Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Stosowanie limitów 3/33 wobec pracownika przejętego w trybie art. 231 K.p. z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na pytanie naszego Wydawnictwa
Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między (...)
str. 4
2.
Pozyskanie danych o zadłużeniu pracownika po wprowadzeniu do K.p. sankcji za ukrywanie dłużnika alimentacyjnego
Pracodawca nie ma podstawy prawnej do żądania od osoby ubiegającej się o pracę i pracownika informacji o ich zadłużeniu, w tym alimentacyjnym. Taka dana nie (...)
str. 6
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.1.
Zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 do 31 stycznia 2021 r. albo od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)
str. 8
1.2.
Do 15 marca 2021 r. czas na złożenie wniosków o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2021 r. pod poz. 159 opublikowano ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)
str. 10
2.
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osoby współpracującej w 2021 r.
Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi. Temu ubezpieczeniu podlegają (...)
str. 10
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło
Zawarliśmy umowę zlecenia na okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. z osobą, która z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (...)
str. 12
4.
Ponowne świadczenie postojowe dla niektórych przedsiębiorców
Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) przyznano (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania
Pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca i w ostatnim jego dniu zachorował. Zwolnienie obejmuje m.in. okres, za który ze względu na wyczekiwanie na prawo do (...)
str. 15
2.
Świadczenie chorobowe po obniżeniu wynagrodzenia i zaprzestaniu wypłaty dodatku funkcyjnego
Od 1 stycznia 2021 r. pracownikowi zmieniono stanowisko pracy, co wiązało się z obniżeniem wynagrodzenia i utratą prawa do dodatku funkcyjnego. Wymiar czasu pracy pozostał (...)
str. 16
3.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
1) Pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane w styczniu następnego roku za rok ubiegły. Jakie są zasady uzupełniania tego wynagrodzenia dla potrzeb wliczenia go do (...)
str. 17
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata świadczenia chorobowego w razie braku informacji na PUE ZUS o objęciu pracownika izolacją w warunkach domowych lub kwarantanną
Pracownikowi na początku lutego 2021 r. potwierdzono zarażenie koronawirusem. W związku z tym został objęty izolacją w warunkach domowych. Na PUE ZUS nie ma jednak (...)
str. 20
2.
Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, gdy jeden z rodziców pracuje na zmiany
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym 6-letnim dzieckiem. Jest ona zatrudniona w systemie podstawowym, od poniedziałku do (...)
str. 21
IV.
Emerytury i renty
1.
Przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. - do 1 marca 2021 r.
Pobieranie przez świadczeniobiorcę emerytury lub renty nie wyklucza podejmowania przez niego działalności zarobkowej. Jeśli jednak stanowi ona tytuł do ubezpieczeń społecznych (obowiązkowych, jak i dobrowolnych (...)
str. 22
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wycofanie złożonego wypowiedzenia zmieniającego
W grudniu 2020 r. w drodze wypowiedzenia zmieniającego zaproponowaliśmy pracownikowi nowe warunki zatrudnienia, zakładając, że je przyjmie. Jednak pracownik odmówił i w związku z tym (...)
str. 26
2.
Data rozwiązania umowy zawartej na czas nieobecności innego pracownika
Zawarliśmy umowę o pracę na zastępstwo, w której wskazaliśmy, że obowiązuje "na czas nieobecności pracownika zastępowanego". Pracownik zastępowany zapowiedział, że wróci do pracy 1 marca (...)
str. 27
3.
Skutki dla pracowników włączenia jednego oddziału do innego oddziału firmy
1) Oddział firmy posiada samodzielność bilansową (dookreśloną jako samobilansującą się), lecz sprawozdanie zbiorcze, uwzględniające sprawozdanie tego i innych oddziałów, sporządza i publikuje w KRS firma (...)
str. 28
4.
