Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Wyksięgowanie kosztów ubezpieczenia pozostających na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów
W 2023 r. ubezpieczyliśmy służbowy samochód osobowy. Polisa obejmowała okres od początku lutego 2023 r. do końca stycznia 2024 r. Opłaciliśmy ją w całości w (...)
str. 4
2.
Zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej
W prowadzonej działalności gospodarczej użytkowaliśmy samochód osobowy będący naszym środkiem trwałym. W lutym 2023 r. zawarliśmy polisę ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy i opłaciliśmy należną (...)
str. 6
3.
Składka ubezpieczeniowa i zwrot jej niewykorzystanej części na przykładach liczbowych
Przykład Uproszczone rozliczenie składki ubezpieczeniowej i zwrot jej niewykorzystanej części za pośrednictwem konta 24-9 I. Założenia: Spółka "A" zawarła w lutym 2023 r. umowę ubezpieczenia (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Estoński CIT - rozliczenie podatkowe wspólnika i ujęcie w księgach spółki zaliczkowych wypłat udziałów w zysku
Na wstępie warto przypomnieć, iż opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, tzw. estońskim CIT, mogą wybrać podatnicy, mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, którzy prowadzą (...)
str. 11
1.
Możliwość wypłaty zaliczki na poczet zysku
W przypadku spółek kapitałowych umowa bądź statut spółki może upoważnić zarząd do wypłaty wspólnikom lub akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy (...)
str. 11
2.
Opodatkowanie zysku spółki stosującej estoński CIT
Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie estońskim CIT, zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z rozdziałem 6b " Ryczałt od dochodów spółek " updop. (...)
str. 11
3.
Podstawa opodatkowania, wysokość podatku oraz termin jego zapłaty w przypadku zaliczkowych wypłat z zysku
W pierwszej kolejności warto zauważyć, że przepisy podatkowe nie określają w sposób jednoznaczny metody określenia podstawy opodatkowania ryczałtem zaliczkowych wypłat udziałów w zysku spółki. Z (...)
str. 12
4.
Opodatkowanie zaliczkowych wypłat z zysku na rzecz wspólnika będącego podatnikiem PIT
Wypłatę zaliczki na poczet udziału w zysku spółki opodatkowanej estońskim CIT należy rozpatrywać tylko i wyłącznie przez pryzmat podatnika PIT. Otrzymującym dywidendę nie może być (...)
str. 12
5.
Prawo do odliczenia zapłaconego podatku dochodowego przy wypłacie dywidendy
W świetle art. 30a ust. 19 updof, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez tę spółkę w okresie (...)
str. 13
6.
Ujęcie w księgach operacji związanych z wypłatą zaliczki na poczet zysku spółki opodatkowanej estońskim CIT
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Instrumenty finansowe - ujęcie i rozliczenie kontraktu forward i instrumentu pochodnego typu swap
Spółka z o.o. 15 grudnia 2022 r. zawarła z bankiem dwie transakcje na instrumenty finansowe. Pierwsza to forward walutowy na sprzedaż euro z datą realizacji (...)
str. 17
1.
Przepisy regulujące zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych
Podstawową regulacją określającą zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod (...)
str. 17
2.
Kontrakt forward - ujęcie początkowe, rozliczenie i aspekt podatkowy
Ujęcie początkowe kontraktu forward Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych, zawarty przez jednostkę kontrakt forward powinien zostać wprowadzony do ksiąg rachunkowych pod datą jego (...)
str. 18
3.
Instrument pochodny typu swap walutowy
Ujęcie początkowe swap walutowego Najprawdopodobniej wielu Czytelników spotyka się ze swapami procentowymi (np. IRS - interest rate swap ), jednak w praktyce możliwe są różne (...)
str. 22
1.
Moment przejścia na księgi rachunkowe przez osobę fizyczną prowadzącą dotychczas PKPiR
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W połowie 2023 r. moje przychody netto z tej działalności (...)
str. 25
2.
Otwarcie ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Osoba fizyczna prowadzi podatkową księgą przychodów i rozchodów. Od 1 stycznia 2024 r. będzie zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe. Jakie operacje księgowe powinna jednostka ująć jako (...)
str. 26
3.
Ewidencja operacji gotówkowych przy niestosowaniu konta "Kasa" w księgach rachunkowych
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy istnieje możliwość nieprowadzenia konta "Kasa" w takiej działalności? Jeżeli tak, to w (...)
str. 29
4.
