Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (535) z dnia 01.04.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Przychód podatkowy z otrzymanego odszkodowania
Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają definicji przychodu, ale określają przykładowy katalog przysporzeń stanowiących przychód. Jednocześnie zawierają katalog świadczeń, których nie zalicza się do przychodów (...)
str. 4
1.2.
Szkody w środku trwałym
Zwolnienie od podatku Jak wcześniej wskazano otrzymane odszkodowanie stanowi, co do zasady, przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT. Jednak, na (...)
str. 5
1.3.
Nieuregulowanie przez kontrahenta należności handlowej
Ubezpieczenie należności handlowych działa w ten sposób, że po spełnieniu określonych w umowie warunków, ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczonemu nieuregulowane należności, zaś ubezpieczony w zamian przenosi na (...)
str. 7
1.4.
Naprawa samochodu opłacona przez ubezpieczyciela
Przychodem podatnika są odszkodowania za szkody w samochodzie osobowym, również w tej części, która została wydatkowana na remont tego pojazdu. Co ważne przychodem podatnika jest (...)
str. 8
2.
Spółka jawna powstała z przekształcenia innej spółki osobowej - wyjaśnienie Ministra Finansów
Od 1 stycznia 2021 r., spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, celem zachowania statusu (...)
str. 10
3.
Wątpliwości dotyczące wspólników spółek komandytowych i spółek jawnych rozstrzygnięte w odpowiedzi na zapytanie poselskie
Od 1 stycznia 2021 r. istotnym zmianom uległy zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki jawne i spółki komandytowe (...)
str. 10
3.1.
Wyjaśnienie pojęcia "posiadanie udziałów/akcji" przez wspólnika
Podsekretarz Stanu odpowiedział na pytanie, czy wymóg posiadania bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, należy odnosić do udziału kapitałowego odpowiadającego wysokości (...)
str. 11
3.2.
Rozliczanie strat nieodliczonych przed dniem, od którego spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT
Kolejne pytanie dotyczyło stosowania art. 15 ust. 1 ustawy nowelizującej. Przepis ten przewiduje prawo do rozliczania przez wspólnika spółki komandytowej strat nieodliczonych przed dniem, od (...)
str. 11
3.3.
Odliczenia od podstawy opodatkowania dokonywane w następstwie zdarzeń jakie zaistniały w transparentnej podatkowo spółce
W zapytaniu poselskim padło też pytanie o zakres stosowania art. 13 ust. 4 ustawy nowelizującej. Przepis ten stanowi, że podatnicy będący wspólnikami spółki komandytowej lub (...)
str. 12
4.
Odpowiedzi na interpelacje poselskie
4.1.
Objęcie spółek komandytowych CIT
Nie jest możliwe precyzyjne określenie, czy i w jakim stopniu wprowadzone 1 stycznia 2021 r. zmiany w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych spowodują wzrost (...)
str. 12
4.2.
Właściwość urzędu skarbowego do złożenia CIT-15J
Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1a updop, spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, (...)
str. 13
4.3.
Uprzednie porozumienia cenowe uzyskane przez wspólników spółki komandytowej chronią też spółkę
Szef Krajowej Administracji Skarbowej (zwany dalej Szefem KAS) na wniosek krajowego podmiotu powiązanego wydaje uprzednie porozumienie cenowe (zwane dalej APA) dotyczące transakcji kontrolowanej, w dokonaniu (...)
str. 14
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 420 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 16
2.
Rozliczenie dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 454 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Brytyjski podatek od wartości dodanej w przychodach i kosztach podatkowych
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej 1 lutego 2020 r. Od tego dnia Wielka Brytania jest dla celów VAT traktowana (...)
str. 17
2.
Wydatki na zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Spółka z o.o. poniosła wydatki na zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla księgowej. Czy tego rodzaju wydatki może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów? Wydatki na zakup (...)
str. 19
3.
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników - rozliczenie na gruncie PIT
Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. W 2020 r. miał spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W związku z (...)
str. 20
4.
Różnice kursowe od zagranicznych zakupów
Niedawno rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będę dokonywał zakupów od kontrahentów z zagranicy. Zapłata w takich transakcjach będzie uiszczana z firmowego konta walutowego. (...)
str. 21
5.
Opłaty sądowe mogą być kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Opłata sądowa poniesiona w związku z pozwem o zapłatę stanowi koszt uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Zwrot kosztów parkingu pracownikowi odbywającemu podróż służbową prywatnym samochodem
Pracownik pojechał w krajową podróż służbową prywatnym samochodem osobowym. Poza zwrotem kosztów przejazdu (tzw. kilometrówki) otrzymał zwrot kosztów opłat za parking. Czy wartość zwróconych opłat (...)
str. 25
1.1.
Zasady zwrotu należności z tytułu podróży służbowej
Zasady przyznawania, rodzaj oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi w związku z odbyciem podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia (...)
str. 25
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie należności
Należności z tytułu podróży służbowej pracownika stanowią przychód ze stosunku pracy, który w określonych okolicznościach korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jak bowiem stanowi art. (...)
str. 26
2.
