Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Spółka podatnikiem CIT
Spółki komandytowe z siedzibą w Polsce lub których zarząd znajduje się w naszym kraju, od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. (...)
str. 4
1.2.
Zasady opodatkowania wspólników
Opodatkowanie wypłaty zysku Do końca 2020 r. (30 kwietnia 2021 r., w przypadku gdy spółka odroczyła stosowanie przepisów o CIT) spółka komandytowa nie posiadała statusu (...)
str. 7
1.3.
Niewypłacone zyski ze spółki komandytowej za 2020 r. i lata wcześniejsze a przychody z nieodpłatnych świadczeń
Pozostawienie w spółce komandytowej zysku za 2020 r. i lata wcześniejsze nie spowoduje, że staną się one świadczeniami nieodpłatnymi powodującymi obowiązek naliczenia przychodów spółki. Tak (...)
str. 9
1.4.
Powiązania pomiędzy spółką komandytową i jej wspólnikami w aspekcie wyłączenia z kosztów usług niematerialnych
Wspólnicy spółki komandytowej są podmiotami powiązanymi z tą spółką. W konsekwencji spółka będzie zobowiązana wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 15e (...)
str. 10
2.
Informacja Ministerstwa Finansów dla emerytów i rencistów w zakresie rozliczenia za 2020 r.
Na podstawie art. 34 ust. 7 pkt 6 updof, który ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., ustawodawca zrezygnował z obowiązku sporządzania (...)
str. 12
3.
Ustalenie momentu nabycia zbywanej nieruchomości na potrzeby opodatkowania PIT - interpretacja ogólna
W Dz. Urz. Min. FFiPR z 2021 r. pod poz. 31 opublikowano interpretację ogólną nr DD2.8201.7.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 (...)
str. 13
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Przedłużono termin składania zeznania CIT oraz innych formularzy podatkowych
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 571 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie (...)
str. 14
2.1.
Świadczenia dla wykonujących zadania służby zagranicznej
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 464 opublikowano ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej. Ustawa ta wprowadziła zmiany m.in. (...)
str. 15
2.2.
Należności dla osób represjonowanych przez władze ZSRR
Na podpis Prezydenta RP oczekuje ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (...)
str. 15
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Sprzedaż własnej wierzytelności faktorowi
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu. (...)
str. 16
1.1.
Koszty ze zbycia wierzytelności w ramach faktoringu
Interpretację ogólną, o której mowa w treści pytania omówiliśmy w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 6 z 2021 r., w artykule pt. "Przychody i koszty z (...)
str. 16
1.2.
Podwójne przychody
W interpretacji Minister odniósł się także do problemu, jak należy kwalifikować zbycie przez podatnika (faktoranta) na rzecz faktora wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej przez niego (...)
str. 18
2.
Korekta podstawy opodatkowania z tytułu zaległości płatniczych
W świetle przepisów ustawy o CIT dotyczących tzw. zatorów płatniczych obowiązek korekty wysokości podstawy opodatkowania/straty występuje, gdy transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela (...)
str. 19
3.
Prawo kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków pokrytych dotacją wyłączoną z przychodów podatkowych
Na podstawie art. 15zze 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)
str. 21
4.
Z interpretacji indywidualnych organu podatkowego
4.1.
Zakup sprzętu medycznego do walki z COVID-19 w kosztach firmy
Wydatki na zakup sprzętu medycznego (koncentratorów tlenu, pulsoksymetrów) w celu monitorowania i łagodzenia przebiegu choroby COVID-19 wśród pracowników/zleceniobiorców spółki i ich rodzin są kosztami uzyskania (...)
str. 22
4.2.
Wydatki na wystrój siedziby firmy w aspekcie reprezentacji
W obecnej rzeczywistości gospodarczej wydatki na wystrój siedziby firmy nie są kosztami reprezentacji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Rozpoczęcie stosowania w trakcie roku podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Pracownik w kwietniu 2021 r. złożył oświadczenie, że od tego miesiąca jego miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż miejscowość, w której mieści się (...)
str. 25
2.
Obciążenia podatkowo-składkowe w przypadku wypłaty pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia
W zakładzie pracy wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. Kilka dni przed wypłatą wynagrodzenia pracownik wystąpił do pracodawcy z prośbą (...)
str. 26
3.
Opodatkowanie należności z tytułu opłaty licencyjnej za znak towarowy - obowiązki płatnika
Osoba fizyczna, na podstawie zawartej w 2020 r. umowy, udzieliła licencji spółce z o.o. na korzystanie ze znaku towarowego. Stosownie do tej umowy spółka jednorazowo (...)
str. 28
3.1.
