Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 58.878 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Kiedy powstaje przychód?
Podmioty gospodarcze spotykają się z sytuacjami, kiedy otrzymują jakieś świadczenie bez obowiązku zapłaty lub za częściową odpłatnością. Co do zasady, takie sytuacje powodują powstanie przychodu (...)
str. 4
1.2.
Wartość nieodpłatnych świadczeń, od których nie ma podatku
Nie zawsze otrzymanie rzeczy lub usługi bez obowiązku uiszczenia zapłaty oznacza powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W przypadku podatników CIT do przychodów nie zalicza (...)
str. 5
1.3.
Świadczenie odpłatne czy nieodpłatne - praktyczne przykłady
Z uwagi na różnorodność rozliczeń między podmiotami gospodarczymi, ocena czy otrzymane nieodpłatnie (za częściową odpłatnością) świadczenie powoduje powstanie przychodu po stronie podmiotu otrzymującego takie świadczenie, (...)
str. 8
1.4.
Obliczanie wartości nieodpłatnego świadczenia
Jeśli podatnik otrzymał nieodpłatnie rzeczy (lub prawa), to przychodem będzie ich wartość rynkowa, uwzględniająca w szczególności ich stan i stopień zużycia oraz czas i miejsce (...)
str. 10
2.
Kolejny pakiet ulg podatkowych w rządowych projektach
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) ukazał się kolejny projekt zmian m.in. do ustaw o podatku dochodowym, zawierający szereg preferencji, z których podatnicy będą mogli korzystać (...)
str. 12
2.1.
Ulga dla podatników działających na rzecz szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i sportu
Ulga ma objąć podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku oraz (...)
str. 12
2.2.
Ulga dla podatników powracających do Polski
Ulga ma dotyczyć osób fizycznych (podatników PIT), które posiadały miejsce zamieszkania poza RP przez co najmniej trzy lata podatkowe poprzedzające bezpośrednio rok podatkowy, w którym (...)
str. 13
2.3.
Ryczałt od przychodów zagranicznych
Ryczałt od przychodów zagranicznych to nowa propozycja skierowana do osób fizycznych, którym powiodło się za granicą i które przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski. (...)
str. 14
2.4.
Przejściowy ryczałt od ujawnionych dochodów
Projektowane przepisy wprowadzają program repatriacji kapitału, czyli przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Jest to rozwiązanie adresowane (...)
str. 14
3.
Odszkodowanie od sprawcy szkody także korzysta ze zwolnienia od podatku - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 29b updof i art. 17 ust. 1 pkt 54a updop zawarł zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące kwoty odszkodowań (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.1.
Umorzenie subwencji udzielonej przez PFR
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1316 opublikowano długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. (...)
str. 16
1.2.
Nagrody w Loterii Szczepionkowej
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1278 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie (...)
str. 16
1.3.
Nagrody dla Powstańców Warszawskich i ich małżonków
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1283 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie (...)
str. 17
1.4.
Dochody uzyskane w związku z organizacją Meczu Finałowego Ligi Europy 2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1299 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie (...)
str. 17
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Nadpłacony zasiłek chorobowy a koszty
Spółka z o.o. przez pomyłkę nadpłaciła pracownikowi zasiłek chorobowy. Pracownik nie zwrócił tego zasiłku, wobec czego spółka naliczyła od niego zaliczkę na podatek dochodowy od (...)
str. 18
2.
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej udziałowców
Spółka z o.o. otrzymała od udziałowców pożyczkę oprocentowaną w wysokości 30%, tj. na poziomie przekraczającym warunki rynkowe. W momencie jej otrzymania nie miała zdolności kredytowej (...)
str. 19
2.1.
Regulacje Kodeksu cywilnego
Instytucja pożyczki została uregulowana w art. 720-724 Kodeksu cywilnego. Z przepisów tych wynika, że przedmiotem pożyczki mogą być wyłącznie pieniądze albo rzeczy oznaczone tylko co (...)
str. 19
2.2.
Zaliczenie odsetek do kosztów podatkowych
Stosownie do ogólnej definicji wyrażonej w art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub (...)
str. 20
2.3.
