Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Przerwanie urlopu ojcowskiego tylko w razie hospitalizacji dziecka - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
W myśl art. 182 3 § 1 K.p., pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej (...)
str. 4
2.
Ewidencja czasu pracy kadry zarządzającej i osób objętych systemem zadaniowym - stanowisko MRiPS udostępnione naszemu Wydawnictwu
Pracodawca do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą prowadzi ewidencję czasu pracy (art. 149 § 1 K.p.). Zgodnie z § (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Wpływ zmian wynikających z tzw. Polskiego Ładu na wysokość wynagrodzenia pracownika
Do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 7
2.
Stopa procentowa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu
W aktualnym stanie prawnym składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób ubezpieczonych wynosi 9% podstawy wymiaru i w wysokości nieprzekraczającej 7,75% tej podstawy podlega odliczeniu (...)
str. 12
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika, któremu przyznano rentę rodzinną
1) Pracownik w połowie sierpnia br. poinformował pracodawcę o nabyciu z dniem 13 czerwca br. prawa do renty rodzinnej, na podstawie decyzji ZUS wydanej 15 (...)
str. 13
2.
Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu w raporcie ZUS RSA i w świadectwie pracy
1) Pracownik w sierpniu 2021 r. otrzymał na 3 dni zwolnienie lekarskie z kodem literowym "C". Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego (...)
str. 14
3.
Złożenie raportów ZUS RIA za osoby zatrudnione po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r.
Pracodawca rozważa skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. W jakim terminie powinien złożyć (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych składnika kwartalnego
Wypłacamy premie kwartalne, które w myśl regulaminu ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Czy ustalając wysokość świadczeń chorobowych (...)
str. 18
2.
Uwzględnianie nagrody uznaniowej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracodawca przyznał pracownikom nagrody uznaniowe. W przepisach wewnątrzzakładowych nie ma żadnych informacji na temat wypłaty takiego rodzaju składnika. Czy kwoty tych nagród należy uwzględniać w (...)
str. 19
3.
Wpływ zmiany sposobu wynagradzania zleceniobiorcy na podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego
Zleceniobiorca wykonuje w zakładzie pracy umowę zlecenia zawartą najpierw na okres od 1 marca do 20 lipca 2021 r., a następnie od 21 lipca 2021 (...)
str. 20
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy w razie obecności innego domownika w czasie sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
1) Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorą matką. Żona pracownika nie pracuje, przy czym złożyła oświadczenie, że nie będzie (...)
str. 22
2.
ZUS nie zawsze ograniczy wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Na czas określony (do połowy października br.) zatrudniamy pracownika, który pod koniec września br. zachorował i obecnie pobiera wynagrodzenie chorobowe. Jest on wynagradzany w stałej (...)
str. 24
V.
Emerytury i renty
1.
Zmiany w ustawie emerytalnej obowiązujące od  18 września br.
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621), zwana ustawą nowelizującą, (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy w związku z podjęciem dodatkowej pracy w trakcie urlopu wychowawczego
Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony, przebywająca na urlopie wychowawczym, poinformowała pracodawcę, że zamierza podjąć pracę w pełnym wymiarze w innym zakładzie pracy. W tej sytuacji (...)
str. 28
2.
Skrócenie okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracownika
Pracownik zaproponował rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, na co pracodawca się nie zgodził. W konsekwencji zatrudniony złożył wypowiedzenie i od razu zaczął korzystać (...)
str. 29
3.
Powierzenie pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy zadań inspektora bhp
1) Pracownikowi zatrudnionemu w laboratorium na pełny etat zamierzamy powierzyć stanowisko inspektora bhp. Dotychczasową pracę wykonywałby na 3/4 etatu, a zadania inspektora na 1/4 etatu. (...)
str. 30
VII.
Rozliczenie czasu pracy
1.
Wystąpienie godzin nadliczbowych w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia pracy
Zgodnie z harmonogramem pracownik w pierwszym tygodniu sierpnia br. miał pracować od 22 00 do 6 00 , jednak z uwagi na dodatkowe zamówienie wykonywał (...)
str. 32
2.
Dobowy czas pracy i nadgodziny pracownika z niepełnosprawnością
1) Pracownik przedłożył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy po dostarczeniu zgody na pracę po 8 godzin na dobę może samodzielnie decydować o dobowym czasie (...)
str. 33
3.
Dopuszczalność zmian w rozkładzie czasu pracy pracownika
Pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku, od 8 00 do 16 00 , jednak sporadycznie wykonuje ją w innych godzinach, np. od 12 00 (...)
str. 35
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Udostępnianie elektronicznej rejestracji czasu pracy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Czy inspektor pracy ma prawo żądać udostępnienia danych zarejestrowanych przez elektroniczne czytniki czasu pracy? Elektroniczna rejestracja czasu pracy może pełnić w praktyce dwie funkcje. Dane (...)
str. 36
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu w zatrudnieniu równoległym oraz po okresie pracy tymczasowej
Zatrudniliśmy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od 7 czerwca do 31 grudnia 2021 r. Wcześniej, od 1 sierpnia 2020 r. do 30 (...)
str. 38
2.