Prawo własności przemysłowej
Kwestie dotyczące stosunków w zakresie znaków towarowych normuje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), (...)
str. 29
3.2.
Regulacje ustawy o PIT
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnił źródła przychodów i zróżnicował sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł, w tym z praw (...)
str. 29
4.
Skorzystanie przez pracowników z masaży i fizjoterapii sfinansowanych przez pracodawcę - interpretacja organu podatkowego
Sfinansowanie przez pracodawcę masaży i fizjoterapii pracownikom narażonym na wysoki poziom stresu i wypalenie zawodowe nie powoduje powstania u tych pracowników przychodu ze stosunku pracy. (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Doposażenie samochodu osobowego
Na potrzeby działalności gospodarczej nabyto nowy samochód osobowy, który będzie używany dla celów mieszanych. Został on doposażony w dywaniki i opony zimowe. Poniesiono też wydatek (...)
str. 32
1.1.
Koszty związane z zakupem
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 updof i art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, wartość początkową środka trwałego (...)
str. 32
1.2.
Wydatki poniesione po oddaniu środka trwałego do używania
Stosownie do art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, wartość początkową tych środków powiększa się o (...)
str. 33
2.
Koszty przygotowania wniosku o dotację na wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie
Spółka zamierza wytworzyć środek trwały z pomocą środków z UE. Wynajęła firmę doradczą, która sporządziła analizę ekonomiczną, studium wykonalności i opracowała wniosek o dofinansowanie. Czy (...)
str. 34
3.1.
Maszyna wykupiona z leasingu
Po zakończeniu leasingu operacyjnego wykupiono leasingowaną maszynę. Zakwalifikowano ją do grupy 5 KŚT i wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Od 1 stycznia 2021 r. została (...)
str. 35
3.2.
Pomoc de minimis
Podatnik PIT planuje jednorazowo zamortyzować w ramach limitu pomocy de minimis środek trwały, którego wartość początkowa przekracza limit tej pomocy, jaki może wykorzystać w br. (...)
str. 36
3.3.
System fotowoltaiczny
Podatnik PIT posiadający status małego podatnika zamontował na dachu budynku instalację fotowoltaiczną, która stanowi samodzielny środek trwały, zakwalifikowany do grupy 6 KŚT. Czy podatnik może (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Najem nieruchomości w działalności i w ramach prywatnego najmu a limit przychodów
W związku małżeńskim podatników obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Małżonkowie posiadają nieruchomości, które stanowią ich odrębną własność. Każdy z nich osiąga przychody z ich wynajmu. Mąż (...)
str. 39
1.1.
Najem w działalności gospodarczej
W działalności gospodarczej przedmiotem najmu mogą być składniki stanowiące własność (współwłasność) podatnika, jak też będące w jego posiadaniu na innej podstawie prawnej. W przypadku podatników (...)
str. 39
1.2.
Prywatny najem
Wybór formy opodatkowania Na potrzeby opodatkowania przychodów z tzw. prywatnego najmu podatnicy mogą wybierać pomiędzy skalą podatkową a ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy zauważyć, że (...)
str. 40
2.
Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu tzw. dodatku covidowego
Lekarze prowadzący działalność leczniczą w szpitalu na podstawie kontraktu, w związku z pełnieniem dyżurów na oddziałach covidowych, otrzymują z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie (tzw. dodatek (...)
str. 42
3.
Utrata w trakcie roku statusu podatnika wykonującego wolny zawód
Tłumacz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z której w 2021 r. opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według 17% stawki podatku. Jednorazowo zamierza powierzyć wykonanie tłumaczenia podwykonawcy, (...)
str. 44
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Odliczenie w Polsce podatku zapłaconego w innym państwie
Na gruncie ustawy o CIT możliwe jest odliczenie przez podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym podatku uiszczonego za granicą. Regulację w tym zakresie zawarto w art. (...)
str. 46
1.2.
Zwolnienie od podatku zagranicznej dywidendy
Dywidendy otrzymywane przez polskie spółki mogą, pod pewnymi warunkami, podlegać zwolnieniu od podatku. W myśl art. 20 ust. 3 updop, zwolnione od podatku dochodowego są (...)
str. 47
2.
Certyfikat rezydencji otrzymany w formie elektronicznej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Otrzymany od podmiotu zagranicznego certyfikat rezydencji wystawiony w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF, przesłany przez kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail) można (...)
str. 49
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Odliczanie wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Ulga termomodernizacyjna od czasu jej wprowadzenia w 2019 r. zyskuje na popularności wśród właścicieli (współwłaścicieli) budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach tej preferencji, uregulowanej w art. (...)
str. 51
2.
