Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.1.
Zdefiniowanie początku niedzieli w regulaminie pracy
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej udostępnionym naszemu Wydawnictwu 27 października 2022 r. nie można przesunąć godziny rozpoczęcia niedzieli dalej niż do godziny (...)
str. 4
1.2.
Rekompensowanie pracy w niedzielę
Podstawowym sposobem rekompensaty za pracę w niedzielę jest zapewnienie pracownikowi innego dnia wolnego. Według art. 151 11 § 1, 2 i 4 K.p. ma być (...)
str. 5
2.
ZUS nie odmówi zasiłku chorobowego przedsiębiorcy spłacającemu zadłużenie w ramach układu ratalnego
Przedsiębiorca objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, po spełnieniu warunków określonych ustawą zasiłkową, ma prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku macierzyńskiego. Z kolei (...)
str. 7
3.
Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia do wypłaty w 2023 r.?
Pracownikowi za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie. Pracodawca dokonuje jego wypłaty po pobraniu finansowanych przez pracownika składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na (...)
str. 8
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy, gdy wynagrodzenie pracownika przekroczyło pierwszy próg podatkowy
W grudniu 2022 r. dochód kilku pracowników przekroczy pierwszy przedział skali podatkowej. Jak ustalić ich wynagrodzenie do wypłaty? Pracodawca od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia rozlicza składki (...)
str. 11
2.
Składka zdrowotna z umowy zlecenia w razie niepobierania zaliczki na podatek dochodowy
Czy w 2023 r. zleceniobiorca będzie mógł złożyć zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy? Czy zleceniodawca powinien uwzględnić ten wniosek, jeśli już w (...)
str. 13
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego studentem po ukończeniu 26 lat
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje student, który 8 listopada br. ukończył 26 lat. Z umowy zlecenia od 9 listopada br. zgłosiliśmy go do (...)
str. 14
4.
Ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek pracownika ubezpieczonego w ZUS jako osoba współpracująca
1) Przedsiębiorca zatrudnia na podstawie umowy o pracę współmałżonka legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego współmałżonek został zgłoszony jako osoba (...)
str. 17
5.
Do 31 grudnia 2022 r. płatnik składek może złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze
Płatnikowi składek, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o sus, niebędącemu jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, przysługuje jednorazowe świadczenie, jeżeli spełnia warunki, o (...)
str. 19
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących kierowcom objętym tzw. pakietem mobilności, z uwzględnieniem stanowiska ZUS
Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § 1 K.p. W zakresie ustalania (...)
str. 20
2.
Wpływ podwyższenia wymiaru czasu pracy na wysokość zasiłków chorobowego i macierzyńskiego
Pracownica od 13 października 2022 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży. W jaki sposób powinniśmy ustalić podstawę wymiaru (...)
str. 22
3.
Premia świąteczna w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego oraz przy potrąceniach komorniczych
1) Pracodawca podjął decyzję o wypłacie w grudniu 2022 r. wszystkim pracownikom premii świątecznej. Nie jest ona zapisana w postanowieniach regulaminu wynagradzania. Czy premia ta (...)
str. 24
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenia chorobowe dla pracownicy w ciąży zatrudnionej na okres próbny
Od 1 października 2022 r. zatrudniliśmy na podstawie umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny pracownicę, która wcześniej (od 1 sierpnia do 30 września 2022 (...)
str. 26
2.
Ustalanie uprawnień do zasiłku opiekuńczego na chore dziecko, które w grudniu br. ukończyło 14 lat
Pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki na chorym dzieckiem w okresie od 5 do 18 grudnia 2022 (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Szczegółowość określenia rodzaju i miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę
Czy odpowiednie określenie w umowie o pracę rodzaju i miejsca pracy może ograniczyć potrzebę dokonywania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy? Właściwe określenie już na etapie sporządzania (...)
str. 30
2.
Zastosowanie art. 231 K.p. w razie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego
Osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu zamierza przekształcić ją w jednoosobową spółkę z o.o. Czy do zatrudnionych przez nią pracowników będzie miał zastosowanie przepis (...)
str. 31
3.
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę w drodze ugody
Pracownik zwolniony dyscyplinarnie pozwał pracodawcę i domaga się odszkodowania. Pracodawca ma obawy czy rozstrzygnięcie sądowe będzie dla niego korzystne, gdyż niezbyt dokładnie określił przyczynę rozwiązania (...)
str. 33
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie pracy w wolną rozkładowo niedzielę w systemie równoważnym
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy, w którym jego dobowy wymiar czasu pracy jest wydłużony do 12 godzin. W jedną z niedziel, będącą według (...)
str. 34
2.
Możliwość wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy w instytucji kultury
Czy równoważny czas pracy w instytucji kultury może obejmować wszystkich pracowników? Czy pracownicy np. działu księgowości, kadr i płac muszą zostać wyłączeni z tego systemu (...)
str. 37
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po zmianie etatu
Pracownik był zatrudniony na 1/4 etatu za wynagrodzeniem 900 zł, natomiast od 1 września 2022 r. pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie (...)
str. 39
2.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownica korzystała z urlopów rodzicielskiego i wypoczynkowego
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy jest wynagradzana płacą zasadniczą na poziomie minimalnym. W jaki sposób ustalić jej wynagrodzenie za miesiąc, w trakcie którego (...)
str. 40
3.
Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla pracownika niesamorządowego domu pomocy społecznej
Dom pomocy społecznej prowadzony przez zgromadzenie sióstr zatrudniał na 1/4 etatu pracownicę, która we wrześniu 2022 r. ukończyła 60 lat i za kilka miesięcy zamierza (...)
str. 41
4.
Zajęcie komornicze zapomogi materialnej przyznanej pracownikowi z ZFŚS
W zajęciu komorniczym jest napisane: "na mocy art. 881 K.p.c. i dalszych zajmuje się wynagrodzenie dłużnika; dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i (...)
str. 44
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu, gdy nauka pokrywa się z pracą
Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia 2022 r. Z przedstawionych przez niego świadectw pracy i nauki wynika, że najpierw ukończył zasadniczą szkołę zawodową, równolegle pracując (...)
str. 46
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.1.
Zdefiniowanie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych
Pracodawca ma obowiązek do końca roku skorygować odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (...)
str. 47
1.2.
Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego roku kalendarzowego
Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia nakazuje dodać przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego roku kalendarzowego, ponieważ ich suma będzie potrzebna do dalszych obliczeń. (...)
str. 50
1.3.
Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
Przeciętna liczba zatrudnionych w danym roku to wynik podzielenia sumy przeciętnych liczb zatrudnienia w poszczególnych miesiącach przez 12. Pracodawca stosuje się do tego wzoru bez (...)
str. 50
2.
Pakiet mobilności przy przewozie na potrzeby własne
Czy pracownicy zatrudnieni na łączonym stanowisku pracy kierowcy-ślusarza podlegają pod przepisy pakietu mobilności w zakresie zasad naliczania wynagrodzenia? Czy takim pracownikom wykonującym przewóz na potrzeby (...)
str. 52
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zasady współpracy z instytucjami zewnętrznymi w razie zaistnienia wypadku przy pracy
Jeśli w zakładzie pracy dojdzie do ciężkiego wypadku przy pracy, to w jakim zakresie pracodawca może działać samodzielnie, a kiedy musimy oczekiwać na działania inspekcji (...)
str. 55
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przejętych w trybie art. 231 K.p.
Dwie powiązane ze sobą spółki z o.o. (A i B) są zarejestrowane w PFRON i otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Od 1 stycznia 2023 (...)
str. 57
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Czasowa rezygnacja z uczestnictwa w PPK
Pracownik (w wieku 42 lat) będący uczestnikiem PPK z powodu problemów finansowych chciałby na pewien czas zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Jakich formalności powinien (...)
str. 59
F.
VADEMECUM KADROWCA
X.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla wykonującego umowę zlecenia
1) Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest równocześnie zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne. Tej umowy (...)
str. 60
2.
Potwierdzenie stanu ciąży dla celów wypłaty świadczeń chorobowych w wyższej wysokości
Pracownica w ciąży od dłuższego czasu jest nieprzerwanie niezdolna do pracy. Na ostatnio wystawionym jej zwolnieniu lekarskim zamiast kodu literowego "B" znajduje się kod "A". (...)
str. 61
3.
Warunki dla nabycia prawa do zasiłku chorobowego po zakończeniu stosunku pracy
1) Na PUE ZUS płatnika składek wpłynęło zwolnienie lekarskie pracownika, którego umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Obejmuje ono (...)
str. 61
4.
Udokumentowanie przejazdu w podróży służbowej w razie zagubienia biletu przez pracownika
Na jakiej podstawie zwrócić pracownikowi koszty podróży służbowej, jeśli odbył ją zgodnie z poleceniem koleją, jednakże przedłożył bilet PKP tylko w jedną stronę, twierdząc, że (...)
str. 62
5.
Potwierdzenie prawa do tzw. urlopu okolicznościowego
Do wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego pracownik dostarczył akt zgonu ojca. Czy w celu wykazania, że udzielono mu tego zwolnienia zgodnie z prawem powinniśmy do (...)
str. 63
6.
Zwolnienie od pracy pracownika wykonującego odstrzał sanitarny zwierząt
Pracownik zawnioskował o zwolnienie od pracy na wykonanie czynności związanych z odstrzałem sanitarnym zwierząt. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić mu tego zwolnienia? Kwestię zwolnienia od (...)
str. 63
1.
Osoby uprawnione do dodatku teleinformatycznego
Osobom zatrudnionym w administracji rządowej oraz w służbach mundurowych realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia (w przypadku funkcjonariuszy - dodatek do (...)
str. 64
2.
Wysokość świadczenia teleinformatycznego
Ustawa nie określa wysokości świadczenia teleinformatycznego. Wskazuje tylko, że wysokość wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami albo - w przypadku służb mundurowych - uposażenia wraz (...)
str. 65
3.
Utrata prawa do świadczenia teleinformatycznego
Osoba realizująca zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa traci prawo do przyznanego świadczenia teleinformatycznego w przypadku: ukarania karą porządkową albo karą dyscyplinarną, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej (...)
str. 65
4.
Weryfikacja uprawnień do przyznania świadczenia teleinformatycznego
Kierownik podmiotu, w którym są zatrudnione osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa albo na rzecz którego realizują te zadania osoby będące funkcjonariuszami bądź żołnierzami zawodowymi: (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.