Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zmiany w rozliczeniach składek ZUS
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń (...)
str. 4
1.1.
Rozszerzenie kręgu osób objętych dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym
Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7b, (...)
str. 4
1.2.
Okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych wspólników jednoosobowych spółek z o.o., wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem (...)
str. 5
1.3.
Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem chorobowym
Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym (...)
str. 6
1.4.
Ustalanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych
Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia (...)
str. 8
1.5.
Potrącenia ze świadczeń z FUS nieopłaconych należności z tytułu składek
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 24 ust. 2 ustawy o sus, składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane dalej (...)
str. 9
1.6.
Przedawnienie składek ZUS
Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 24 ust. 4 ustawy o sus). (...)
str. 9
1.7.
Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS
Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, (...)
str. 10
1.8.
Umorzenie należności z tytułu składek ZUS
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sus należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez ZUS (...)
str. 11
1.9.
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 (...)
str. 12
1.10.
Wprowadzenie granicznego terminu na złożenie dokumentów rozliczeniowych
Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie przepis art. 48d ustawy o sus, w myśl którego deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego płatnik składek (...)
str. 12
1.11.
Obowiązek posiadania profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym przez wszystkich płatników składek
W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy zasiłkowej, profil informacyjny płatnika składek są obowiązani utworzyć płatnicy składek obowiązani na podstawie art. (...)
str. 13
1.12.
Inne zmiany w ustawie o sus
Pobieranie dokumentów potwierdzających dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS Nowela wprowadza do art. 50 ustawy o sus ust. 4d-4h. Na podstawie tych przepisów, obowiązujących od (...)
str. 14
1.13.
Zmiany w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej
Rodzaj działalności według PKD określony w ustawie wypadkowej Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy wypadkowej, użyte w tej ustawie określenie "rodzaj działalności według PKD", (...)
str. 18
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w razie nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym w minimalnej stawce. Zdarza się, że w danym miesiącu ma nieusprawiedliwione nieobecności w pracy (...)
str. 20
2.
Jednorazowa nagroda za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Zgodnie z regulaminem wynagradzania, mamy możliwość wypłaty pracownikom jednorazowej nagrody uznaniowej "za wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie wydajności oraz jakości pracy". (...)
str. 23
3.
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w związku ze zmianą zasad wypłaty dodatku stażowego
Pracownik do połowy marca 2021 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego, którego podstawa wymiaru podlegała waloryzacji. Po przepracowaniu ponad dwóch miesięcy ponownie zachorował (inne schorzenie niż (...)
str. 24
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zliczanie dni choroby do okresu zasiłkowego
Pracownik w 2020 r. chorował w listopadzie i grudniu (łącznie 24 dni). Począwszy od 1 lutego 2021 r., jego niezdolność do pracy jest nieprzerwana. Czy (...)
str. 25
2.
Ustalanie zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy łączącej urlop rodzicielski z pracą
Pracownica zatrudniona na pełny etat obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim i z tego tytułu pobiera zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru. Od 5 sierpnia 2021 (...)
str. 27
3.
Wystąpienie pracodawcy do ZUS o kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności pracownika do pracy
Pracownik od dłuższego już czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Pracodawca ma jednak pewne wątpliwości co do zasadności wystawianych mu zwolnień lekarskich. (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zatrudnienie pracownika na dwóch stanowiskach
1) Zamierzamy zatrudnić pracownika na stanowisku magazyniera, który dodatkowo będzie zastępował kierownika magazynu w razie jego nieobecności, nadal pełniąc swoje obowiązki. Jak określić jego stanowisko (...)
str. 31
2.
Skutki zatrudnienia pracowniczego jedynego wspólnika spółki z o.o. jako członka jej zarządu
Spółka z o.o. zatrudniała jako członka zarządu jej wspólnika. ZUS zakwestionował stosunek pracy za okresy, w których był on jej jedynym wspólnikiem, chociaż umowa o (...)
str. 33
3.
Wycofanie oświadczenia o zwolnieniu pracownika z obowiązku wykonywania pracy w trakcie wypowiedzenia
1) Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę jednocześnie zwalniając go z obowiązku jej świadczenia. Już po dokonaniu tej czynności otrzymał informację o znacznych zaległościach urlopowych (...)
str. 35
V.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Składniki płacy zaliczane do podstawy wynagrodzenia za urlop po zmianie wymiaru czasu pracy
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną do końca marca br. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od 1 kwietnia br. pracuje na pełny etat za proporcjonalnie (...)
str. 37
2.
Ustalenie wynagrodzenia za pracę, gdy absencja chorobowa obejmuje wyłącznie dni wolne od pracy
Pracownikowi wynagradzanemu stałą stawką miesięczną, objętemu sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym, zaplanowano w jednym z miesięcy tylko dwa dni robocze, które przepracował. W pozostałych dniach był niezdolny (...)
str. 39
3.
Okoliczności utraty źródła dochodu uprawniające do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń
1) Żona pracownika, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, utraciła dochód z wynajmowanego pomieszczenia usługowego (najemca wypowiedział umowę). Czy możemy do wynagrodzenia pracownika (...)
str. 41
VI.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zmiana postaci archiwalnych akt osobowych
Czy zmiana postaci przechowywania akt osobowych byłych pracowników na elektroniczne wymaga doręczenia im zawiadomień w tym zakresie? Zgodnie z art. 94 8 K.p., zmiana postaci (...)
str. 43
2.