Czy kwotę zmniejszającą podatek można zacząć stosować w trakcie roku?
Pracownik od zeszłego roku jest zatrudniony w naszym zakładzie pracy. Do tej pory nie stosowaliśmy mu kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ uwzględniał ją ZUS przy poborze (...)
str. 27
3.
Stawka podatku dla dochodów osiągniętych po ustaniu zatrudnienia
Z końcem 2020 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. W styczniu 2021 r. wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za grudzień 2020 r. oraz pierwszą część premii (...)
str. 28
4.
Paczki dla dzieci pracowników
Z okazji świąt wielkanocnych pracodawca przekaże paczki dla dzieci pracowników. Czy tego rodzaju świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu? Z pytania nie wynika, z jakich środków (...)
str. 30
5.
Okolicznościowe prezenty wręczane pracownikom nie są przychodem ze stosunku pracy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wartość prezentów wręczanych pracownikom z okazji ważnego wydarzenia w ich życiu (ślubu, narodzin dziecka), które nie mają związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami, nie (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Utwardzenie i ogrodzenie dzierżawionego placu
Spółka z o.o. jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się hala produkcyjno-magazynowa. Z gruntem spółki graniczy działka, którą spółka dzierżawi. Fragment dzierżawionego terenu przeznaczyła na (...)
str. 33
2.
Wynagrodzenia pracowników związane z budową nowego zakładu
Spółka z o.o. chce rozszerzyć swoją produkcję i buduje nowy zakład produkcyjny wraz z całą niezbędną infrastrukturą. W proces inwestycyjny będą zaangażowani pracownicy spółki (dyrektorzy, (...)
str. 34
3.
Nakłady poniesione na wynajmowany lokal
Spółka z o.o. wynajęła na krótki okres lokal w galerii handlowej, w którym będzie sprzedawać swoje towary do czasu otwarcia sklepu w nowym docelowym miejscu. (...)
str. 35
4.
Rower elektryczny a jednorazowy odpis amortyzacyjny
Podatnik ma zamiar kupić rower elektryczny, który będzie wykorzystywał jako środek transportu w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wartość początkowa roweru zakwalifikowanego do grupy 790 (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Kwota zmniejszająca podatek w zeznaniu PIT-36
Przypominamy, że podatnicy, którzy w 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, muszą we własnym zakresie sporządzić zeznanie podatkowe (...)
str. 39
2.
Wydatki związane z zatrudnieniem współmałżonka w rodzinnej firmie
Podatnik rozważa zatrudnienie żony na umowę o pracę w prowadzonej przez siebie firmie. Czy wynagrodzenie za pracę żony stanowić będzie koszt uzyskania przychodu? Według jakich (...)
str. 40
2.1.
Wynagrodzenie za pracę jako koszt podatkowy
W polskim prawie nie obowiązuje zakaz zatrudniania w prowadzonej działalności gospodarczej osoby, z którą przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, chociaż w określonych przypadkach zawarcie umowy (...)
str. 40
2.2.
Składki ZUS i zasady ich rozliczania na gruncie PIT
Zasadniczo, jak wynika z odrębnych przepisów, pracownicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na pracodawcy ciąży obowiązek potrącenia z wynagrodzenia i wpłacenia do ZUS (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Podatek od nieruchomości za 2020 r. umorzony w 2021 r.
W podatkowej księdze prowadzonej w 2020 r. podatnik wykazał jako koszt podatkowy kwotę podatku od nieruchomości za ten rok podatkowy. Zobowiązania tego nie zapłacił, ale (...)
str. 42
3.2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP
W ramach tarczy 6.0 podatnik otrzymał dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników. Czy zasadnie przyjmuje, że wartość tego dofinansowania nie stanowi przychodu podatkowego i nie (...)
str. 42
3.3.
Nieotrzymane wierzytelności wynikające z transakcji zawartych w 2019 r. a ulga na złe długi
W zeznaniu podatkowym podatnik zamierza wykazać wierzytelności, których kontrahenci nie uiścili, a termin zapłaty przekroczył 90 dni. Czy w rozliczeniu może uwzględnić również te wierzytelności, (...)
str. 43
3.4.
Anulowanie zapłaty na rachunek spoza białej listy
Podatnik uregulował zobowiązanie z faktury o wartości powyżej 15.000 zł na rachunek kontrahenta nieujęty na tzw. białej liście. Czy w razie anulowania wpłaty, zachowa prawo (...)
str. 44
3.5.
Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku podatkowego
Podatnik na potrzeby działalności gospodarczej wykorzystuje składniki majątku zaliczone do środków trwałych. Niektóre z nich są amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnych stawek, a do innych przyjęto (...)
str. 44
4.
