ulgę dla młodych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W sytuacji gdy płatnik przez pomyłkę zastosował zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, zobowiązany jest sporządzić korektę (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Ulepszenie środka trwałego nie uprawnia do zmiany stawki amortyzacyjnej
Spółka z o.o. posiada budynek niemieszkalny, który został w pełni zamortyzowany. Rozpoczęła w nim prace modernizacyjne, których wartość przewyższy pierwotną wartość budynku. Czy po zakończeniu (...)
str. 34
2.
Kontynuacja amortyzacji w przekształconej spółce
Przedsiębiorca, którego dochody opodatkowane są według skali podatkowej, zamierza przekształcić się w jednoosobową spółkę z o.o. Czy spółka powinna kontynuować amortyzację składników majątku znajdujących się (...)
str. 35
3.
Rozliczenie zaliczki na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego przy zmianie zasad opodatkowania
Przedsiębiorca (podatnik PIT) wpłacił w listopadzie 2021 r. zaliczkę na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego (maszyny) zaliczonego do grupy 4 KŚT, którego wartość początkowa (...)
str. 36
4.
Sposób amortyzacji firmowego składnika majątku - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1368757] Zakupiono używaną maszynę z grupy 5 KŚT na kwotę 55.000 zł. Czy powinnam amortyzować w koszty stopniowo z uwzględnieniem stawki amortyzacyjnej dla danego środka (...)
str. 37
5.
Sprzęt do ćwiczeń przeznaczony dla pracowników może być amortyzowany - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Składniki majątku służące urządzeniu siłowni dla pracowników mogą zostać zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.1.
Co to jest system e-TOLL?
System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie służące do elektronicznego poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 (...)
str. 40
1.2.
Koszty związane z objęciem firmowych pojazdów systemem
Gdy ponoszone przez podatników wydatki na przystąpienie do systemu e-TOLL dotyczą samochodów firmowych, będących środkami trwałymi czy też wziętych do używania na podstawie umowy cywilnoprawnej (...)
str. 41
1.3.
Ograniczenie w zakresie rozliczania kosztów dotyczących samochodów osobowych
Niezależnie od tego, czy zewnętrzny system lokalizacyjny lub urządzenie pokładowe stanowią dodatkowe wyposażenie samochodów kwalifikowanych do kategorii tzw. pojazdów ciężkich czy tzw. pojazdów lekkich, wydatki (...)
str. 41
2.
Ujęcie w podatkowej księdze faktury dokumentującej zakup towaru, dostarczonej w miesiącu następującym po jej wystawieniu
Rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zapisów w księdze dokonuję chronologicznie, nie później niż do dnia 20 (...)
str. 42
3.
Osiąganie przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Podatnik prowadzi działalność, której przedmiotem jest handel samochodami ciężarowymi. Stosuje opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych . W ramach tej działalności dokonał również czynności polegającej na (...)
str. 44
3.1.
Stosowanie różnych stawek ryczałtu
Osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdy spełnione są warunki określone (...)
str. 44
3.2.
Prowadzenie ewidencji przychodów i dokonywanie odliczeń
Osiąganie w ramach działalności gospodarczej przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu, ma ten skutek, że w ewidencji przychodów prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (...)
str. 45
4.
Termin płatności ryczałtu ewidencjonowanego za ostatni okres rozliczeniowy 2021 r.
Od 2021 r. przychody z prowadzonej działalności gospodarczej mam opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jaki jest termin płatności ryczałtu ewidencjonowanego za ostatni okres rozliczeniowy przypadający (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Świadczenie usług w Polsce i za granicą a rozliczenie podatku
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług stolarskich, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Usługi te świadczy osobiście w Polsce oraz na (...)
str. 47
1.1.
Kiedy dochody polskiego przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu za granicą?
Z pytania wynika, że miejscem zamieszkania przedsiębiorcy jest Polska, a zatem jako polski rezydent podatkowy podlega on w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości (...)
str. 47
1.2.
Pojęcie zagranicznego zakładu
Pojęcie zakładu zostało zdefiniowane w art. 5 konwencji i generalnie oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje (...)
str. 48
1.3.
Podatek w Polsce
Jeżeli faktyczne warunki, w jakich polski przedsiębiorca świadczy usługi na terytorium Szwecji, nie spełniają przesłanek do uznania, że działalność ta jest prowadzona w formie zakładu (...)
str. 48
2.
