Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.12.2022 r., godz. 11:57 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 169.206 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa za 2015 r.
Nasza spółka zobowiązana jest do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Płacimy ponadto opłatę produktową. W księgach rachunkowych którego roku powinniśmy ująć opłaty za 2015 (...)
str. 4
2.
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 r.
Jako użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej zobowiązany jestem do wnoszenia na rzecz gminy opłat rocznych z tego tytułu. Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za użytkowanie (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Rozrachunki związane z wynagrodzeniami za grudzień, płatnymi w styczniu
Spółka kapitałowa wypłaca wynagrodzenia za pracę 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenia są należne. W związku z tym, wynagrodzenie za grudzień 2015 (...)
str. 8
2.
Ewidencja i wycena bilansowa produkcji w toku
Koszty ujmujemy wyłącznie w układzie rodzajowym, tzn. na kontach zespołu 4. Jak w takiej sytuacji zaksięgować ustaloną na dzień bilansowy produkcję w toku? Na koniec (...)
str. 10
3.
Przedpłata wpłacona na poczet przyszłej usługi w bilansie
W 2015 r. spółka dokonała przedpłat na poczet usług, które wykonane będą w 2016 r. Na koncie dostawcy widnieje saldo Wn. Czy takie pozycje należy (...)
str. 11
4.
Ujęcie w bilansie weksla obcego z terminem wykupu powyżej roku
Na pokrycie należności otrzymaliśmy weksel obcy z terminem wykupu powyżej roku. Jak ująć taki weksel w księgach i bilansie? Bilans sporządzamy według załącznika nr 1 (...)
str. 12
5.
Prezentacja wybranych zdarzeń w sprawozdaniu spółki z o.o., będącej wspólnikiem spółki komandytowej
5.1. Udziały posiadane przez spółkę z o.o. w spółce komandytowej W jaki sposób spółka z o.o., będąca wspólnikiem (udziałowcem) w spółce komandytowej, wykazuje w bilansie (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
II.
Ustalenie wyniku podatkowego przy sporządzaniu porównawczego rachunku zysków i strat
Jesteśmy spółką z o.o. Sporządzamy rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Jak w takim przypadku powinniśmy ustalić przychody i koszty do CIT-8? Czy w (...)
str. 16
1.
Podstawa ustalania wyniku podatkowego u podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Przepisy art. 9 ust. 1 updop wymagają od podatników, prowadzących ewidencję księgową (księgi rachunkowe) na podstawie ustawy o rachunkowości, aby prowadzili ją w sposób zapewniający (...)
str. 16
2.
Praktyczne metody ustalenia wyniku podatkowego
Do ustalenia wyniku podatkowego (dochodu lub straty podatkowej) można przyjąć: wynik finansowy brutto z rachunku zysków i strat, skorygowany odpowiednio o przychody i koszty, które (...)
str. 16
III.
Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach rachunkowych
Nasza spółka świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie decyzji wydawanych przez zarządcę dróg na okres wieloletni lub bezterminowo jesteśmy (...)
str. 21
1.
Zasady i terminy uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to (...)
str. 21
2.
Ujęcie w księgach opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku decyzji wydawanej na okres wieloletni
W związku z tym, iż opłata za zajęcie pasa drogowego ma charakter daniny o charakterze publicznoprawnym, do której mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej (por. rozstrzygnięcie (...)
str. 21
3.
Ewidencja opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku decyzji bezterminowej
W przypadku decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na okres bezterminowy ustalana jest jedynie opłata roczna - nie jest ona przemnażana przez ilość lat, na (...)
str. 23
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Skutki niewyksięgowania z ewidencji bilansowej sprzedanego środka trwałego
Nie wyksięgowałam środka trwałego, który został sprzedany w 2012 r. Czy mogę to zrobić teraz? Czy muszę korygować bilans? W momencie sprzedaży środek trwały był (...)
str. 25
2.
Korekta błędnie zakwalifikowanej nieruchomości
W 2012 r. wybudowaliśmy biurowiec, który po oddaniu do użytkowania został przyjęty do środków trwałych. Amortyzację według stawki 2,5% zaliczaliśmy w koszty firmy, a koszty (...)
str. 25
3.
Wydatki na zakup wyposażenia do budowanego środka trwałego
Jednostka buduje hotel na potrzeby prowadzonej działalności. Już teraz sukcesywnie kupuje wyposażenie do tego hotelu. Zgodnie z polityką rachunkowości, część z tego wyposażenia spełnia kryteria (...)
str. 27
4.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z uzyskaniem koncesji i ustanowieniem użytkowania górniczego
W jaki sposób ująć w księgach wydatki związane z uzyskaniem koncesji i ustanowieniem użytkowania górniczego? Czy uzyskana koncesja stanowić będzie wartość niematerialną i prawną? Czy (...)
str. 28
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Kiedy nieruchomości zaliczamy do inwestycji?