Kwoty zasądzone tytułem wyrównania zaniżonej dotacji trzeba opodatkować - interpretacja organu podatkowego
Kwota wypłacona podatnikowi prowadzącemu niepubliczne przedszkole, na podstawie wyroku sądowego, tytułem wyrównania przez gminę zaniżonej dotacji oświatowej, stanowi odszkodowanie otrzymane w związku z prowadzoną działalnością (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Rozliczenie metodą proporcjonalnego odliczenia
Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce. W 2020 r. pracował w Wielkiej Brytanii. Przebywał tam krócej niż 183 dni. Pozostałą część roku spędził w Polsce, (...)
str. 47
1.2.
Przychody w walutach obcych - przeliczanie na złote
W 2020 r. przez kilka miesięcy podatnik pracował w Wielkiej Brytanii. Według jakiego kursu powinien przeliczyć przychody otrzymywane w funtach brytyjskich (GBP) na złote? Przychody (...)
str. 48
1.3.
Zwolnienie od podatku kwoty stanowiącej równowartość 30% diet
Czy osoba pracująca przez kilka miesięcy u zagranicznego pracodawcy ma prawo pomniejszyć swoje przychody o równowartość 30% diet? Wspomniana osoba ma prawo pomniejszyć swoje przychody (...)
str. 48
1.4.
Praca zdalna wykonywana w czasie pandemii koronawirusa
Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce zawarł umowę o pracę z firmą mającą siedzibę w Niemczech, która nie ma w Polsce przedstawicielstwa ani oddziału. Podatnik (...)
str. 49
1.5.
Zagraniczne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Czy w zeznaniu podatkowym można wykazać i odliczyć od dochodu zagraniczne składki ubezpieczeń społecznych, a od podatku zagraniczne składki zdrowotne? W zeznaniu podatkowym można odliczyć (...)
str. 50
2.
Sprostowanie błędów w polsko-szwajcarskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 262 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 lutego 2021 r. o sprostowaniu błędów. Z obwieszczenia (...)
str. 52
VIII.
Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
1.
Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wybrane zagadnienia
Podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 , mają możliwość obniżenia dochodu/przychodu o poniesione w (...)
str. 53
1.1.
Zakup leków
Na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 updof, do wydatków na cele rehabilitacyjne zalicza się wydatki na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy (...)
str. 53
1.2.
Używanie samochodu osobowego
Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 14 updof, uprawnienie do korzystania z ulgi podatkowej wiąże się z poniesieniem wydatków z tytułu używania samochodu osobowego. (...)
str. 54
1.3.
Wydatki na sprzęt, narzędzia i urządzenia stosowane w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej
W rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomocne są różnego rodzaju sprzęty, urządzenia czy narzędzia. Wydatki na ich nabycie i naprawę mogą być odliczane w pełnej udokumentowanej kwocie, (...)
str. 55
2.
Ulga internetowa i abolicyjna w rozliczeniu za 2020 r.
Ulga internetowa W zeznaniu podatkowym podatnicy mogą obniżyć dochód o wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet, bez względu na rodzaj łącza. Odliczeniu podlegają wydatki (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Korekta CIT-8 z powodu niezastosowania 9% stawki podatku
W 2019 r. spółka z o.o., której rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, miała status małego podatnika w rozumieniu ustawy o CIT. W trakcie roku i (...)
str. 58
2.
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a obowiązki w zakresie cen transferowych
Czy przekształcenie - w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych - indywidualnego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. podlega wykazaniu w informacji o cenach transferowych (...)
str. 58
2.1.
Przekształcenie indywidualnego przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
W myśl art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w (...)
str. 59
2.2.
Unormowania w zakresie cen transferowych
Stosownie do postanowień art. 11t updop, w informacji TPR-C podatnik powinien wykazać: transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz (...)
str. 59
3.
Sprzedaż praw do emisji gazów cieplarnianych
Przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej określonym w statucie jest zarządzanie nieruchomościami, a także działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię cieplną. Należąca do spółdzielni kotłownia (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Odliczenie od dochodu straty z roku ubiegłego
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za rok 2020 poniosła stratę podatkową, którą w 2021 r. rozlicza na etapie ustalania (...)
str. 64
2.
Uproszczone zaliczki na CIT w zeznaniu podatkowym
W 2020 r. wpłacaliśmy zaliczki na CIT w formie uproszczonej, w wysokości 2.300 zł. Czy w części G zeznania CIT-8 za 2020 r. należy wykazać (...)
str. 64
3.
Przejście z papierowej na komputerową formę prowadzenia podatkowej księgi
Prowadzę niewielką działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dotychczas księgę prowadziłem w wersji papierowej, ale od przyszłego miesiąca zamierzam rozpocząć (...)
str. 65
4.
Zmiana zasad opodatkowania po uzyskaniu pierwszego przychodu w roku podatkowym
Podatniczka w 2020 r. prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W 2021 r. pierwsze faktury sprzedażowe wystawiła w marcu. Czy w tej sytuacji do 20 (...)
str. 66
5.
Złożenie pracodawcy przez młodego podatnika wniosku o pobieranie zaliczek na podatek
Czy młody podatnik do 26 roku życia może zrezygnować z "ulgi dla młodych" i złożyć płatnikowi wniosek, żeby pobierał mu zaliczki na podatek od wynagrodzenia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.