Informacja w świadectwie pracy o dokonywaniu potrąceń alimentacyjnych na wniosek wierzyciela
Na podstawie dostarczonego przez żonę pracownika protokołu sądowego, potrącamy z wynagrodzenia pracownika kwoty należne na alimenty. Z pracownikiem tym zamierzamy rozwiązać umowę o pracę. Czy (...)
str. 44
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Godzinowa pula urlopowa po zmianie norm czasu pracy obowiązujących pracownika z niepełnosprawnością
Pracownik zatrudniony na cały etat dotychczas legitymował się lekkim stopniem niepełnosprawności. W wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, 15 lipca br. dostarczył pracodawcy nowe orzeczenie, w (...)
str. 46
2.
Udzielanie zaliczkowo urlopu wypoczynkowego pracownikowi w pierwszym roku pracy
Od połowy maja br. zatrudniamy pracownika, dla którego jesteśmy pierwszym pracodawcą. W sierpniu br. chciałby on skorzystać z dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego, jednak do tego czasu (...)
str. 47
3.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po skróceniu okresu wypowiedzenia
Pracodawca redukuje stan zatrudnienia wypowiadając umowy. Zdarzają się przypadki, że skraca okres wypowiedzenia z trzech do jednego miesiąca, wypłacając w zamian odszkodowanie. Czy pracownicy zachowują (...)
str. 49
VIII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Dopuszczalność wydawania orzeczeń lekarskich przez lekarza nieposiadającego uprawnień
Pracownicy oddziału wykonują badania profilaktyczne w miejscowości, w której znajduje się oddział. Przeprowadza je lekarz, o którym nie wiemy, czy posiada odpowiednie uprawnienia. Czy fakt, (...)
str. 50
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON przy tzw. usłudze mieszanej
Pracodawca jest uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Czy ma prawo wystawić informację o obniżeniu wpłaty na PFRON, gdy nabywca zakupił usługi świadczone (...)
str. 52
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
1) Pracownik jest uczestnikiem PPK i uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł. Ze względu na częste absencje zasiłkowe wpłaty na PPK ustalamy od kwoty nieprzekraczającej (...)
str. 55
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Definicja dyżuru pracowniczego
Dyżur zgodnie z art. 151 5 § 1 K.p. jest zobowiązaniem pracownika do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę poza (...)
str. 58
2.
Zasady planowania i polecania dyżurów pracowniczych
Dyżur jest gotowością do pracy po godzinach normalnej pracy. Nie jest on zatem elementem rozkładu czasu pracy w rozumieniu art. 150 § 1 K.p. Dlatego (...)
str. 58
3.
Zasady rozliczania pracy wykonywanej podczas pełnienia dyżuru
Praca podjęta w trakcie dyżuru stanowi pracę poza rozkładem czasu pracy, skutkującą w większości przypadków nadgodzinami. Wyjątek stanowią pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, (...)
str. 59
4.
Zasady rejestracji dyżuru w ewidencji czasu pracy
Dyżur nie jest wliczany do czasu pracy, jeśli nie była w trakcie jego trwania wykonywana praca. Z kolei w razie świadczenia pracy podczas dyżuru powstają (...)
str. 60
5.
Wynagrodzenie za czas pełnienia dyżuru
W praktyce wyróżnia się 3 sytuacje, które wpływają na prawo do rekompensaty za czas pełnionego przez pracownika dyżuru, tj.: dyżur pełniony przez pracowników zarządzających w (...)
str. 61
6.
Uwzględnienie wynagrodzenia za dyżur przy ustalaniu innych należności pracowniczych
6.1. Wynagrodzenie za dyżur w podstawie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop Wynagrodzenie za dyżur jest najczęściej składnikiem zmiennym wynagrodzenia, którego nie można utożsamiać z (...)
str. 62
6.1.
Wynagrodzenie za dyżur w podstawie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop
Wynagrodzenie za dyżur jest najczęściej składnikiem zmiennym wynagrodzenia, którego nie można utożsamiać z wynagrodzeniem za czas gotowości do pracy lub niezawinionego przez pracownika przestoju, o (...)
str. 62
6.2.
Wynagrodzenie za dyżur w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
W myśl art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 92 § 2 K.p., podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowi przeciętne miesięczne (...)
str. 63
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Ogłoszenie ustawy wprowadzającej zmiany do specustawy
1. Ogłoszenie ustawy wprowadzającej zmiany do specustawy W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2021 r. pod poz. 1192 ogłoszono ustawę z dnia 24 czerwca (...)
str. 64
2.
Zmiany do przepisów z zakresu wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych
Ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 (...)
str. 64
3.
Nowelizacja niektórych aktów wykonawczych w sferze orzekania w sprawie chorób zawodowych
Za chorobę zawodową, zgodnie z art. 235 1 K.p. uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić (...)
str. 65
4.
Zmiany w rozporządzeniach w sprawie pomocy finansowej dla zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2021 r. ogłoszono rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. odpowiednio: pod poz. (...)
str. 66
5.
Od przyszłego roku dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji (...)
str. 67
6.
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.