Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (541) z dnia 01.07.2021
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opodatkowanie spółki komandytowej i jej wspólników w interpretacjach organu podatkowego
Obecnie już wszystkie spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Wspólnicy tych spółek mogli zdecydować, czy będą one płacić CIT od 1 stycznia br., czy od (...)
str. 4
1.1.
Wypłata zysków wypracowanych przez spółkę przed nabyciem przez nią statusu podatnika CIT
Otrzymanie przez wspólnika zysków wypracowanych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT będzie u wspólnika neutralne podatkowo, nawet jeśli wypłata ta nastąpi (...)
str. 5
1.2.
Pobór podatku od zaliczki wypłacanej komandytariuszowi na poczet udziału w zyskach
Spółka komandytowa jest obowiązana jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat zaliczek na poczet zysku spółki dokonywanych na rzecz komandytariuszy. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 6
1.3.
CIT spółki komandytowej nie zmniejszy w trakcie roku podatku płaconego przez komplementariusza
Od uzyskanych przez komplementariusza przychodów z tytułu wypłaconych zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy bez potrącania CIT zapłaconego przez spółkę (...)
str. 7
1.4.
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy jako koszty podatkowe
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych określonej wielkości zysku przekazanego na kapitał zapasowy dotyczy wyłącznie zysku wypracowanego przez spółkę komandytową w okresie, kiedy funkcjonuje jako podatnik (...)
str. 9
1.5.
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
Spółka jawna, która powstanie z przekształcenia spółki komandytowej, nie stanie się podatnikiem CIT, pod warunkiem, że spółka komandytowa (prawny poprzednik spółki jawnej) złoży informację o (...)
str. 10
1.6.
Rozliczenie straty podatkowej nieodliczonej przez wspólnika przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT
Strata podatkowa nieodliczona przez wspólnika spółki komandytowej przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT może zostać odliczona od przychodu z udziału w zysku tej spółki. (...)
str. 11
2.
Polski Ład - nowe propozycje dla podatników
W ramach programu Polski Ład rząd proponuje kolejne korzystne dla podatników rozwiązania na gruncie podatku dochodowego. Na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) ukazała się informacja o (...)
str. 13
3.
Ulgi w ramach programu Podatnik Bezgotówkowy
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o pracach nad nowym programem dla przedsiębiorców o nazwie Podatnik Bezgotówkowy, który ma wejść w życie z (...)
str. 14
4.
Wysokość kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu skarbowych papierów wartościowych - interpretacja ogólna
W Dz. Urz. Min. FFiPR z 2021 r. pod poz. 66 opublikowano interpretację ogólną nr SP4.8203.2.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 (...)
str. 15
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Moment powstania przychodu w CIT - wybrane problemy podatników
Na podstawie art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także (...)
str. 18
1.1.
Wydanie towaru
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży sprzętu rolniczego. Towar wydawany jest w placówce sprzedającego, po uprzednim poinformowaniu kupującego, listownie lub e-mailem, o (...)
str. 19
1.2.
Faktury za usługi, które zostaną zrealizowane w przyszłości
W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii związanej z COVID-19 szpital w 2020 r. został zobligowany do znaczącego ograniczenia swojej działalności. Wstrzymane zostały (...)
str. 19
1.3.
Usługi turystyczne
Spółka akcyjna świadczy usługi turystyki. Płatność za usługę jest dokonywana przez klientów przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Natomiast faktura dokumentująca sprzedaż usługi jest wystawiana dopiero po (...)
str. 20
2.
Otrzymanie rabatu cenowego
Spółka z o.o. wynajęła lokal biurowy na okres od stycznia do grudnia 2021 r. Otrzymała rabat cenowy polegający na obniżeniu rocznego czynszu o równowartość kwoty (...)
str. 20
3.
Wynagrodzenie zleceniobiorcy wypłacone po dniu uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT
Spółka komandytowa od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Przed tą zmianą dochód spółki opodatkowany był na poziomie jej wspólników (osób fizycznych), proporcjonalnie (...)
str. 21
4.
Rozliczenie wspólnika ze spółką jawną na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych
Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę, na mocy której występujący ze spółki z dniem 31 grudnia 2020 r. wspólnik A otrzymał zwrot wniesionego wkładu (1.000 zł), (...)
str. 22
4.1.
Wystąpienie wspólnika ze spółki
W myśl art. 65 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, spółka jawna powinna sporządzić osobny bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku spółki, w (...)
str. 23
4.2.
Przekazanie składnika majątku na potrzeby osobiste wspólnika
Z pytania wynika, że wspólnicy spółki jawnej bez jakiegoś specjalnego uzasadnienia prawnego podjęli uchwałę o wycofaniu składnika majątku (samochodu osobowego) z prowadzonej działalności gospodarczej i (...)
str. 24
5.