Ustalenie wymiaru urlopu pracownikowi młodocianemu, który zmienił pracodawcę
Od 1 września 2021 r. zatrudniamy pracownika młodocianego w drugim roku nauki. Przedłożone przez niego świadectwo pracy wskazuje, że przepracował nieprzerwanie 5 miesięcy i 29 (...)
str. 39
3.
Urlop pracownika zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej w ramach "zwykłej" umowy
1) Agencja pracy tymczasowej zatrudni w agencji jednego z pracowników tymczasowych na podstawie "zwykłej" umowy o pracę. Obecnie świadczy on pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. (...)
str. 41
4.
Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego w terminie wskazanym przez pracownika?
Kilku pracowników wystąpiło o udzielenie urlopu ojcowskiego w tym samym terminie. Zbiegło się to z planowanymi wcześniej urlopami wypoczynkowymi innych pracowników i spowodowało dezorganizację pracy. (...)
str. 43
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Nałożenie na pracownika kary porządkowej, gdy nie zachował właściwej procedury zawiadomienia o nieobecności w pracy
Pracodawca zatrudnia pracowników będących małżeństwem. Oboje zawiadomili go w formie SMS-ów na godzinę przed rozpoczęciem pracy, że oddali krew w stacji krwiodawstwa i korzystają z (...)
str. 44
2.
Informacja o zajęciu komorniczym w treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wydawanego dla banku
Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla banku. Jest ono niezbędne, aby mógł uzyskać kredyt. W jednej z pozycji formularza należy podać (...)
str. 46
3.
Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
Przedsiębiorca prowadzi sklep, w którym zatrudnia kilkunastu pracowników. Czy ma prawo żądać od jednego lub od kilku z nich pokrycia strat za ewentualnie powstałe braki (...)
str. 47
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Ponowienie badań wstępnych w razie ich wcześniejszego wykonania
Kandydat na pracownika został poddany wstępnym badaniom lekarskim, które dostarczył pracodawcy jeszcze przed terminem podpisania umowy o pracę. W umówionym dniu, z przyczyn dotyczących kandydata, (...)
str. 49
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, któremu z urzędu zmieniono rentę na emeryturę
1) Dotychczas korzystaliśmy z dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia pracownika pełnoetatowego z ustalonym prawem do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (z ogólnego stanu (...)
str. 51
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.1.
Warunki obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, przy czym może zostać przez niego obniżona do wysokości nie niższej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie (...)
str. 54
1.2.
Uwzględnienie przez podmiot zatrudniający deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości, określonej przez uczestnika PPK w deklaracji, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez podmiot (...)
str. 55
1.3.
Obniżenie przez uczestnika wpłaty podstawowej do PPK - checklista
Jak już wcześniej napisaliśmy podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej. Jednak to uczestnik musi najpierw ustalić, czy jego wynagrodzenie osiągane z (...)
str. 58
1.4.
Brak dopłaty rocznej w razie zaniżenia wpłaty podstawowej
Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że uczestnik PPK, który złożył deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Granice przetwarzania danych szczególnej kategorii w stosunku pracy
Pracodawca ma prawo przetwarzać dane zarówno osób ubiegających się o pracę, jak i pracowników. Zakres tych danych jest jednak ograniczony przepisami Kodeksu pracy (art. 22 (...)
str. 59
2.
Przetwarzanie danych związanych z przynależnością do związków zawodowych
Z art. 23 2 K.p. wynika, że w sprawach indywidualnych związanych ze stosunkiem pracy pracodawca ma obowiązek współdziałać z zakładową organizacją związkową. O zasadach realizacji (...)
str. 60
3.
Przetwarzanie danych biometrycznych
Dane biometryczne to dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego. Dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację (...)
str. 61
4.
Przetwarzanie danych o wyrokach skazujących pracownika i dokonanych przez niego czynach zabronionych
Zgoda, o której mowa w art. 22 1a K.p., może być podstawą przetwarzania innych danych niż wymienione w art. 22 1 K.p., z wyłączeniem tych, (...)
str. 61
5.
Monitoring, w tym wizyjny i poczty elektronicznej
W zakładzie pracy pracodawca ma prawo stosować monitoring, który może polegać na rejestrowaniu obrazu, kontroli poczty elektronicznej, albo przybierać inne formy, niewymienione wprost w przepisach (...)
str. 62
6.
Pozyskanie danych o zadłużeniu pracownika
Zasadniczo pracodawca może przetwarzać dane o pracowniku w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1 i 3 K.p. Wyjątek od powyższej zasady przewiduje art. (...)
str. 63
7.
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
W określonych okolicznościach wpisanie do umowy o pracę zawartej w celu zastępstwa imienia i nazwiska pracownika zastępowanego byłoby zgodne z prawem, niemniej cel takiej umowy (...)
str. 64
8.
Przetwarzanie danych o zdrowiu pracownika
Jedną z danych szczególnych jest ta o zdrowiu pracownika. Pracodawca ma obowiązek przetwarzać ją ze szczególną ostrożnością i tylko w nielicznych przypadkach czynności związane z (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2021 r. pod poz. 1690 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości (...)
str. 67
2.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w IV kwartale 2021 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia (art. 19 ust. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.