Wysokość odsetek pomiędzy podmiotami powiązanymi
Na koniec przypominamy, że jeżeli spółka z o.o. (pożyczkobiorca) i jej udziałowcy (pożyczkodawcy) są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 i (...)
str. 21
3.
Zapłata z góry 100% ceny za przyszłą usługę
Spółka z o.o. dokonała w grudniu 2020 r. zapłaty 100% ceny za usługę, która zostanie wykonana na jej rzecz w październiku 2021 r. W umowie (...)
str. 22
3.1.
Ogólne zasady kwalifikowania wydatku do kosztów uzyskania przychodów
Zaliczka to kwota, którą nabywca określonej usługi (towaru itd.) zobowiązuje się wpłacić wykonawcy tej usługi jeszcze przed jej realizacją. Zaliczka może stanowić część lub całość (...)
str. 22
3.2.
Moment zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe rozliczają koszty uzyskania przychodów w podziale na: koszty bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na (...)
str. 23
4.
Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu
Przed 2019 r. firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. W maju 2021 r. wykupiła ten samochód od leasingodawcy za kwotę 160.000 (...)
str. 24
5.
Koszt z tytułu jednorazowej opłaty za użytkowanie nieruchomości powinien być rozłożony w czasie - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wypłacone jednorazowo wynagrodzenie za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - prawa użytkowania nieruchomości, które będą wykorzystywane przez podatnika (jako użytkownika) w prowadzonej działalności gospodarczej - stanowi (...)
str. 26
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Podatkowe konsekwencje zatrudnienia studentów na umowę zlecenia
Przedsiębiorca w okresie wakacyjnym zamierza zawrzeć umowy zlecenia ze studentami w wieku do 26 roku życia. Czy dokonując wypłaty wynagrodzenia tym osobom, obowiązany będzie do (...)
str. 28
2.
Opodatkowanie dochodu nowo zatrudnionego pracownika według 32% stawki PIT
W lipcu 2021 r. spółka zatrudniła pracownika, który do końca czerwca 2021 r. pracował w innym zakładzie pracy. W poprzedniej firmie dochód tego pracownika przekroczył (...)
str. 31
3.
Stosowanie przez płatnika pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
1) W lipcu 2021 r. przychód pracownika ze stosunku pracy był niższy od pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Czy koszty te należało obniżyć do kwoty przychodu, (...)
str. 32
4.
Spółka komandytowa nie jest płatnikiem w razie wypłaty zysku za okres, gdy nie była podatnikiem CIT - interpretacja organu podatkowego
Kwoty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej przysługujące komandytariuszom za okres do 30 kwietnia 2021 r., tj. za okres gdy spółka nie była podatnikiem (...)
str. 33
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Wartość początkowa
Spółka z o.o. otrzymała w formie aportu nieruchomość zabudowaną, na którą składa się grunt i posadowiony na nim magazyn. W związku z tą operacją uiściła (...)
str. 35
1.2.
Moment rozpoczęcia amortyzacji
W celu dokapitalizowania spółki z o.o. i powiększenia jej majątku wspólnik tej spółki wniósł do niej wkład niepieniężny (samochód ciężarowy). Zmiana kapitału zakładowego wymagała zmiany (...)
str. 36
2.
Klasyfikacja placu obsługującego jeden budynek
Spółka posiada w środkach trwałych budynek produkcyjny (KŚT 101). Oprócz tego na działce znajduje się stacja transformatorowa (KŚT 613) i wiata magazynowa (KŚT 806), które (...)
str. 37
3.
Stawka amortyzacyjna dla budynku wybudowanego na cudzym gruncie
Przedsiębiorca postanowił wybudować budynek przeznaczony tylko na potrzeby prowadzonej przez niego działalności. Powstanie on na działce budowlanej jego ojca. W tym celu zawarł z ojcem (...)
str. 38
4.
Sprzedaż ulepszonego środka trwałego
Spółka z o.o. posiada budynek niemieszkalny. W momencie wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastosowała indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości (...)
str. 39
5.