Podatkowe skutki sprzedaży samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu leasingu
W 2018 r. podatnik PIT objął w leasing operacyjny samochód osobowy (nieelektryczny), który był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przez cały okres (...)
str. 25
5.1.
Leasing operacyjny przed 2019 r. i po 2018 r.
Istota zagadnień poruszonych w pytaniu dotyczy skutków zmian przepisów w zakresie podatkowego rozliczania leasingu samochodów osobowych. Na potrzeby podatku dochodowego leasing operacyjny to umowa, która (...)
str. 25
5.2.
Przychody i koszty z tytułu sprzedaży
W sytuacji opisanej w pytaniu z tytułu odpłatnego zbycia pojazdu powstał przychód z działalności gospodarczej. Wynika to z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. (...)
str. 26
6.
Wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy a koszt podatkowy - wyrok NSA
Dodatkowe wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy zarządzania galerią handlową wypłacone zarządzającemu nie jest kosztem uzyskania przychodów, skoro nie zmierza do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. (...)
str. 27
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Konsekwencje odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu, o ile zaistnieją okoliczności wymienione w art. 167 § 1. Z przepisu tego wynika, że odwołanie (...)
str. 29
1.1.
Zwrot kosztów związanych z odwołaniem
To czy zwrot kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego będzie podlegał opodatkowaniu, czy nie, zależy od charakteru zwróconych wydatków. Do wydatków mających bezpośredni związek z (...)
str. 29
1.2.
Oskładkowanie zwrotu
W myśl art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z (...)
str. 30
2.
Powypadkowa naprawa samochodu sfinansowana z OC sprawcy nie jest u pracownika przychodem
Podczas wypadku uszkodzony został służbowy samochód, z którego na co dzień korzystał pracownik także w celach prywatnych. Koszty jego naprawy pokryje polisa OC sprawcy. Po (...)
str. 31
3.
Zapewnienie noclegu wykonawcy dzieła
Przedsiębiorca zawarł umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Dzieło jest realizowane w siedzibie firmy. W związku z tym, że wykonawca dzieła mieszka (...)
str. 32
4.
Zwrot przez byłego pracownika nienależnie pobranego świadczenia
Nasza firma zatrudnia powyżej 20 pracowników i jest zobowiązana do wypłaty zasiłków. Jeden z naszych pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim od marca 2020 r. W (...)
str. 33
5.
Opodatkowanie i oskładkowanie zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy
Zatrudniony przeze mnie zleceniobiorca dostarczył mi zwolnienie lekarskie. Będę więc zobowiązany wypłacić mu zasiłek chorobowy. Czy wypłacony zleceniobiorcy zasiłek chorobowy podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu? Od (...)
str. 35
6.
Kwalifikacja dodatków i nagród spisowych przyznanych osobom przeprowadzającym spis powszechny - interpretacja organu podatkowego
Dodatki i nagrody spisowe otrzymane przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzających spis powszechny stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 36
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Monitor jako odrębny od komputera środek trwały
Spółka z o.o. planuje osobno ewidencjonować monitory, ponieważ często są przemieszczane przez użytkowników pomiędzy zestawami. Ponadto łączenie monitora z komputerem w jeden zestaw powoduje zwiększenie (...)
str. 38
2.1.
Darowizna - obowiązek podatkowy
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 updof, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. (...)
str. 39
2.2.
Odpisy amortyzacyjne
Jeżeli otrzymany w darowiźnie składnik majątku spełnia warunki uznania za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną powstanie konieczność wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych (...)
str. 40
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Powiązanie dowodów elektronicznych z zapisami w księdze prowadzonej przy zastosowaniu technik informatycznych
Podatnik rozlicza prowadzoną działalność gospodarczą na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przy zastosowaniu programu komputerowego. Program ten pozwala ustalić, pod jaką pozycją w (...)
str. 43
2.
Zasady sporządzania spisu z natury
Podatnik jest właścicielem kopalni żwiru i piasku. W ramach działalności gospodarczej wydobywa i sprzedaje kopaliny. Dochód do opodatkowania ustala na podstawie zapisów w podatkowej księdze. (...)
str. 45
3.
Ryczałt ewidencjonowany od przychodów z usług przewozu towarów
Prowadzę firmę transportową, w ramach której świadczę usługi przewozu towarów, wykorzystując do tego celu własne samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe wraz z naczepami. Czy dla (...)
str. 47
4.
