Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące sprawozdań za 2022 r.
NOWE REKOMENDACJE KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI Komitet Standardów Rachunkowości uchwałą nr 2/2023 z 20 stycznia 2023 r. wydał rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (...)
str. 4
2.
Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS są objęte tajemnicą skarbową - wyjaśnienia Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pytania-i-odpowiedzi/Składanie i wysyłka zamieściło odpowiedź na pytanie: "Czy sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS mogą być (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
1.
Wpływ wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Za 2021 r. nasza spółka z o.o. wypracowała zysk. Część tego zysku wypłaciliśmy w trakcie 2021 r. w formie zaliczek. Czy sporządzając zestawienie zmian w (...)
str. 6
2.
Odroczony podatek dochodowy z tytułu przejściowej różnicy w wysokości amortyzacji
Spółka komandytowa otrzymała z budżetu państwa dotację celową na zakup środka trwałego. Dotacja stanowi 50% wartości tego środka trwałego. Dla celów bilansowych spółka przyjęła 10% (...)
str. 9
II.
Zmiana metody wyceny towarów od 1 stycznia 2023 r., stanowiąca zmianę polityki rachunkowości
W celu zapewnienia rzetelnego i jasnego obrazu podjęliśmy decyzję o zmianie zasad wyceny towarów od 1 stycznia 2023 r. Po zmianie będą one wyceniane w (...)
str. 12
1.
Wycena towarów według ceny zakupu lub ceny nabycia przy uwzględnieniu kosztów zakupu
Według przepisów ustawy o rachunkowości towary ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia w cenach nabycia. Towary można także wyceniać w cenach zakupu, (...)
str. 12
2.
Ujęcie w księgach skutków zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Zmiana metody wyceny towarów z ceny zakupu na cenę nabycia stanowi zmianę zasad (polityki) rachunkowości. Do zmian zasad polityki rachunkowości odnosi się art. 8 ust. (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń za pracę
Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (w tym dotyczące wynagrodzenia za pracę) regulują przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające (...)
str. 16
2.
Podatkowe ujęcie wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
Wynagrodzenia pracownicze Ujmując wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych należy uwzględnić art. 15 ust. 4g i art. 16 ust. 1 pkt 57 updop oraz art. 22 (...)
str. 17
3.
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
Koszty z tytułu wynagrodzeń wprowadza się do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Nakazuje ona ujmować w księgach danego roku obrotowego wszystkie osiągnięte, przypadające na (...)
str. 20
4.
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów w ujęciu bilansowym
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników produkcyjnych za wykonaną pracę lub świadczenie usług na rzecz produkcji zalicza się do kosztu wytworzenia produktu. W myśl art. (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Zasady ujmowania w księgach otrzymanych zaliczek według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Z art. 41 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, (...)
str. 23
2.
Zaliczka otrzymana w grudniu na dostawę zrealizowaną w kolejnym roku obrotowym
Jesteśmy spółką zajmującą się sprzedażą artykułów elektrycznych. W grudniu 2022 r. otrzymaliśmy zaliczkę na dostawę towarów i wystawiliśmy w związku z tym fakturę zaliczkową. Jak (...)
str. 24
3.
Zwrot zaliczki w związku z rezygnacją z zamówienia dokonanego przez kontrahenta
Jesteśmy spółką jawną prowadzącą działalność handlową. W 2022 r. otrzymaliśmy od kontrahenta zaliczkę na poczet dostawy towarów, wystawiliśmy fakturę zaliczkową i zaksięgowaliśmy ją jako przychody (...)
str. 26
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wycena bilansowa środków trwałych poprzedzona ich inwentaryzacją w drodze spisu z natury
Jesteśmy jednostką posiadającą różne środki trwałe. Na dzień bilansowy przeprowadziliśmy ich inwentaryzację w drodze spisu z natury. Jak wycenić środki trwałe na dzień bilansowy? Czy (...)
str. 29
2.