Rozliczenie wyniku finansowego w księgach osoby fizycznej
Osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe wypracowała za poprzedni rok obrotowy zysk. Na jakie konto powinien zostać przeksięgowany ten zysk w księgach następnego roku obrotowego? Wypracowany (...)
str. 30
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Kompletność i zdatność do użytkowania środka trwałego według KSR nr 11
Zakupiliśmy maszynę produkcyjną, którą zamierzamy wprowadzić do ewidencji bilansowej środków trwałych. Jednym z warunków, jakie musi spełnić maszyna, aby móc ją zaliczyć do środków trwałych, (...)
str. 32
2.
Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych
Jesteśmy spółką z o.o., która ustala zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. Dla celów podatkowych dokonujemy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych jednorazowo na koniec (...)
str. 34
3.
Rozbudowa neonu świetlnego umieszczonego na firmowym budynku
Posiadamy neon świetlny przymocowany do budynku będącego własnością firmy. Neon przedstawia logo firmy i stanowi odrębny środek trwały jednostki. W związku ze zmianami wizerunkowymi w (...)
str. 35
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi w 2023 r.
Nie jesteśmy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale wypłacamy pracownikom świadczenia urlopowe. Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę tego świadczenia?
str. 37
1.
Reguły wypłacania i wysokość świadczenia urlopowego
Wysokość świadczenia urlopowego wynikająca z przepisów prawa Zasady dotyczące wypłaty świadczenia urlopowego oraz jego wysokość reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym (...)
str. 37
2.
Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczenia urlopowego
Opodatkowanie świadczenia urlopowego Wypłacone świadczenie urlopowe zalicza się na podstawie art. 12 ust. 1 updof do przychodów pracownika ze stosunku pracy. Podlega ono opodatkowaniu podatkiem (...)
str. 38
3.
Ewidencja wypłaconego świadczenia urlopowego na przykładach liczbowych
W księgach rachunkowych świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawcę zalicza się do świadczeń na rzecz pracowników ujmowanych na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub (...)
str. 39
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Odpis aktualizujący dotyczący należności skierowanej na drogę postępowania sądowego
W księgach samorządowej jednostki budżetowej (domu pomocy społecznej) na koncie należności z tytułu dochodów budżetowych figuruje nieuregulowana należność, którą skierowano na drogę postępowania sądowego. Czy (...)
str. 42
2.
Odsetki za zwłokę od należności podatkowych w księgach urzędu gminy
Od zaległości podatkowych, m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczane są odsetki za zwłokę. Czy w urzędzie gminy właściwym kontem do ewidencji odsetek za (...)
str. 43
3.
Badanie rocznego sprawozdania finansowego związku jednostek samorządu terytorialnego
Czy roczne sprawozdanie finansowe związku powiatowo-gminnego podlega badaniu przez biegłego rewidenta? Roczne sprawozdanie finansowe związku powiatowo-gminnego nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Przepisy art. 268 (...)
str. 44
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Hodowla inwentarza żywego na własne potrzeby z uwzględnieniem wskazówek KSR nr 12
Dom pomocy społecznej prowadzi hodowlę inwentarza żywego (świń) z przeznaczeniem do uboju na własne potrzeby. Jak w księgach rachunkowych powinny być ujmowane operacje gospodarcze związane (...)
str. 45
1.
Możliwość stosowania KSR nr 12 w odniesieniu do hodowli inwentarza żywego na własne potrzeby
Jednostki określone w art. 2 ustawy o rachunkowości są zobowiązane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych do stosowania postanowień tej ustawy. Zgodnie z (...)
str. 45
2.
Wycena biologicznych aktywów obrotowych na moment początkowego ujęcia i na dzień bilansowy
W myśl KSR nr 12 biologiczne aktywa obrotowe na moment początkowego ujęcia wycenia się w przypadku: a) zakupu - w cenie nabycia, b) wytworzenia (w (...)
str. 46
3.
Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb jednostki
Ewidencję zwierząt na koncie 67 "Inwentarz żywy" (w analityce: Podział według poszczególnych grup tych zwierząt), prowadzi się z uwzględnieniem metody ewidencji określonej w art. 17 (...)
str. 48
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy spółka, która w trakcie roku zawiesiła prowadzenie działalności, sporządza roczne sprawozdanie finansowe?