Przejęcie w pełni zamortyzowanego środka trwałego z firmy współmałżonka
Podatnik nabył betonomieszarkę, którą wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, i jednorazowo zamortyzował. Po pewnym czasie działalność prowadzoną przez podatnika przejęła (...)
str. 40
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Dowody korygujące w podatkowej księdze
W praktyce gospodarczej podatnicy wystawiają i otrzymują faktury korygujące lub inne dowody potwierdzające przyczyny korekty. Wiąże się to z reguły z koniecznością dokonania korekty po (...)
str. 41
1.1.
Moment korekty w świetle ustawy o PIT
Moment dokonania korekty po stronie przychodów i kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o PIT określają odpowiednio art. 14 ust. 1m i art. 22 ust. (...)
str. 41
1.2.
Sposób korekty
Z przywołanych przepisów art. 14 ust. 1m i art. 22 ust. 7c updof wynika również, że korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów dokonywana w okresie (...)
str. 41
1.3.
Poprawianie zapisów w księdze na podstawie faktur korygujących
Wystawienie lub otrzymanie faktury korygującej przez podatnika oznacza, że w zapisach księgowych występuje błąd. O tym w jaki sposób przeprowadza się korektę takich błędnych zapisów, (...)
str. 42
2.
Rozliczenie przez liniowca otrzymanego z ZUS zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Otrzymałem z ZUS zwrot składek na własne ubezpieczenia społeczne, które odliczyłem od dochodu. Czy zwrot powinienem uwzględnić już przy (...)
str. 43
2.1.
Zwrot składek odliczonych w zeznaniu
Sposób rozliczania przez podatników zwróconych im kwot, uprzednio odliczonych od podatku w rozliczeniu rocznym, określa art. 45 ust. 3a updof. Stanowi on, że jeżeli podatnik, (...)
str. 43
2.2.
Zwrot składek dotyczących bieżącego roku
Poza zakresem regulacji art. 45 ust. 3a updof pozostaje sytuacja, gdy zwrot składek na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca otrzyma jeszcze w trakcie roku podatkowego, w (...)
str. 44
3.
Koszty instalacji fotowoltaicznej wykonanej w firmie przedsiębiorca rozliczy w kosztach podatkowych
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zamierza na dachu budynku będącego środkiem trwałym, wykorzystywanego na potrzeby tej działalności, zamontować instalację fotowoltaiczną. Przy czym będzie możliwy jej (...)
str. 45
3.1.
Podatkowa ocena wydatku
Generalnie do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. (...)
str. 45
3.2.
Rozliczenie kosztów inwestycji
Planowana inwestycja polega na zakupie paneli fotowoltaicznych i ich zainstalowaniu na dachu budynku będącego środkiem trwałym. Z uwagi na możliwość demontażu i przeniesienia w inne (...)
str. 45
3.3.
Ujęcie kosztów w podatkowej księdze
Stanowiące koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej systemu fotowoltaicznego będą podlegały ewidencjonowaniu w podatkowej księdze w kolumnie 13 "pozostałe wydatki", zgodnie z (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Konwencja MLI - wpływ na umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Konwencja MLI (Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada (...)
str. 47
1.2.
Metoda proporcjonalnego odliczenia od 2021 r.
Wraz z początkiem 2021 r. mocą Konwencji MLI w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania nastąpiła zmiana metody unikania podwójnego opodatkowanie, tj. metoda wyłączenia (...)
str. 48
2.
Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego a podatek u źródła
Zakupiliśmy z Wielkiej Brytanii prawa autorskie do oprogramowania komputerowego, do którego będziemy udzielać licencji na rzecz innych podmiotów. Czy od wynagrodzenia wypłacanego za prawa autorskie (...)
str. 49
2.1.
Podatek u źródła
W art. 21 ust. 1 updop i art. 29 ust. 1 updof ustawodawca nałożył na polskie podmioty obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u (...)
str. 49
2.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Zasadniczo należności płacone za licencje do programów komputerowych wydają się być w świetle poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania tzw. należnością licencyjną. Należności licencyjne z (...)
str. 50
2.3.
