Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, którego przychody są zwolnione z opodatkowania
Od 1 stycznia 2022 r. przychody ze stosunku pracy pracowników spełniających warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof mogą korzystać (...)
str. 4
2.
Wyższe składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
Pracownica zatrudniona na cały etat od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom (...)
str. 6
3.
Składka zdrowotna członka zarządu otrzymującego niskie wynagrodzenie, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Członek zarządu spółki z o.o. pełniący tę funkcję na podstawie powołania otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające 200 zł miesięcznie. Od tego wynagrodzenia pobierany jest zryczałtowany podatek. Czy (...)
str. 8
4.
Wsparcie dla niektórych branż, w tym zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2021 r. pod poz. 2371 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 10
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Nowy kod tytułu ubezpieczenia dla osób powołanych do pełnienia funkcji i inne zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji ubezpieczeniowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2021 r. pod poz. 2366 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. (...)
str. 11
2.
Do 31 stycznia 2022 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2021 r.
Część płatników składek obowiązanych jest przekazać do ZUS w terminie do 31 stycznia 2022 r. informację o danych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie (...)
str. 15
3.
Przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus do 31 stycznia br. dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń z właściwym kodem
1) W 2021 r. przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczeń w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 0 0 i opłacał składki na ubezpieczenia społeczne (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków
Wypłacamy pracownikom co miesiąc premie uznaniowe. Przepisy płacowe obowiązujące w naszej firmie nie regulują zasad jej wypłaty. W praktyce jest ona przyznawana w jednakowej wysokości (...)
str. 18
2.
Wpływ terminowego składnika wynagrodzenia na ustaloną już podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym na poziomie płacy minimalnej. Do końca grudnia 2021 r. zastępował brygadzistę przebywającego na długotrwałym (...)
str. 19
3.
Wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie nieobecności nieusprawiedliwionych
Pracownik był zatrudniony na czas określony od 8 listopada do 31 grudnia 2021 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym w stawce godzinowej (...)
str. 21
4.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego pracownika będącego wcześniej pracownikiem tymczasowym
Agencja pracy tymczasowej do 31 lipca 2021 r. zatrudniała pracownika tymczasowego, z którym od 1 sierpnia 2021 r. zawarła "zwykłą" umowę o pracę. Pracownik ten (...)
str. 22
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Od 1 stycznia 2022 r. nowy limit zasiłku opiekuńczego
Pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem w okresie od 23 grudnia 2021 r. do 7 (...)
str. 24
2.
Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia br.
Jeden z pracowników, który ukończył 50. rok życia, zachorował jeszcze w 2021 r. i jest nieprzerwanie niezdolny do pracy do końca stycznia 2022 r. Na (...)
str. 25
3.
Wypłata zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku w drodze do pracy
Pracownik (w wieku 38 lat) w drodze do pracy uległ wypadkowi komunikacyjnemu i obecnie przebywa w szpitalu. Został on zatrudniony na miesięczny okres próbny i (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Czy doszło do nawiązania stosunku pracy w razie niestawienia się pracownika w pracy w związku z chorobą w dniu wskazanym w umowie?
W dniu 20 grudnia 2021 r. podpisaliśmy z kandydatem na pracownika umowę, w której jako datę rozpoczęcia pracy podano 1 stycznia 2022 r. Osoba ta (...)
str. 30
2.
Względy ekonomiczne spowodowane pandemią jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ze względu na pandemię straciliśmy strategicznego kontrahenta, co negatywnie wpłynęło na finanse firmy i skutkowało podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umów o pracę części pracownikom zatrudnionym (...)
str. 31
3.
Status pracowników oraz aktów wewnątrzzakładowych po przekształceniu działalności - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z (...)
str. 33
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Przerwy w pracy kierowcy
Jak traktować przerwy w pracy kierowcy pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wykorzystane w wymiarze przekraczającym gwarantowany w art. 13 ustawy o czasie (...)
str. 35
2.
Czy zaliczyć do czasu pracy wykonywanie czynności formalno-prywatnych w godzinach pracy?
1) Pracownicy produkcyjni wykonują pracę w budynku oddalonym od siedziby administracji, przez co sprawy formalno-prywatne, np. załatwienie zaświadczenia o zarobkach, wypełnienie formularza szkodowego z ubezpieczenia (...)
str. 38
3.
Czas pracy przy wykonywaniu czynności w ramach umowy o świadczenie usług
Czy zlecając w ramach umowy o świadczenie usług czynności konserwatorskie w organizacji nawet do 15 godzin na dobę, nie naruszamy norm czasu pracy? Nie, gdyż (...)
str. 40
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia uznaniowa miesięczna lub roczna, w tym w formie zaliczki w podstawie ekwiwalentu urlopowego
1) Pracodawca wypłaca wszystkim pracownikom uznaniowe premie kwartalne, a większość pracowników otrzymuje też roczne premie uznaniowe najpierw w sierpniu w formie zaliczki, a następnie w (...)
str. 41
2.
Zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej bez wpływu na kwotę potrącenia i kwotę wolną od potrąceń
Po wprowadzeniu Polskiego Ładu składka zdrowotna nie jest już odliczana od podatku dochodowego. Czy w związku z tym i treścią przepisów kodeksowych niewymieniających jej przy (...)
str. 44
3.
Specjalny dodatek motywacyjny w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej
Pracownik służby cywilnej zatrudniony na stanowisku urzędniczym w 2022 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Czy do podstawy wymiaru tego świadczenia należy zaliczyć przyznany mu (...)
str. 45
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
Po dwóch latach od rozwiązania umowy o pracę pracownik złożył wniosek o wydanie mu jego dokumentacji. Czy mamy obowiązek spełnić jego żądanie, a jeżeli tak, (...)
str. 47
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego w razie długoletniej pracy za granicą
1) Od lipca 2021 r. zatrudniamy pracownika, który legitymuje się ukończonym technikum, rocznym stażem z urzędu pracy, 2-letnim stażem pracy w ramach stosunku pracy w (...)
str. 48
2.
