Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (551) z dnia 01.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zasiłek za okres pobytu w szpitalu w razie choroby powstałej przed 1 stycznia br. i trwającej nadal, z uwzględnieniem stanowiska ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby za pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym (odpowiednio 14 dni w roku kalendarzowym, gdy najpóźniej w roku poprzedzającym (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia nadpłaconego pracownikowi, który korzystał z ulgi dla młodych
W zakładzie pracy wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane ostatniego dnia roboczego miesiąca. Po dokonaniu wypłat za styczeń br. okazało się, że jeden z pracowników (...)
str. 6
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby przez część miesiąca
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w kwocie 7.500 zł. Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy stosujemy ulgę dla klasy średniej. (...)
str. 9
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika, do którego stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów
Pracownik w ramach umowy o pracę wykonuje również prace twórcze. W związku z tym do części jego wynagrodzenia stosujemy 50% koszty uzyskania przychodów. Jak dokonać (...)
str. 11
4.
Składka zdrowotna pracownika młodocianego
Zatrudniam pracownika młodocianego w trzecim roku nauki. Jego wynagrodzenie określone zostało na poziomie najniższej stawki. Jak powinniśmy dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego wypłaconego mu w styczniu br. (...)
str. 14
5.
Ustalenie wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych
1) Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, z której przychody są opodatkowane według skali podatkowej. Za luty br. składkę zdrowotną muszę ustalić (...)
str. 15
6.
Opłacanie składki zdrowotnej przez osoby pełniące funkcję na podstawie powołania
Czy na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej rada uczelni (organ uczelni publicznej), w skład której wchodzą osoby "powoływane" przez senat, otrzymujące (...)
str. 20
7.
Odliczenie od dochodu/podatku składek ZUS zapłaconych w 2021 r. przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia i osób współpracujących
Przedsiębiorca odlicza od dochodu składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz osób z nim współpracujących (art. 26 (...)
str. 22
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnienie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiły różnego rodzaju nieobecności w pracy
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienne premie miesięczne zmniejszane proporcjonalnie za okresy absencji chorobowych. W jaki sposób, dla potrzeb ustalenia podstawy wymiaru (...)
str. 24
2.
Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia, gdy wystąpiła choroba i przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (13.600 zł). W grudniu 2021 r. przez 4 dni chorował, w związku z czym wynagrodzenie za pracę zostało (...)
str. 26
3.
Czy dodatek za znajomość języka obcego zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Pracownicy za znajomość języka obcego otrzymują dodatek w stałej miesięcznej wysokości (500 zł), który nie jest zmniejszany za okres usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Pracodawca zamierza (...)
str. 27
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie prawa do zasiłku za czas sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jest rodzicem niepełnosprawnych dzieci w wieku 7 lat i 10 lat. Jego żona nie pracuje, ponieważ dzieci na (...)
str. 29
2.
Wysokość podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone co do zasady za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym urodziła dziecko (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ponowne wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi znajdującemu się w okresie wypowiedzenia
W dniu 28 stycznia 2022 r. wręczyliśmy pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jako przyczynę wskazaliśmy "brak zaufania". Pracownik zapowiedział, że (...)
str. 33
2.
Termin rozwiązania umowy o pracę przekształconej w kontrakt bezterminowy
Pracownik był zatrudniony od 1 lutego 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. i za ten okres otrzymał świadectwo pracy. Ponownie został zatrudniony na czas (...)
str. 34
3.
Konfliktowy charakter pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Jeden z pracowników ma dość konfliktowy charakter i w związku z tym często dochodzi do nieporozumień z innymi pracownikami, jak i przełożonym. W związku z (...)
str. 35
4.
Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika po jego zwolnieniu z powodu choroby
Pracownik, z którym rozwiązaliśmy umowę o pracę w trybie art. 53 K.p., zgłosił chęć powrotu do pracy. Obecnie nie dysponujemy wolnym stanowiskiem. Czy w związku (...)
str. 37
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dłuższa przerwa w pracy tzw. "śniadaniowa" oraz przerwa lunchowa
1) W zakładzie pracy przerwa tzw. śniadaniowa wynosi 15 minut. Zdarza się, że pracownicy przedłużają czas jej trwania, nawet do godziny, a później pracują w (...)
str. 38
2.
Zasady ustalania harmonogramu pracy dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Pracownik jest zatrudniony na 4/5 etatu, w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku. Na każdy przypadający w danym miesiącu dzień roboczy planujemy mu (...)
str. 40
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.1.
Zapewnienie wynagrodzenia za pracę na poziomie minimalnym
Czy wynagrodzenie obcokrajowca, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, może składać się z wielu składników wyrażonych w stawkach godzinowych i kwotach stałych miesięcznych, których suma (...)
str. 41
1.2.