Maksymalny okres przeniesienia pracownika samorządowego do innej pracy
Pracownik samorządowy został przeniesiony do innej pracy na 2 miesiące w trybie specustawy. Z uwagi na braki kadrowe istnieje potrzeba, żeby świadczył ją przynajmniej przez (...)
str. 30
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wliczanie do wynagrodzeń urlopowego i chorobowego premii regulaminowej
Pracownicy otrzymują co miesiąc premię regulaminową, liczoną jako iloczyn obrotu ze sprzedaży i określonego procentu. W regulaminie wynagradzania jest zapis, że premia ulega pomniejszeniu za (...)
str. 32
2.
Stawka za godzinę pracy dla ustalenia dodatku za nadgodziny w systemie równoważnym
Pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Jak obliczyć stawkę za godzinę pracy, potrzebną do ustalenia (...)
str. 34
3.
Dodatki funkcyjny i motywacyjny w wynagrodzeniu urlopowym i odprawie emerytalnej nauczyciela
Dyrektor publicznego zespołu przedszkolno-szkolnego będzie pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2021 r. W tym okresie na jego wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: (...)
str. 36
4.
Prawo do trzynastki po przedłużeniu umowy na czas określony do dnia porodu
Pracownica została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. W związku z ciążą (...)
str. 37
5.
Dofinansowanie do wynagrodzeń dla niektórych branż
Korzystając z uprawnienia wynikającego m.in. z art. 15ggb Rada Ministrów wydała dnia 19 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek (...)
str. 38
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Ewidencja czasu pracy nauczyciela objętego systemem zadaniowym
1) Stowarzyszenie prowadzi szkołę i internat. Nauczyciele i wychowawcy internatu są zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy. Czy przestój należy wykazywać (...)
str. 39
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Sposób udzielania "końcówki" urlopu zaległego
Przez 3 miesiące 2020 r. wszyscy pracownicy mieli obniżony wymiar czasu pracy w związku z COVID-19. Przeliczenia wymiaru urlopu i fakt jego wykorzystywania w okresie (...)
str. 41
2.
Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem poprzedzonych niezdolnością do pracy z powodu choroby
Pracownica korzystająca z urlopów macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego zawnioskowała o udzielenie jej bezpośrednio po ich zakończeniu urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca powinien wyrazić zgodę, jeśli przed (...)
str. 43
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Dowolność ustalania wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1) Spółka z o.o. planująca zatrudnienie na poziomie 82 osób, w 2020 r. tworzyła ZFŚS. W jego regulaminie ustaliła na jednego zatrudnionego obniżony odpis o (...)
str. 44
2.
Ustalanie okresu trwania krajowej podróży służbowej odbywanej prywatnym samochodem
Pracownik sfery budżetowej został wysłany w podróż służbową, którą odbył samochodem prywatnym. W drodze z domu położonego poza miejscowością zatrudnienia, po ustaleniu z pracodawcą, zabrał (...)
str. 45
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego z powodu rozszerzenia listy szkodliwych czynników biologicznych
Pracodawcy zatrudniający pracowników w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne, które występują przy pracach: w rolnictwie, podczas których dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia (...)
str. 46
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Informacja o ulgach we wpłatach na PFRON wraz z fakturą wystawioną przez sprzedającego w 2021 r.
1) Czy pracodawca udzielający ulg we wpłatach na PFRON, tj. sprzedający powinien w tym roku powiadomić nabywców o możliwości skorzystania z tej ulgi, jeśli w (...)
str. 48
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Dokonywanie wpłat do PPK za uczestnika, którego wynagrodzenie ogranicza ustawa kominowa
Czy osoby objęte ustawą kominową mogą być uczestnikami PPK? Czy prezes spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy na swój udział w PPK powinien uzyskać (...)
str. 50
2.
Informacja dla uczestnika o wysokości środków zgromadzonych na rachunku PPK
Czy pracownicy będący od ubiegłego roku uczestnikiem PPK otrzymają informację o wysokości wpłat do PPK dokonanych w 2020 r.? Tak. Uczestnik PPK powinien otrzymać taką (...)
str. 52
3.
Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania przepisów ustawy o PPK
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2020 r. Na dzień 1 stycznia 2021 r. zatrudniał 9 pracowników, a ponadto 4 osoby wykonywały umowy zlecenia. (...)
str. 53
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Świadczenie wypłacone pracownikowi na podstawie ugody pozasądowej zawartej z pracodawcą w podstawie wymiaru składek ZUS
Pracownik, który podczas pracy uległ wypadkowi wniósł do pracodawcy o zadośćuczynienie za krzywdę i zwrot kosztów leczenia oraz dojazdów do placówek medycznych, powołując się na (...)
str. 55
2.
Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego po świadczeniu rehabilitacyjnym
Pracownik po wykorzystaniu okresu zasiłkowego i sześciu miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem. We wniosku (...)
str. 56
3.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w razie obecności rodzica - opiekuna dziecka niepełnosprawnego
Pracownik wychowuje dwoje dzieci w wieku 7 i 15 lat. Starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności i wymaga stałej opieki, którą sprawuje nad nim (...)
str. 56
4.
Kontynuacja przez ZUS wypłaty zasiłków rozpoczętych w 2020 r.
1) Jedna z pracownic od września 2020 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej w czasie ciąży i pobiera zasiłek chorobowy wypłacany (...)
str. 57
5.
Przesunięcie lub przerwanie urlopu pracownika objętego kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
Czy pracodawca może udzielić pracownikowi objętemu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik wystąpił z takim wnioskiem? Nie, bez znaczenia jest, że (...)
str. 57
6.
Termin wypłaty należności ze stosunku pracy w razie rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca
1) W regulaminie mamy zapis, że wynagrodzenie wypłacamy 10. dnia miesiąca następującego po tym, za który jest ono należne. W jakim terminie powinniśmy wypłacić wynagrodzenie (...)
str. 58
7.
Odprawa ekonomiczna w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
1) Pracodawca objęty ustawą o zwolnieniach grupowych, ze względu na problemy finansowe, musiał zwolnić 3 osoby, co miało nastąpić w trybie za wypowiedzeniem. Jeden z (...)
str. 59
8.
Obowiązek wypłaty odprawy rentowej po ustaniu stosunku pracy
Pracownica zatrudniona na czas określony do dnia zakończenia stosunku pracy przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Niedługo po ustaniu zatrudnienia nabyła prawo do renty z tytułu (...)
str. 60
XII.
"Sztywny" harmonogram w systemie równoważnym w miesięcznym okresie rozliczeniowym
W ochronie, magazynach, recepcjach hotelowych i wielu innych branżach stosowany jest równoważny czas pracy, w którym praca jest planowana na dwie zmiany w systemie 12-godzinnym. (...)
str. 61
1.
Zasady i zagrożenia planowania pracy w systemie równoważnym
Równoważny system czasu pracy, uregulowany w art. 135 K.p., pozwala na planowanie pracy w ciągu doby pracowniczej w wymiarze wynoszącym maksymalnie 12 godzin. W części (...)
str. 61
2.
Prawidłowe planowanie harmonogramu w systemie równoważnym
Zatrudnienie w systemie równoważnym, w którym występują jedynie 12-godzinne zmiany oznacza, że w praktyce pracownik będzie miał więcej dni wolnych od pracy niż ustawowe minimum, (...)
str. 63
3.
Rozliczenie pracy w nadgodzinach
W przypadku ułożenia błędnego harmonogramu, tak jak we wcześniejszych przykładach, nie ma możliwości wyodrębnienia nadgodzin dobowych, gdyż w rzeczywistości pracownik w żadnym z dni nie (...)
str. 63
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
W czasie pandemii dodatkowy dzień wolny w razie oddania osocza po chorobie COVID-19
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (Dz. U. poz. 159) wprowadziła (...)
str. 65
2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, gdy przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej
Środki PFRON przyznane pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)
str. 65
3.
Stopy procentowe składek na FP, FS i FGŚP w 2021 r.
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Powołany akt prawny w art. 26-28 określa wysokości (...)
str. 66
4.
Ile od 1 marca br. wyniesie najniższa emerytura i renta?
Sejm w dniu 21 stycznia 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zwaną (...)
str. 66
5.
Dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2021 r., tzw. 14. emerytura
Sejm na 25. posiedzeniu uchwalił ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.