Czy liniowiec ma prawo do ulgi na dzieci?
W 2020 r. podatnik osiągał przychody z pracy na etacie. Prowadził też jednoosobową działalność gospodarczą, z której opłacał podatek liniowy. Czy może dochody z pracy (...)
str. 53
3.
Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 z podwójną preferencją podatkową - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Dopuszczalne jest ujęcie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (wytworzenie) rzeczy będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele przeciwdziałania COVID-19 oraz jednoczesne odliczenie od dochodu (...)
str. 54
3.1.
Ustalenie wartości odliczanej darowizny
Organ podatkowy przypomniał, że generalnie podstawę prawną odliczania darowizn przez podatników CIT stanowi art. 18 ust. 1 updop. Jednak w związku z pandemią koronawirusa, która (...)
str. 55
3.2.
Uznanie darowizny za koszt podatkowy
Oceniając możliwość zaliczenia wydatków na nabycie rzeczy przekazanych następnie w drodze darowizny, organ podatkowy zauważył, że generalnie darowizna jest u darczyńcy wydatkiem ponoszonym kosztem jego (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek sporządzenia informacji TPR
Dwie spółki jawne jako podmioty powiązane zawierały w 2019 r. transakcje towarowe, których wartość nie przekroczyła 10.000.000 zł. Spółki te nie korzystały ze zwolnienia od (...)
str. 57
2.
Rozliczenie podatkowe za 2020 r. - wyjaśniamy wątpliwości Czytelników
2.1.
Przeniesienie własności urządzenia kanalizacyjnego na gminę
Podatnik sfinansował budowę urządzenia kanalizacyjnego na działce stanowiącej jego własność. Urządzenie to zostało podłączone do sieci gminnej. Jego odbiór techniczny miał miejsce w maju 2020 (...)
str. 58
2.2.
Wynagrodzenie przedsiębiorcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola
Podatnik prowadzi prywatne przedszkole. Na sfinansowanie kosztów tej działalności pozyskuje środki m.in. z dotacji. Finansuje z nich wynagrodzenie, jakie pobiera z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (...)
str. 59
2.3.
Koszty uzyskania przychodów zastosowane w zeznaniu w razie dojeżdżania do pracy z innej miejscowości
1) Przez cały 2020 r. pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek stosował pracownikowi podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 300 zł miesięcznie. Pracownik ten dojeżdżał (...)
str. 60
2.4.
Wpływ na daninę solidarnościową składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej w PIT-36L
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą za 2020 r. składa zeznanie PIT-36L. Czy rozliczając dochody w tym zeznaniu, może wykazać do odliczenia składki na ubezpieczenia społeczne? Czy (...)
str. 61
2.5.
Odliczenie składki zdrowotnej opłacanej od renty zagranicznej
Podatniczka mieszka w Polsce i płaci ryczałt ewidencjonowany od przychodów z najmu. Dodatkowo za pośrednictwem banku otrzymuje rentę zagraniczną po zmarłym mężu. Świadczenie to podlega (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Uregulowanie zobowiązania przed złożeniem zeznania CIT-8 a wypełnienie CIT/WZ
Spółka z o.o. miała zobowiązanie handlowe, dla którego 90 dzień od upływu terminu płatności minął w 2020 r. W związku z tym w trakcie 2020 (...)
str. 63
2.
Moment rozliczenia faktury korygującej przychody
Podatnik w kwietniu 2021 r. wystawił fakturę korygującą do faktury sprzedażowej z marca br. Powodem korekty była błędna cena jednostkowa towaru (za niska). W którym (...)
str. 64
3.
Obowiązek naliczania odpisów amortyzacyjnych, które nie stanowią kosztu podatkowego
Podatnik PIT kupił samochód ciężarowy o wartości przekraczającej 15.000 zł. Zapłacił za niego gotówką. Samochód ten spełnia warunki do uznania go za środek trwały. Czy (...)
str. 64
4.
Kwota zmniejszająca podatek gdy pracownik w danym miesiącu otrzymał wyłącznie zasiłek chorobowy
Pracownik przez cały miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z tego tytułu pracodawca wypłaci mu zasiłek chorobowy. Innych wypłat w tym miesiącu pracownik nie otrzyma. Czy (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MAJ 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.05.2021 r. (piątek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za kwiecień 2021 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.