Przerwanie urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika z powodu choroby dziecka
Na nasz profil PUE ZUS wpłynęło zaświadczenie lekarskie orzekające kilkudniową opiekę nad chorym dzieckiem przez pracownika aktualnie przebywającego na dłuższym urlopie wypoczynkowym. Czy pracodawca może (...)
str. 50
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Kto zatwierdza rozliczenie podróży służbowej kierownika samorządowej jednostki budżetowej?
1) Polecenie wyjazdu służbowego kierownika samorządowej jednostki budżetowej zostało wydane/podpisane przez burmistrza gminy. Czy rozliczenie kosztów podróży również powinno być zatwierdzone/podpisane przez burmistrza gminy, czy (...)
str. 52
2.
Wyznaczenie w firmie osoby do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy oraz zakres jej obowiązków
Prezes spółki z o.o. na stałe przebywa poza granicami Polski i w związku z tym większość spraw załatwia w trybie zdalnym (oświadczenia woli, które składa (...)
str. 53
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Uprawnienia energetyczne pracowników
1) Zatrudniamy pracowników kotłowni. Czy pomimo zmian w prawie energetycznym uprawnienia wydane na czas nieokreślony zachowują ważność? Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo (...)
str. 55
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Skutki złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK przez pracownika mikroprzedsiębiorcy
Mikroprzedsiębiorca zatrudnia 3 osoby. Dotychczas nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, gdyż wszystkie osoby zatrudnione zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK. Obecnie jeden z pracowników (...)
str. 57
2.
Dalsze zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK przez prowadzącego PPE
Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający, który w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK, o którym mowa w art. 134 ust. (...)
str. 58
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka zarządu spółki z o.o. będącego równocześnie pracownikiem tej spółki
Członek zarządu spółki z o.o. pełniący tę funkcję na podstawie powołania z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Równocześnie jest on pracownikiem tej spółki (zakres obowiązków wynikających (...)
str. 59
2.
Graniczna podstawa wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych w 2022 r.
Wynagrodzenia pracowników delegowanych do pracy na terenie Niemiec pomniejszamy o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą. Jaka jest wysokość najniższej podstawy wymiaru składek (...)
str. 59
3.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także na czas przerwy świątecznej w szkołach
Pracownica wykonująca pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, wystąpiła o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z nauką zdalną jej 7-letniego syna. W złożonym (...)
str. 60
4.
Wliczanie do stażu urlopowego okresów zatrudnienia w zakładzie karnym
Zatrudniliśmy pracownika, który wykazał, że w trakcie pobytu w zakładzie karnym wykonywał pracę. Czy okres ten należy wliczać do stażu urlopowego, od którego zależy wymiar (...)
str. 61
5.
Okres przechowywania dokumentacji na "starych" zasadach
Ile wynoszą i z których przepisów wynikają okresy przechowywania dokumentacji na "starych" zasadach? Do końca 2018 r. okres archiwizowania dokumentacji pracowniczej był zróżnicowany i zależał (...)
str. 61
6.
Odprawa emerytalna i ekonomiczna w przypadku likwidacji stanowiska osoby uprawnionej do emerytury
Zlikwidowaliśmy stanowisko pracy pracownika, który wraz z rozwiązaniem umowy nabył prawo do emerytury. Czy przysługują mu dwie odprawy, emerytalna i ekonomiczna? Nadmieniamy, że jesteśmy objęci (...)
str. 62
1.
Zasady ogólne
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym (...)
str. 63
2.
Gromadzenie dokumentów w celu ustalenia okoliczności zaistnienia zdarzenia
Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. W trakcie postępowania zespół ten gromadzi dokumentację związaną z wypadkiem przy pracy, część z niej (...)
str. 63
3.
Sporządzenie protokołu powypadkowego
Zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według obowiązującego wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (...)
str. 64
4.
Zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego przez osobę uprawnioną
Poszkodowany (członkowie jego rodziny, o których mowa w pkt. 3 niniejszego opracowania) ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów oraz (...)
str. 65
5.
Ponowne ustalenie przyczyny wypadku i sporządzenie nowego protokołu powypadkowego
Protokół powypadkowy musi zostać zatwierdzony przez pracodawcę. Ma on na to 5 dni. Zanim jednak to zrobi, powinien zapoznać się z ewentualnymi zastrzeżeniami poszkodowanego/członków jego (...)
str. 65
6.
Sporządzanie statystycznej karty wypadku i jej przekazanie do GUS
Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego pracodawca ma obowiązek sporządzić statystyczną kartę wypadku (druk Z-KW). Jej wzór został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (...)
str. 66
7.
Rejestr wypadków przy pracy
Zgodnie z art. 234 § 3 K.p. pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Z kolei w myśl § 16 rozporządzenia w sprawie wypadków (...)
str. 67
8.
Dokumentowanie zaleceń zespołu powypadkowego
Jednym z elementów protokołu powypadkowego jest wskazanie przez zespół powypadkowy zaleceń. Są to działania prewencyjne, mające na celu przeciwdziałanie kolejnym zdarzeniom, które mogłyby zaistnieć, gdyby (...)
str. 67
9.
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego
Każde niebezpieczne zdarzenie, niezależnie od tego, czy zostało uznane za wypadek przy pracy, ma swoją przyczynę. Często jest to element rzeczywistości, na który kadra zarządzająca (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.