Możliwość stosowania postanowień KSR nr 11, dotyczących odłączania części dodatkowej środka trwałego
Nasza jednostka odłączyła część dodatkową środka trwałego. Z tego względu, że przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują zagadnienia likwidacji części dodatkowej środka trwałego, chcielibyśmy w (...)
str. 31
3.
Moment postawienia środka trwałego w stan likwidacji
Spółka z o.o. posiada budynek, w którym do końca października 2022 r. prowadziła działalność gospodarczą. Po tym czasie zaprzestała prowadzenia działalności w tym budynku. Nie (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Charakterystyka należności na potrzeby prezentacji w bilansie
Należności są składnikiem bilansu każdej jednostki. Zalicza się je do aktywów, które zdefiniowane zostały w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości jako (...)
str. 33
2.
Wartość nominalna należności oraz kwota wymaganej zapłaty
Należności w trakcie roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, czyli w wartości faktycznie należnej od kontrahenta. Jak stanowi bowiem art. 28 (...)
str. 35
3.
Aktualizacja wartości należności przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty
W świetle bilansowej zasady ostrożności (por. art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości) poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich (...)
str. 36
4.
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
Na dzień bilansowy jednostka powinna ustalić, które z należności są przedawnione, umorzone bądź nieściągalne. W księgach rachunkowych na dzień bilansowy należy bowiem wykazać realną wartość (...)
str. 39
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W Dzienniku Ustaw z 30 stycznia 2023 r. pod poz. 193 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 40
2.
Kwota nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych w bilansie zakładu budżetowego
Wartość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłaconych przez samorządowy zakład budżetowy w trakcie roku, okazała się wyższa niż kwota należnego podatku za ten (...)
str. 42
3.
Ujęcie wydatków na udrażnianie kanalizacji w odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej
Zapłaciliśmy za usługę udrażniania kanalizacji (rur). Czy wydatek ten potraktować jako zakup usług remontowych i zaklasyfikować w paragrafie 427, czy jako zwykłą usługę i zaklasyfikować (...)
str. 44
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Sprawozdanie finansowe w walucie obcej - zasady przeliczenia na inną walutę według MSR - cz. I
Podmioty stosujące MSSF przeliczają sprawozdania finansowe na inną walutę w różnych okolicznościach. Przykłady takich sytuacji to m.in.: chęć prezentacji sprawozdania finansowego (lub wybranych jego pozycji) (...)
str. 45
1.
Zasady przeliczenia sprawozdania na inną walutę według MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych"
Zasady przeliczenia bilansu na inną walutę reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych" (MSR 21). Wskazuje on, że aktywa i zobowiązania (...)
str. 45
2.
Przeliczenie pozycji kapitałów własnych powstałych z zysku lub straty
Do pozycji powstałych z zysku należy zazwyczaj zysk (strata) z lat ubiegłych (uwzględniony często w ramach zysków zatrzymanych), część kapitału zapasowego tworzona z zysku obligatoryjnie (...)
str. 46
3.
Przeliczenie pozycji kapitałów własnych wniesionych przez właścicieli
Obok kapitałów utworzonych z zysku przeliczeniu podlegają również kapitały wniesione przez właścicieli, uwidocznione jako kapitał podstawowy i kapitał z tytułu nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość (...)
str. 47
4.
Przeliczenie pozycji kapitałów związanych z ujęciem przeszacowań określanych jako inne całkowite dochody
Pewne problemy z przeliczeniem mogą sprawiać kapitały "z aktualizacji wyceny", czyli kapitały związane z ujęciem przeszacowań określanych jako inne całkowite dochody. Często ich początkowe ujęcie (...)
str. 48
5.
Wprowadzenie kapitału z przeliczenia, jako specjalnej pozycji równoważącej aktywa z pasywami
Bilans jednostki nie będzie się równoważył w związku z przeliczeniem: aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy - po kursie z tego dnia (przeliczenie rok po (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ujmować w księgach wynagrodzenia pracowników w spółce będącej w likwidacji?
Jesteśmy spółką z o.o., która jest w likwidacji od grudnia 2022 r. Utworzyliśmy rezerwę na przewidywane koszty związane z likwidacją. Jak powinniśmy księgować wynagrodzenia pracowników (...)
str. 50
2.