Spółka nabyła nieruchomość (budynek biurowy) z przeznaczeniem pod wynajem. Wynajem nie jest jej podstawową działalnością. Czy nabytą nieruchomość spółka powinna zakwalifikować do inwestycji, czy do środków (...)
str. 30
2.
Koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Jak ująć w księgach koszty i przychody związane z wynajmem nieruchomości? Generalnie koszty i przychody związane z utrzymaniem nieruchomości zaliczonych do inwestycji, w tym także (...)
str. 32
3.
Sposoby wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Jednostka nabyła nieruchomość i zakwalifikowała ją do inwestycji w nieruchomości. W jaki sposób wyceniać tę nieruchomość? Według art. 28 ust. 1 pkt 1a) ustawy o (...)
str. 32
4.
Ulepszenie nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Posiadamy nieruchomość zakwalifikowaną do inwestycji. W bieżącym roku dokonaliśmy jej ulepszenia. Jak ująć w księgach rachunkowych nakłady poniesione na to ulepszenie? W przypadku wyceny nieruchomości (...)
str. 34
5.
Nieruchomości zaliczone do inwestycji w ujęciu podatkowym
Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji dokonujemy według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Czy osiągnięte w rezultacie tej wyceny wyniki (wzrost lub obniżenie wartości) (...)
str. 35
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r.
Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych? Według jakich zasad oraz w jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie za 2015 r.? Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb (...)
str. 37
2.
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Jak zaksięgować wpływ na rachunek budżetu nadwyżki środków obrotowych otrzymanej od samorządowego zakładu budżetowego? Ujęcie w księgach budżetu wpływu nadwyżki środków (...)
str. 38
3.
Ujęcie faktur zakupu w ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej
Przedszkole (jednostka budżetowa) dokonuje wydatków w rozdziale 80104 i 80149. Czy faktury zakupu dotyczące tych dwóch rozdziałów powinny być od razu dekretowane i księgowane w (...)
str. 39
4.
Klasyfikacja budżetowa usług świadczonych przez operatora sieci komórkowej
Od operatora sieci komórkowej dostajemy faktury za usługi telefoniczne, na których wyodrębnione są opłaty za połączenia telefoniczne i abonamenty za internet i telewizję. Czy wszystkie (...)
str. 40
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Wartości niematerialne według MSR 38 - modele wyceny bilansowej
Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 "Wartości niematerialne" (MSR 38) przewiduje dwa podstawowe modele wyceny bilansowej dla wartości niematerialnych: model kosztu (ang. cost model, oficjalnie przetłumaczony jako (...)
str. 41
1.
Model oparty na wartości przeszacowanej
Model przeszacowania przewiduje, że na dzień bilansowy składnik wartości niematerialnych wyceniany jest w wartości przeszacowanej odpowiadającej jego wartości godziwej na dzień przeszacowania, pomniejszonej o późniejsze (...)
str. 41
2.
Model oparty na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
Model kosztu to rozwiązanie zbliżone bardzo do rozwiązania, które polscy księgowi znają z ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy składnik aktywów wyceniany jest w wartości (...)
str. 42
3.
Ustalenie okresu użytkowania składnika
MSR 38 wymaga, aby jednostka ustaliła czy kontrolowany przez nią składnik aktywów niematerialnych ma określony czy nieokreślony okres użytkowania. Ocenie takiej podlegają zarówno pozycje wyceniane (...)
str. 42
4.
Wstrzymanie amortyzacji składnika aktywów przeznaczonego do sprzedaży
Uznanie nieokreślonego okresu użytkowania nie jest jedyną sytuacją, gdy jednostka nie nalicza amortyzacji dla składnika wartości niematerialnych. Zgodnie z MSSF 5 jednostka gospodarcza powinna wstrzymać (...)
str. 45
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. - według starego, czy nowego załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?
Nasza spółka z o.o. nie jest jednostką małą ani mikro. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. będziemy sporządzać według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. (...)
str. 46
2.
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?
Jako spółka z o.o. co roku sporządzaliśmy sprawozdanie z działalności jednostki. Taki obowiązek nakładały na nas przepisy prawa. Spełniamy warunki określone w prawie bilansowym dla (...)
str. 46
3.
Korekta VAT i zaliczenie powstałej nadpłaty na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Jako wierzyciel dokonaliśmy korekty VAT należnego w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi. W związku z tym, że nie dokonaliśmy tego w odpowiednim (...)
str. 47
4.
Jak rozliczyć różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy od własnych środków pieniężnych?
Na dzień bilansowy ustaliliśmy różnice kursowe na rozrachunkach i od własnych środków pieniężnych (na kasie euro i na rachunku walutowym). Bilansowe różnice kursowe na rozrachunkach (...)
str. 48
5.