Dochód uzyskiwany z zagranicy za pracę wykonywaną w Polsce
Obywatel polski w 2021 r. zawarł umowę o pracę z firmą holenderską, która nie posiada w Polsce zakładu, oddziału ani żadnego innego miejsca prowadzenia działalności. (...)
str. 49
3.
Opodatkowanie zagranicznej renty
Osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, po śmierci męża otrzymuje rentę wdowią (Witwenrente) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Czy renta ta podlega (...)
str. 50
4.
Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku
Polski obywatel kilkanaście lat temu wyjechał z Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam wynajmował mieszkanie, był zatrudniony u amerykańskiego pracodawcy, posiadał konto w banku, opłacał składki (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Adresaci ulgi i zasady jej stosowania
Nowa ulga ma polegać na odliczeniu kwoty w wysokości 1.500 zł od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 updof. Oznacza to, że z możliwości odliczenia (...)
str. 53
1.2.
Wymogi dotyczące dzieci
Przepisy dotyczące nowej ulgi podatkowej adresowanej do rodziców i opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci, nie określają warunków dotyczących dzieci małoletnich. Natomiast w odniesieniu do dzieci (...)
str. 54
2.
Zbliża się koniec terminu na wydatkowanie w ramach ulgi mieszkaniowej przychodu uzyskanego w 2018 r. ze zbycia nieruchomości
Źródłem przychodu podatkowego jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, czyli: nieruchomości (...)
str. 55
3.
Kara pieniężna od dewelopera a zwolnienie od podatku
Z powodu opóźnienia w oddaniu mieszkania, podatnikowi przysługuje wobec dewelopera roszczenie o zapłatę kary umownej wyliczonej w sposób określony w umowie. Czy otrzymana kwota będzie (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Nowe zasady wspólnego opodatkowania małżonków i zniesienie preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 58
1.1.
Opodatkowanie dochodów małżonków
Na gruncie ustawy o PIT zasadą jest, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednak w razie spełnienia określonych warunków, możliwe jest (...)
str. 58
1.2.
Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 6 ust. 4 updof, z preferencji polegającej na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów, mogą korzystać (...)
str. 59
2.
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
Spółka sporządza lokalne dokumentacje cen transferowych. Jej rok bilansowy równy jest z rokiem kalendarzowym. Korzysta z wydłużonego do 31 grudnia 2021 r. terminu złożenia TPR-C (...)
str. 60
2.1.
Zasady sporządzania
Kwestie związane ze składaniem oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały unormowane w art. 11m updop. W (...)
str. 60
2.2.
Wzór oświadczenia
Przepisy nie określają wzoru oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dla ułatwienia podatnikom złożenia tego oświadczenia, Ministerstwo Finansów opublikowało jego przykładowy, niewiążący wzór. Stanowi (...)
str. 60
2.3.
Sposób złożenia
Jak wynika z informacji MF, oświadczenie należy złożyć na adres elektronicznej skrzynki podawczej właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). (...)
str. 61
2.4.
Termin złożenia
Co do zasady, omawiane oświadczenie należy złożyć w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Jednak na mocy art. 31z ust. 2 pkt (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki na zakup okularów korekcyjnych prezesowi spółki
Spółka z o.o. sfinansowała zakup okularów korekcyjnych prezesowi zatrudnionemu na kontrakcie menedżerskim. Czy wydatek ten może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Naszym zdaniem, zaliczenie do (...)
str. 62
2.
Status małego podatnika a prawo do jednorazowej amortyzacji
W 2021 r. spółka z o.o. posiada status małego podatnika. Możliwe jest, że w listopadzie 2021 r. jej przychody za ten rok przekroczą równowartość 2.000.000 (...)
str. 62
3.
Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia
Wypłaty wynagrodzeń pracowniczych za dany miesiąc pracodawca dokonuje ostatniego dnia tego miesiąca. W październiku 2021 r. spóźnił się z ich wypłatą i miała ona miejsce (...)
str. 63
4.
Ujęcie w kosztach podatku od nieruchomości, gdy ostatnia rata zostanie zapłacona w przyszłym roku
W lutym 2021 r., tj. w dacie wydania decyzji określającej wymiar podatku od nieruchomości, ująłem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kwotę tego podatku dotyczącą (...)
str. 64
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.12.2021 r. (wtorek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za listopad 2021 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.