Wielokrotność kwoty 5 mln zł przy rozliczaniu strat z kilku lat podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Limit kwotowy w wysokości 5 mln zł, w ramach jednorazowego obniżenia dochodu uzyskanego z danego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu (...)
str. 48
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Kurs waluty stosowany w celu obliczenia podatku u źródła
Spółka mająca siedzibę w Polsce reguluje zobowiązania na rzecz zagranicznych kontrahentów (osób prawnych), od których kupuje tzw. usługi niematerialne. Wypłata należności za te usługi wymaga (...)
str. 50
2.
PESEL dla cudzoziemca pracującego w Polsce
Cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą uzyskać numer PESEL automatycznie podczas dokonywania meldunku na pobyt czasowy w urzędzie gminy. W przypadku cudzoziemców, którzy z różnych powodów (...)
str. 51
3.
Postępowanie w przypadku podwójnej rezydencji podatkowej
Od kilkunastu lat mieszkam w Niemczech, gdzie założyłam rodzinę. Tam prowadzę działalność gospodarczą i płacę podatki. Według niemieckich przepisów mam rezydencję podatkową w Niemczech. Posiadam (...)
str. 52
3.1.
Określenie rezydencji podatkowej
Podstawowym kryterium powstania obowiązku podatkowego w Polsce i jego zakresu jest miejsce zamieszkania podatnika. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi (...)
str. 53
3.2.
Reguły kolizyjne
Jeżeli podatnik zostaje uznany za rezydenta podatkowego drugiego państwa (na skutek spełnienia kryteriów przewidzianych w krajowym prawie podatkowym tego państwa), a w Polsce jest uznawany (...)
str. 53
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Działalność socjalna pracodawcy
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwany dalej ZFŚS lub Funduszem) są uprawnieni do gospodarowania jego środkami. Mogą je przy tym wydatkować wyłącznie na działalność (...)
str. 55
1.2.
Skutki otrzymania dofinansowania u pracownika
Wartość świadczeń pieniężnych i rzeczowych przyznawanych pracownikom ze środków ZFŚS, w ramach działalności socjalnej, stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 (...)
str. 55
1.3.
Przesłanki stosowania zwolnienia od podatku
Wakacje to okres, w którym dzieci i młodzież szkolna korzystają z różnych form wypoczynku. Jeżeli rodzice są zatrudnieni u pracodawcy, który tworzy ZFŚS, to przyznana (...)
str. 56
2.
Możliwość odliczania darowizn dla podmiotów leczniczych zwalczających COVID-19 - odpowiedź na interpelację poselską
W związku z wygaśnięciem art. 7 ustawy o COVID-19 podatnicy z dniem 9 marca 2021 r. utracili prawo do odliczania darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 (...)
str. 59
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
9% stawka CIT a przekształcenia podatników
W grudniu 2017 r. osoba fizyczna przekształciła się w spółkę z o.o. Rok podatkowy spółki jest tożsamy z kalendarzowym. Przy czym pierwszy rok trwał od (...)
str. 61
2.
Posłaniec może wyręczyć płatnika w dokonaniu wpłaty zaliczek na podatek pobranych od podatników - wyrok NSA
Nie ma przeszkód prawnych, aby techniczna czynność wpłaty zaliczek na podatek dochodowy była realizowana przez posłańca. W przypadku gdy taki podmiot w wykonaniu powierzonych mu (...)
str. 62
3.
Częściowe wycofanie wkładu ze spółki osobowej jest neutralne podatkowo - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Otrzymanie przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych z tytułu częściowego wycofania wkładu (obniżenia wkładu) nie rodzi skutków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak (...)
str. 63
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Samochód z napędem hybrydowym - limit kosztów
Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy hybrydowy o wartości powyżej 150.000 zł. Ma wątpliwość, jaka część jego amortyzacji i składek na ubezpieczenie może zostać zaliczona (...)
str. 65
2.
Wydatek na zakup telefonów komórkowych
Na potrzeby firmowe kupiono kilkanaście telefonów komórkowych, które następnie przekazano pracownikom do używania w celach służbowych. Jednostkowa wartość telefonu wyniosła 2.500 zł, natomiast łączna ich (...)
str. 65
3.
Moment wprowadzenia prywatnego składnika majątku do firmy
Od czerwca 2021 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Czy składniki majątku zakupione przed rozpoczęciem działalności, tj. dotychczas stanowiące mój majątek prywatny mogę wprowadzić do ewidencji (...)
str. 66
4.
Zwrot składki ubezpieczeniowej należnej za okres po sprzedaży firmowego samochodu
Podatnik w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej użytkował samochód osobowy będący środkiem trwałym. W kwietniu 2021 r. zawarł polisę ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy i (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.