Jak wykazać w bilansie spółki z o.o. pożyczkę otrzymaną od udziałowca?
Jesteśmy spółką z o.o. Otrzymaliśmy od udziałowca oprocentowaną pożyczkę na bieżącą działalność. Sprawozdanie finansowe naszej spółki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Czy na (...)
str. 51
3.
W którym momencie zaliczyć do kosztów wartość towarów nieobjętych ewidencją podczas składowania?
W naszej jednostce towary nie są objęte ewidencją podczas składowania. Wyceniamy je w cenach zakupu. W którym momencie powinniśmy obciążać konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Prowizja od niewykorzystanej na dzień kończący rok obrotowy kwoty kredytu w rachunku bieżącym
Posiadamy kredyt w rachunku bieżącym. Zgodnie z umową od kwoty niewykorzystanej, która występuje w ostatnim dniu roboczym każdego roku kalendarzowego (dzień naliczenia), w którym obowiązuje (...)
str. 52
2.
Wycena udziałów posiadanych w innej spółce
Spółka z o.o., będąca posiadaczem 25% udziałów w innej spółce z o.o. o wartości nabycia 100 tys. zł, wykupiła od innego udziałowca kolejne 25% udziałów (...)
str. 54
2.1.
Wycena udziałów w innych jednostkach na moment ich nabycia
Udziały posiadane w innych jednostkach są zazwyczaj traktowane jako długoterminowe aktywa finansowe i zaliczane w ewidencji bilansowej do inwestycji długoterminowych na mocy art. 3 ust. (...)
str. 54
2.2.
Wycena bilansowa udziałów w innych jednostkach
Zakładając, iż pytająca jednostka nie stosuje przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, w dalszej części opracowania przedstawimy zasady wyceny bilansowej udziałów w innych jednostkach, dokonywanej (...)
str. 55
3.
Wytworzenie narzędzi montażowych na własne potrzeby z wykorzystaniem własnych materiałów
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Z własnych materiałów i na własne potrzeby wykonujemy narzędzia niezbędne do prawidłowego montażu naszych produktów. Są to narzędzia wielokrotnego użytku, których okres (...)
str. 56
4.
Koszt wytworzenia usługi w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów
Spółka świadczy usługi zewnętrzne. Ponosi różne koszty rodzajowe, które ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 i według miejsc powstawania. Czy prawidłowe jest księgowanie kosztu własnego (...)
str. 58
5.
Korekta błędu nieistotnego, wykrytego w roku bieżącym, a popełnionego w roku poprzednim
W 2022 r. jednostka w zawyżonej kwocie naliczyła wpłatę na PFRON i zaksięgowała ją na koncie zespołu 4. W 2023 r. zauważyła popełniony błąd. Czy (...)
str. 59
6.
Rezerwy na świadczenia pracownicze, dotyczące osób zatrudnionych bezpośrednio przy świadczeniu usług
Nasza spółka prowadzi działalność usługową. W umowie o świadczenie usług, zawartej z kontrahentem, jest zapisane, że wynagrodzenie za usługę będzie liczone w oparciu o koszty (...)
str. 61
7.
Przekazanie na rachunek walutowy środków pieniężnych z rachunku bieżącego prowadzonego w walucie polskiej
Spółka przekazała na rachunek walutowy środki pieniężne z rachunku bieżącego prowadzonego w złotówkach. Jak wycenić i ująć w księgach rachunkowych tę operację gospodarczą? Spółka stosuje (...)
str. 62
8.
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Nasza spółka z o.o. kupuje usługi od kontrahenta spoza UE. Na poczet usług wpłacamy cyklicznie zaliczki w euro. Faktury za usługi są wystawiane miesięcznie w (...)
str. 63
9.
Obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego sporządzanego przez gospodarstwo rolne
Prowadzimy z żoną gospodarstwo rolne (działy specjalne produkcji rolnej - chów i hodowla drobiu). Od 2016 r. stosujemy ustawę o rachunkowości. W 2021 r. zatrudnialiśmy (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.