Spółka z o.o. zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej od lipca 2022 r. Fakt ten zgłosiła do KRS. Czy taka spółka powinna sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 (...)
str. 49
2.
W której pozycji rachunku zysków i strat przedstawić przychód z tytułu sprzedaży środka trwałego?
Nasza jednostka sprzedała środek trwały. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości powinniśmy ująć przychód z (...)
str. 50
3.
Jakie koszty można zaliczyć do bezpośrednich kosztów wytworzenia produktu?
Jesteśmy jednostką wytwarzającą produkty spożywcze. Jakie koszty, oprócz np. surowców i mediów, można zaliczyć w księgach rachunkowych do bezpośrednich kosztów wytworzenia produktu? Do bezpośrednich kosztów (...)
str. 51
4.
Jak zaksięgować różnicę między sumą wekslową a niższą od niej kwotą zobowiązania z tytułu pożyczki?
Prezes spółki z o.o. wystawił weksel własny na pokrycie zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika. Suma wekslowa jest większa od wartości tego zobowiązania. (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Pokrycie straty w spółce z o.o., na podstawie uchwały wspólników, kapitałem zapasowym utworzonym z agio
Spółka z o.o. posiada kapitał zapasowy powstały z agio. Ze sprawozdania finansowego za 2022 r. wynika strata. Czy stratę za 2022 r. można pokryć kapitałem (...)
str. 52
1.1.
Agio, czyli nadwyżka ceny nabycia udziałów nad ich wartością nominalną
Jak stanowi art. 154 § 1-3 K.s.h., kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa (...)
str. 53
1.2.
Sposoby pokrycia straty bilansowej
Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki z o.o. sporządzone za dany rok obrotowy wykazuje stratę bilansową, to w celu jej pokrycia spółka może wykorzystać w szczególności niepodzielone (...)
str. 53
1.3.
Rozliczenie straty w księgach rachunkowych
Pokrycie straty z kapitału zapasowego w spółce z o.o. odbywa się na podstawie podjętej przez wspólników uchwały. Następuje to już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za (...)
str. 53
2.
Moment ujęcia kosztów wynikających z faktur zakupu materiałów biurowych
W naszej jednostce zdarza się, że faktury dokumentujące zakupy, np. materiałów biurowych, wpływają z opóźnieniem, tzn. w bieżącym miesiącu otrzymujemy faktury dotyczące zakupów dokonanych w (...)
str. 54
3.
Niedopełnienie obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. spółki z o.o.
Roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2022 r. nie zostało zatwierdzone do 30 czerwca 2023 r., mimo takiego obowiązku. Jakie konsekwencje się z tym (...)
str. 55
4.
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego jednostki rozpoczynającej działalność w drugiej połowie roku
Zamierzamy założyć spółkę z o.o., która rozpocznie działalność we wrześniu 2023 r. Czy możliwe jest zarówno pod względem rachunkowym, jak i podatkowym wydłużenie pierwszego roku (...)
str. 57
5.
Korekta kosztów dotyczących lat ubiegłych w jednostce opodatkowanej estońskim CIT
Jesteśmy spółką akcyjną opodatkowaną od 2021 r. ryczałtem od dochodów spółek. Nasze sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzone przez (...)
str. 58
6.
Sposoby korekty kosztów o wartość stanu zapasów materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu
Zakupione materiały odnosimy w koszty bezpośrednio z faktury zakupu. Na koniec każdego miesiąca dokonujemy korekty kosztów o wartość materiałów pozostałych w zapasie, który ustalany jest (...)
str. 60
7.
Ujęcie w księgach rachunkowych zabezpieczenia roszczeń przez firmy zajmujące się odpadami
Spółka stara się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W związku z tym musi wnieść zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu. Jak ująć taką operację w (...)
str. 62
8.
Odszkodowanie wypłacone przez przewoźnika w związku z uszkodzeniem towaru w transporcie
Jesteśmy jednostką zajmującą się przewozem ładunków. Kontrahent (zleceniodawca) zlecił nam transport towaru do klienta. W czasie transportu towar ten uległ uszkodzeniu. W związku z tym (...)
str. 64
9.
Ewidencja księgowa zryczałtowanego podatku potrąconego z odsetek wypłacanych pożyczkodawcy
Udziałowiec będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej udzielił spółce z o.o. pożyczki. Obecnie spółka spłaca tę pożyczkę wraz z odsetkami. Jak zaksięgować podatek od wypłaconych (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.