Obowiązek informacyjny
Brak obowiązku poboru podatku od wypłacanej podmiotowi brytyjskiemu należności nie zwalnia jednak krajowego podmiotu z obowiązku sporządzenia informacji IFT-2R (gdy odbiorcą należności nie jest osoba (...)
str. 51
2.4.
Program komputerowy na własny użytek
Dodajmy, że inaczej sytuacja wygląda, jeżeli na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem, podmiot krajowy nabywa egzemplarze programów komputerowych jako ich końcowy użytkownik, albo nabywa (...)
str. 51
3.
Opodatkowanie dochodów z zagranicznych giełd
Posiadam polską rezydencję podatkową. Zajmuję się inwestowaniem na zagranicznej giełdzie. W 2021 r. osiągnąłem z tego tytułu dochód. W jaki sposób powinienem opodatkować ten zagraniczny (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Wynajem pokoi gościnnych bez PIT
Osoby fizyczne chętnie inwestują w nieruchomości letniskowe położone na terenach wiejskich, mając na względzie, że w określonych warunkach dochody (przychody) z ich wynajmu nie podlegają (...)
str. 53
1.1.
Zakres i warunki zwolnienia
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 43 updof stanowi podstawę zwolnienia, którego przedmiotem są dochody z wynajmu pokoi gościnnych letnikom i dochody uzyskane z tytułu (...)
str. 53
1.2.
Stosowanie zwolnienia w praktyce - pytania i odpowiedzi
Wynajem budynku mieszkalnego Osoba fizyczna posiada budynek mieszkalny na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym. Czy wynajmując ten budynek osobom przebywającym na wypoczynku, od uzyskanego z (...)
str. 53
2.
Składki ZUS opłacone przez wspólnika spółki komandytowej po nabyciu przez spółkę statusu podatnika CIT
Podatnik jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej, która status podatnika CIT uzyskała z dniem 1 maja 2021 r. Tym samym jego przychody z tytułu udziału w (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Ceny transferowe
Osoba fizyczna jest wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych A i B (w każdej z nich ma po 50% udziałów). W spółce A osoba ta osiągnęła (...)
str. 59
1.1.
Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym spółkę jawną i jej wspólników uznaje się za podmioty powiązane (art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. c updof). (...)
str. 59
1.2.
Pojęcie transakcji kontrolowanej
Dla oceny, czy powstaje obowiązek dokumentacyjny, istotne znaczenie ma pojęcie transakcji kontrolowanej. Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 6 updof, oznacza ono identyfikowane na (...)
str. 60
1.3.
Wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego
Na podstawie art. 23z pkt 1 updof, z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zostały zwolnione transakcje kontrolowane zawierane wyłącznie przez krajowe podmioty powiązane (mające (...)
str. 61
1.4.
Obowiązek sporządzenia informacji TPR
Jak wynika z art. 23zf ust. 1 updof, informację o cenach transferowych (TPR) składają podmioty powiązane, które: obowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (...)
str. 62
2.
Uchwała NSA w sprawie kwalifikowania przychodów z najmu do odpowiedniego źródła
Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Opłaty abonamentowe w świetle przepisów o złych długach
Spółka z o.o. ma zaległości w opłacaniu abonamentu RTV. Czy znajdą tu zastosowanie przepisy o złych długach ze względu na uregulowanie płatności w terminie dłuższym (...)
str. 65
2.
Faktury dokumentujące koszt otrzymane z opóźnieniem
Spółka z o.o. handluje częściami zamiennymi do samochodów. Zdarza się, że faktura za zakup części dociera do niej z opóźnieniem, w następnym miesiącu lub jeszcze (...)
str. 66
3.
Wynagrodzenie płatnika w razie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego
Spółka z o.o. wypłaciła udziałowcom (osobom fizycznym) dywidendę, od której pobrała zryczałtowany podatek dochodowy. Czy w związku z jego poborem przysługuje jej wynagrodzenie z tytułu (...)
str. 66
4.
Likwidacja działalności gospodarczej na karcie podatkowej
Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam kartę podatkową. Czy w związku z tym powinienem sporządzić spis z natury oraz wykaz składników majątku i (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.