Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Wybrane zagadnienia z zakresu BHP
Dodatek nr 8
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8
z dnia 10.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Pojęcie "bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)" obejmuje zarówno zbiór przepisów, jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz kształtowanie właściwych warunków pracy. Przez (...)
str. 3
I.
BUDYNKI I POMIESZCZENIA PRACY
1.
Obiekty budowlane
Przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę, bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Pracodawca jest obowiązany (...)
str. 3
2.
Drogi transportowe i drogi dla pieszych
Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych, (...)
str. 4
3.
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie (...)
str. 5
4.
Oświetlenie
W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie (...)
str. 7
5.
Organizowanie pierwszej pomocy
Pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Ponadto zobligowany jest do wyznaczenia pracowników do (...)
str. 8
6.
Wymogi dla pomieszczeń
a) Jadalnie Jadalnie należą do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Obowiązek zapewnienia pracownikom osobnego pomieszczenia do spożywania posiłków (jadalni) dotyczy pracodawców zatrudniających powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie. (...)
str. 9
II.
MASZYNY I URZĄDZENIA
1.
Urządzenia energetyczne
Urządzenia energetyczne są to urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw (...)
str. 13
2.
Maszyny
Maszyny powinny spełniać wymagania bhp oraz ergonomii, określone w Polskich Normach i właściwych przepisach, przez cały okres ich użytkowania. Powinny być one konstruowane i budowane (...)
str. 14
III.
CZYNNIKI SZKODLIWE I NIEBEZPIECZNE
1.
Mieszaniny i substancje chemiczne
Substancje chemiczne zwane "substancjami" są to pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, (...)
str. 15
2.
Karta charakterystyki substancji chemicznej
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej stanowi zbiór informacji o jej niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych właściwościach. Karta charakterystyki zawiera opis zagrożeń, które może spowodować (...)
str. 16
3.
Hałas
Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie: procesów technologicznych niepowodujących nadmiernego hałasu, maszyn i (...)
str. 17
4.
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
Powinnością pracodawcy jest stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności: utrzymywanie w stanie stałej sprawności urządzeń ograniczających lub (...)
str. 19
IV.
SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
1.
Choroby zawodowe
Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że (...)
str. 20
2.
Prace niebezpieczne
Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w ogólnych przepisach bhp oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp (...)
str. 22
3.
Wypadek przy pracy
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku (...)
str. 23
V.
BADANIA PRACOWNIKÓW
1.
Służba medycyny pracy
Służba medycyny pracy jako wyodrębniony dział opieki medycznej została powołana w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem (...)
str. 26
2.
Badania profilaktyczne
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. W wyroku z dnia 17 (...)
str. 28
3.
Badania lekarskie w czasie epidemii oraz zagrożenia epidemicznego
W okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii pracownik jest zwolniony z wykonywania profilaktycznych badań okresowych, a pracodawca z kierowania go na te badania (art. 12a ust. 1 specustawy). (...)
str. 29
4.
Badania do celów sanitarnych
Badanie sanitarno-epidemiologiczne to badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu (...)
str. 30
VI.
WYMOGI I OGRANICZENIA W WYKONYWANIU NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PRAC
1.
Ręczne prace transportowe
Ręczne prace transportowe są to prace polegające na transportowaniu lub podtrzymywaniu przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: (...)
str. 31
2.
Ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze
Praca przy komputerze jako praca obciążająca organizm wymaga spełnienia specjalnych warunków bhp, ergonomii oraz organizacji pracy. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników użytkujących w czasie pracy monitor (...)
str. 33
3.
Prace na wysokości
Prace wysokościowe to prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy tego rodzaju nie (...)
str. 34
4.
Wózki widłowe
Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada: zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane (...)
str. 35
VII.
DOKUMENTACJA BHP
1.
Dokumentowanie wypadków przy pracy
Do dokumentacji powypadkowej należy zaliczyć: protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej "protokołem powypadkowym", statystyczną kartę wypadku przy pracy, rejestr wypadków przy (...)
str. 36
2.
Instrukcje bhp
Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. W szczególności jest obowiązany wydawać instrukcje i wskazówki dotyczące bhp (...)
str. 37
3.
Książka kontroli
Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów i służy przedsiębiorcy do (...)
str. 38
VIII.
KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP
1.
Inspekcja pracy
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy między innymi: nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących stosunku pracy, (...)
str. 38
2.
Inspekcja sanitarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w (...)
str. 40
3.
Komisja bhp
Obowiązek powołania komisji bhp dotyczy pracodawcy zatrudniającego więcej niż 250 pracowników. Zadania komisji obejmują: dokonywanie przeglądów warunków pracy i okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych (...)
str. 42
4.
Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
Społeczna Inspekcja Pracy (dalej SIP) to pełniona przez pracowników służba społeczna powołana w celu zapewnienia przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony wynikających (...)
str. 42
IX.
OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA PRACODAWCY
1.
Obowiązki pracodawcy
Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podniesiony został do rangi podstawowej zasady prawa pracy. Ważne: Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w (...)
str. 44
2.
Obowiązki kadry kierowniczej w zakresie bhp
Obowiązkiem osoby kierującej pracownikami jest: organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami (...)
str. 45
3.
Powołanie służby bhp
Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne. Przy zatrudnieniu: od 100 do 600 pracowników - tworzy wieloosobową lub (...)
str. 46
4.
Ocena ryzyka zawodowego
Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń (...)
str. 48
5.
Szkolenie w zakresie bhp
Pracownik zanim zostanie dopuszczony do pracy powinien odbyć wstępne szkolenie bhp. Warunkiem jej wykonywania jest bowiem nie tylko posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, ale również (...)
str. 49
X.
OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA PRACOWNICZE
1.
Skutki naruszenia przez pracownika obowiązków w zakresie bhp
Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych. Przyjmuje się, że zasadami bhp są powszechne, również pozaprawne reguły bezpiecznego wykonywania pracy, wynikające (...)
str. 53
2.
Napoje profilaktyczne
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych oprócz wody, inne napoje, których ilość, rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania (...)
str. 54
3.
Posiłki profilaktyczne
Obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków, o ile jest to niezbędne ze względów profilaktycznych, wynika z art. 232 K.p. oraz (...)
str. 55
4.
Odmowa wykonywania pracy z powodu zagrożeń bhp
Pracownik jest uprawniony do powstrzymania się od wykonywania pracy, jeśli: warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia (...)
str. 56
5.
Okulary do pracy przy komputerze
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom użytkującym podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy okulary korygujące wzrok. Konieczność stosowania okularów stwierdza (...)
str. 58
6.
Konsultacje w zakresie bhp z pracownikami
Pracodawca jest obowiązany do konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bhp, w szczególności dotyczących: zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk (...)
str. 58
XI.
WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW
1.
Odzież robocza pracownika
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli: odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu (...)
str. 59
2.
Środki ochrony
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Pojęcie "środowisko (...)
str. 61
3.
Woda w zakładzie pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić: wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wodę zdatną do picia lub inne napoje (takie jak soki owocowe, wodę mineralną, (...)
str. 62
4.
Środki higieny
Elementem realizacji obowiązku pracodawcy zapewnienia higienicznych warunków pracy jest powinność dostarczenia zatrudnionym środków gwarantujących utrzymanie higieny osobistej. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom niezbędne środki higieny (...)
str. 62
5.
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, (...)
str. 63
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.