Obniżenie wynagrodzenia za pracę w razie wystąpienia absencji
Pracownikowi będącemu cudzoziemcem, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje minimalne wynagrodzenie za pracę (3.010 zł). Czy od 29 stycznia 2022 r., w związku ze (...)
str. 43
2.
Ustalenie prawa do dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji
Jak prawidłowo obliczyć dodatek do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji za sprawowanie nadzoru nad lekarzem szkolącym się pod jego kierunkiem, który jest zatrudniony na podstawie umowy (...)
str. 44
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady wypełniania listy obecności przez osoby zatrudnione
1) Od 1 lutego br. skróciliśmy czas pracy pracowników biurowych, odpowiednio od poniedziałku do czwartku o 1 godzinę, a w piątki o 2 godziny. Warunkiem (...)
str. 48
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Przyznawanie pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Jak należy obliczać oraz gdzie umieścić regulacje związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej? Czy ustalona kwota może być zryczałtowana? W myśl art. 237 (...)
str. 50
2.
Ustalenie okresu zatrudnienia dla celów przyznawania dodatku stażowego
Pracownica została zatrudniona w urzędzie gminy od 5 listopada 2021 r., w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu, w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym u innego (...)
str. 51
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Czy pracodawca ma obowiązek sporządzić kartę opisu stanowiska pracy?
Pracodawca postanowił dla każdego stanowiska pracy przygotować kartę opisu. Kto powinien sporządzić taki dokument? Z przepisów Kodeksu pracy wprost nie wynika, aby na pracodawcy spoczywał (...)
str. 52
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Refundacja z PFRON składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego przedsiębiorcy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, (...)
str. 54
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przekazanie uczestnikowi rocznej informacji o wysokości środków zgromadzonych w PPK
Część naszych pracowników jest uczestnikami PPK niezalogowanymi do serwisu online PPK. Czy roczną informację o środkach zgromadzonych na tym rachunku mogą oni otrzymać za pośrednictwem (...)
str. 56
F.
VADEMECUM KADROWCA
X.
Od 1 marca 2022 r. zmiana przepisów dotyczących pracy kierowców
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 stycznia 2022 r. pod poz. 209 opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie (...)
str. 57
1.
Wymogi dla bazy eksploatacyjnej
Nowe przepisy definiują bazę eksploatacyjną jako miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład tak rozumianej (...)
str. 57
2.
Reguły w zakresie dobrej reputacji
Nowe przepisy rozszerzają listę przestępstw prowadzących do pozbawienia przewoźnika dobrej reputacji. Obok przestępstw wymienionych w art. 5 ust. 2a pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym, (...)
str. 58
3.
Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego
Wdrażając do rodzimego porządku prawnego pakiet mobilności dokonano licznych zmian w taryfikatorach kar stosowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (dalej ITD). Podniesiono wysokość kar w blisko (...)
str. 59
4.
Przewóz kabotażowy
Zmiany objęły również art. 29a ustawy o transporcie drogowym, odnoszący się do przewozu kabotażowego. Zgodnie z nowym ust. 2a ww. przepisu, ponowny przewóz kabotażowy tym (...)
str. 59
5.
Dokumentacja transportowa
Uproszczono procedurę udzielania zaświadczeń na krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 33 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym (...)
str. 60
6.
Regulacje ustawy o czasie pracy kierowców
Ustawa zmieniająca wprowadziła do ustawy o czasie pracy kierowców nową definicję podróży służbowej. Jest nią każde zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych polegające (...)
str. 61
7.
Przerwy i praca nocna
Regulacja dotycząca przerw przysługujących kierowcom wykonującym przewozy regularne osób na trasach do 50 km doczekała się uzupełnienia. Po zmianach w art. 31b ustawy o czasie (...)
str. 62
8.
Rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń składkowo-podatkowych
Zmiany objęły również art. 26 ustawy o czasie pracy kierowców, który w dotychczasowym brzmieniu zakazywał stosowania składników płacy uzależnionych od liczby przejechanych kilometrów lub ilości (...)
str. 62
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży
Z dniem 1 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy uszczelniające zakaz handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, o czym pisaliśmy (...)
str. 66
2.
Łagodniejsze zasady kwarantanny i izolacji domowej w związku z COVID-19
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lutego 2022 r. pod poz. 354 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
3.
Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego (także świadczenia rehabilitacyjnego) przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia (...)
str. 67
4.
Od 1 marca 2022 r. ZUS waloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe
Świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2022 r. zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem 107%. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.