Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Dodatek wypłacony za okres pobierania świadczeń chorobowych bez składek ZUS
Wypłacamy pracownikom dodatek specjalny, który przysługuje za wykonywanie dodatkowych zadań. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, przysługuje on w stałej miesięcznej wysokości także za miesiąc, w którym (...)
str. 4
2.
Do 1 lutego br. - zgłoszenie się przedsiębiorcy do tzw. małego ZUS plus
1) Od 1 października 2020 r. prowadzę działalność gospodarczą. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam na zasadach ogólnych. Czy w 2021 r. mogę skorzystać z małego (...)
str. 5
3.
Zwrot nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
W grudniu 2020 r. wynagrodzenie pracownika przekroczyło roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przez niedopatrzenie za ten miesiąc rozliczyliśmy i opłaciliśmy (...)
str. 8
4.
Termin na złożenie wniosków o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r. dla niektórych płatników
W UiPP nr 1/2021, str. 11 pisaliśmy o zwolnieniu płatników niektórych branż z opłacania składek ZUS wprowadzonych ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o (...)
str. 10
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Roczna informacja dla ubezpieczonego o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych przekazanych do ZUS za 2020 r.
Na mocy art. 41 ust. 8 ustawy o sus, płatnik składek jest obowiązany przekazać osobom ubezpieczonym informacje zawarte w raportach rozliczeniowych przekazanych do ZUS za (...)
str. 11
2.
Dane osobowe pracownika w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA
1) Czy pracodawca w celu zgłoszenia pracownicy do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA ma prawo żądać od niej podania np. nazwiska rodowego, adresu do korespondencji? (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie niepłatnej absencji w pracy
1) Pracownik w styczniu 2021 r. przez 9 dni chorował. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego uwzględniliśmy m.in. wynagrodzenie za miesiąc, w którym przez kilka dni (...)
str. 14
2.
Zasiłek opiekuńczy, chorobowy i macierzyński po obniżeniu etatu w związku z COVID-19
Pracodawca na podstawie art. 15g specustawy na okres od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zawarł porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy (...)
str. 15
3.
Wynagrodzenie chorobowe za czas kwarantanny dla pracownika delegowanego do pracy za granicę
Od 2 listopada 2020 r. zatrudniamy pracownika, który od 16 listopada 2020 r. został oddelegowany do pracy w Niemczech (nadal podlega ubezpieczeniom w Polsce). W (...)
str. 17
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalanie okresu zasiłkowego w razie nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
1) Pracownik jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby od połowy października 2020 r. W trakcie przeprowadzonej w styczniu 2021 r. kontroli ustaliliśmy, że (...)
str. 19
2.
Zasiłek za czas sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i innym chorym członkiem rodziny
1) Dziecko pracownika w wieku 13 lat legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. W styczniu 2021 r. pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu (...)
str. 21
3.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem uczęszczającym do przedszkola
Pracownik wystąpił o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 4 do 17 stycznia 2021 r. W złożonym oświadczeniu wskazał, iż jest to spowodowane ograniczonym (...)
str. 23
4.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorcy do wysokości świadczenia rodzicielskiego
W firmie umowę zlecenia wykonuje osoba, która obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim przypadającym na okres ciąży i z tego tytułu pobiera zasiłek chorobowy. Przewidywany termin (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony w razie ponownego zatrudnienia
1) Z pracownikiem zawarto umowę na okres od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. Wcześniej pozostawał on w zatrudnieniu w tym podmiocie (...)
str. 28
2.
Skutki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika przez osobę nieuprawnioną
Właściciel firmy działającej w Polsce często przebywa poza granicami naszego kraju. Podczas jego nieobecności z jednym z pracowników rozwiązano umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym, (...)
str. 30
3.
Jak rozwiązać umowę o pracę, której wykonywanie jeszcze się nie rozpoczęło?
W połowie stycznia br. zawarliśmy umowę o pracę z osobą będącą pracownikiem innego podmiotu. Ze względu na okres wypowiedzenia poprzedniej umowy, jako termin rozpoczęcia pracy (...)
str. 31
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Stosowanie przerywanego czasu pracy
Zatrudniamy pracowników w systemie przerywanego czasu pracy. Jak może być wykorzystywana przerwa w pracy? Przerwa w pracy w systemie przerywanego czasu pracy, o którym mowa (...)
str. 32
2.
Rozliczenie dyżuru pełnionego przez zawodowego kierowcę
Jakie rodzaje dyżuru występują u zawodowych kierowców? Jak odróżnić dyżur od okresów gotowości i dyspozycji? Czy wynagrodzenie za dyżur kierowców można zastąpić ryczałtem? Zawodowi kierowcy (...)
str. 33
3.
Zastosowanie wobec głównego księgowego zadaniowego czasu pracy
Czy w jednostce budżetowej oraz w samorządowej instytucji kultury główny księgowy może być zatrudniony w zadaniowym czasie pracy? Nie ma przeszkód do zastosowania zadaniowego czasu (...)
str. 36
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dodatek funkcyjny wypłacany przez kilka miesięcy roku w wynagrodzeniu urlopowym
Pracodawca będzie wypłacał dodatek funkcyjny w danej kwocie przez 5 miesięcy każdego roku. Czy należy go potraktować jako periodyczny składnik zmienny i uwzględnić w podstawie (...)
str. 37
2.
Ustalenie wynagrodzenia za czas przerwy na karmienie dziecka piersią
Pracownica korzysta z przerw na karmienie dziecka piersią. Oprócz płacy zasadniczej określonej w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje ona składnik zmienny (premie). Czy od tego składnika (...)
str. 40
3.