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu wyłącznie dla celów bilansowych
Czy nabyte przez nas prawo użytkowania wieczystego gruntu podlega amortyzacji bilansowej i podatkowej? Od wartości początkowej prawa wieczystego użytkowania gruntu jednostka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 49
6.
Jak ująć w księgach odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności?
Z ubezpieczycielem zawarliśmy umowę ubezpieczenia należności. Czy otrzymaną od firmy ubezpieczeniowej kwotę należy potraktować jako typowe odszkodowanie, czy jako zapłatę należności? Otrzymaną od firmy ubezpieczeniowej (...)
str. 49
VII.
Z listów Czytelników
1.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym przy różnej długości okresów sprawozdawczych
Spółka z o.o. dokonała zmiany roku obrotowego z kalendarzowego na trwający od 1 września do 31 sierpnia. Pierwszy przedłużony rok trwa od 1 stycznia 2015 (...)
str. 50
2.
Czy jednostka, która w poprzednim roku nie prowadziła ksiąg rachunkowych, wykazuje dane porównawcze?
Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe od 2015 r. Wcześniej prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy w bilansie za 2015 r. powinna wykazać dane porównawcze (...)
str. 52
3.
Rozliczenie niedoboru zawinionego towarów ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto
Prowadzimy sprzedaż detaliczną towarów. W wyniku przeprowadzonej w sklepie inwentaryzacji stwierdziliśmy niedobór towarów. Niedobór uznany został za zawiniony. Jak rozliczyć taki niedobór? Ewidencję towarów prowadzimy w cenach ewidencyjnych (...)
str. 53
4.
Jak ująć fakturę, gdy zobowiązany do zapłaty jest inny podmiot niż nabywca?
Spółka nabywa usługi dla pracowników, np. finansuje studia. Na fakturze, jako nabywca figuruje pracownik, a jako płatnik - spółka. Czy taka faktura powinna być księgowana na (...)
str. 55
5.
Moment zaliczenia otrzymanej kaucji z tytułu najmu na dobro przychodów
Wynajęliśmy wolne pomieszczenie w naszym biurowcu. Według umowy najmu, najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji. Jak ująć wpływ takiej kaucji w księgach rachunkowych? Kiedy kwotę (...)
str. 55
6.
Potrącenie z wynagrodzenia pracownika na poczet egzekucji administracyjnej
Z urzędu skarbowego otrzymaliśmy pismo o zajęciu wynagrodzenia jednego z naszych pracowników. Jakich zapisów w księgach rachunkowych powinniśmy dokonać w związku z powyższym zajęciem? Jak (...)
str. 56
7.
Jak ustalić wysokość kapitału podstawowego w spółce cywilnej?
Spółka cywilna ze względu na wysokość przychodów zobligowana jest do otwarcia ksiąg rachunkowych. Po sporządzeniu inwentarza na 31 grudnia 2015 r. powstała różnica między aktywami (...)
str. 57
8.
Zakup biletu dla zleceniobiorcy ze środków obrotowych spółki
Nasza spółka zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych. Generalnie zapewnienie dojazdu na zlecenie jest obowiązkiem zleceniobiorcy, ale zdarza się tak, że na prośbę zleceniobiorcy kupujemy mu (...)
str. 59
9.
Czy powiązania pomiędzy spółką jawną i spółką z o.o. oraz ich udziałowcami ujawnia się w sprawozdaniu?
W spółce jawnej figuruje, zgodnie z umową spółki, trzech udziałowców (krajowe osoby fizyczne). Wszystkie osoby są spokrewnione - powiązania rodzinne pierwszego stopnia. Pierwsza osoba jest (...)
str. 60
10.
Rozliczenia z pracownikiem z tytułu płatności kartami firmowymi
W spółce zatrudniającej przedstawicieli handlowych często się zdarza, że pracownik przedstawia do rozliczenia fakturę, a spółka akceptuje jedynie część widniejącej na niej kwoty. Pracownik zwraca (...)
str. 62
11.
Likwidacja towarów oraz ich przyjęcie do magazynu materiałów jako złom do sprzedaży
W spółce jawnej podczas przeglądu towarów w grudniu 2015 r. stwierdzono, że część artykułów jest uszkodzona i nie nadaje się do sprzedaży. Na podstawie protokołu (...)
str. 64
12.
Sprzedaż akcji za pośrednictwem domu maklerskiego
Spółka sprzedaje akcje i korzysta z usług domu maklerskiego. Jakie dokumenty są podstawą do zaksięgowania przychodów i kosztów dla tej transakcji? Czy do chwili rozliczenia (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
(na podstawie: Wzorcowego wykazu kont wydanego w 2008 r. przez Rachunkowość Sp. z o.o. ) Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.