Wypłata dodatku stażowego pracownicy instytucji kultury przebywającej na urlopie wychowawczym
1) Pracownica muzeum aktualnie korzysta z urlopu wychowawczego. Czy w tym okresie należy jej wypłacać dodatek stażowy? Muzea są jednymi z form organizacyjnych działalności kulturalnej (...)
str. 41
4.
Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń
Na podstawie art. 15gga specustawy, przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność w określonym sektorze, może zwrócić (...)
str. 42
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przechowywanie niektórych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
Jak długo pracodawca powinien przechowywać karty wynagrodzeń, akta osobowe, listy obecności, wnioski urlopowe, wnioski o wybór nadgodzin, kartę ewidencji obecności w pracy, plany urlopowe, a (...)
str. 45
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii koronawirusa
1) Pracodawca na podstawie specustawy od 1 lutego 2021 r. udzielił pracownikowi jednostronnie zaległego urlopu. Pracownik odmówił. Jak powinien zachować się pracodawca? Czy pracownikowi grożą (...)
str. 47
2.
Wykorzystanie urlopu uzupełniającego, do którego prawo powstało pod koniec roku
1) Pracownik osiągnął wyższy staż urlopowy 28 grudnia 2020 r. nabywając prawo do urlopu uzupełniającego. Urlop ten nie został przewidziany w planie urlopowym, a pracownik (...)
str. 48
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Korzystanie z ZFŚS przez osoby zatrudnione na mocy innych stosunków prawnych niż pracowniczy
Komunalna spółka z o.o. (100% udziału gminy) zatrudnia prezesa na podstawie kontraktu menedżerskiego (na czas jego trwania osoba ta przebywa na urlopie bezpłatnym z tytułu (...)
str. 49
2.
Zakres obowiązków ustawowych wobec pracowników samorządowego zakładu budżetowego
Czy pracownicy samorządowego zakładu budżetowego podlegają służbie przygotowawczej, ocenie i ślubowaniu? W myśl art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o (...)
str. 50
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Rozliczanie pracownika z odzieży oraz obuwia roboczego
Nowo zatrudnionemu wydaliśmy odzież i obuwie robocze. Po przepracowaniu niespełna dwóch miesięcy rozwiązał on stosunek pracy. Czy możemy obciążyć go kosztami przedzielonych środków ochronnych? Jeśli (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wysokość wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia wpłaty do PPK
Pracownik będący uczestnikiem PPK jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości, a ponadto otrzymuje premie miesięczne i dodatek funkcyjny. Od tego roku korzysta nieodpłatnie ze służbowego (...)
str. 53
2.
Przekazanie byłemu pracownikowi numeru umowy o prowadzenie PPK
Były pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o podanie numeru umowy o prowadzenie PPK. Twierdzi, że nie otrzymał takiej informacji od instytucji finansowej, z (...)
str. 54
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Roszczenia powstałe w wyniku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę
W związku z ustaniem stosunku pracy mogą zaistnieć różne sytuacje, których wystąpienie powoduje, iż po stronie pracownika albo pracodawcy aktualizuje się prawo żądania świadczenia pieniężnego. (...)
str. 56
1.
Świadczenia w związku z nieprawidłowościami powstałymi przy wypowiadaniu umowy
W razie ustalenia przez sąd, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza inne przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, (...)
str. 56
2.
Odszkodowanie i odprawa w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
W celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, pracodawca z własnej inicjatywy może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy (...)
str. 57
3.
Przywrócenie do pracy albo odszkodowanie w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika z naruszeniem przepisów
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powinno się odbyć zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 52 K.p. Rozstanie w omawianym trybie jest (...)
str. 58
4.
Roszczenia pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 55 K.p. z naruszeniem prawa
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w art. 55 K.p., tj.: jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej (...)
str. 59
5.
Odprawa wynikająca z ustawy o zwolnieniach grupowych
W myśl ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących (Dz. U. z 2018 (...)
str. 59
6.
Odprawa emerytalno-rentowa
W razie rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)
str. 60
7.
Odszkodowanie i odprawa w związku z wygaśnięciem umowy o pracę
Zasadniczo z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają (art. 63 2 K.p.), chyba że doszło do: przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na (...)
str. 60
8.
Odszkodowanie w razie nieprawidłowości związanych z wydaniem świadectwa pracy
Z przepisu art. 97 § 1 K.p. wynika, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w (...)
str. 61
9.
Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań w okresie pandemii
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 K.p. spadku obrotów gospodarczych, o którym (...)
str. 62
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 19 stycznia 2021 r. - zmiany w Karcie Nauczyciela
Obowiązująca od 19 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)
str. 63
2.
Nowe rozporządzenie określające wzory dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do (...)
str. 64
3.
Przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2021 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania (...)
str. 65
4.
Rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2021 r. pod poz. 1 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. (...)
str. 66
5.
Określenie wzorów deklaracji składanych PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz
W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2021 r. pod poz. 49 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. (...)
str. 66
6.
Informacja dla płatników składek o stanie rozliczeń za 2020 r.
W dniu 7 stycznia 2021 r. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że rozpoczął informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2020 r. Płatnicy (...)
str. 66
7.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - informacja ZUS
ZUS w dniu 15 stycznia 2021 r. zamieścił na stronie internetowej www.zus.pl informację w sprawie możliwości składania wniosków o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przez osoby (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.